Ἀνοίγουν παραρτήματα ξένων ΑΕΙ στήν Ἑλλάδα μέ διακρατικές συμφωνίες

Βάσει τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ Συντάγματος μέ πλειοψηφία 3/5 – Ἀπαραίτητη ἡ συναίνεσις – Τί ἀνεκοίνωσε χθές ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης – Πρῶτο βῆμα γιά ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 16 – Πιστοποίησις ἀπό Ἀνεξάρτητη Ἀρχή – Λουκέτο στά κολλέγια – Καί πρόγραμμα καταρτίσεως γιά 100.000 ἀποφοίτους κλάδου Τεχνολογίας

ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ γιά τήν θεσμοθέτηση τῶν ξένων πανεπιστημίων στήν Ἑλλάδα ἀνοίγει πλέον ἡ Κυβέρνησις μέσῳ τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ Συντάγματος. Ὁ Πρωθυπουργός, κατά τήν διάρκεια τῶν προγραμματικῶν δηλώσεων πού ἔκανε χθές ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς, ἐξήγησε ὅτι «οἱ διακρατικές συμφωνίες τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ Συντάγματος προσφέρουν σήμερα τήν δυνατότητα, μέ τήν εὐθύνη τῆς Ἐθνικῆς Ἀρχῆς Ἀνώτατης Ἐκπαίδευσης, νά ὑπάρξει ἀναγνώριση ξένων πανεπιστημίων πού θά ἤθελαν νά ἐπενδύσουν στήν Ἑλλάδα. Κάτι τέτοιο θά ξεκαθάριζε τήν κατάσταση στό σημερινό τοπίο τῆς μεταλυκειακῆς ἐκπαίδευσης καί θά προετοίμαζε τόν δρόμο γιά τήν μεταρρύθμιση τοῦ ἄρθρου 16. Σέ αὐτόν τόν δρόμο θά κινηθοῦμε ἄμεσα» ἀνέφερε ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Τό ἄρθρο 28 ὁρίζει διαδικασίες πού ξεφεύγουν ἀπό τίς ἀπαγορεύσεις τοῦ ἄρθρου 16, τό ὁποῖο συνεχῶς ἐπικαλεῖται ἡ ἀντιπολίτευσις ἐπιμένοντας νά μήν ψηφίζει τήν ἀναθεώρησή του.

Εἰδικώτερα, τό ἄρθρο 28, τό ὁποῖο τό ἑπόμενο διάστημα θά προκαλέσει σωρεία ἀντιδράσεων κυρίως ἀπό τά κόμματα τῆς Ἀριστερᾶς καί τήν πανεπιστημιακή κοινότητα, ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Oἱ γενικά παραδεγμένοι κανόνες τοῦ διεθνοῦς δικαίου, καθώς καί οἱ διεθνεῖς συμβάσεις, ἀπό τήν ἐπικύρωσή τους μέ νόμο καί τή θέση τους σέ ἰσχύ σύμφωνα μέ τούς ὅρους καθεμιᾶς, ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο μέρος τοῦ ἐσωτερικοῦ ἑλληνικοῦ δικαίου καί ὑπερισχύουν ἀπό κάθε ἄλλη ἀντίθετη διάταξη νόμου. Ἡ ἐφαρμογή τῶν κανόνων τοῦ διεθνοῦς δικαίου καί τῶν διεθνῶν συμβάσεων στούς ἀλλοδαπούς τελεῖ πάντοτε ὑπό τόν ὅρο τῆς ἀμοιβαιότητας. Γιά νά ἐξυπηρετηθεῖ σπουδαῖο ἐθνικό συμφέρον καί νά προαχθεῖ ἡ συνεργασία μέ ἄλλα κράτη, μπορεῖ νά ἀναγνωρισθοῦν, μέ συνθήκη ἤ συμφωνία, σέ ὄργανα διεθνῶν ὀργανισμῶν ἁρμοδιότητες πού προβλέπονται ἀπό τό Σύνταγμα. Γιά τήν ψήφιση νόμου πού κυρώνει αὐτή τήν συνθήκη ἤ συμφωνία ἀπαιτεῖται πλειοψηφία τῶν τριῶν πέμπτων τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν. Ἡ Ἑλλάδα προβαίνει ἐλεύθερα, μέ νόμο πού ψηφίζεται ἀπό τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν, σέ περιορισμούς ὡς πρός τήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας της, ἐφ’ ὅσον αὐτό ὑπαγορεύεται ἀπό σπουδαῖο ἐθνικό συμφέρον, δέν θίγει τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί τίς βάσεις τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος καί γίνεται μέ βάση τίς ἀρχές τῆς ἰσότητας καί μέ τόν ὅρο τῆς ἀμοιβαιότητας».

