Ἀνασχηματισμός προσποίησης γιά τά μάτια τοῦ κόσμου!

Τά μέλη τῆς νέας Κυβερνήσεως. Σημειώνεται πώς ὅλοι ἔδωσαν θρησκευτικό ὅρκο.

Ἄθικτο καί ἐνισχυμένο τό βαθύ ΠΑΣΟΚ στό Ὑπουργικό Συμβούλιο Μητσοτάκη μέ τίς προαγωγές Λιβάνιου καί Θεοδωρικάκου – «Χρέωσαν» τήν ἧττα …στήν Δόμνα, στόν Σκρέκα, στόν Αὐγενάκη καί στόν Καιρίδη – Ἐπιβράβευσις σέ βουλευτές γιά τά Τέμπη καί τόν γάμο, ἐκδίκησις σέ ὑφυπουργούς πού κατεψήφισαν, ἀλλά καί ἐξισορρόπησις – «Μπόνους» σέ Μακεδονία-Θεσσαλία, ἀδιαφορία γιά τήν Θράκη

ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΙ περίμεναν πραγματικά δομικό ἀνασχηματισμό τῆς Κυβερνήσεως, ἐπανεκκίνηση τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου καί ἀναθεώρηση τῆς πολιτικῆς πού ὁδήγησε στήν πτώση τῶν εὐρωεκλογῶν, μᾶλλον ἀπεγοητεύθησαν. Οἱ ἀποφάσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ δείχνουν ὅτι μᾶλλον δέν ἀντελήφθη, ἤ ἴσως δέν θέλει νά ἀποδεχθεῖ τό γεγονός ὅτι οἱ πολῖτες ἀπέρριψαν τίς ἐπιλογές. Προχώρησε ἔτσι σέ μιά κίνηση τήν ὁποία ὀνόμασε «ἀνασχηματισμό» ἀλλά στήν πραγματικότητα ἦταν μιά «προσποίησις». Προσπάθησε νά δείξει ὅτι κάνει κάτι, χωρίς στήν πραγματικότητα νά κάνει τίποτε. Ὁ πυρῆνας τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου παραμένει ἀπαράλλακτος, πού σημαίνει ὅτι ἀπαράλλακτος παραμένει καί ὁ βασικός κατευθυντήριος ἄξων τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς. Αὐτῆς τῆς πολιτικῆς, ἡ ὁποία ἀπεδοκιμάσθη τήν περασμένη Κυριακή.

Τό βαθύ ΠΑΣΟΚ παραμένει στήν Κυβέρνηση ἐνισχυόμενο κιόλας μέ τήν προαγωγή τοῦ κ. Θεόδωρου Λιβάνιου ἀπό ἀναπληρωτή σέ ὑπουργό Ἐσωτερικῶν καί τήν ἐπιστροφή στήν Kυβέρνηση ὡς ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως τοῦ κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Τό γεγονός ἐξ ἄλλου ὅτι ἀπεμακρύνθησαν τέσσερεις ὑπουργοί, δέν ἀλλάζει ἐπίσης τά πράγματα.

Προφανῶς στόν κ. Κώστα Σκρέκα πού ἀπεμακρύνθη ἀπό τό Ὑπουργεῖο Ἀναπτύξεως «χρεώνεται» μερίδιο τῆς ἥττας, καθώς θεωρεῖται ὑπεύθυνος γιά τήν ἀκρίβεια τήν ὁποία ἀπό τήν πρώτη στιγμή ὑπέδειξε ὁ Πρωθυπουργός ὡς βασική αἰτία τῆς ἐκλογικῆς ἀποτυχίας. Ὁ κ. Λευτέρης Αὐγενάκης ἐξ ἄλλου μέ τίς ἀψυχολόγητες δηλώσεις στίς ὁποῖες ἔχει προβεῖ κατά καιρούς θεωρεῖται ἐπίσης ὑπεύθυνος γιά τήν ἀποτυχία, ἐνῷ ὁ κ. Δημήτρης Καιρίδης δέν τυγχάνει τῆς ἀποδοχῆς τοῦ πυρῆνα τῶν ψηφοφόρων τῆς ΝΔ καί γιά τίς θέσεις τίς ὁποῖες γενικώτερα ἐκφράζει γιά τά ἐθνικά θέματα καί γιά τήν μεταναστευτική πολιτική τήν ὁποία ἐφήρμοσε στό ἁρμόδιο ὑπουργεῖο. Τέλος, ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου, πού εἶναι μία ἀπό τίς προσωπικές ἐπιλογές τοῦ κ. Μητσοτάκη, δέν ἐπέδειξε ἰδιαίτερες ἐπιδόσεις στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας. Ἀσφαλῶς ὅμως εἶναι ἄκρως προσχηματική ἡ στοχοποίησις τεσσάρων μόνον ὑπουργῶν γιά τίς ἀστοχίες μιᾶς κεντρικῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς.

