ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

«Ἀπεκεφαλίσθη» ὁ Κύπριος ὑπουργός Ἀμύνης κατόπιν ἀπαιτήσεως τῶν Ἀθηνῶν!

Ἦταν ὑπέρμαχος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου καί τῆς ἀναγνωρίσεως πλήρους ἐπήρειας στό Καστελλόριζο γιά νά ἐφάπτονται οἱ ΑΟΖ τῶν δύο κρατῶν – Ποιός εἶναι ὁ Μιχάλης Γιωργάλλας, τόν ὁποῖο ἀπεμάκρυνε ἀπό τήν κυβέρνηση ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Νῖκος Χριστοδουλίδης

ΠΡΙΝ ΚΑΝ συμπληρώσει δωδεκάμηνο στόν προεδρικό θῶκο τῆς Κύπρου, ὁ Νῖκος Χριστοδουλίδης διέψευσε καί τίς τελευταῖες ἐλπίδες τῶν πατριωτικῶν στοιχείων τῆς Μεγαλονήσου πού προσέβλεπαν σέ αὐτόν, ὡς ὑπερκομματικό ἡγέτη, ὅτι θά ἀνελάμβανε τήν προσπάθεια γιά νά ἐπανατεθοῦν οἱ βάσεις γιά τήν ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ, μέ γνώμονα τά εὐρύτερα συμφέροντα τοῦ ἑλληνισμοῦ. Ἐν τέλει, μέ τόν ἀνασχηματισμό στόν ὁποῖο προχώρησε αὐτήν τήν ἑβδομάδα, ἔδειξε ὅτι εὐθυγραμμίζεται καί αὐτός μέ τήν γενικώτερη πολιτική πού ὁδηγεῖ στήν λύση τήν ὁποία θά ἐπιβάλει ἡ Τουρκία. Δέν θά ἦταν ὑπερβολή νά λεχθεῖ ὅτι ὁ ἀνασχηματισμός αὐτός ἀποτελεῖ τήν «ταφόπλακα» τοῦ Δόγματος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου Ἑλλάδος – Κύπρου, ἀφοῦ ἀπομακρύνεται ἀπό τήν κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ὁ τελευταῖος ὑπέρμαχός του.

  • Τοῦ Εὐθ. Π. Πέτρου

Μπορεῖ νά ἄλλαξαν ἐννέα μέλη τῆς κυπριακῆς κυβερνήσεως, τό βασικό στοιχεῖο τοῦ ἀνασχηματισμοῦ ὅμως εἶναι ὅτι ἄλλαξε ἡ πολιτική ἡγεσία στό ὑπουργεῖο Ἀμύνης. Ὁ Μιχάλης Γιωργάλλας ἀπεμακρύνθη πληρώνοντας τήν ἐπιμονή νά προχωρήσει στήν ἀμυντική θωράκιση τῆς Κύπρου, ἐνῷ ἡ θέσις του γιά τήν ἀναβίωση τοῦ Δόγματος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου Ἑλλάδος – Κύπρου ἐνοχλοῦσε ὅπως φαίνεται κάποιους κύκλους στήν Ἀθήνα πού προωθοῦν τήν συνδιαλλαγή μέ τήν Τουρκία καί τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν κατά τίς βουλές τῆς Ἀγκύρας, μήν ἀναγνωρίζοντας δηλαδή τήν ἐπήρεια τοῦ νησιωτικοῦ συμπλέγματος τοῦ Καστελλορίζου στήν ὁριοθέτηση τῆς ὑφαλοκρηπίδας καί τῆς ΑΟΖ. Ἔτσι θά ἀνοίξει ὁ δρόμος γιά νά μπεῖ μιά τουρκική «σφήνα» ἀνάμεσα στίς θαλάσσιες ζῶνες συμφερόντων Ἑλλάδος καί Κύπρου, διαρρηγνύοντας τήν ἑνότητα τῶν θαλασσῶν τῶν δύο ἑλληνικῶν κρατῶν.