Ἡ Ἐθνική Ἀρχή Ἀνωτάτου Ἐκπαιδεύσεως ἀναμένεται νά θεσπίσει κριτήρια γιά τούς ὅρους πού θά πρέπει νά πληροῖ τό ὑπό ἵδρυσιν πανεπιστήμιο καί τά ὁποῖα ἀναμένεται νά σχετίζονται τόσο μέ τό προσωπικό πού θά ἐργάζεται σέ αὐτά ὅσο καί μέ τίς ὑποδομές πού θά ἔχουν. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἐζήτησε ἀπό τόν Πρόεδρο τοῦ ΠΑΣΟΚ κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη νά στηρίξει τήν κυβερνητική πρωτοβουλία γιά τήν ἵδρυση ξένων πανεπιστημίων στήν Ἑλλάδα, σημειώνοντας ὅτι θά κινηθεῖ μέ ταχύτητα, ὥστε νά ὑπογραφοῦν οἱ διακρατικές συμφωνίες. «Θυμόμαστε τήν ὑπαναχώρηση τοῦ ΠΑΣΟΚ καί προσωπικά τοῦ Γιώργου Παπανδρέου ὅταν εἴχαμε τήν εὐκαιρία νά ἀλλάξουμε τό ἄρθρο 16. Εὔχομαι, κ. Ἀνδρουλάκη, νά μήν κάνετε τό ἴδιο λάθος καί νά πᾶμε μαζί γιά τούς 180 βουλευτές γιά νά ἀλλάξουμε τό ἄρθρο 16. Καί νά σταματήσει ἐπί τέλους ἡ ἑλληνική ἰδιαιτερότητα τοῦ κρατικοῦ μονοπωλίου στήν ἀνώτατη ἐκπαίδευση.»

Ὑπενθυμίζεται ὅτι τό 2006 ὁ κ. Γ. Παπανδρέου εἶχε ταχθεῖ ἀρχικῶς ὑπέρ τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ ἐπίμαχου ἄρθρου καλῶντας τούς βουλευτές τοῦ ΠΑΣΟΚ νά ψηφίσουν κατά συνείδησιν, ὅμως μετά τίς δυναμικές κινητοποιήσεις τῆς πανεπιστημιακῆς καί φοιτητικῆς κοινότητος ὑπανεχώρησε. «Ὑποχρέωσή μου νά ἐπιδιώξουμε τίς εὐρύτερες δυνατές συναινέσεις. Τό ἐπιβάλλει ἄλλωστε τό ἴδιο τό Σύνταγμα. Ὁ χρόνος μόνο θά δείξει ἄν τά κόμματα τῆς ἀντιπολίτευσης μποροῦν νά ἀφήσουν τή στείρα ἄρνηση καί νά προσέλθουν στό διάλογο αὐτό μέ παραγωγική διάθεση» προσέθεσε ὁ Πρωθυπουργός.