Πρέπει, ἐπίσης, νά ἐπισημανθεῖ ὅτι ἐπεβραβεύθησαν ὅσοι ἐνεπλάκησαν μέ τήν ὑπόθεση τῶν Τεμπῶν. Ὁ ὑφυπουργός Χρῆστος Τριαντόπουλος διετήρησε τήν θέση του ὡς ὑφυπουργός Κλιματικῆς Κρίσεως καί Πολιτικῆς Προστασίας. Δύο βουλευτές πού μετεῖχαν στήν Ἐξεταστική Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς γιά τά Τέμπη ἀνέλαβαν θέσεις ὑφυπουργῶν. Ἡ κ. Κατερίνα Παπακώστα ἀνέλαβε ὑφυπουργός Οἰκογενείας καί ὁ κ. Χρῆστος Κέλλας ὑφυπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως. Καί οἱ τρεῖς αὐτοί ὑφυπουργοί ἐκλέγονται σέ νομούς τῆς Θεσσαλίας, ἡ ὁποία πλέον ἔχει ἐνισχυμένη παρουσία στήν Κυβέρνηση, ὅπως ἄλλως τε καί ἡ Μακεδονία, ὅπου παρετηρήθη σημαντική πτῶσις τῆς Κυβερνήσεως πρός ὄφελος κυρίως τῆς Ἑλληνικῆς Λύσης τοῦ κ. Κυριάκου Βελόπουλου.

Μία ἄλλη παράμετρος τήν ὁποία ἀναδεικνύει ὁ ἀνασχηματισμός εἶναι τό γεγονός ὅτι ἔγινε μία προσπάθεια ἐξισορροπήσεως μεταξύ βουλευτῶν, πού εἴτε ἐπειθάρχησαν πρός τήν πρωθυπουργική «παράκληση» νά ψηφίσουν τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων εἴτε τήν ἠγνόησαν. Ὅμως ἀπεμακρύνθησαν δύο μέλη τῆς Κυβερνήσεως πού δέν ἐψήφισαν τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων. Εἶναι ὁ κ. Σταῦρος Κελέτσης, πού ἦταν ὑφυπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως, καί ἡ κ. Μαρία Κεφάλα, πού ἦταν ὑφυπουργός Οἰκογενείας. Ἀντιθέτως θέσεις ὑφυπουργῶν κατέλαβαν οἱ πειθαρχήσαντες Βασίλης Οἰκονόμου στό Ὑπουργεῖο Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν καί Ἰάσων Φωτήλας στό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ. Ὅμως πρός τήρησιν ἰσορροπιῶν στό κυβερνητικό σχῆμα περιελήφθησαν οἱ μήν ψηφίσαντες Κώστας Γκιουλέκας πού ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Ἐσωτερικῶν, ἁρμόδιος γιά θέματα Μακεδονίας-Θράκης, καί Στέφανος Γκίκας, πού ἀναλαμβάνει ὑφυπουργός Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας.

Μέ τήν ἀπομάκρυνση τοῦ βουλευτοῦ Ἕβρου κ. Κελέτση φεύγει ἀπό τό Ὑπουργικό Συμβούλιο τό μοναδικό μέλος του πού ἐκλέγεται σέ νομό τῆς Θράκης. Δεδομένων τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν σέ αὐτήν τήν περιφέρεια καί τῶν συντονισμένων κινήσεων τῆς Ἀγκύρας, τοῦ τουρκικοῦ προξενείου τῆς Κομοτηνῆς καί τῶν ἐγκαθέτων του στήν μουσουλμανική μειονότητα, ἡ «παράλειψις» αὐτή συνιστᾶ μίαν ἀπαράδεκτη ἀδιαφορία. Ἡ Θράκη ἔπρεπε νά εἶναι στήν πρώτη γραμμή τοῦ κυβερνητικοῦ ἐνδιαφέροντος. Καί ὅμως ἐπιδεικνύεται ἀδιαφορία. Ἐλπίζουμε νά μήν ἔλθει ἡ ἡμέρα πού τό ἔθνος θά πληρώσει πολύ ἀκριβά κινήσεις σάν αὐτήν.

Κεντρικό θέμα