ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Τό νέο ψηφιακό πιστοποιητικό γιά τήν covid-19

Τί θά ἰσχύει, πῶς θά ἐκδίδεται καί τί περιλαμβάνει

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΕ χθές γιά πρώτη φορά πανευρωπαϊκῶς τό νέο ψηφιακό πιστοποιητικό γιά τήν covid-19 μέ τόν Πρωθυπουργό νά τό χαρακτηρίζει ὡς μία «σημαντική εὐρωπαϊκή κατάκτηση». Παρουσίᾳ τοῦ Προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή του ἐπειδή ἡ Ἑλλάς πρωτοστάτησε ὥστε τό πιστοποιητικό νά γίνει πραγματικότης καί νά ἀρχίσει νά ἐφαρμόζεται ἀπό τήν χώρα μας τήν 1η Ἰουνίου. Εὐχαρίστησε τόν ὑπουργό Ψηφιακῆς Διακυβερνήσεως Κυριάκο Πιερρακάκη γιά τό ἔργο πού ἔκανε καί σημείωσε ὅτι ἡ πανδημία ἀπετέλεσε ἕναν ἐπιταχυντή τῶν ψηφιακῶν ἐξελίξεων. «Ἡ Εὐρώπη ἀπέδειξε ὅτι ἔχει τήν ἐσωτερική δύναμη νά ἀλλάζει» προσέθεσε. Ἡ ἑλληνική πλατφόρμα γιά τό ψηφιακό πιστοποιητικό εἶναι μία ἀπό τίς πρῶτες πού εἶναι λειτουργικῶς ἕτοιμες, εἶπε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Μαργαρίτης Σχοινᾶς. Ὁ κ. Μισέλ δήλωσε ὅτι καί ὁ ἴδιος ἦταν ἀπό τούς πρώτους πού ἀνεγνώρισαν τήν σημασία τοῦ πιστοποιητικοῦ καί ὑπεγράμμισε τήν ἰδιαίτερη σημασία του γιά τουριστικές χῶρες ὅπως ἡ Ἑλλάς.

Ξεκινώντας τήν παρουσίαση ὁ κ. Πιερρακάκης δήλωσε πώς τό βασικό ἐρώτημα ἦταν πῶς τό ἑλληνικό πιστοποιητικό ἐμβολιασμοῦ τό ὁποῖο ἦταν κατ’ ἀρχήν ἕνα ἰατρικό ἔγγραφο θά μποροῦσε νά μετατραπεῖ σέ ἕνα πανευρωπαϊκό ἔγγραφο πού θά διεσφάλιζε τήν ἐλευθερία τῶν μετακινήσεων. Καί ἐν συνεχείᾳ πῆρε τό κινητό τηλέφωνο στά χέρια καί ἔδειξε μέ ποιόν τρόπο μπορεῖ ὁ καθένας νά τό ἀποκτήσει ταχύτατα καί μέ εὐκολία.

Κατ’ ἀρχήν πρέπει νά μποῦμε στήν πλατφόρμα τοῦ gov.gr καί νά ἐπιλέξουν τόν τομέα Ὑγεία καί Πρόνοια καί ἔπειτα τήν ἐπιλογή «Κορωνοϊός COVID-19». Στήν λίστα μέ τίς διάφορες βεβαιώσεις εἴτε ἐμβολιασμοῦ κατά τῆς πανδημίας, ἀρνητικοῦ διαγνωστικοῦ ἐλέγχου κ.ἄ. θά προστεθεῖ καί ἡ ἐπιλογή γιά ἔκδοση τοῦ πράσινου πιστοποιητικοῦ. Ἐκεῖ θά ζητηθεῖ νά δοθοῦν οἱ κωδικοί taxisnet καί ὁ ΑΜΚΑ. Τό πιστοποιητικό θά ἰσχύει σέ ὅλα τά κράτη μέλη τῆς ΕΕ καί σέ Ἰσλανδία, Νορβηγία καί Λιχτενστάιν καί θά διαβεβαιώνει ὅτι ὁ κάτοχός του ἔχει εἴτε κάνει τό ἐμβόλιο, εἴτε ἔχει ὑποβληθεῖ σέ τέστ, εἴτε ἔχει ἀναρρώσει ἀπό τήν νόσο. Θά μπορεῖ νά ἐκδίδεται ἐάν ὁ ἐνδιαφερόμενος ἔχει ὁλοκληρώσει τήν διαδικασία τοῦ ἐμβολιασμοῦ του ἤ ἐάν ὁ ἐνδιαφερόμενος ἔχει ὑποβληθεῖ πρόσφατα σέ διαγνωστικό ἔλεγχο (PCR ἤ rapid test).

