«Ἀκούσανε καλά τά αὐτιά μας; Θά στηρίξει ἡ Ἑλλάς Τοῦρκο;»

Καυστικά ἐρωτήματα πρός τήν Κυβέρνηση ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο μέ ἀφορμή τόν ΙΜΟ, σέ ἐκδήλωση στήν Ἀθήνα γιά τούς 9 ἡρωομάρτυρες τῆς Μεγαλονήσου – Πάντα οἱ κυβερνήσεις μᾶς θεωροῦσαν «βάρος», μολονότι εἴμαστε παλαιοί Ἕλληνες ὅσο οἱ Ἀθηναῖοι καί οἱ Σπαρτιᾶτες – Ἡ Ἀθήνα γύρισε τήν πλάτη στήν Λευκωσία, ἀκόμη καί στήν Eurovision

ΕΘΝΙΚΟ προσκλητήριο ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Γεώργιο: «Εἴμαστε τόσο παλιοί Ἕλληνες ἐμεῖς οἱ Κύπριοι, ὅσο οἱ Ἀθηναῖοι καί οἱ Σπαρτιᾶτες» δηλώνει καί συνεχίζει: «Χρωστᾶμε εὐγνωμοσύνη στόν ἑλληνικό λαό γιά τήν ἀλληλεγγύη του καί κυρίως διότι τόσοι Κύπριοι σπούδασαν δωρεάν στήν Ἀθήνα. Δέν μπορῶ νά πῶ τό ἴδιο καί γιά τίς ἑλληνικές κυβερνήσεις, οἱ ὁποῖες, πλήν ἐξαιρέσεων, τηροῦσαν πάντα ἀποστάσεις ἀσφαλείας καί μᾶς θεωροῦσαν βάρος. Ἀκούσαμε στήν εἰσβολή ἀπό χείλη πρωθυπουργικά, πώς ἡ Κύπρος κεῖται μακράν. Ἀλλά γιά νά μήν ἀδικῶ κανέναν καί ἡ σημερινή κυβέρνηση –ἀκούσανε καλά τά αὐτιά μας;– ἀποφάσισε νά στηρίξει ἡ Ἑλλάς Τοῦρκο στόν ΙΜΟ. Ὅταν στά Κατεχόμενα ἡ εἰσβολή συνεχίζεται 49 χρόνια καί ἀπαγορεύεται ὁ ἐλλιμενισμός κυπριακῶν πλοίων σέ τουρκικά λιμάνια. Πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι ἄν ξηλωθεῖ ἡ Κύπρος, θά ξηλωθεῖ καί ἡ Ἑλλάς».

Ἡ «Ἑστία» ἐπιλέγει σήμερα, ἀντί τῶν ἐκλογῶν στήν Τουρκία, νά ἀναδείξει τήν Κύπρο μας μέσα ἀπό τά λόγια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Τό ποία ἔκβαση θά ἔχει ἡ ἐκλογική διαδικασία στήν γείτονα, μικρή σημασία ἔχει γιά ἐμᾶς. Τό μόνο πού θά παίξει κάποιον ρόλο γιά ἐμᾶς, θά εἶναι ἡ στάσις τήν ὁποία θά τηρήσουν οἱ ξένοι –καί κυρίως οἱ σύμμαχοι καί ἑταῖροι– ἀπέναντι σέ ὅποιον ἐκλεγεῖ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας. Ἐπί τῆς οὐσίας, εἴτε πρόκειται γιά κεμαλιστές εἴτε γιά ἰσλαμιστές, ἴδιος εἶναι ὁ ἐπεκτατισμός τῆς Τουρκίας. Ἄς μήν ἀναλισκώμεθα λοιπόν σέ ἀναλύσεις καί ἀνησυχίες γιά τήν ἔκβαση τῆς ψηφοφορίας. Τοῦρκος θά εἶναι αὐτός πού θά ἐκλεγεῖ καί στήν μία καί στήν ἄλλη περίπτωση. Καί θά συνεχίσει καί αὐτός τήν ἴδια ἀπαράλλακτη πολιτική ἔναντι τῆς Ἑλλάδος τήν ὁποία ἔχει χαράξει ἡ Ἄγκυρα ἀπέναντι στήν χώρα μας καί μέ συνέπεια τήν τηρεῖ 49 καί πλέον χρόνια.