Ἐν προκειμένῳ, ἀπήντησε ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀφήνοντας ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά συναινέσει, ὑπό προϋποθέσεις. Ὁ κ. Ἀνδρουλάκης ἐπανέλαβε ὅτι «προτεραιότητά μας εἶναι ἡ ἐνίσχυση τοῦ δημόσιου πανεπιστημίου γιά νά ἔχουν τά ἐφόδια πού χρειάζονται ὅλα τά Ἑλληνόπουλα. Ἀλλά δέν εἴμαστε ἀρνητικοί στήν οὐσιαστική ρύθμιση τῆς τριτοβάθμιας ἐκπαίδευσης μέ γνώμονα: τήν αὐτονομία. Τή λογοδοσία. Καί τά ὑψηλά στάνταρ πού πρέπει νά πληροῦνται ὅπως καί σέ ἄλλες χῶρες. Σέ κάθε περίπτωση μήν περιμένετε νά δεχθοῦμε ὡς ἰσότιμα πανεπιστήμια, ἰδιωτικά ἐκπαιδευτήρια πού θά βάλουν ἁπλά μιά ταμπέλλα καί θά κάνουν ἐμπόριο πτυχίων.»

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στά ἰδιωτικά κολλέγια πού ἤδη λειτουργοῦν στήν χώρα, συμφώνως πρός πληροφορίες αὐτά θά ἐλεγχθοῦν αὐστηρῶς ἀπό τήν ἁρμόδια Ἀρχή, θά ἀξιολογηθοῦν, καί μόνο ὅσα συνεργάζονται μέ γνωστά ξένα πανεπιστήμια τά ὁποῖα θά καλυφθοῦν μέ διακρατικές συμφωνίες καί πληροῦν τίς προϋποθέσεις, θά μποροῦν νά συνεχίσουν νά λειτουργοῦν στήν Ἑλλάδα ὡς ἀνώτατες σχολές. Ὁ Πρωθυπουργός ἐξήγγειλε πρόγραμμα καταρτίσεως καί πιστοποιήσεως γιά 100.000 ὑποψηφίους στόν κλάδο τῆς Τεχνολογίας. Πρόκειται γιά ἕνα ἑξάμηνο πρόγραμμα καταρτίσεως καί διεθνοῦς πιστοποιήσεως 100.000 ἐργαζομένων καί ἀνέργων σέ εἰδικότητες ὑψηλῆς ζητήσεως τῆς πληροφορικῆς καί τῆς τεχνολογίας. «Μία πιστοποίηση-διαβατήριο γιά τίς ἐπιχειρήσεις αὐτοῦ τοῦ χώρου πού ἤδη ζητοῦν ὅλο καί περισσότερους ἐξειδικευμένους ἐπαγγελματίες» ὑπεγράμμισε.

Μέχρι τά τέλη τῆς κυβερνητικῆς θητείας θά λειτουργοῦν 180 πρότυπα καί πειραματικά σχολεῖα. Τόνισε ὅτι οἱ πρῶτοι ἀπό τούς 36.000 διαδραστικούς πίνακες ἔχουν εγκαταστασθεί στά δημόσια σχολεῖα, δρᾶσις πού χρηματοδοτεῖται ἐξ ὁλοκλήρου ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως. «Σύντομα ὅλοι οἱ μαθητές ἀπό τήν Ε΄ Δημοτικοῦ θά διδάσκονται μέ διαδραστικούς πίνακες. Οἱ βρεφονηπιακοί καί παιδικοί σταθμοί πρέπει νά γίνουν ἐργαστήρια ἀνάπτυξης δραστηριοτήτων. Τό φθινόπωρο θά ξεκινήσει μελέτη γιά ἐθνικό σχέδιο ἀναβάθμισης τῶν σχολικῶν μονάδων ὅλης τῆς χώρας. Καιρός νά καταλήξουμε καί σέ ἕνα μοντέλο ἀρχιτεκτονικῶν προδιαγραφῶν πού θά ἀκολουθοῦν ὅλα τά σχολεῖα στή χώρα μας» σημείωσε ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἐπί πλέον θά ὑλοποιηθεῖ τό πρόγραμμα γιά τήν κατασκευή νέων φοιτητικῶν ἑστιῶν πού θά στεγάσουν 8.500 φοιτητές.

Κεντρικό θέμα