Θά ἐκδίδεται δωρεάν σέ ψηφιακή μορφή καί μπορεῖ νά ἐκτυπωθεῖ. Θά φέρει κωδικό QR μέ ψηφιακή ὑπογραφή, ἐνῶ τό περιεχόμενό του ἀναγράφεται τόσο στήν ἐθνική γλῶσσα ὅσο καί στά ἀγγλικά, ὥστε νά εἶναι ἔγκυρο σέ ὅλες τίς χῶρες τῆς ΕΕ. Τά πιστοποιητικά θά περιέχουν διαλειτουργικό μηχαναγνώσιμο κωδικό QR πού θά περιέχει τά ἀπαραίτητα βασικά δεδομένα, καθώς καί ψηφιακή ὑπογραφή. Ὁ κωδικός QR χρησιμοποιεῖται γιά τήν ἀσφαλῆ ἐπαλήθευση τῆς γνησιότητος, τῆς ἐγκυρότητος καί τήν ἀκεραιότητος τοῦ πιστοποιητικοῦ. Στήν Ἑλλάδα, ἀρχικά τό πιστοποιητικό θά ἐκδίδεται μέσω τοῦ gov.gr καί σέ λίγες ἡμέρες θά εἶναι δυνατή ἡ ἔκδοσίς του μέσω τῶν ΚΕΠ. Ἡ Κομμισσιόν ἔχει δημιουργήσει μία πύλη μέσω τῆς ὁποίας ὅλες οἱ ὑπογραφές τῶν πιστοποιητικῶν θά μποροῦν νά ἐπαληθευτοῦν σέ ὅλη τήν ΕΕ. Τά προσωπικά δεδομένα τοῦ κατόχου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Ψηφιακοῦ Πιστοποιητικοῦ COVID δέν περνοῦν μέσω τῆς πύλης, ἀφοῦ αὐτό δέν εἶναι ἀναγκαῖο γιά τήν ἐπαλήθευση τῆς ψηφιακῆς ὑπογραφῆς.

Σημειώνεται ὅτι ὁ πιστοποιητικό θά διευκολύνει τήν ἐλεύθερη κυκλοφορία στό ἐσωτερικό τῆς ΕΕ, ἀλλά δέν θά ἀποτελεῖ προϋπόθεση γιά τήν ἐλεύθερη κυκλοφορία, ἡ ὁποία εἶναι θεμελιῶδες δικαίωμα στήν ΕΕ. Ἡ ἀπόδειξις προγενεστέρας νοσήσεως εἶναι ἔγκυρη γιά ἕως 180 ἡμέρες, βάσει ὅσων συνεφωνήθησαν. Πάντως μέ τά μέχρι τώρα δεδομένα ὁ πολίτης θά θεωρεῖται ὅτι ἔχει ἀνοσία, ἄν διαθέτει θετικό τέστ PCR, πού νά ἀποδεικνύει προγενέστερη μόλυνση. Τέστ ἀντισωμάτων δέν θά γίνονται δεκτά. Ὁ κανονισμός γιά τά πιστοποιητικά θά ἰσχύει γιά 12 μῆνες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