ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Τό μήνυμα Μπάιντεν γιά τόν ἐκλιπόντα Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου

Τά ἐγκώμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Προέδρου Ἀναστασιάδη

ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀμερικανικοῦ παράγοντος γιά τήν ἑπομένη ἡμέρα στήν Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, μετά τήν ἐκδημία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄, ὑπογραμμίζει τό μήνυμα πού ἀπέστειλε ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Ἐκφράζοντας τήν «βαθεῖα λύπη του» γιά τόν θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ Τζό Μπάιντεν τόν χαρακτηρίζει ὡς ἕναν ἄνθρωπο, πού μέ ἀξιοσημείωτη πεποίθηση καί θάρρος, καθοδήγησε τήν Ἑλληνορθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία τῆς Κύπρου σέ μιά κομβική περίοδο. Τόν περιγράφει, ἐπί πλέον, ὡς ἕναν ἀφοσιωμένο ἡγέτη, σταθερό στήν δέσμευσή του γιά τήν εἰρηνική ἐπίλυση τοῦ κυπριακοῦ ζητήματος.

Τό «γιατί» ἐνδιαφέρεται ἡ Οὐάσιγκτων γιά τόν διάδοχο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, προφανῶς ἔχει νά κάνει μέ τήν θέση τῆς νήσου στήν ἀνατολική Μεσόγειο, ἀλλά ὄχι μόνον. Παρ’ ὅτι μικρά σέ μέγεθος, ἐν τούτοις ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου συνδράμει παραδοσιακῶς, παντί τρόπῳ, τά Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καί Ἀλεξανδρείας, ὅπως ὑπαινίχθη στόν ἐπικήδειο λόγο της τό Σάββατο ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἡ ὁποία ἐξέφρασε τήν βεβαιότητά της ὅτι οἱ ἐπίγονοί του «ἀκολουθῶντας τήν στέρεη παρακαταθήκη τοῦ ἐκλιπόντος, θά σταθοῦν στό ὕψος τοῦ ἀρχαίου αὐτοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου τοῦ μείζονος Ἑλληνισμοῦ».

Μία ἀπό τίς τελευταῖες, ἄλλως τε, μείζονες ἀποφάσεις τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἦταν ἡ ἀναγνώρισις τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, σέ πλήρη σύμπνοια μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἐκτός, βεβαίως, ἀπό τό ἀμερικανικό ἐνδιαφέρον, γιά τήν τύχη τοῦ Θρόνου ἀγωνιᾶ καί ἡ Μόσχα. Καί, τούτη τήν φορά, ἔχει ἕνα «χαρτί» παραπάνω. Στήν ἐπικειμένη ἐκλογή, τό λαϊκό στοιχεῖο θά ἐκλέξει ἀπ’ εὐθείας τό τριπρόσωπο, τούς τρεῖς ἐκείνους Ἀρχιερεῖς δηλαδή, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ Ἱερά Σύνοδος θά ἐπιλέξει ἐν συνεχείᾳ τόν Ἀρχιεπίσκοπο.

Ἀπό τό 2006, πού ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ Χρυσοστόμου, ἔχει ἀλλάξει, ὅμως, ἡ πληθυσμιακή σύνθεσις τῆς νήσου, καθώς ζοῦν ἄνω τῶν 40.000 Ρῶσσοι. Μέ δεδομένο ὅτι, δικαίωμα ψήφου ἔχουν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἡλικίας ἄνω τῶν δεκαοκτώ ἐτῶν, μόνιμοι κάτοικοι τοὐλάχιστον ἀπό ἑνός ἔτους στήν Κύπρο καί ἐγγεγραμμένοι στόν ἐκλογικό κατάλογο ψηφοφόρων, εἶναι προφανές ὅτι ὑπάρχει σοβαρά πιθανότης γιά ἐπηρεασμό τοῦ ἀποτελέσματος. Γιά τοῦτο καί χαρακτηρίζεται κρίσιμη ἡ σημερινή συνεδρίασις τῆς Συνόδου τῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν, πού θά καθορίσει τίς διαδικασίες ἐκλογῆς.

Οἰκουμενικός Πατριάρχης: Ἡ ἄγνωστη δρᾶσις τοῦ Χρυσοστόμου

Τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου προέστη ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος, στόν ἐπικήδειο πού ἐξεφώνησε, ἐφώτισε μία ἄγνωστη πτυχή τῆς δράσεώς του, ἐπισημαίνοντας: «Ὅτε αἱ γνωσταί τραγικαί περιπέτειαι τῆς Νήσου, κατά τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἤνοιξαν τόν δρόμον διά πρωτοφανεῖς ἱεροσυλίας εἰς βάρος τῶν ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν τοῦ Κυπριακοῦ Βορρᾶ, ὥστε πλεῖστα σεβάσμια ἱερά σκεύη καί ἀντικείμενα, ἱστορικά φορητά εἰκονίσματα, ἀποτοιχισθεῖσαι ἀρχαῖαι ἁγιογραφίαι κ.λπ. νά καταλήξουν εἰς διαφόρους κλεπταποδόχους καί οἴκους παρανόμων δημοπρασιῶν ἀνά τόν κόσμον, ὁ μακαριστός ἀδελφός παρηκολούθει ἀγρύπνως τάς κινήσεις τῶν οἴκων δημοπρασίας καί κατώρθωσε πλεῖστα ὅσα νά ἐντοπίσῃ, νά τά ἀγοράσῃ καί νά τά ἐπαναφέρῃ εἰς Κύπρον, πρός μεγάλην χαράν καί παρηγορίαν τῶν πιστῶν».

Δράση στήν ὁποία ἀνεφέρθη καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκος Ἀναστασιάδης, περιγράφοντας τόν, ἐπί πλέον, ὡς ἕναν Ἱεράρχης πού «τόν διέκρινε ἡ γνησιότητα ἑνός ἄκαμπτου πατριώτη.» Ἤ, μέ τά λόγια τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου (πού τά ἐπεκαλέσθη ἡ κυρία Σακελλαροπούλου), «ἔχουμε βαθιές ρίζες καί δέν εἶναι εὔκολο νά ξερριζωθοῦν ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τήν Κύπρο.»

Ειδήσεις / Άρθρα

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.