Τό μήνυμα Μπάιντεν γιά τόν ἐκλιπόντα Ἀρχιεπίσκοπο Κύπρου

Τά ἐγκώμια τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου καί τοῦ Προέδρου Ἀναστασιάδη

ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀμερικανικοῦ παράγοντος γιά τήν ἑπομένη ἡμέρα στήν Ἀρχιεπισκοπή Κύπρου, μετά τήν ἐκδημία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄, ὑπογραμμίζει τό μήνυμα πού ἀπέστειλε ὁ Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Ἐκφράζοντας τήν «βαθεῖα λύπη του» γιά τόν θάνατο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ Τζό Μπάιντεν τόν χαρακτηρίζει ὡς ἕναν ἄνθρωπο, πού μέ ἀξιοσημείωτη πεποίθηση καί θάρρος, καθοδήγησε τήν Ἑλληνορθόδοξη Χριστιανική Ἐκκλησία τῆς Κύπρου σέ μιά κομβική περίοδο. Τόν περιγράφει, ἐπί πλέον, ὡς ἕναν ἀφοσιωμένο ἡγέτη, σταθερό στήν δέσμευσή του γιά τήν εἰρηνική ἐπίλυση τοῦ κυπριακοῦ ζητήματος.

Τό «γιατί» ἐνδιαφέρεται ἡ Οὐάσιγκτων γιά τόν διάδοχο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, προφανῶς ἔχει νά κάνει μέ τήν θέση τῆς νήσου στήν ἀνατολική Μεσόγειο, ἀλλά ὄχι μόνον. Παρ’ ὅτι μικρά σέ μέγεθος, ἐν τούτοις ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου συνδράμει παραδοσιακῶς, παντί τρόπῳ, τά Πατριαρχεῖα Ἀντιοχείας, Ἱεροσολύμων καί Ἀλεξανδρείας, ὅπως ὑπαινίχθη στόν ἐπικήδειο λόγο της τό Σάββατο ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἡ ὁποία ἐξέφρασε τήν βεβαιότητά της ὅτι οἱ ἐπίγονοί του «ἀκολουθῶντας τήν στέρεη παρακαταθήκη τοῦ ἐκλιπόντος, θά σταθοῦν στό ὕψος τοῦ ἀρχαίου αὐτοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου τοῦ μείζονος Ἑλληνισμοῦ».

Μία ἀπό τίς τελευταῖες, ἄλλως τε, μείζονες ἀποφάσεις τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἦταν ἡ ἀναγνώρισις τοῦ αὐτοκεφάλου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Οὐκρανίας, σέ πλήρη σύμπνοια μέ τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο. Ἐκτός, βεβαίως, ἀπό τό ἀμερικανικό ἐνδιαφέρον, γιά τήν τύχη τοῦ Θρόνου ἀγωνιᾶ καί ἡ Μόσχα. Καί, τούτη τήν φορά, ἔχει ἕνα «χαρτί» παραπάνω. Στήν ἐπικειμένη ἐκλογή, τό λαϊκό στοιχεῖο θά ἐκλέξει ἀπ’ εὐθείας τό τριπρόσωπο, τούς τρεῖς ἐκείνους Ἀρχιερεῖς δηλαδή, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ Ἱερά Σύνοδος θά ἐπιλέξει ἐν συνεχείᾳ τόν Ἀρχιεπίσκοπο.

Ἀπό τό 2006, πού ἔγινε ἡ ἐκλογή τοῦ Χρυσοστόμου, ἔχει ἀλλάξει, ὅμως, ἡ πληθυσμιακή σύνθεσις τῆς νήσου, καθώς ζοῦν ἄνω τῶν 40.000 Ρῶσσοι. Μέ δεδομένο ὅτι, δικαίωμα ψήφου ἔχουν ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἡλικίας ἄνω τῶν δεκαοκτώ ἐτῶν, μόνιμοι κάτοικοι τοὐλάχιστον ἀπό ἑνός ἔτους στήν Κύπρο καί ἐγγεγραμμένοι στόν ἐκλογικό κατάλογο ψηφοφόρων, εἶναι προφανές ὅτι ὑπάρχει σοβαρά πιθανότης γιά ἐπηρεασμό τοῦ ἀποτελέσματος. Γιά τοῦτο καί χαρακτηρίζεται κρίσιμη ἡ σημερινή συνεδρίασις τῆς Συνόδου τῶν Κυπρίων Ἱεραρχῶν, πού θά καθορίσει τίς διαδικασίες ἐκλογῆς.

Οἰκουμενικός Πατριάρχης: Ἡ ἄγνωστη δρᾶσις τοῦ Χρυσοστόμου

Τῆς νεκρωσίμου ἀκολουθίας τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου προέστη ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης, ὁ ὁποῖος, στόν ἐπικήδειο πού ἐξεφώνησε, ἐφώτισε μία ἄγνωστη πτυχή τῆς δράσεώς του, ἐπισημαίνοντας: «Ὅτε αἱ γνωσταί τραγικαί περιπέτειαι τῆς Νήσου, κατά τό δεύτερον ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰῶνος, ἤνοιξαν τόν δρόμον διά πρωτοφανεῖς ἱεροσυλίας εἰς βάρος τῶν ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν τοῦ Κυπριακοῦ Βορρᾶ, ὥστε πλεῖστα σεβάσμια ἱερά σκεύη καί ἀντικείμενα, ἱστορικά φορητά εἰκονίσματα, ἀποτοιχισθεῖσαι ἀρχαῖαι ἁγιογραφίαι κ.λπ. νά καταλήξουν εἰς διαφόρους κλεπταποδόχους καί οἴκους παρανόμων δημοπρασιῶν ἀνά τόν κόσμον, ὁ μακαριστός ἀδελφός παρηκολούθει ἀγρύπνως τάς κινήσεις τῶν οἴκων δημοπρασίας καί κατώρθωσε πλεῖστα ὅσα νά ἐντοπίσῃ, νά τά ἀγοράσῃ καί νά τά ἐπαναφέρῃ εἰς Κύπρον, πρός μεγάλην χαράν καί παρηγορίαν τῶν πιστῶν».

Δράση στήν ὁποία ἀνεφέρθη καί ὁ Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Νῖκος Ἀναστασιάδης, περιγράφοντας τόν, ἐπί πλέον, ὡς ἕναν Ἱεράρχης πού «τόν διέκρινε ἡ γνησιότητα ἑνός ἄκαμπτου πατριώτη.» Ἤ, μέ τά λόγια τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου (πού τά ἐπεκαλέσθη ἡ κυρία Σακελλαροπούλου), «ἔχουμε βαθιές ρίζες καί δέν εἶναι εὔκολο νά ξερριζωθοῦν ὁ Ἑλληνισμός καί ἡ Ὀρθοδοξία ἀπό τήν Κύπρο.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