ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Μέ μία σολομώντεια τοποθέτηση σχετικῶς πρός τόν τεκμαρτό τρόπο φορολογήσεως τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν, ἡ Ἐπιστημονική Ὑπηρεσία τῆς Βουλῆς διετύπωσε σειρά ἐνστάσεων στήν ἔκθεσή της πρός τό φορολογικό νομοσχέδιο.

Ἄν καί ἀναφέρει ὅτι τό Σύνταγμα δέν ἀποκλείει τήν θέσπιση, κατά τρόπο γενικό καί ἀπρόσωπο, τεκμηρίων πρός σύλληψη τῆς φοροδιαφυγῆς, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅμως ὅτι τά τεκμήρια ἀνταποκρίνονται στά δεδομένα τῆς κοινῆς πείρας καί ὅτι εἶναι μαχητά, ἐκφράζει τόν προβληματισμό της κατά πόσον ἡ βάσις προσδιορισμοῦ γιά τό τεκμήριο συμβαδίζει μέ τίς ἀποφάσεις τοῦ ΣτΕ, πού ἔκρινε ὅτι οἱ μισθωτοί καί οἱ μή μισθωτοί τελοῦν ὑπό «οὐσιωδῶς διαφορετικές συνθῆκες ἀπασχολήσεως καί παραγωγῆς εἰσοδήματος.»

Ὅπως χαρακτηριστικῶς ἐπισημαίνεται στήν ἔκθεση, «δέν ὑπάρχει ἀνάπτυξη τῶν ἐμπειρικῶν δεδομένων στά ὁποῖα βασίσθηκε ἡ κατ’ ἀρχήν ταύτιση τοῦ ἐλάχιστου εἰσοδήματος τῶν αὐτοτελῶς ἀπασχολούμενων προσώπων καί τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν μέ τόν νομοθετημένο κατώτατο μισθό ἤ τίς ἀποδοχές τοῦ ὑψηλότερα ἀμειβόμενου ἀπασχολούμενου ὑπαλλήλου κάθε ὑποχρέου.»

Καί σημειώνει ὅτι «σέ ἀντίθεση μέ τούς μισθωτούς, τό εἰσόδημα τῶν μή μισθωτῶν εἶναι διαρκῶς μεταβαλλόμενο, δέν συναρτᾶται, κατ’ ἀρχήν, μέ τούς παράγοντες πού διαμορφώνουν τό ὕψος τοῦ νομοθετημένου κατώτατου μισθοῦ ἤ τοῦ μισθοῦ τοῦ ὑψηλότερα ἀμειβόμενου ἀπασχολούμενου ὑπαλλήλου, ἐνῷ δέν ἀποκλείεται νά εἶναι καί ἀρνητικό (ζημίες), κυρίως στούς τομεῖς τῆς βιοτεχνίας καί τοῦ ἐμπορίου.» Γιά νά καταλήξει ὅτι ἡ «ἐπίκλησις τῶν διδαγμάτων τῆς κοινῆς πείρας γιά τή συναγωγή τεκμηρίου ὡς πρός τό ὕψος τοῦ ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος ἀπό ἐπιχειρηματική δραστηριότητα πού ἀποκτᾶ ἕνα φυσικό πρόσωπο βάσει τοῦ νομοθετημένου κατώτατου μισθοῦ ἤ, πολύ περισσότερο, τῶν ἀποδοχῶν τοῦ ὑψηλότερα ἀμειβόμενου ἀπασχολούμενου ὑπαλλήλου, εἶναι, ἐνδεχομένως, προβληματική.» Τά κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως στή σύνολό τους ἐτάχθησαν κατά τοῦ τεκμαρτοῦ τρόπου φορολογήσεως πού φέρνει ἀνατροπές σέ 730.000 ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες.

Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στήν ὁμιλία κατά τήν διάρκεια τῆς συζητήσεως τοῦ φορολογικοῦ νομοσχεδίου στήν ὁλομέλεια τῆς Βουλῆς ὑπεστήριξε ὅτι «ἀντίστοιχα συστήματα προσδιορισμοῦ τοῦ εἰσοδήματος αὐτοαπασχολούμενων καί ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν ὑπάρχουν σέ χῶρες μέ πιό προχωρημένη φορολογική διοίκηση ἀπό τή δική μας, ὅπως ἡ Ἰταλία, ἡ Γαλλία ἤ τό Βέλγιο. Καί τό δεύτερο, τό ὁποῖο τό θεωρῶ ἀκόμα πιό σημαντικό: τά πρόσθετα ἔσοδα τά ὁποῖα θά προκύψουν γιά τό Δημόσιο ἐκτιμοῦμε ὅτι θά ξεπεράσουν τά 550 ἑκατομμύρια εὐρώ. Θά κατευθυνθοῦν στήν ὑγεία καί τήν παιδεία. Ἕνα συνολικό συλλογικό πλεόνασμα τό ὁποῖο ἐπιστρέφει σέ συλλογικές ἀνάγκες.»