Ἀπ’ ἐναντίας, ἀκρογωνιαῖος λίθος γιά τήν ἐφαρμογή τοῦ δόγματος τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου εἶναι ἀκριβῶς ἡ σύνδεσις τῶν ΑΟΖ Ἑλλάδος καί Κύπρου, καθ’ ὅν τρόπον συνδέονται τά FIR Ἀθηνῶν καί Λευκωσίας καί οἱ ἀντίστοιχες ζῶνες εὐθύνης ἐρεύνης καί διασώσεως. Διακαής πόθος τῆς Τουρκίας εἶναι νά καταστεῖ ἡ ἰδία κυρίαρχος παίκτης στήν ἀνατολική Μεσόγειο, ἀνατρέποντας αὐτήν τήν κατάσταση. Ὑπάρχουν πληροφορίες, συμφώνως πρός τίς ὁποῖες οἱ πιέσεις πού ἀσκήθηκαν ἀπό τήν Κυβέρνηση τῶν Ἀθηνῶν ἐπί τοῦ Προέδρου τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀπομάκρυνση τοῦ κ. Γιωργάλλα, ἦσαν ἀφόρητες. Καί δέν ἐκπορεύονταν ἀπό τό ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τόσο στίς συνομιλίες πού ἔγιναν μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν καί τούς ὑπουργούς του στήν Ἀθήνα, ἐπιμελῶς ἀπεφεύχθη κάθε ἀναφορά στήν Κύπρο. Ἡ Κυβέρνησις ξεχνᾶ ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι ἐγγυήτρια δύναμις γιά τήν Μεγαλόνησο. Ἐπίσης δέν θά βρεῖ κανείς ἀναφορά στό Κυπριακό στίς δηλώσεις Ἕλληνος κυβερνητικοῦ ἀξιωματούχου μέ μοναδική ἐξαίρεση τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Καί ὁ Νῖκος Χριστοδουλίδης, ὅμως, φαίνεται νά ἀναζητεῖ ὁποιαδήποτε λύση θά ἐπεβάλλετο ἀπό τήν Τουρκία, ὁπότε καί γιά αὐτόν ἡ στάσις τοῦ ὑπουργοῦ του ἐπί τῆς Ἀμύνης ἦταν διπλός πονοκέφαλος. Ἀφ’ ἑνός ὁ κ. Γιωργάλλας ὑπεγράμμιζε τήν ἀνάγκη νά θέτει ἡ Λευκωσία στήν Ἀθήνα τό ζήτημα τῆς ἐπανενεργοποιήσεως τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου, ἀφ’ ἑτέρου δέ εἶχε εἰσηγηθεῖ ἕνα ρεαλιστικό πρόγραμμα ἐξοπλισμῶν, τό πρῶτο οὐσιαστικό τέτοιο πρόγραμμα ἀπό τό 2005, ὁπότε εἶχαν γίνει οἱ τελευταῖες οὐσιαστικές ἀγορές πολεμικοῦ ὑλικοῦ ἀπό τήν Ἐθνική Φρουρά.

Ὁ Νῖκος Χριστοδουλίδης εἶχε ἀναφέρει ὅτι ἐπρόκειτο νά γίνει ἀνασχηματισμός πρίν ἀπό τήν ἐκπνοή τοῦ πρώτου 18μήνου τῆς θητείας του. Ἐν τέλει τόν ἔκανε πρίν ἐκπνεύσει κἄν τό 12μηνο. Νέος ὑπουργός ἀμύνης ὁρίσθηκε ὁ Βασίλης Πάλμας, ἕνας πολιτικός προερχόμενος ἀπό τό Δημοκρατικό Κόμμα τοῦ ἀειμνήστου Τάσσου Παπαδόπουλου, τοῦ ὁποίου εἶχε διατελέσει καί ἐκπρόσωπος.

Κάποιοι στήν Λευκωσία θεωροῦν ὅτι πρόκειται γιά εἰρωνεία…

Κεντρικό θέμα