Βουλιάζει στίς δημοσκοπήσεις ὁ Ἐρντογάν

Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ πού στηρίζει τόν Ἐρντογάν ἐμφανίζεται νά χάνει ἔδαφος σέ νέα δημοσκόπηση.

Σύμφωνα μέ αὐτή, τό AKP μαζί μέ τούς ἀκροδεξιούς συμμάχους του περιορίζονται στό 43%, ἔναντι 39,5% τῶν κοσμικῶν κομμάτων. Ἐξ ἄλλου περίπου τό 60% τῶν Τούρκων ἐπιθυμεῖ εἰρηνική διευθέτηση τῶν διαφορῶν μέ τήν Ἑλλάδα μέσω διαλόγου ἔναντι ἑνός 32% πού ὑποστηρίζει τήν ἐπιθετική στρατηγική τοῦ Ἐρντογάν.

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν φιλοξενεῖ στήν χώρα του μέλη τῆς Hamas, γεγονός πού ἀποτελεῖ προσβολή ἔναντι τοῦ Ἰσραήλ. Παρά τό γεγονός ὅμως αὐτό, ἐντύπωση προκαλεῖ τό ὅτι ἡ κατάστασις μεταξύ Ἀγκύρας καί Ἱερουσαλήμ παραμένει ἥσυχη, καί αὐτό ὀφείλεται σέ ἕναν λόγο: ὁ Saleh al-Arouri, ἀναπληρωτής ἐπί κεφαλῆς τῆς Χαμάς, εἶναι ἐπικηρυγμένος γιά 5 ἑκατ. δολλάρια στίς ΗΠΑ. Γιά τίς ΗΠΑ θεωρεῖται τρομοκράτης, ἐνῶ στήν Τουρκία, ὅπου διαμένει ἐδῶ καί μικρό χρονικό διάστημα, τοῦ παρέχεται ἀκόμη καί προσωπική φρουρά, ὅπως ἐξ ἄλλου καί σέ ἄλλα χιλιάδες μέλη τῆς Χαμάς. Σύμφωνα μέ δημοσίευμα τῆς βρεταννικῆς ἐφημερίδος Telegraph, 12 ἀπό τά μέλη τῆς Χαμάς ἔλαβαν προσφάτως τήν τουρκική ἰθαγένεια.

«Ἡ τουρκική Κυβέρνηση τούς πολιτογράφησε Τούρκους γιά νά μπορεῖ νά τούς παρέχει προστασία, ἀκόμη καί στό ἐξωτερικό» δήλωσε ὁ καθηγητής H. Koni, Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν στό Παν/μιο τῆς Ἀγκύρας, σέ συνομιλία του μέ τήν γερμανική ἐφημερίδα Die Welt, σχολιάζοντας πώς ἡ προστασία αὐτή εἶναι περισσότερο διπλωματικῆς φύσεως, καθώς σέ περίπτωση πού οἱ «νέοι αὐτοί Τοῦρκοι πολῖτες» δεχθοῦν πιθανή ἐπίθεση, θά μποροῦσε νά προκληθεῖ ἀκόμη καί ἐνδεχόμενη διπλωματική κρίσις, ἀφοῦ ἡ ἐπίθεσις ἐναντίον τους ἰσοῦται μέ ἐπίθεση κατά τῆς νέας πατρίδος τους. Ἡ χορήγησις τῆς τουρκικῆς ἰθαγενείας σέ μέλη τῆς Χαμάς ἀποτελεῖ σαφῆ δήλωση τῆς Ἀγκύρας ὅτι στό πλαίσιο τοῦ Μεσανατολικοῦ ζητήματος εὑρίσκεται στό πλευρό τῶν Παλαιστινίων, καί αὐτό δέν ἀποτελεῖ ἔκπληξη. «Ἡ Τουρκία στηρίζει ἐδῶ καί χρόνια τήν Χαμάς» δηλώνει ὁ Ε. Κελέσογλου, ἀνεξάρτητος ἐρευνητής στόν τομέα τῶν Διεθνῶν Σχέσεων. Ὡστόσο, δέν ὑπῆρξε μέχρι στιγμῆς, ἀπό πλευρᾶς τοῦ Ἰσραήλ, καμμία ἐπίσημος ἀντίδρασις γιά τήν χορήγηση τῆς τουρκικῆς ἰθαγενείας σέ μέλη τῆς Χαμάς.