Ἡ Ἑλλάς δυστυχῶς εἶναι αὐτή πού παραπαίει. Ἡ Ἑλλάς ἀποστασιοποιεῖται ἀπό τόν ἑλληνισμό τῆς Κύπρου. Γιά αὐτό καί ἀναδεικνύουμε ἰδιαίτερα τήν ἀγωνιώδη ἔκκληση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά ξυπνήσουν συνειδήσεις καί θά καταλάβουμε πόσο φροῦδες εἶναι οἱ ἐλπίδες γιά εἰρηνική συνύπαρξη μέ τούς Τούρκους καί ὅτι, ὅπως ἀκριβῶς τό εἶπε καί ὁ ἴδιος, ἡ ἄμυνα τοῦ ἑλληνισμοῦ ἀρχίζει στήν Κύπρο –καί «ἄν ξηλωθεῖ ἡ Κύπρος, θά ξηλωθεῖ καί ἡ Ἑλλάς.» Κάποτε ἐφαρμόσθηκε τό δόγμα τοῦ Ἑνιαίου Ἀμυντικοῦ Χώρου, τό ὁποῖο ἀντικατόπτριζε τήν πραγματικότητα. Τό ἀπεμπολήσαμε μόνοι μας καί ἔκτοτε διολισθαίνουμε διευρύνοντας τίς ἀποστάσεις. Φθάσαμε μάλιστα τώρα, στήν Eurovision, νά δίδει ἡ Ἑλλάς μόλις τέσσερεις ψήφους στήν Κύπρο. Δέν εἶναι οὐσιαστικό. Εἶναι ὅμως ἐνδεικτικό.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γεώργιος ἔκανε τήν ἐθνικῆς σημασίας παρέμβασή του σέ ἐκδήλωση μνήμης τήν ὁποία ὀργάνωσε ἡ Κυπριακή Πρεσβεία στήν Ἀθήνα γιά τούς ἐννέα ἥρωες-μάρτυρες τῆς ΕΟΚΑ, οἱ ὁποῖοι ἀπηγχονίσθησαν στίς Κεντρικές Φυλακές τῆς Λευκωσίας ἀπό τούς Ἄγγλους ἀποικιοκράτες, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐπετείου τῆς θανατώσεως τῶν δύο πρώτων νεκρῶν τοῦ ἀγῶνος, τοῦ Μιχαλάκη Καραολῆ καί τοῦ Ἀνδρέα Δημητρίου. Μαζί τους ἐτιμήθησαν καί οἱ ἄλλοι ἑπτά ἀπαγχονισθέντες· ὁ Ἀνδρέας Ζάκος, ὁ Ἰάκωβος Πατάτσος, ὁ Χαρίλαος Μιχαήλ, ὁ Μιχαήλ Κουτσόφτας, ὁ Στέλιος Μαυρομμάτης, ὁ Ἀνδρέας Παναγίδης καί ὁ Εὐαγόρας Παλληκαρίδης.

Ἡ φωνή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Γεωργίου εἶναι φωνή ἀφυπνίσεως γιά ὅλους τούς Ἕλληνες καί ὅλους τούς Κυπρίους! Πού ἔρχεται ἀπό τήν Ἐκκλησία, πού ἦταν πάντα στήν ψυχή τοῦ Ἔθνους. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στέκεται, ὅπως οἱ προκάτοχοί του, ἀπέναντι στούς νεκρούς τοῦ ἑλληνισμοῦ καί διερμηνεύει αὐτά πού οἱ ἴδιοι δέν μποροῦν πλέον νά μᾶς ποῦν: ὅτι ἔχουμε ἱερή ὑποχρέωση νά σταθοῦμε ὄρθιοι καί ἑνωμένοι ἀπό ἄκρου εἰς ἄκρον. Κωφεύοντας ἀπέναντι στίς σειρῆνες τῶν ἀνυπόστατων συμβιβασμῶν πού θέλουν νά μᾶς παραπλανοῦν καί νά μᾶς φοβίζουν. Ἡ φωνή τοῦ Ἔθνους εἶναι μία. Εἴτε τήν διερμηνεύει σήμερα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γεώργιος εἴτε αὐτή τῶν Κουντουριώτηδων ὅταν ἔπλεαν μεθ’ ὁρμῆς ἀκαθέκτου, κατά τοῦ ἐχθροῦ τοῦ Γένους.

Κεντρικό θέμα