Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

ΤΟ ΝΕΟ σύστημα ἐπιλογῆς τῶν διοικητῶν τῶν Κρατικῶν Ὀργανισμῶν, Δημοσίων Νοσοκομείων καί λοιπῶν Νομικῶν Προσώπων τοῦ Δημοσίου ὑπῆρξε αἰτία ἐντάσεως κατά τήν τελευταία συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, μέ τόν ὑπουργό Ἐργασίας κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη νά ἀντιδρᾶ ἐντονώτατα καί τούς κ.κ. Κωστῆ Χατζηδάκη, Γιάννη Οἰκονόμου καί Λευτέρη Αὐγενάκη νά υἱοθετοῦν ἀνάλογες θέσεις τηρῶντας χλιαρότερους τόνους. Ζήτησαν ὅλοι ὅμως ἀναδιατύπωση τοῦ σχεδίου. Τήν σχετική εἰσήγηση ἔκανε ἡ ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν καί Δημοσίας Διοικήσεως κ. Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ἡ ὁποία θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἀπό τούς «ἐκσυγχρονιστές» καί παρουσίασε μία πλήρη ἀνατροπή τοῦ ἰσχύοντος συστήματος μέ πλήρη ἀφαίρεση ἀπό τούς ἐποπτεύοντες ὑπουργούς τῆς ἁρμοδιότητος νά ἐπιλέγουν τούς διοικητές ἤ καί νά τούς παύουν σέ περίπτωση πού ὑπάρξουν δυσαρμονίες ἤ ἄλλα προβλήματα συνεργασίας. Νά σημειωθεῖ ὅτι πρόκειται γιά 400 περίπου Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οἱ διοικητές τῶν ὁποίων θά ἐπιλεγοῦν μέ τήν διαδικασία ἡ ὁποία τελικῶς θά υἱοθετηθεῖ. Συμφώνως πρός τήν εἰσήγηση τῆς ὑφυπουργοῦ Δημοσίας Διοικήσεως, οἱ 400 αὐτοί διοικητές δέν θά ἐπιλέγονται ἀπό τήν Κυβέρνηση (τούς ἁρμοδίους ὑπουργούς δηλαδή) ἀλλά θά διορίζονται μέ διαδικασία τοῦ ΑΣΕΠ γιά τετραετῆ θητεία. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ὑπουργοί δέν θά ἔχουν δυνατότητα κἄν νά ζητήσουν ἀντικατάστασή τους, ἀκόμη καί ἐάν οἱ ἐνέργειές τους ἐκθέτουν τήν Κυβέρνηση. Ὅπως μετ’ ἐπιτάσεως ἀνεφέρετο κατά τήν συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, ἄν γίνει μιά ἀστοχία ἤ κάτι ἀντικανονικό δέν θά ἐκτεθεῖ ὁ Α ἤ ὁ Β διοικητής, τόν ὁποῖο δέν γνωρίζει κανείς, ἀλλά ὁ ἁρμόδιος (πολιτικῶς προϊστάμενος) ὑπουργός καί κατ’ ἐπέκτασιν ἡ Κυβέρνησις, πού θά ὑποστοῦν τίς συνέπειες τοῦ πολιτικοῦ κόστους πού ἐνδεχομένως θά ἐπιφέρουν συγκεκριμένες ἐνέργειες.

Ἐπιπροσθέτως, ἡ διαδικασία αὐτή καθιστᾶ τούς διοικητές τῶν ὀργανισμῶν οὐσιαστικῶς ἀνεξελέγκτους, καί ἡ ἐξουσία τῶν ὑπουργῶν ἀμφισβητεῖται, ἀλλά καί διαταράσσεται ἀκόμη περισσότερο ἡ δομή καί λειτουργία τῆς Δημοσίας Διοικήσεως, ἡ ὁποία οὕτως ἤ ἄλλως στήν χώρα μας δυναστεύεται ἀπό πολιτικές ἤ μή φατρίες πού κινοῦνται αὐτονόμως. Τώρα θά ἔχουμε καί μία νέα κατηγορία «καπετανάτων», αὐτά τῶν διοικητῶν ὀργανισμῶν, πού θά συμβάλλουν στήν συνολική ἀποδιοργάνωση τοῦ Κράτους.

Ἕνα ἄλλο ζήτημα πού ἤγειρε θύελλα διαμαρτυριῶν ἦταν τό γεγονός ὅτι ἀσχέτως τῶν ἀκαδημαϊκῶν τίτλων πού μπορεῖ νά ἔχουν προσκομίσει οἱ ὑποψήφιοι γιά τίς θέσεις τῶν διοικητῶν, εἶναι ἡ εἰσήγησις τῆς κ. Χαραλαμπογιάννη, νά περνοῦν ἀπό «τέστ δεξιοτήτων». Πρόκειται γιά μία διαδικασία ἐξευτελιστική, ἰδιαίτερα ὅταν οἱ ὑποψήφιοι εἶναι ἀπόφοιτοι ἐπιφανῶν πανεπιστημίων τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἤ εἶναι κάτοχοι μεταπτυχιακῶν καί διδακτορικῶν τίτλων σπουδῶν. Σέ τέτοια «τέστ» ὑποβάλλει τό ΑΣΕΠ τούς ὑποψηφίους γιά διορισμό στίς χαμηλές θέσεις ὑπαλλήλων. Δέν εἶναι τό ἴδιο νά καλεῖται κάποιος νά ἀναλάβει τήν διοίκηση μεγάλου ὀργανισμοῦ. Μία τέτοια διαδικασία θά συνιστοῦσε ἰσοπέδωση (καί ὑποτίθεται πώς ἔχουμε φιλελεύθερη κυβέρνηση πού τιμᾶ τήν ἀριστεία) ἡ ὁποία θά ἀπέτρεπε κάθε ἀξιοπρεπῆ καί προσοντοῦχο ὑποψήφιο ἀπό τοῦ νά διεκδικήσει μιά θέση διοικητοῦ ὀργανισμοῦ. Ποιός ἀξιόλογος ἄνθρωπος θά ἐδέχετο νά ὑποβληθεῖ σέ τέτοιον ἐξευτελισμό;

Κεντρικό θέμα