ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ἀλλάξτε τόν νόμο γιά τήν ἀσυλία πολιτικῶν γιά νά φθάσουμε στήν ἀλήθεια γιά τά Τέμπη

Παρέμβασις-σόκ τῆς Εὐρωπαίας Eἰσαγγελέως κατά τῆς Διαφθορᾶς κ. Κοβέτσι ἐκθέτει τό πολιτικό καί δικαστικό μας σύστημα! – «Μᾶς μπλοκάρουν, μᾶς ἀπαγορεύουν νά κάνουμε ἔρευνα!»

ΖΗΤΗΜΑ ἀναθεωρήσεως τῆς συνταγματικῆς διατάξεως γιά τήν ἀσυλία τῶν ὑπουργῶν ἔθεσε εὐθέως ἡ Εὐρωπαία Εἰσαγγελεύς Λάουρα Κοβέτσι, ἡ ὁποία εὑρίσκεται στήν Ἀθήνα καί συνηντήθη μέ τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης γιά συνομιλίες σχετικά μέ τήν διερεύνηση τοῦ δυστυχήματος τῶν Τεμπῶν. Ὅπως ἡ ἴδια ἐτόνισε σέ τηλεοπτική συνέντευξη πού ἔδωσε στόν τηλεοπτικό σταθμό «Στάρ», διατάξεις, ὅπως αὐτή, «μᾶς μπλοκάρουν ἀπό τοῦ νά βροῦμε τήν ἀλήθεια.» Συγκεκριμένως, ἡ Εὐρωπαία Eἰσαγγελεύς ὑπεγράμμισε:

«Μᾶς μπλοκάρουν ἀπό τό νά βροῦμε τήν ἀλήθεια. Μᾶς μπλοκάρουν ἀπό τό νά ἐφαρμόσουμε δικαιοσύνη. Γιατί ἄν σοῦ ἀπαγορεύουν νά κάνεις ἔρευνα, δέν μπορεῖς νά ἀποκαλύψεις τήν ἀλήθεια. Δυστυχῶς, ἡ συνταγματική πρόβλεψη πρέπει νά ἀλλάξει. Γι’ αὐτό τό ἔχουμε ζητήσει καί ἔχουμε στείλει ἐπιστολή στήν Κομμισσιόν. Δέν εἶναι στό χέρι μας νά τό ἀλλάξουμε αὐτό. Δέν εἴμαστε οἱ νομοθέτες».

Ἀπεκάλυψε δηλαδή ὅτι τό ζήτημα ἔχει τεθεῖ καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, κάτι πού σημαίνει ὅτι πολύ σύντομα ἡ χώρα θά εὑρεθεῖ καί πάλι κατηγορουμένη ἐνώπιον τῆς ΕΕ, γιά ἕνα ζήτημα ἐπί τοῦ ὁποίου οὐδείς στήν Ἀθήνα ἐμφανίζεται πρόθυμος νά θέσει τόν δάκτυλον «ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων». Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι δέν ὑπῆρξε ἐπίσημος ἀνακοίνωσις σχετικῶς πρός τήν ἐπισήμανση τῆς κ. Κοβέτσι, μετά τήν ἐπίσκεψη καί τίς συναντήσεις πού εἶχε στό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. Ἔπρεπε νά βγεῖ ἡ ἴδια νά τά πεῖ στήν τηλεόραση.

Ἡ Εὐρωπαία Εἰσαγγελεύς διεβεβαίωσε ταυτοχρόνως ὅτι θά κάνει ὅ,τι μπορεῖ γιά νά ἀποδοθεῖ δικαιοσύνη, ἀκόμη καί στό ἀσφυκτικό πλαίσιο πού ὑπάρχει στήν Ἑλλάδα. Εἰδικώτερα ἐτόνισε:

«Ὑπόσχομαι στούς συγγενεῖς ὅτι θά κάνω τά πάντα. Εἰλικρινά τούς ἐνθαρρύνω νά μήν τά παρατήσουν μέχρι νά δικαιωθοῦν. Νά μήν τά παρατήσουν ἀπό τό νά βροῦν τήν ἀλήθεια. Δέν ἔχω λόγια γιά νά τούς πῶ γιατί δέν βρέθηκα στή θέση τους. Ἀλλά ὡς Εἰσαγγελέας, τούς ὑπόσχομαι ὅτι θά κάνουμε τήν δουλειά μας. Ἡ συνταγματική πρόβλεψη πρέπει νά ἀλλάξει. Πολύ νέοι καί ἀθῶοι… Δέν ὑπάρχουν λόγια… Δέν ὑπάρχουν λόγια γιά νά περιγράψουν αὐτήν τήν τραγωδία. Αὐτό τό δρᾶμα».

Ἡ κ. Κοβέτσι ἵσταται ἀπέναντι στήν τραγική αὐτή ὑπόθεση κατά τρόπον ἀπολύτως ἀνθρώπινο. Ἐπιδεικνύει εὐαισθησία τήν ὁποία συνδυάζει μέ τό καθῆκον της νά ὑπηρετήσει τήν Δικαιοσύνη. Ἡ ἴδια εἶδε φωτογραφίες τῶν θυμάτων τῆς τραγωδίας, συγκινήθηκε καί ὑπεσχέθη στούς συγγενεῖς τους ὅτι θά κάνει τά πάντα γιά νά δικαιωθοῦν οἱ ψυχές τους. Ἡ ἐπιμονή της γιά τήν ἀλλαγή τοῦ νόμου περί εὐθύνης ὑπουργῶν, ξεκινᾶ ἀπό τήν διαπίστωση, ὅτι τό ὑπάρχον νομικό πλαίσιο δέν μπορεῖ νά κάνει τήν δουλειά της.

Ἀνεφέρθη τέλος στήν περίφημη σύμβαση 717, καθώς μία ἀπό τίς αἰτίες τοῦ δυστυχήματος ἦταν τό γεγονός ὅτι τά ἔργα πού προεβλέποντο ἀπό αὐτήν δέν εἶχαν (καί ἀκόμη δέν ἔχουν) γίνει.

Ἐπιμένει στήν ἀπόδοση Δικαιοσύνης: «Αὐτό τό τραῦμα δέν μπορεῖ νά ἐπουλωθεῖ χωρίς δικαιοσύνη. Τόν Δεκέμβριο καλέσαμε 23 δημόσιους λειτουργούς ἐπ’ αὐτῆς τῆς ὑπόθεσης. Ἐρευνοῦμε μόνο τά κομμάτια πού συνδέονται μέ τό πῶς ἀξιοποιήθηκαν τά εὐρωπαϊκά χρήματα σ’ αὐτά τά projects».

Κεντρικό θέμα