Τό μήνυμα Μπάιντεν γιά τόν ἐκλιπόντα Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου

Τά ἐγκώμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Προέδρου Ἀναστασιάδη

ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀμερικανικοῦ παράγοντος γιά τήν ἑπομένη ἡμέρα στήν Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, μετά τήν ἐκδημία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄, ὑπογραμμίζει τό μήνυμα πού ἀπέστειλε ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Ἐκφράζοντας τήν «βαθεῖα λύπη του» γιά τόν θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ Τζό Μπάιντεν τόν χαρακτηρίζει ὡς ἕναν ἄνθρωπο, πού μέ ἀξιοσημείωτη πεποίθηση καί θάρρος, καθοδήγησε τήν Ἑλληνορθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία τῆς Κύπρου σέ μιά κομβική περίοδο. Τόν περιγράφει, ἐπί πλέον, ὡς ἕναν ἀφοσιωμένο ἡγέτη, σταθερό στήν δέσμευσή του γιά τήν εἰρηνική ἐπίλυση τοῦ κυπριακοῦ ζητήματος.

Τό «γιατί» ἐνδιαφέρεται ἡ Οὐάσιγκτων γιά τόν διάδοχο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, προφανῶς ἔχει νά κάνει μέ τήν θέση τῆς νήσου στήν ἀνατολική Μεσόγειο, ἀλλά ὄχι μόνον. Παρ’ ὅτι μικρά σέ μέγεθος, ἐν τούτοις ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου συνδράμει παραδοσιακῶς, παντί τρόπῳ, τά Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καί Ἀλεξανδρείας, ὅπως ὑπαινίχθη στόν ἐπικήδειο λόγο της τό Σάββατο ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἡ ὁποία ἐξέφρασε τήν βεβαιότητά της ὅτι οἱ ἐπίγονοί του «ἀκολουθῶντας τήν στέρεη παρακαταθήκη τοῦ ἐκλιπόντος, θά σταθοῦν στό ὕψος τοῦ ἀρχαίου αὐτοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου τοῦ μείζονος Ἑλληνισμοῦ».

Μία ἀπό τίς τελευταῖες, ἄλλως τε, μείζονες ἀποφάσεις τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἦταν ἡ ἀναγνώρισις τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, σέ πλήρη σύμπνοια μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἐκτός, βεβαίως, ἀπό τό ἀμερικανικό ἐνδιαφέρον, γιά τήν τύχη τοῦ Θρόνου ἀγωνιᾶ καί ἡ Μόσχα. Καί, τούτη τήν φορά, ἔχει ἕνα «χαρτί» παραπάνω. Στήν ἐπικειμένη ἐκλογή, τό λαϊκό στοιχεῖο θά ἐκλέξει ἀπ’ εὐθείας τό τριπρόσωπο, τούς τρεῖς ἐκείνους Ἀρχιερεῖς δηλαδή, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ Ἱερά Σύνοδος θά ἐπιλέξει ἐν συνεχείᾳ τόν Ἀρχιεπίσκοπο.

Ἀπό τό 2006, πού ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ Χρυσοστόμου, ἔχει ἀλλάξει, ὅμως, ἡ πληθυσμιακή σύνθεσις τῆς νήσου, καθώς ζοῦν ἄνω τῶν 40.000 Ρῶσσοι. Μέ δεδομένο ὅτι, δικαίωμα ψήφου ἔχουν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἡλικίας ἄνω τῶν δεκαοκτώ ἐτῶν, μόνιμοι κάτοικοι τοὐλάχιστον ἀπό ἑνός ἔτους στήν Κύπρο καί ἐγγεγραμμένοι στόν ἐκλογικό κατάλογο ψηφοφόρων, εἶναι προφανές ὅτι ὑπάρχει σοβαρά πιθανότης γιά ἐπηρεασμό τοῦ ἀποτελέσματος. Γιά τοῦτο καί χαρακτηρίζεται κρίσιμη ἡ σημερινή συνεδρίασις τῆς Συνόδου τῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν, πού θά καθορίσει τίς διαδικασίες ἐκλογῆς.

Οἰκουμενικός Πατριάρχης: Ἡ ἄγνωστη δρᾶσις τοῦ Χρυσοστόμου

Τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου προέστη ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος, στόν ἐπικήδειο πού ἐξεφώνησε, ἐφώτισε μία ἄγνωστη πτυχή τῆς δράσεώς του, ἐπισημαίνοντας: «Ὅτε αἱ γνωσταί τραγικαί περιπέτειαι τῆς Νήσου, κατά τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἤνοιξαν τόν δρόμον διά πρωτοφανεῖς ἱεροσυλίας εἰς βάρος τῶν ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν τοῦ Κυπριακοῦ Βορρᾶ, ὥστε πλεῖστα σεβάσμια ἱερά σκεύη καί ἀντικείμενα, ἱστορικά φορητά εἰκονίσματα, ἀποτοιχισθεῖσαι ἀρχαῖαι ἁγιογραφίαι κ.λπ. νά καταλήξουν εἰς διαφόρους κλεπταποδόχους καί οἴκους παρανόμων δημοπρασιῶν ἀνά τόν κόσμον, ὁ μακαριστός ἀδελφός παρηκολούθει ἀγρύπνως τάς κινήσεις τῶν οἴκων δημοπρασίας καί κατώρθωσε πλεῖστα ὅσα νά ἐντοπίσῃ, νά τά ἀγοράσῃ καί νά τά ἐπαναφέρῃ εἰς Κύπρον, πρός μεγάλην χαράν καί παρηγορίαν τῶν πιστῶν».

Δράση στήν ὁποία ἀνεφέρθη καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκος Ἀναστασιάδης, περιγράφοντας τόν, ἐπί πλέον, ὡς ἕναν Ἱεράρχης πού «τόν διέκρινε ἡ γνησιότητα ἑνός ἄκαμπτου πατριώτη.» Ἤ, μέ τά λόγια τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου (πού τά ἐπεκαλέσθη ἡ κυρία Σακελλαροπούλου), «ἔχουμε βαθιές ρίζες καί δέν εἶναι εὔκολο νά ξερριζωθοῦν ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τήν Κύπρο.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»