Τό γεγονός αὐτό προκαλεῖ ἐντύπωση, καθώς ὁ ἐπίσημος στόχος τῆς Ὀργανώσεως εἶναι ὁ ἀγώνας κατά τοῦ Ἰσραήλ, καί ὅποιος τῆς παρέχει στήριξη θεωρεῖται ἐπίσης ἐχθρός τοῦ Ἰσραήλ. Τό ἴδιο θά ἔπρεπε νά ἰσχύσει καί γιά τήν Τουρκία, τῆς ὁποίας ἡ κυβέρνησις δέν συγκαταλέγει τήν Χαμάς στίς τρομοκρατικές Ὀργανώσεις. Ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ἄκρα σιωπή πού ἐπικρατεῖ μεταξύ Ἀγκύρας καί Ἱερουσαλήμ. Πιθανότατα ἡ Τουρκία, γιά νά μήν φέρει σέ δύσκολη θέση τό Ἰσραήλ καί τό ἀναγκάσει νά καταδικάσει τήν τελευταία τουρκική στήριξη στήν Χαμάς, περιόρισε τήν δημοσιότητα τοῦ θέματος στά φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ, ἐνῶ ὁ Ἐρντογάν, πού εὑρίσκεται αὐτήν τήν στιγμή ἀντιμέτωπος μέ τά μειωμένα ποσοστά του, βάσει δημοσκοπήσεων, θά μποροῦσε νά «πωλήσει» τό θέμα αὐτό, μέσω τῶν ΜΜΕ, πρός ὄφελός του. Θά ἦταν εὔκολη ὑπόθεση γιά τόν Τοῦρκο Πρόεδρο νά τόν ἐμφανίσουν τά ΜΜΕ ὡς φίλο καί βοηθό τῶν Παλαιστινίων καί μέ τόν τρόπο αὐτό νά κερδίσει τήν συμπάθεια συγκεκριμένης μερίδος ψηφοφόρων. Ἐξ ἄλλου, μέσω κρατικῆς προπαγάνδας, οἱ Τοῦρκοι μεγάλωσαν «ἐπιτυχῶς» γενιές Τούρκων πολιτῶν, πού μισοῦν τό Ἰσραήλ καί ἀγαποῦν τήν Παλαιστίνη.

Ναί μέν τό Ἰσραήλ κατηγόρησε κάποιες φορές τήν Τουρκία πώς τά ἐδάφη της χρησιμοποιοῦνται γιά τόν σχεδιασμό ἐπιθέσεων κατά τοῦ Ἰσραήλ, γεγονός πού διέψευσε ἡ Ἄγκυρα, ὡστόσο δέν ἐδόθη συνέχεια ἀπό τό Ἰσραήλ. Κατά τήν ἄποψη τοῦ καθηγητοῦ H. Koni, ἄν τό Ἰσραήλ εἶχε πραγματικά πρόβλημα μέ τήν τουρκική στήριξη στήν Χαμάς, τότε θά ἔπραττε κάτι γι’ αὐτό, ἀλλά δέν τό πράττει. Γιά ποιό λόγο ὅμως; Ὅπως ὑποστηρίζει ὁ καθηγητής, οἱ σχέσεις Τουρκίας μέ Ἰσραήλ εἶναι μόνον ἐπιφανειακῶς κακές. Ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος καί ὁ Ἰσραηλινός Πρωθυπουργός, σύμφωνα μέ ἀναφορές, διατηροῦν μία ἐξαιρετική ἐπικοινωνία. Σέ κύκλους στήν Ἄγκυρα λέγεται μάλιστα πώς μέσω τοῦ Κοῦσνερ, γαμπροῦ τοῦ Τράμπ, ὁ Ἐρντογάν καί ὁ Νετανυάχου εἶναι ἐπιχειρηματικοί ἑταῖροι καί πώς ὁ υἱός τοῦ Ἐρντογάν Μπουράκ εἶναι ἰδιοκτήτης ἑταιρείας στό Ἰσραήλ, στήν ὁποία ἐμπλέκεται καί προσωπικά ὁ Νετανυάχου. Ὅταν λοιπόν δύο Ἀρχηγοί κρατῶν διατηροῦν προσωπικές ἤ ἀκόμη καί ἐπιχειρηματικές σχέσεις, οἱ καλές σχέσεις μεταξύ τῶν κρατῶν τους θά μποροῦσαν νά ἀποβοῦν ἐμπόδιο στίς ἰδιωτικές σχέσεις τους καί νά προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων. Ἔτσι, τό τουρκικό κράτος βασίζεται ἐπίσημα πλήρως στήν ἀντι-ισραηλινή προπαγάνδα καί ὑποστηρίζει ὅλους ὅσοι ἀγωνίζονται γιά τήν Παλαιστίνη. Ὡστόσο, τό παραπάνω δέν ἀποκλείεται νά ἀλλάξει, καθώς τόσο ὁ Ἐρντογάν ὅσο καί ὁ Νετανιάχου ἔχουν ἀρχίσει νά χάνουν πολιτική δύναμη.

