Ἀποφασίζομεν καί διατάσσομεν

Ὁ Ἀρεοπαγίτης κ. Χρῆστος Τζανερίκος καταγγέλλει ὅτι ἀνώτατος κυβερνητικός παράγων τοῦ ζήτησε νά ἀποκλείσει τό κόμμα Κασιδιάρη ἀπό τίς ἐκλογές μέ ἀντάλλαγμα ἀξίωμα – Ἐσᾶς ἐννοεῖ, κ. Μητσοτάκη;

AYTA ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ νά συμβαίνουν σέ κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, στίς ὁποῖες οἱ θεσμοί καί οἱ ἁρμοί τῆς ἐξουσίας ἀποτελοῦν τό πλαίσιο ἐντός τοῦ ὁποίου ἀσκεῖται ἡ κυβερνητική λειτουργία. Συμβαίνουν ὅμως στήν Ἑλλάδα! Εἶναι ἀνεπίτρεπτο ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία νά παρεμβαίνει, νά ἀσκεῖ πιέσεις στήν δικαστική, πόσῳ μᾶλλον προκειμένου νά ληφθοῦν, σέ ἀνώτατο ἐπίπεδο, ἀποφάσεις πού θά ἐπηρεάσουν τήν ἔκβαση ἐκλογικῶν διαδικασιῶν.

Τέτοιες παρεμβάσεις συμβαίνουν ὅμως στήν Ἑλλάδα…

Μετά τήν ἀλληλουχία τροπολογιῶν πού ἀποσκοποῦσαν στόν ἀποκλεισμό κόμματος, τοῦ κόμματος «Ἕλληνες» τοῦ Ἠλία Κασιδιάρη ἀπό τίς ἐκλογές τῆς 21ης Μαΐου, τώρα ἔχουμε καί ὠμές παρεμβάσεις, προκειμένου ὁ Ἄρειος Πάγος νά «συμμορφωθεῖ» πρός τήν βούληση τῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας.

Αὐτά ὁδήγησαν στήν παραίτηση τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, κ. Χρήστου Τζανερίκου, ἑνός συντηρητικῶν θέσεων δικαστοῦ, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐπελέγη γιά τήν θέση τήν ὁποία μέχρι πρό τινος κατεῖχε μέ ἀπόφαση τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου ἐπί Κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Εἶχε ἄραγε ἡ Κυβέρνησις τήν ἀξίωση τῆς ἀπολύτου ὑπακοῆς ἀπό τούς δικαστικούς, τούς ὁποίους ἐτοποθέτησε στίς ἀνώτατες θέσεις; Δέν γνωρίζει ὅτι ὑποχρέωσίς τους εἶναι ἡ ἐφαρμογή τῶν νόμων, συμφώνως πρός τό Σύνταγμα καί ὄχι συμφώνως πρός τίς βουλές τῆς ἀπολύτως διακριτῆς ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας;

Ἀποκαλύπτεται τώρα ὅτι οἱ προσπάθειες παρεμβάσεων δέν περιορίσθηκαν στήν συνάντηση τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου μέ τόν ὑπουργό Ἐπικρατείας Γιῶργο Γεραπετρίτη, ἀλλά ὑπῆρξε συνάντησις καί μέ ἄλλον «ἀνώτατο κυβερνητικό παράγοντα», ὅπως εἶπε ὁ κ. Τζανερίκος. Ἀλλά ποιός μπορεῖ νά εἶναι ὁ ἀνώτατος παράγων πού ὑπέρκειται τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας; Μήπως ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός;

Καί ποῖος εἶναι αὐτός ὁ ἀνώτατος παράγων πού θά μποροῦσε νά ὑποσχεθεῖ στόν κ. Τζανερίκο τήν τοποθέτησή του σέ σημαντικό ἀξίωμα, σέ ἀντάλλαγμα γιά τήν συμμόρφωσή του;

Οἱ καταγγελίες γίνονται ἀπό τόν ἴδιο τόν κ. Τζανερίκο, παρκέλκει δέ νά σχολιασθοῦν περαιτέρω. Οἱ λόγοι του εἶναι ἐπαρκῶς καταλυτικοί:
«Μετά τίς δηλώσεις συνταγματολόγων, πού χαρακτήρισαν ἀντιθεσμική τή δήλωσή μου καί δέν παραιτήθηκα ἀμέσως, ὅπως εἶπαν, ἐνῷ ἄσκησα κριτική στή διάταξη τοῦ νόμου γιά τόν Κασιδιάρη, νά μᾶς ποῦνε οἱ συνταγματολόγοι πόσο θεσμικές εἶναι οἱ παρεμβάσεις κυβερνητικῶν παραγόντων, πού ζήτησαν νά βοηθήσω, γιά νά ἀποκλειστεῖ τό κόμμα “Ἕλληνες”, ὑποσχόμενοι μετά τήν ἀφυπηρέτησή μου, νά ἀξιοποιηθῶ ἐνδεχομένως σέ Ἀρχές!».

Ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀπήντησε μάλιστα σέ ἐρώτηση τοῦ δικτυακοῦ τόπου iEidiseis ὅσον ἀφορᾶ στό πῶς ἔγινε ἡ παρέμβασις. Εἶπε συγκρκριμένως: «Ποτέ δέν θά ἀποκαλύψω τόν τρόπο πού ἔγινε. Ἀλλά ὁ ἀνώτατος κυβερνητικός παράγοντας τόν γνωρίζει.

»Ὅσο γιά τήν παραίτησή μου, αὐτή δέν ἔγινε συνεπείᾳ πιέσεων, πού ἀσκήθηκαν μετά τή δήλωσή μου, ὅπως ἀκούστηκε. Ἀλλά ὅταν ἔκανα τή δήλωσή μου ἦταν Κυριακή, καί θεώρησα ὅτι δέν εἶναι πρέπον, πρίν ὑποβάλω ἐπίσημα τήν παραίτησή μου, νά τήν ἀνακοινώσω δημόσια. Γι’ αὐτό τήν ἀνακοίνωσα τή Δευτέρα τό πρωί, ἀφοῦ προηγουμένως τήν ὑπέβαλα ἐπίσημα. Στίς 7.30 τό πρωί τῆς Δευτέρας ὑπέβαλα τήν παραίτησή μου, καί ὑπάρχει πρωτόκολλο γι’ αὐτό.

»Δέν θά προέβαινα στήν πρώτη δήλωσή μου, τήν Κυριακή, ἐάν δέν εἶχαν προηγηθεῖ οἱ κυβερνητικές παρεμβάσεις».
Σχετικῶς ὁ Κυβερνητικός Ἐκπρόσωπος Γιάννης Οἰκονόμου ὑπεστήριξε ὅτι: «Δέν ἔχει ὑπάρξει καμμία παρέμβαση ἀπό τήν Κυβέρνηση καί δέν θά μποροῦσε νά ὑπάρξει, γιατί ἐμεῖς δέν παζαρεύουμε τήν ἄποψή μας, ἐγκληματίες καί μαχαιροβγάλτες νά μήν εἶναι ὑποψήφιοι στίς ἐκλογές».

Ὅμως δέν διέψευσε κατηγορηματικῶς ὅτι ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου εἶχε συνάντηση μέ ἀνώτατο κυβερνητικό παράγοντα. Ἀντ’ αὐτοῦ εἶπε: «Ἡ Κυβέρνηση εἶχε μιά διαβούλευση μέ τήν ἡγεσία τοῦ Ἀρείου Πάγου πού εἶχε νά κάνει μέ τά δικονομικά ζητήματα λειτουργίας τοῦ ἀνώτατου δικαστηρίου, καί αὐτό ἦταν θεσμικά ἐπιβεβλημένο. Τί σχέση ἔχει αὐτό μέ ὅλα τά ἀπίθανα πού λέγονται;».

Τήν στάση τοῦ κ. Τζανερίκου προσπάθησαν νά ἀποδομήσουν ἐκ τῶν ὑστέρων ἀνώνυμες κυβερνητικές πηγές, οἱ ὁποῖες ἰσχυρίσθηκαν: «Ὁ κ. Τζανερρίκος ὑποστήριζε σέ διάφορες ἐπαφές του τήν ἐπιθυμία του νά γίνει εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑποστηρίζοντας ὅτι ἔχει ἐρείσματα σέ μεγάλα ἐπιχειρηματικά συμφέροντα. Αὐτές οἱ πληροφορίες ἔφτασαν στήν κυβέρνηση, καί γι’ αὐτό δέν τόν ὅρισε ποτέ σ’ αὐτή τή θέση. Ἀπό τότε τή φυλάει στήν κυβέρνηση καί γι’ αὐτό κάνει αὐτά πού κάνει τό τελευταῖο διάστημα».

Τό ἐρώτημα εἶναι ἄν ὁ κ. Τζανερίκος «ἤθελε» νά γίνει Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἤ «κάποιος» τοῦ τό εἶχε ὑποσχεθεῖ.

Οἱ ἀναγνῶστες μποροῦν νά βγάλουν τά συμπεράσματά τους…

Κεντρικό θέμα