Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος: Ὀλέθρια ἡ κατάργησις τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς!

Ποιές φωνές τῆς δῆθεν λογικῆς κατήγγειλε ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Μεγαλονήσου στό μήνυμά του γιά τήν ἀνακήρυξη τοῦ ψευδοκράτους – «Οἱ Τοῦρκοι ἰσλαμοποιοῦν τό νησί κι ἐμεῖς σκεπτόμαστε αὐτά» «Στόχος τῆς Ἀγκύρας ἡ τουρκοποίησις ὅλης τῆς νήσου μέ χιλιάδες παράνομους μετανάστες» Μεθοδεύουν ζήτημα ἀνατροπῆς τῆς πληθυσμιακῆς ὑπεροχῆς τοῦ ἑλληνισμοῦ στό νότιο τμῆμα

  • τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ ἐθνικοῦ κινδύνου ἔκρουσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ.κ. Γεώργιος, σημαίνοντας ταυτοχρόνως ἐγερτήριο σάλπισμα γιά τόν ἑλληνισμό. Εἰς ὦτα μή ἀκουόντων μᾶλλον… Προχθές ἦταν ἡ θλιβερή ἐπέτειος τῆς ἀνακηρύξεως τοῦ ψευδοκράτους ἀπό τόν Ντενκτάς. Ἀλλά στήν Ἀθήνα ἡ ἡμέρα πέρασε ἀπαρατήρητη. Ἡ πολιτική μας ἡγεσία εἶχε νά ἀσχοληθεῖ μέ τά τριήμερα τοῦ Πολυτεχνείου. Ποῦ χρόνος καί ποῦ μυαλό νά θυμηθεῖ κανείς τήν Κύπρο… Ἄλλως τε κάποιοι θεωροῦν τήν Μεγαλόνησο «ξένη χώρα». Καί δέν ντρέπονται πού τό λένε. Ἡ Κύπρος εἶναι ἡ ἐσχατιά τοῦ ἐλευθέρου ἑλληνισμοῦ πρός ἀνατολάς. Εἶναι ἕνα προπύργιο ἐπί τῶν ἐπάλξεων τοῦ ὁποίου ἔχουμε ἱεράν ὑποχρέωσιν νά ἀμυνόμεθα. Ἀλλιῶς τό ἔθνος μας θά συρρικνωθεῖ περαιτέρω. Καί ἡ Κύπρος ἐξ ἄλλου προσβλέπει στήν Ἑλλάδα ὡς τό ἐθνικό κέντρο της.

Ἀλλά ἐνῷ ἐμεῖς ὑπνώττουμε καί σχεδόν τό Κυπριακό τό ἔχουμε ξεχάσει, οἱ Τοῦρκοι ἐφαρμόζουν μεθοδικῶς τά σχέδιά τους. Ἐπί αὐτῶν ἔρχεται νά μᾶς ἀφυπνίσει τό σάλπισμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος ἀναφερόμενος στήν Τουρκία ἐτόνισε: «Ἀφοῦ πέτυχε μέ τήν παγίδευσή μας στίς διακοινοτικές συνομιλίες καί τήν πάροδο τοῦ χρόνου νά ξεχαστεῖ ἀπό τήν διεθνῆ κοινότητα ἡ φύση τοῦ προβλήματός μας πού εἶναι πρόβλημα εἰσβολῆς καί κατοχῆς καί νά ἐπέλθει κόπωση στόν λαό μας, δέν κρύβει πιά τόν τελικό καί μόνιμο στόχο της, τήν κατάληψη καί τουρκοποίηση ὁλόκληρης τῆς Κύπρου».

Ἀλλά ὡς ὑπεύθυνος Ἱεράρχης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γεώργιος ἐξειδίκευσε τήν φύση τῆς ἀπειλῆς: «Ἐκεῖνο πού ἐπείγει σήμερα εἶναι νά γιγαντώσουμε τήν ἀντίστασή μας» καθώς «οἱ Τοῦρκοι προσπαθοῦν σήμερα νά μᾶς ἁλώσουν καί μέ ἕνα ἄλλο τρόπο, ἱσλαμοποιοῦν τίς ἐλεύθερες περιοχές. Ἔχουν προωθήσει χιλιάδες μουσουλμάνους λαθρομετανάστες στίς περιοχές πού ἐλέγχει ἡ Κυπριακή Δημοκρατία» καί προσέθεσε πώς «ἀκόμη καί ἄν δέν μᾶς ἐπιτεθοῦν, μέ τόν ρυθμό πού πολλαπλασιάζονται καί συνεχίζουν νά φθάνουν στήν Κύπρο, σέ λίγα χρόνια θά μᾶς ξεπεράσουν σέ ἀριθμό.»

Καί βεβαίως ἔθεσε καί τήν κυβέρνηση πρό τῶν εὐθυνῶν της, καλῶντας την νά πράξει τό αὐτονόητο: «Χρειάζεται ἡ κυβέρνηση, ἐκτιμῶντας τόν μεγάλο κίνδυνο, νά πάρει μέτρα ἐκδίωξης αὐτῶν τῶν λαθρομεταναστῶν ὅσο καί ἄν στοιχίζει γιά τήν φήμη μας στόν ἔξω κόσμο, γιατί οἱ λαθρομετανάστες δέν κινδυνεύουν στίς χῶρες ἀπό ὅπου μᾶς στάληκαν».

Εἶναι ἕνα μήνυμα αὐτό πού πρέπει νά ἀκουσθεῖ ἐξ ἴσου καί ἀπό τήν κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν. Μπορεῖ στά νησιά τοῦ Αἰγαίου, οἱ ἰσλαμιστές λαθρομετανάστες νά μήν γίνουν ποτέ (ἔστω στό ὁρατό μέλλον) πλειονότης, ὅμως ἡ παρουσία τους συνιστᾶ καί παραδοξότητα καί σημαντική ἀπειλή ἀσφαλείας.