Τό γεγονός ὅτι ἡ Τουρκία παρουσιάζει «δύο πρόσωπα» στίς σχέσεις της μέ τό Ἰσραήλ καί τήν Παλαιστίνη, ὀφείλεται καί στίς ΗΠΑ, ἰσχυρίζεται ὁ καθηγητής Κόνι, καθώς στόχος τῶν ΗΠΑ εἶναι νά καταστρέψουν τήν Μέση Ἀνατολή καί νά τήν διαταράξουν. «Ὁ στόχος αὐτός εἶναι πρός ὄφελος τοῦ Ἰσραήλ» ἀναφέρει ὁ καθηγητής, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἄν ἡ Συρία καί τό Ἰράν ἐξελιχθοῦν σέ ἰσχυρές χῶρες, θά ἀποδυναμώνετο τό Ἰσραήλ. «Ἡ Τουρκία εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μέ τίς ΗΠΑ καί προσπαθεῖ νά στηρίξει τήν ἰσραηλινή πολιτική. Πολύς κόσμος δέν τό βλέπει καί δέν τό κατανοεῖ ὅμως αὐτό. Γιά νά δραστηριοποιηθεῖ ἡ Τουρκία στήν Μέση Ἀνατολή, χρειάζεται τήν στήριξη τῶν ΗΠΑ» ἀναφέρει ὁ ἴδιος, σχολιάζων: «Ἡ κυβέρνησίς μας πρέπει νά ἐνεργήσει κατ’ αὐτόν τόν τρόπο γιά νά ἐπιβιώσει» καί παρέπεμψε στήν πρόσφατη ἀπειλή τῶν ΗΠΑ, ὅταν ὁ ἀντίπαλος τοῦ Τράμπ, Τζό Μπάιντεν, ἀνεφέρθη σέ συνέντευξή του σέ μία πιό σκληρή στάση ἔναντι τῆς Τουρκίας, χαρακτηρίζοντας τόν Ἐρντογάν αὐταρχικό καί καλώντας τόν κόσμο νά στηρίξει τήν ἀντιπολίτευση. «Τό γεγονός ὅτι ἡ σχέσις μέ τήν Οὐάσιγκτων εἶναι τόσο σημαντική, ἔχει νά κάνει καί μέ τήν θρησκεία» ἐπισημαίνει ὁ Κόνι. «Ἡ Κίνα γιά παράδειγμα τάσσεται κατά τοῦ Ἰσλάμ καί ἡ Ρωσσία τόν φοβᾶται. Γιά τόν λόγο αὐτόν ἡ φιλική σχέσις μέ τό Πεκῖνο ἤ τήν Μόσχα θά εἶναι μόνο προσωρινή. Οἱ ΗΠΑ, ὡστόσο, δέν ἐνδιαφέρονται γιά τό Ἰσλάμ, καί γιά τήν Τουρκία τό θέμα τῆς θρησκείας ἀποτελεῖ ἄλλο ἕναν λόγο νά συνεργασθεῖ μέ τήν Χαμάς, ἀφοῦ ἡ τελευταία θεωρεῖται παλαιστινιακό σκέλος τῆς Μουσουλμανικῆς Ἀδελφότητας καί γι’ αὐτό τήν προστατεύουν στήν Παλαιστίνη καί τόν Λίβανο» σχολιάζει ὁ καθηγητής.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!