ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἀναξιοκρατία στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Τό ΚΥΣΕΑ ἀποστράτευσε τόν καλύτερο ἀξιωματικό τοῦ ΠΝ, Ἀρχηγό τοῦ Στόλου, Παναγιώτη Λυμπέρη, ὁ ὁποῖος ἔπαιξε καταλυτικό ρόλο στήν ἑλληνο-τουρκική κρίση τοῦ 2020

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ γιά τοποθέτηση τοῦ ἀντιναυάρχου Ἰωάννη Δρυμούση ΠΝ στήν θέση τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΝ σήμανε τήν ἀποστρατεία τοῦ ἀρχαιοτέρου του, Ἀρχηγοῦ τοῦ Στόλου ἀντιναυάρχου Παναγιώτη Λυμπέρη, τοῦ ἀξιωματικοῦ, ὁ ὁποῖος εἶχε σηκώσει τό βάρος τῆς μεγάλης κινητοποιήσεως γιά τήν ἀποτροπή τῶν προσπαθειῶν τῶν Τούρκων τό καλοκαίρι τοῦ 2020. Τό ἐγκώμιο τοῦ ἀποστρατευθέντος Ἀρχηγοῦ ἔχουν πλέξει πολλοί ἀπόστρατοι ἀξιωματικοί, προσκείμενοι μάλιστα στήν Νέα Δημοκρατία, ἐνῶ τήν ἀπογοήτευσή τους γιά τήν ἐξέλιξη δέν κρύβουν ἀξιωματικοί καί πληρώματα τοῦ Στόλου, πού τελοῦσαν ὑπό τάς διαταγάς του τά τελευταῖα χρόνια. Ἀκόμη καί πρόσωπα πού δέν εἶχαν ἐκφρασθεῖ εὐμενῶς γιά τόν πατέρα του, ναύαρχο Χρῆστο Λυμπέρη, ἀρχηγό ΓΕΕΘΑ κατά τήν κρίση τῶν Ἰμίων, ἐξ ἀρχῆς ἐτόνιζαν ὅτι ὁ Παναγιώτης Λυμπέρης εἶναι ἀξιωματικός «ἄλλης ποιότητος».

Ἰδιαίτερη ἔμφαση ἔδιδαν στό γεγονός, ὅτι ὡς ἀρχηγός, ἀπέδιδε μεγάλη σημασία στίς εἰσηγήσεις τῶν συνεργατῶν του καί, κυρίως τῶν διοικητῶν τῶν ὁμάδων πλοίων, εἶχε εὐρεῖα ἐπιχειρησιακή ἀντίληψη, ταυτοχρόνως ὅμως ἐπεδείκνυε εἰλικρινές ἐνδιαφέρον γιά τό προσωπικό, κατά τρόπον ὥστε ὁλόκληρη ἡ δύναμις τοῦ Στόλου ἐμπιστευόταν ἀπόλυτα τήν ἡγεσία του.

Αὐτός εἶναι καί ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἡ ἀποστρατεία του δημιουργεῖ εὔλογες ἀνησυχίες γιά τίς ἐπιπτώσεις πού μπορεῖ νά ὑπάρξουν στό ἠθικό τῶν πληρωμάτων, παρά τό γεγονός ὅτι ὁ διάδοχός του ἀντιναύαρχος Ἐλευθέριος Κατάρας εἶναι καί αὐτός πολύ ἱκανός ἀξιωματικός, ὁ ὁποῖος μάλιστα εἶχε διατελέσει ὑπαρχηγός τοῦ Στόλου ὑπό τόν Παναγιώτη Λυμπέρη.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ ἀντιναύαρχος Λυμπέρης ἐτήρησε ἄκρως ἀξιοπρεπῆ στάση, ἀποφεύγοντας νά σχολιάσει κατευθυνόμενα δημοσιεύματα πού τόν ἔφερναν νά εἶναι σέ δυσμένεια, ἐνῶ διάφοροι κύκλοι προέβαιναν σέ ὀξεῖς ἕως καί ἀήθεις σχολιασμούς. Ὁ ἀπερχόμενος ἀρχηγός Στόλου ἔδωσε καί χθές μάθημα ἀξιοπρεπείας. Ἀμέσως μετά τήν γνωστοποίηση τῆς ἀποστρατείας του, ἠθέλησε νά ἀπευθυνθεῖ πρός τά πληρώματα τῶν πολεμικῶν πλοίων καί τῶν ὑπηρεσιῶν πού εἶχε ὑπό τήν διοίκησή του.

Τό γεγονός, ὅτι ἡ προετοιμασία μιᾶς μεγάλης συγκεντρώσεως ἐν τέλει ἀκυρώθηκε, ἀποδίδεται σέ παρεμβάσεις ὑπερκειμένων ἐπιτελείων. Ἔτσι χθές τό πρωί ὁ Παναγιώτης Λυμπέρης, μέ πολιτική περιβολή, μίλησε ἐπί τῆς φρεγάτας «Λῆμνος» σέ μικρό ἀριθμό ἀντιπροσωπιῶν ἀπό τά πληρώματα τῶν πλοίων, πρός τούς ὁποίους ἐξέφρασε τήν εὐαρέσκειά του, δηλώνοντας ὅτι εἶναι ὑπερήφανος πού ὑπηρέτησε μαζί τους καί γιά τά ὅσα ἐπετεύχθησαν κατά τά τελευταῖα χρόνια. Μιλῶντας τους δέν ἄφησε νά διαφανεῖ οὔτε μία ὑπόνοια πικρίας ἤ κάποιο παράπονο γιά τήν ἀποστρατεία του.

Ἐκπλήξεις ὑπῆρξαν καί στόν Στρατό Ξηρᾶς, ὅπου ἀποστρατεύθηκε μέ ἀπόφαση τοῦ ΣΑΓΕ ὁ ὑπαρχηγός τοῦ ΓΕΣ, ἀντιστράτηγος Γεώργιος Κέλης, γιά τόν ὁποῖο ἀνεμένετο νά τοποθετηθεῖ στήν θέση τοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Στρατοῦ, κάτι πού εἶχε ὑποδειχθεῖ ἀπό τήν πολιτική ἡγεσία καί ἄλλα μέλη τῆς Κυβερνήσεως. Ἀπ’ ἐναντίας, ὁμαλές ἦσαν οἱ κρίσεις στήν Πολεμική Ἀεροπορία, ὅπου παραμένει στήν θέση τοῦ ἀρχηγοῦ ΑΤΑ ὁ ἀντιπτέραρχος Γεώργιος Φασούλας, ἐνῶ ἀποστρατεύθηκαν οἱ ἀντιπτέραρχοι Πέτρος Χατζήρης καί Κωνσταντῖνος Κελλάρης.

Κεντρικό θέμα