Στήν Κύπρο ὅμως ὁ κίνδυνος εἶναι ὁρατός. Καί ἀφοῦ ἡ κυβέρνησις Χριστοδουλίδη ἀδρανεῖ, εἶναι καθῆκον τῆς Ἐκκλησίας νά κρούσει τόν κώδωνα τῆς ἀφυπνίσεως. Ἀποτελεῖ πρωταρχική ἀποστολή τῶν Ἱεραρχῶν νά καλλιεργοῦν τό ἐθνικό φρόνημα καί νά εὑρίσκονται στήν πρωτοπορία τῶν ἐθνικῶν ἀγώνων. Ἐπί 2.000 χρόνια ἄλλως τε ὁ Ἑλληνισμός ἐβάδιζε ἐν συναλληλίᾳ μέ τήν Ὀρθοδοξία καί ἡ Ἐκκλησία διαδραματίζοντας τόν ἐθναρχικό ρόλο της ὑπῆρξε ἡ κιβωτός διαφυλάξεως τῶν παρακαταθηκῶν τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ὑπῆρξε καί τό λίκνον τῆς ἀνατάσεως τῶν ἐθνικῶν ἰδεωδῶν πού ὁδήγησαν σέ ἐξεγέρσεις, ἐπαναστάσεις καί ἐν τέλει στήν ἀπελευθέρωση τῶν Ἑλλήνων.

Ὅμως ἑλληνικά ἐδάφη στήν Κύπρο παραμένουν ὑπό κατοχήν 49 χρόνια τώρα. Καί κατά τήν διάρκεια ὅλων αὐτῶν ἐτῶν, τροχοπέδη γιά τήν ἀπελευθέρωση ἀποτελοῦσαν κάποιοι κύκλοι τούς ὁποίους καυτηριάζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος: «Σέ κρίσιμες ἀπό κάθε ἄποψη μέρες κατά τίς ὁποῖες μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις στήν περιοχή μας, τήν ἴδια ὥρα ἡ Τουρκία παραμένει, ὄχι ἀδιάλλακτη, ἀλλά ἀμετακίνητη στόν στόχο της γιά τουρκοποίηση τοῦ τόπου μας, στό ἐσωτερικό ὑπάρχουν δῆθεν λογικές φωνές πού ζητοῦν μέχρι καί τήν κατάργηση τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς, ἐνῷ στήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα φαίνεται νά ἰσχύει ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὅτι ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσός οὐδαμοῦ».

Ὑπάρχει ὅμως καί μήνυμα ἐλπίδος, τό ὁποῖο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ὡς πνευματικός ἡγέτης, ἀπευθύνει στούς ἁπανταχοῦ Ἕλληνες:

«Ἐμεῖς πιστεύουμε, ὅτι ὑπάρχει ἀκόμη φῶς ἀντίστασης καί ἐλπίδας, καί αὐτή ἡ πεποίθηση ὑποστηρίζεται στό γεγονός ὅτι ἡ μνήμη τῆς κατεχόμενής μας πατρίδας δέν ἐξέλιπεν. Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τοῦ λαοῦ μας ἔχει τήν διάθεση γιά ἀγῶνα, καί αὐτό πού χρειάζεται εἶναι ἔμπνευση καί καθοδήγηση».

Καί ὅπως διαβεβαιώνει ἡ Ἐκκλησία, θά ἐξακολουθήσει νά εὑρίσκεται στήν πρώτη γραμμή. Τονίζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι ἡ θλιβερή ἐπέτειος «πέρα ἀπό τήν καταδίκη τοῦ ψευδοκράτους θά πρέπει νά ἀνανεώνει καί τήν πίστη τοῦ λαοῦ μας στήν τελική κατίσχυση τῶν δικαίων μας μέ τήν ἀπελευθέρωση τοῦ κατεχόμενου βόρειου τμήματος τῆς νήσου μας καί τήν ἐπιστροφή ὅλων τῶν προσφύγων στίς πατρογονικές τους ἑστίες. Πρός ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ κοινοῦ αὐτοῦ στόχου ἡ Ἐκκλησία θά συνεχίσει καί στό μέλλον νά βρίσκεται στήν πρώτη γραμμή τοῦ ἀγῶνα καί δέν ἀμφιβάλλω ὅτι ἀργά ἤ γρήγορα ἡ μέρα τῆς δικαίωσης θά ἔρθει, ἀρκεῖ ἐμεῖς ὅλοι μέ σταθερότητα καί συνέπεια νά παραμείνουμε μέχρι τέλους ἀνυποχώρητοι ὑπερασπιστές τῶν δικαίων μας».

Θά ἐπαναλάβουμε τήν τελευταία φράση του: «Ἀρκεῖ ἐμεῖς ὅλοι μέ σταθερότητα καί συνέπεια νά παραμείνουμε μέχρι τέλους ἀνυποχώρητοι ὑπερασπιστές τῶν δικαίων μας». Γιατί σέ αὐτήν συνοψίζεται ὁλόκληρο τό μήνυμα τοῦ σαλπίσματος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Εἶναι αὐτό πού πρέπει νά κάνουμε οἱ Ἕλληνες ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς. Αὐτή εἶναι ἄλλως τε καί ἡ εὐχή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ ὁποῖος κατέληξε: «Μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἀλλά καί μέ τήν καθολική συστράτευση, ὁμόνοια καί ἑνότητα, ὅλων τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου μας καί γενικά τοῦ λαοῦ μας, σύντομα νά ἀξιωθοῦμε νά γιορτάσουμε τήν ἐπικράτηση τοῦ δικαίου μας».

Κεντρικό θέμα