ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Ζήτημα στέγης, ὁδοιπορικῶν καί ἀναξιοκρατίας θέτουν στόν Πρωθυπουργό 36 δικαστές!

ΤΗΝ ΑΝΙΣΗ μεταχείρισή τους σέ σχέση μέ τούς ὁμοιόβαθμους συναδέλφους τους στόν Ἄρειο Πάγο καταγγέλλουν 36 ἀνώτατοι δικαστές καί εἰσαγγελεῖς μέ ἐπιστολή πού ἀπεύθυναν στόν Πρωθυπουργό.

Τά βασικά αἰτήματά τους ἀφοροῦν στά ἐπιδόματα στέγης καί ὁδοιπορικῶν, πρόβλημα ἐξαιρετικά σημαντικό γιά τούς δικαστές καί εἰσαγγελεῖς τοῦ Ἀρείου Πάγου πού δέν ἔχουν μόνιμη κατοικία στήν Ἀθήνα καί ἀναγκάζονται νά ταξιδεύουν πολλές φορές τόν μῆνα πληρώνοντας εἰσιτήρια, ξενοδοχεῖα κ.λπ. Ἐπίσης αὐτό ἔχει ὡς συνέπεια «ἐξαιρετικοί δικαστές», ὅπως ἀναφέρουν, νά μήν ὑποβάλουν αἴτηση προαγωγῆς στόν βαθμό τοῦ Ἀρεοπαγίτου ἤ τοῦ Ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου, καθώς τό κόστος διαβιώσεως εἶναι ἀπαγορευτικό γιά τόν μισθό πού λαμβάνουν.

Εἰδικώτερα, τρεῖς Ἀντιπρόεδροι Ἀρείου Πάγου, 23 Ἀρεοπαγῖτες καί 10 Ἀντεισαγγελεῖς ὑπέβαλλαν αἴτημα στόν Ὑπουργό Οἰκονομικῶν κ. Κωστῆ Χατζηδάκη, τό ὁποῖο κοινοποίησαν στόν Πρωθυπουργό καί στόν Ὑπουργό Δικαιοσύνης, ζητῶντας νά ρυθμισθεῖ μέ διάταξη τό ἀνωτέρω πρόβλημα. Αἴτημά τους εἶναι ἡ ἀντικαταβολή τῶν ἐξόδων τους «μέ τήν προσκόμιση πάντα τῶν σχετικῶν ἀποδείξεων καί μέχρις ἑνός ὁρίου, πού ἁρμόδια θά καθορίσετε», ὅπως ὑπογραμμίζουν στήν ἐπιστολή. Μεταξύ τῶν ἀνωτάτων δικαστικῶν λειτουργῶν, πού ὑπογράφουν τήν ἐπιστολή, εἶναι ἡ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου καί πρόεδρος τῆς Ἐπιθεωρήσεως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου κ. Ἑλένη Φραγκάκη, ὁ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Βασίλης Φλωρίδης (ἀδελφός τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης) καί ὁ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἀχιλλέας Ζήσης, ὁ ὁποῖος χειρίζεται τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Οἱ δικαστές ἀρχικῶς τονίζουν ὅτι ὅλοι οἱ ὑπογράφοντες ἔχουν μόνιμη κατοικία ἐκτός Ἀττικῆς. «Αὐτό σημαίνει ὅτι ὑποβαλλόμαστε κάθε μῆνα σέ ἔξοδα διαμονῆς καί μετακίνησης, ἔξοδα στά ὁποῖα, ἀσφαλῶς, δέν ὑποβάλλονται οἱ συνάδελφοί μας πού ἔχουν τή μόνιμη κατοικία τους σέ δήμους τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς. Τά ὁποῖα ἔξοδα, ἰδίως τά τελευταῖα χρόνια, αὐξάνουν συνεχῶς λόγῳ τῆς αὔξησης τῆς ἀξίας τῶν ἀκινήτων (ἑπομένως καί τῶν ἐνοικίων), ἀλλά καί τῆς τιμῆς τῶν ξενοδοχειακῶν καταλυμάτων, ὅπως ἐπίσης καί τῶν δαπανῶν μετακίνησης» σημειώνουν οἱ δικαστές. Ἐν συνεχείᾳ, ἐξηγοῦν γιά ποιόν λόγο πέφτουν θύματα ἄνισης μεταχειρίσεως. «Διότι ὅπως εἶναι γνωστό, τό Ἀνώτατο Ἀκυρωτικό τῆς Χώρας μας, ὁ Ἄρειος Πάγος, ἔχει ἕδρα μόνο στήν Ἀθήνα. Ἡ δέ στελέχωσή του ἀπό ἀνώτατους δικαστικούς λειτουργούς λαμβάνει χώρα μόνο μετά ἀπό αἴτησή τους γιά τήν προαγωγή τους στόν βαθμό τοῦ Ἀρεοπαγίτη ἤ τοῦ Ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου (ἐκ τῶν ὁποίων στήν συνέχεια ἐπιλέγονται ἀπό τήν Κυβέρνηση ὁ Πρόεδρος καί οἱ Ἀντιπρόεδροι τοῦ Ἀρείου Πάγου καθώς καί ὁ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου).»

