Ἀπρόθυμος γιά βέτο ὁ κ. Μητσοτάκης ἐνῷ τά Σκόπια ἐπιμένουν στό «Μακεδονία»!

Ἀπέρριψε τήν ἰδέα γιά ἀρνησικυρία στήν ἐνταξιακή πορεία τῆς γείτονος στήν ΕΕ σέ συνέντευξή του στήν ΕΡΤ – Ἐρωτήματα γιά τήν διατύπωσή του στήν συγκέντρωση τῆς Θεσσαλονίκης, ὅτι «οἱ δύο λαοί Ἑλλάδος καί Τουρκίας θέλουν ἐλεύθερα νερά» στό Αἰγαῖο

ΣΧΕΔΟΝ ξεκάθαρα ὁμολόγησε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὅτι δέν πρόκειται νά ἀσκήσει βέτο στήν ἐνταξιακή πορεία τῶν Σκοπίων πρός τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, παρά τό γεγονός ὅτι τόσο ἡ νεοεκλεγεῖσα Πρόεδρος Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα-Ντάβκοβα ὅσο καί ὁ Πρωθυπουργός Χρίστιαν Μιτσκόσκι (ὁ ὁποῖος ἀπό προχθές ἔχει ὁρκισθεῖ κανονικῶς) ἔχουν λησμονήσει τόν γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρειος» καί κατά παράβασιν τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ὀνομάζουν τήν χώρα τους «Μακεδονία» καί τούς ἑαυτούς τους «Μακεδόνες».

Εἰδικώτερα, σέ συνέντευξη τήν ὁποία ἔδωσε ὁ κ. Μητσοτάκης στόν δημοσιογράφο Ἀπόστολο Μαγγηριάδη, γιά τό κεντρικό δελτίο εἰδήσεων τῆς ΕΡΤ, εἶπε σχετικῶς πρός τό ζήτημα αὐτό:

«Ἐρώτησις: Πάντως, μέλος στό ΝΑΤΟ εἶναι ἡ Βόρεια Μακεδονία. Θέλει νά γίνει μέλος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ὑπάρχει ἕνα βέτο πού εἶναι στό χέρι τῆς Ἑλλάδας. Ὑπάρχει αὐτή ἡ σκέψη στό μυαλό σας;

»Ἀπάντησις: Κοιτάξτε, γιά ἐμένα δέν εἶναι τόσο θέμα βέτο, ὅσο κατανόησης καί ἀπό τή Βόρεια Μακεδονία, μέ τήν ὁποία εἴχαμε καταφέρει νά οἰκοδομήσουμε, παρά τίς ἐπιφυλάξεις μας γιά τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν –καί νομίζω ὅτι σέ αὐτό μᾶλλον δικαιωθήκαμε ὡς πρός τή “μακεδονική ἐθνότητα” καί τή “μακεδονική γλῶσσα”–, καταφέραμε καί ἔχουμε καλές σχέσεις καί στηρίζουμε τήν πορεία πρός τήν Εὐρώπη. Ἀλλά δέν νομίζω νά φαντάζεται ἡ Βόρεια Μακεδονία ὅτι μπορεῖ νά κάνει βήματα πρός τήν Εὐρώπη ἀνοίγοντας ἕνα καινούργιο, ἀχρείαστο μέτωπο μέ τήν Ἑλλάδα.

»Νομίζω ὅτι εἶναι αὐτονόητο αὐτό τό ὁποῖο λέω καί ἐλπίζω νά γίνει ἀντιληπτό μέ ἀπόλυτη σαφήνεια ἀπό τά Σκόπια, γιατί πραγματικά εἶναι μιά ἀχρείαστη, θά ἔλεγα, διάσταση πού περιπλέκει τίς σχέσεις μεταξύ τῶν δύο κρατῶν, πού πραγματικά δέν νομίζω ὅτι ὠφελεῖ πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα τούς ἴδιους τούς πολῖτες τῆς Βόρειας Μακεδονίας».

Γιά ποιά κατανόηση ὁμιλεῖ ἄραγε ὁ κ. Πρωθυπουργός; Δέν ἔχει ἄραγε ἀντιληφθεῖ ὅτι τόσο ἡ κ. Σιλιάνοφσκα ὅσο καί ὁ κ. Μιτσκόσκι δέν προτίθενται νά δείξουν καμμία συμβιβαστική διάθεση; Ὅτι ἐφαρμόζουν ὡς κυβερνητική πολιτική τους τίς ἐξαγγελίες τοῦ ἀκραίου κόμματός τους VMRO-DPNE γιά ἀδιαλλαξία ἔναντι τῆς Ἑλλάδος;

Τά πράγματα εἶναι ἁπλά. Τό μόνο οὐσιαστικό ὅπλο πού ἔχει ἡ Ἑλλάς ἔναντι τῶν Σκοπίων εἶναι τό βέτο στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἄν ἡ ἄσκησίς του «δέν εἶναι τόσο θέμα» γιά τόν Πρωθυπουργό, τί ἀλήθεια προτίθεται νά κάνει γιά νά ἀσκήσει πίεση ἔναντι τῆς ἀδιαλλαξίας τους; Νά κηρύξει μήπως ἐμπορικό ἀποκλεισμό, ὅπως εἶχε κάνει ὁ Ἀνδρέας Παπανδρέου κατά τήν δεκαετία τοῦ ’90; Διότι, κατά τά λοιπά, ὅσα ὑποστηρίζει ὁ κ. Μητσοτάκης περί «ἀχρείαστου μετώπου» καί «ὀφέλους» γιά τούς πολῖτες τοῦ γειτονικοῦ κρατιδίου, εἶναι ἁπλό εὐχολόγιο.

