Ζήτημα κακῆς συνθέσεως τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου

Ἀμφισβητεῖ τήν κλήρωση ὁ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος

ΠΡΙΝ ΚΑΝ ἀρχίσει ἡ δίκη τοῦ πρώην ἀν. ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου καί τῆς πρώην ἐπί κεφαλῆς τῆς Εἰσαγγελίας Διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη στό Εἰδικό Δικαστήριο περί εὐθύνης ὑπουργῶν, διεκόπη γιά τήν προσεχῆ Πέμπτη. Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι ἡ Εἰσαγγελεύς τῆς ἕδρας, ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ὄλγα Σμυρλῆ, καλεῖται νά τοποθετηθεῖ ἐπί δικονομικῶν αἰτημάτων πού ἐτέθησαν ἀπό τούς συνηγόρους τῶν κατηγορουμένων. Εἰδικώτερα, ἡ εἰσαγγελεύς θά εἰσηγηθεῖ ἐπί τῶν δικονομικῶν θεμάτων πού ἔθεσε ὁ συνήγορος τῆς κ. Τουλουπάκη, Γιάννης Μαντζουράνης, καί θά ἀπαντήσει στό ἐάν θά ζητηθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἔγγραφο στό ὁποῖο θά ἀναγράφεται ἄν τήν περίοδο τῆς κληρώσεως τῶν μελῶν τοῦ Δικαστηρίου ἀπό τήν Βουλή ὁ ἀρεοπαγίτης Γεώργιος Κόκκορης εὑρίσκετο σέ ἀναρρωτική ἄδεια!

Ὁ κ. Μαντζουράνης ἔθεσε ἀμέσως ζήτημα κακῆς συνθέσεως τοῦ δικαστηρίου, δηλαδή ἐάν εἶναι νόμιμη ἡ κλήρωσις τῶν μελῶν του. Στόν κατάλογο πού ἐστάλη στή Βουλή μέ τά ὀνόματα τῶν ἀρεοπαγιτῶν περιελαμβάνετο καί ὁ κ. Κόκκορης, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει προβλήματα ὑγείας. Σύμφωνα μέ τόν κ. Μαντζουράνη, τό θέμα τῆς ὑγείας τοῦ κ. Κόκκορη ἦταν ἐν γνώσει τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα καί τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου Μαρίας Γεωργίου, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, κατά τόν δικηγόρο, ἐξηπατήθη στό θέμα αὐτό. Ὡς ἐκ τούτου ὑπέβαλε αἴτημα νά προσκομισθοῦν ὅλα τά ἔγγραφα πού ἀποδεικνύουν τό διάστημα πού εἶχε λάβει ἀναρρωτικές ἄδειες καί νά διακόψει τό δικαστήριο μέχρι νά σταλοῦν τά σχετικά ἔγγραφα, καθώς τό ὄνομα τοῦ κ. Κόκκορη δέν ἔπρεπε νά συμπεριληφθεῖ στόν κατάλογο μέ τά ὀνόματα τῶν ἀρεοπαγιτῶν πού ἐστάλησαν στήν Βουλή.

Ὁ κ. Μαντζουράνης ὑπέβαλε αἴτημα νά δοθοῦν τά σχετικά ἔγγραφα πού ἔχουν σταλεῖ στό δικαστήριο γιά τό θέμα τῶν ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν πού εἶχε λάβει ὁ κ. Κόκκορης καί νά σταλοῦν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης βεβαιώσεις, εἰδικά γιά τό διάστημα τοῦ Ἰουλίου 2022 πού ἐπραγματοποιήθη ἡ κλήρωσις. Συμφώνως πρός τόν κ. Μαντζουράνη, δέν θά ἔπρεπε νά συμπεριληφθεῖ στόν κατάλογο.

Ὁ κ. Παπαγγελόπουλος, ἀναφερόμενος στό ἴδιο θέμα, ἀνέφερε: «Θέλω νά ὑπενθυμίσω στά μέλη τοῦ δικαστηρίου ὅτι ὁ κ. Κόκκορης κληρώθηκε τελευταῖος. Λόγῳ τῆς παλιάς μου ἰδιότητας καί τοῦ ἀξιακοῦ μου κώδικα, δέ θά ἐκφράσω κανένα ὑπαινιγμό κατά τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Θά τονίσω ὅμως τό γεγονός ὅτι κληρώθηκε δέκατος. Δέν στρέφομαι κατά τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, μετά ἀπό τά ὅσα θά σᾶς ἀποκαλύψω στήν δίκη. Ἀμφισβητῶ ὅμως τήν κλήρωση. Εἶναι σφόδρα πιθανό, ἡ πλειοψηφία τῆς Βουλῆς πού μέ παρέπεμψε μέ πιέσεις νά χρησιμοποίησε ὡς “ἄλλοθι” γιά τήν κλήρωση τοῦ δικαστῆ». Τέλος, ἐτέθη ἀπό τούς δικηγόρους τῶν δύο κατηγορουμένων τό ζήτημα ὅτι δέν μπορεῖ νά δηλώσει παράσταση πολιτικῆς ἀγωγῆς ἡ Εἰσαγγελεύς Ἐφετῶν Γεωργία Τσατάνη, τό ὁποῖο θά ἐξετασθεῖ μελλοντικῶς. Ἐπισημαίνεται ὅτι στήν ἕδρα τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου εἶναι δικαστές ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο καί ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Πρόεδρος εἶναι ἡ ἀρεοπαγίτης Βασιλική Ἠλιοπούλου καί εἰσαγγελεύς ἡ κ. Σμυρλῆ. Στήν ἕδρα εἶναι τά ἑξῆς τακτικά μέλη τοῦ Ἀρείου Πάγου: Ἑλένη Φραγκάκη, Ζαμπέτα Στράτα, Μαρία Μουλιανιτάκη, Μυρσίνη Παπαχίου καί Ἀνθἠ Γκάμαρη. Καί οἱ πέντε, πρίν ἀπό λίγες μέρες, προήχθησαν ἀπό τό Ὑπουργικό Συμβούλιο σέ ἀντιπροέδρους τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».