Ἀπό τήν πλευρά του ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κωστῆς Χατζηδάκης ἀνέφερε ὅτι ἡ ἔκθεσις ἔχει πράγματι διάφορες παρατηρήσεις ἐπί τοῦ νομοσχεδίου, ἀλλά δέν θά ἔχει πουθενά τήν λέξη «ἀντισυνταγματικότητα», ἐνῷ ἡ νομολογία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας λαμβάνεται ἀπολύτως ὑπ’ ὄψιν. «Πῶς εἶναι δυνατόν νά εἶναι συνταγματικό τό τέλος ἐπιτηδεύματος καί νά εἶναι ἀντισυνταγματικός ἕνας νόμος πού θεσπίζει ἕνα τεκμήριο, τό ὁποῖο ἔχει θεσπιστεῖ σέ ἄλλους νόμους προηγουμένως οἱ ὁποῖοι ἔχουν θεωρηθεῖ συνταγματικοί ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας» διερωτήθη.

Ὁ κοινοβουλευτικός ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νῖκος Παππᾶς καταθέτοντας ἔνσταση ἀντισυνταγματικότητος ἐπί τοῦ ἄρθρου 15, ἡ ὁποία ἀπερρίφθη, ὑπεστήριξε ὅτι τό Σύνταγμα δέν ἀπαγορεύει νά φορολογοῦνται οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνίδες μέ τεκμήρια. Ὑπό δύο σοβαρές προϋποθέσεις ὅμως: τά τεκμήρια νά εἶναι μαχητά καί νά βασίζονται σέ διδάγματα κοινῆς πείρας.

«Ἐδῶ δέν ἔχουμε διδάγματα κοινῆς πείρας. Ὑπογραμμίζεται μέ ἐμφατικό τρόπο, ἀπό τήν ἔκθεση τοῦ ἐπιστημονικοῦ συμβουλίου τῆς βουλῆς, καί ἄν ὑπάρχουν κάποια διδάγματα πείρας, δέν εἶναι κοινά. Δέν εἴδαμε κόμμα τῆς ἀντιπολίτευσης ἤ ἕναν φορέα νά μοιράζεται τά διδάγματα πείρας πού ἔχει ὁ συγγραφέας τοῦ νόμου, ὁ ὁποῖος μᾶλλον εἶναι διαφορετικός ἀπό τόν συγγραφέα τῆς ἀνάλυσης συνεπειῶν τῆς ρύθμισης. Ἡ ἀνάλυση συνεπειῶν δέν παραπέμπει σέ πραγματικά δεδομένα γιά τόν προσδιορισμό τοῦ τεκμαρτοῦ εἰσοδήματος τῶν αὐτοαπασχολουμένων καί τῶν ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, μέ βάση τόν κατώτατο μισθό.

»Πρόκειται γιά νομοσχέδιο πού δέν ἀντιμετωπίζει τή φοροδιαφυγή, τή φοροαποφυγή καί τή φοροκλοπή, ἀλλά ἔχει εἰσπρακτικό χαρακτῆρα» τόνισε ἀπό τήν πλευρά του ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Ἀλλαγῆς Νῖκος Ἀνδρουλάκης προσθέτοντας ὅτι τό νομοσχέδιο «ἐπιβάλλει ὁριζόντια φορολόγηση γιά μή ὑπαρκτό εἰσόδημα (κατώτερος μισθός times 14) καί ἐξομοιώνει τίς ἐπιχειρήσεις μέ τόν μέσο συντελεστή τοῦ κάθε κλάδου σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀνεξαρτήτως ποῦ εἶναι ἡ ἐπιχείρηση.»

Ἐπισημαίνεται ὅτι ἡ Ἐπιστημονική Ὑπηρεσία τῆς Βουλῆς ἐξέφρασε διαφωνίες καί γιά τήν διαδικασία ἐπιβολῆς τῶν προστίμων γιά παραβάσεις στά myData, τίς ἔμμεσες τεχνικές ἐλέγχου, τά πρόστιμα γιά τά μετρητά.

Κεντρικό θέμα