Ἄλλως τε ἡ ἑλληνική διπλωματία γνωρίζει πολύ καλά ὅτι ὁ πληθυσμός τῶν Σκοπίων, ὅπως καί ἄλλων βαλκανικῶν χωρῶν, πού μόλις προσφάτως ἀπηλλάγησαν ἀπό ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, παραμένει πολιτικῶς πρωτόγονος καί συνήθως ἐκλαμβάνει τήν καλή θέληση σάν ἀδυναμία. Τά ἐπίχειρα αὐτῆς τῆς καταστάσεως τά ἔχει κατ’ ἐπανάληψιν ὑποστεῖ ἡ Ἑλλάς. Συνεπῶς θά ἔπρεπε ἡ Κυβέρνησις νά γνωρίζει ὅτι τό μόνο πρόσφορο μέσον ἔναντι τέτοιων χωρῶν εἶναι ἡ αὐστηρότης καί ἡ ἀποφασιστικότης. Ἄλλως τε ἔναντι τῶν Σκοπίων ἡ Ἑλλάς ἔχει ἤδη ἀπολέσει ἕνα σημαντικό μέσον πιέσεως, ἀφοῦ ἤδη ἡ γειτονική χώρα ἔχει ἐνταχθεῖ στό ΝΑΤΟ.

Τά πράγματα λοιπόν δέν προδιαγράφονται εὐοίωνα στά βόρεια σύνορά μας. Ἀνησυχητικά ὅμως εἶναι τά μηνύματα καί ὅσον ἀφορᾶ στό Αἰγαῖο, γιά τό ὁποῖο ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἐπιδεικνύει καί πάλι μία διάθεση χαλαρότητος μιλῶντας γιά «ἤρεμα νερά» ἐνῷ ἀπό πλευρᾶς Ἀγκύρας οὐδόλως ἔχουν μειωθεῖ οἱ ἐπιθετικές δηλώσεις καί οἱ ἀμφισβητήσεις ἐθνικῆς κυριαρχίας καί κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος. Μιλῶντας στήν προεκλογική συγκέντρωσή του στήν Θεσσαλονίκη, ὁ κ. Μητσοτάκης εἶπε:

«Τήν ἴδια ὥρα καί στήν Τουρκία, πρέπει νά ἀκουστεῖ ἡ πρόθεση τοῦ λαοῦ μας νά χτίσει σχέσεις φιλίας καί ὄχι ἀντιπαράθεσης μαζί της. Ὥστε μέχρι νά λυθεῖ ἡ μόνη διαφορά μας, δηλαδή ἡ χάραξη ὑφαλοκρηπίδας καί ΑΟΖ σέ Αἰγαῖο καί σέ Ἀνατολική Μεσόγειο, νά ζοῦμε χωρίς ἐπικίνδυνες ἐντάσεις. Αὐτό θέλουν οἱ λαοί μας. Σέ ἤρεμα νερά, ὅπως λέμε, τά ὁποῖα ὡστόσο, νά τό ξέρουν ὅλοι, θά εἶναι πάντα ἐλεύθερα καί γαλάζια, σάν τή σημαία μας».

Πράγματι, ὁ ἑλληνικός λαός ἔχει τήν εἰλικρινῆ πρόθεση νά διαμορφώσει σχέσεις φιλίας μέ τήν Τουρκία. Ἔχει ὅμως ἡ πρόθεσις αὐτή ἀνταπόκριση στήν ἐκεῖθεν πλευρά τοῦ Αἰγαίου; Ἐμεῖς τοὐλάχιστον τέτοια δείγματα δέν ἔχουμε δεῖ.

Ἀπ’ ἐναντίας φοβούμεθα ὅτι ὁ τρόπος πού ἀντιλαμβάνονται οἱ Τοῦρκοι τίς ἔννοιες «ἤρεμα νερά» καί «ἐλεύθερες θάλασσες» δέν ταυτίζεται μέ τήν ἀντίληψη τῶν Ἑλλήνων, πού ὅταν ὁμιλοῦν γιά ἐλευθερία, ἐνθυμοῦνται τούς μπουρλοτιέρηδες καί τούς ἄλλους ἥρωες πού ἔφεραν αὐτό τό ἀγαθό στήν Ἑλλάδα.

Κεντρικό θέμα