Ἀόρατη γιά τό πολιτικό μας σύστημα ἡ Ἑλληνίς πού ἀρίστευσε στά μαθηματικά

Ἀνοικτές οἱ πόρτες τῆς Προεδρίας μόνο γιά ἀλλοδαπούς καί μειονότητες – Τί τύχη μπορεῖ νά ἔχει ἕνα Ἑλληνόπουλο πού παίρνει τό μοναδικό ἄριστα ἀπό τό 1927; – Οἱ Ἕλληνες καθηγητές πού ἐδίδαξαν τόν Ἰρανό, δέν ἀξίζουν συγχαρητηρίων;

«ΔΕΝ ΝΟΟΥΝΤΑΙ στήν δημοκρατία ὁρατοί καί ἀόρατοι πολῖτες» εἶπε ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου ἐνῶ στό ἀκροατήριό της περιελαμβάνετο ὁ Ἰρανός ἀριστεύσας Κοῦρος (Κύρο θά τόν λέγαμε στά ἑλληνικά) καί ἐκπρόσωποι διαφόρων «μειονοτήτων». Δέν ἦταν ὅμως ἐκεῖ οὔτε ἕνας Ἕλλην ἀριστοῦχος. Μαζί μέ τόν νεαρό Ἰρανό ἀρίστευσαν πάμπολλα Ἑλληνόπουλα, κάποια ἀπό τά ὁποῖα ἀντιμετώπιζαν καί πολλά ἄλλα προβλήματα. Ἀνάγκη γιά ἐργασία καί γιά στήριξη οἰκογενειῶν. Προβλήματα πού ἴσως ὁ νεαρός Κοῦρος δέν ἀντιμετώπισε ποτέ, μιάς καί ἦλθε ἀπό μιά χώρα πού οὔτε πόλεμο ἀντιμετωπίζει οὔτε ἐντάσεις οἱασδήποτε μορφῆς. Τά Ἑλληνόπουλα αὐτά διάβαζαν καί ἀρίστευαν. Ἀλλά δέν ὑπῆρξε πρόσκλησις γιά τήν δεξίωση τῆς Προέδρου. Γιά αὐτήν ἦσαν «ἀόρατα». Οὔτε ἐπεσκέφθησαν τό Μέγαρο Μαξίμου γιά νά συναντήσουν τόν Πρωθυπουργό. Καί γιά αὐτόν εἶναι «ἀόρατα». Ὅσο γιά τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, οὐδεμία ἔκπληξις. Ἀνέκαθεν σοσιαλιστές καί ἀριστεροί ἐτάσσοντο ὑπέρ τῆς ἥσσονος προσπαθείας. Τί δουλειά νά ἔχουν μέ κοπιάζοντες Ἕλληνες μαθητές;