Ἡ δέ ἀναξιοκρατία ἔγκειται στήν ὑπηρεσιακή ἐξέλιξη τῶν ὑπολοίπων δικαστικῶν λειτουργῶν, «δεδομένου ὅτι γιά αὐτούς πραγματοποιεῖται μέ βάση τά χρόνια θητείας καί τίς ἱκανότητές τους, ἐν γνώσει τῶν ἐνδεχόμενων μετακινήσεών τους πού ἀποτελεῖ sine qua non στοιχεῖο αὐτῆς, χωρίς νά ὑπεισέρχονται ἄλλοι παράγοντες ὅπως π.χ. τό βουλητικό στοιχεῖο.» «Ὑπάρχει δέ πάντα ἡ προσδοκία νά ὑπηρετήσουν στόν τόπο τῆς μόνιμης κατοικίας τους ἤ κοντά σ’ αὐτή, ὅπως καί συνήθως συμβαίνει. Κάτι, πού εἶναι ἀδύνατο νά συμβεῖ, γιά ὅποιον ἐπιλέξει τή θέση στό Ἀνώτατο

Ἀκυρωτικό, ἐκτός ἄν διαθέτει μόνιμη κατοικία στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς.

»Καί θά ἦταν ἀσφαλῶς ὑπερβολικό νά ἀπαιτεῖ κανείς ἀπό δικαστικούς λειτουργούς πού ἔχουν, κατά βάση, συμπληρώσει τά 60 περίπου ἔτη τῆς ἡλικίας τους καί θητεία περίπου 33 ἐτῶν, νά μετακομίσουν μόνιμα στήν Ἀθήνα. Κάτι πού βεβαίως θά ἦταν περισσότερο κοστοβόρο ἀλλά καί ἐξουθενωτικό» προσθέτουν. Ἡ ἐπιστολή πρός τόν Πρωθυπουργό καταλήγει ὅτι ὑπάρχουν «ἐξαιρετικοί δικαστικοί λειτουργοί πρόεδροι ἤ εἰσαγγελεῖς ἐφετῶν, οἱ ὁποῖοι ἀποκλειστικά καί μόνο ἐξαιτίας τῶν ἐξόδων στά ὁποῖα πρόκειται νά ὑποβληθοῦν, δέν ὑποβάλλουν αἴτηση προαγωγῆς τους στόν βαθμό τοῦ ἀρεοπαγίτη ἤ τοῦ ἀντεισαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου.» Καί ὅπως σημειώνουν, εἰδικῶς τά τελευταῖα χρόνια, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τό φαινόμενο λαμβάνει διαστάσεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.