ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Τό ΔΝΤ αἰσιοδοξεῖ, οἱ ἐπενδυτές διστάζουν

Ενας στούς δύο Ἕλληνες CEOs πού συμμετεῖχαν σέ ἔρευνα τῆς Ernst & Young (EY), ἐπισημαίνει ὅτι προγραμματισμένες ἐπενδύσεις καθυστεροῦν, καθώς οἱ ἐπενδυτές ἔρχονται ἀντιμέτωποι μέ ἕνα ρευστό περιβάλλον ἀναδυομένων κινδύνων καί ἐξωτερικῶν προκλήσεων. 

Καί τοῦτο παρά τίς αἰσιόδοξες προβλέψεις τοῦ ΔΝΤ (ἰδέ παρακάτω θέμα). Ἡ πιό πρόσφατη ἔκδοσις τῆς ἐρεύνης τῆς ΕΥ, CEO Outlook Pulse, γιά τήν Ἑλλάδα καταγράφει τούς στόχους καί τίς προτεραιότητες τῶν ἐπί κεφαλῆς 30 μεγάλων ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων, πού ἐμφανίζονται ὁριακῶς πιό εὐαίσθητοι ὡς πρός τήν προοπτική μίας ἐπιβραδύνσεως τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας συγκριτικῶς πρός τούς ὁμολόγους τους διεθνῶς. Τό σύνολο τοῦ δείγματος τῶν ἐπί κεφαλῆς ἐπιχειρήσεων στήν Ἑλλάδα ἀναμένουν μία ὕφεση ὁποιουδήποτε βαθμοῦ στήν παγκόσμιο οἰκονομία, ἐνῷ σχεδόν ὅλοι (97%) ἀναμένουν τό ἴδιο στίς ἀγορές στίς ὁποῖες δραστηριοποιοῦνται.

Συγχρόνως, οἱ Ἕλληνες CEOs διαφοροποιοῦνται ὡς πρός τίς ἐκτιμήσεις τους γιά τήν διάρκεια καί τήν σοβαρότητα τῆς ὑφέσεως: τό 50% (ἔναντι 36% παγκοσμίως) ἀναμένει μία ἤπια ἀλλά ἐπίμονη ὕφεση στίς παγκόσμιες ἀγορές, ἐνῷ τό 40% (ἔναντι 41% στό παγκόσμιο δεῖγμα) προβλέπει μία σοβαρά ἀλλά προσωρινή ὕφεση.

Τήν ἴδια ὥρα, πάνω ἀπό τούς μισούς (54%) ἐκτιμοῦν ὅτι οἱ δημοσιονομικές καί πολιτικές ἀποφάσεις θά μετριάσουν τίς ἐπιπτώσεις μίας ἐνδεχομένης ὑφέσεως, ἐνῷ τό 87% ἀνησυχεῖ ὅτι ἐλάχιστα ἀνώτερα στελέχη τους διαθέτουν ἐμπειρία στήν διοίκηση μίας ἐπιχειρήσεως σέ περίοδο ὑφέσεως.

Σέ ἐρώτηση γιά τό πῶς ἐπηρεάζουν τά ἐπενδυτικά τους σχέδια οἱ παγκόσμιες ἐξελίξεις, ἕνας στούς δύο (53%) ἀπήντησε ὅτι καθυστερεῖ τίς προγραμματισμένες ἐπενδύσεις μέχρι νά βελτιωθεῖ τό γεωπολιτικό κλῖμα, ἐνῷ σχεδόν τό ἕνα τρίτο ἐδήλωσε, ἐξ ἴσου, ὅτι διέκοψε ἐπενδυτικά σχέδια (33%), μετατοπίζει λειτουργικά κεφάλαια (33%) ἤ ὅτι ἀποσύρεται ἀπό συγκεκριμένες ἀγορές (33%). Ἡ ἐξέλιξις τῶν διπλωματικῶν καί οἰκονομικῶν σχέσεων μέ τήν Κίνα (30%) καί οἱ περιοριστικές ρυθμιστικές, ἐμπορικές καί ἐπενδυτικές πολιτικές (27%) ἀνεφέρθησαν ὡς οἱ σημαντικώτερες ἀρνητικές παγκόσμιες ἐξελίξεις.

Ὡστόσο, ὅταν ἐκλήθησαν νά κατονομάσουν τόν μεγαλύτερο κίνδυνο γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐπιχειρήσεώς τους, τό 40% τῶν CEOs στήν Ἑλλάδα ἀνέφερε τίς αὐξανόμενες ἀπειλές κυβερνοασφαλείας – ποσοστό ἴδιο μέ τήν κλιμάκωση τῶν γεωπολιτικῶν ἐντάσεων (40%) καί μεγαλύτερο ἀπό αὐτό πού συνεγκέντρωσαν ἡ ἀβεβαιότης γύρω ἀπό τήν νομισματική πολιτική καί ἡ αὔξησις τοῦ κόστους κεφαλαίων (37%).

Προκειμένου οἱ ἐπιχειρήσεις τους νά ἀναδυθοῦν ἰσχυρότερες ἀπό μία ἐνδεχομένη ὕφεση καί νά ἀποκτήσουν πλεονέκτημα ἔναντι τῶν ἀνταγωνιστῶν τους, οἱ μισοί Ἕλληνες CEOs (50%) ἐδήλωσαν ὅτι αὐξάνουν τίς ἐπενδύσεις στίς ἐπιχειρησιακές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων ἐσωτερικῶν λειτουργιῶν, ὅπως οἱ χρηματοοικονομικές καί οἱ λογιστικές διεργασίες, καθώς καί ἡ ἐφοδιαστική ἁλυσίδα καί τά logistics. Θά ἐπενδύσουν, ἐπίσης, στήν ἀνθεκτικότητα (47%), συμπεριλαμβανομένης τῆς διαχειρίσεως τοῦ γεωπολιτικοῦ κινδύνου καί τῆς οἰκοδομήσεως ψηφιακῆς ἐμπιστοσύνης, στήν ἐμπειρία πελάτη καί στό marketing (40%), ἀλλά καί στό ἀνθρώπινο ταλέντο (37%), μεταξύ ἄλλων, στήν εὐεξία (wellbeing) καί στήν ἀνάπτυξη τῶν δεξιοτήτων τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

«Χάραξε» ἐκ νέου τά σύνορα στό Αἰγαῖο ὁ ὑπουργός Ἐθνικῆς Ἀμύνης

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ πτῆσις του στό Ἀρχιπέλαγος μαζί μέ τήν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων

Οἱ δρόμοι τῆς Ἀνατολῆς

Εφημερίς Εστία
ΤΕΡΑΣΤΙΑ στρατηγική σημασία ἔχει ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Κυριάκου στήν Ἰνδία, ἡ ὁποία ἐπραγματοποιήθη σέ ἀνταπόδοση ἐκείνης τοῦ Ἰνδοῦ Πρωθυπουργοῦ Ναρέντρα Μόντι στήν Ἀθήνα, πρίν ἀπό λίγους μῆνες.

Ἡ Ὄλγα Γεροβασίλη ἀντίπαλος τοῦ Στέφανου Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
Ποιοί στηρίζουν ἀνοικτά τήν ἀντιπρόεδρο τῆς Βουλῆς

Περί ἔθνους, περί πατρίδος καί περί χώρας…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ καθηγητής Ἀδαμάντιος Πεπελάσης, στόν δημοσιογράφο Γιῶργο Καραβίδα, τόν Μάρτιo τοῦ 2012…