Τίς ἴδιες ἀκριβῶς ἡμέρες τά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως εἶχαν κατακλυσθεῖ ἀπό εἰδήσεις καί φωτογραφίες τῆς Ἑλίνας Χατζηδημητρίου, τῆς μαθηματικοῦ πού ἀπεφοίτησε ἀπό τό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης μέ τό ἀπόλυτο ἄριστα. Τό μοναδικό ἀπό καταβολῆς τοῦ ΑΠΘ τό 1927. Καί ἐνῶ ἡ ἑλληνική κοινωνία ἐπεδείκνυε μιά πανεθμική συγκίνηση συμμετέχοντας στήν χαρά τῆς ἀριστούχου, ἡ πολιτική καί πολιτειακή ἡγεσία εὑρίσκετο ἐν ὑπνώσει. Ἔπρεπε νά περάσουν σχεδόν ἑπτά ἡμέρες γιά νά «ξυπνήσουν» κάποιοι στό Μέγαρο Μαξίμου καί νά ὑποδείξουν στόν Πρωθυπουργό πώς εἶναι παράλειψις νά παραμένει «ἀόρατη» ἡ Ἑλληνίς μαθηματικός. Ἔτσι σήκωσε τό τηλέφωνο νά τῆς μιλήσει. Μέχρι ἐκεῖ. Οὔτε σκέψις γιά πρόσκληση στό γραφεῖο του. Μόνο γιά ἀλλοδαπούς ὑπάρχει χρόνος… Ὅσο γιά τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, οὔτε κἄν αὐτό. Γιά τήν ἀνωτάτη ἄρχοντα τῆς χώρας ἡ ἀριστοῦχος παραμένει ἀόρατη. Αὐτή εἶναι ἡ πρᾶξις, καί οἱ πράξεις ἔχουν μεγαλύτερη βαρύτητα ἀπό τούς λόγους. Ἔστω καί ἄν οἱ λόγοι αὐτοί ἐκφωνοῦνται πρό ἀκροατηρίου στούς κήπους τοῦ Μεγάρου τῆς Ἡρώδου
τοῦ Ἀττικοῦ. Ἴσως βεβαίως νά ἔχει παίξει ρόλο καί ἡ ἐν γένει τοποθέτησις τῆς Ἑλίνας Χατζηδημητρίου, ἡ ὁποία σέ μέσα ἐνημερώσεως στά ὁποῖα μίλησε ἀνέδειξε μιάν ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα πού χωρίς ἐμμονές συνδύαζε τήν σπουδή καί τήν μελέτη μέ τήν προσωπική της ζωή. Κάτι πού ἀνατρέπει τά στερεότυπα πού θέλουν κάποιοι νά δημιουργήσουν. Γιά ἕνα πρᾶγμα μόνο δέν εἶχε χρόνο ἡ ἀριστοῦχος. Μέ ἕνα ξερό «ὄχι» ἀπήντησε στήν ἐρώτηση πού τῆς ἐτέθη ἀπό τόν ραδιοφωνικό σταθμό Status 107.7 περί «συμμετοχῆς σέ καταλήψεις, σέ πορεῖες, κινητοποιήσεις, σέ γκράφφιτι, βαριοποῦλες»! Φυσικά δέν συμμετεῖχε σέ τέτοιες δραστηριότητες! Ἄλλος ἕνας λόγος «νά μήν θέλουν νά τήν ξέρουν» ὁρισμένοι. Ἄλλος ἕνας λόγος νά περιορισθεῖ καί τό ἀργοπορημένο πρωθυπουργικό ἐνδιαφέρον σέ ἕνα ἁπλό τηλεφώνημα.

Ἀλλά γιά νά ἐπανέλθουμε καί στόν παρόντα στό Προεδρικό Μέγαρο Ἰρανό Κοῦρο, μόνος του κατάφερε νά ἀριστεύσει στίς ἐξετάσεις; Γιά τούς Ἕλληνες ἐκπαιδευτικούς πού τόν προετοίμασαν δέν βρῆκε κανείς νά πεῖ τό παραμικρό; Δέν εἶναι σημαντικό τό ὅτι ἐδίδαξαν σέ μικρό χρονικό διάστημα ἕναν, ἔστω, προικισμένο μαθητή; Ὁ μαθητής λοιπόν αὐτός εἶχε τήν σπανία τύχη νά ἔχει προσωπικά τήν βοήθεια καθηγητῶν καί συγκεκριμένα τοῦ μαθηματικοῦ κ. Παν. Κουτσουδῆ, τῆς χημικοῦ κ. Βασιλικῆς Θωμαΐδου, ἡ ὁποία ἀφιλοκερδῶς ἀνέλαβε γιά μία ὁλόκληρη σχολική χρονιά τά ἀπογεύματα τῆς Παρασκευῆς, στίς διακοπές Χριστουγέννων – Πάσχα νά κάνει μάθημα μέσῳ τηλεκπαιδεύσεως, καί τῆς φυσικοῦ τοῦ Προτύπου Λυκείου Μυτιλήνης, κ. Ἑλένης Παλαιολόγου, πού ἦταν δίπλα του ἐκτός σχολικοῦ ὡραρίου.Καί αὐτοί οἱ καθηγητές παραμένουν «ἀόρατοι». Δέν θά ἔπρεπε νά τούς γνωρίζουν αὐτοί πού «ἀνεκάλυψαν» τόν Κοῦρο καί ἐφρόντισαν νά εὑρεθεῖ στό Μέγαρο Μαξίμου λίγες ὧρες μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς βαθμολογίας του στίς Πανελλήνιες;

Κεντρικό θέμα