ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

Συμφώνως πρός τήν «Διακήρυξη τῶν Ἀθηνῶν» πού ὑπέγραψαν οἱ κ.κ. Μητσοτάκης καί Ἐρντογάν θά δοθεῖ ἔμφασις στήν ἀποφυγή συγκρουσιακῶν καταστάσεων ὅπως καί στήν «ἐξάλειψη ἀδικαιολογήτων πηγῶν ἔντασης» στόν στρατιωτικό τομέα.

Ὁλόκληρο τό κείμενο τῆς «Διακηρύξεως τῶν Ἀθηνῶν» εἶναι τό ἑξῆς: Ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τῆς Τουρκίας, ἡ Α.E. κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν καί ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας, ἡ Α.E. κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐκπροσωπῶντας τίς ἀντίστοιχες Κυβερνήσεις τους (πού ἀποκαλοῦνται ἀπό κοινοῦ «τά Μέρη»), ἔχοντας προεδρεύσει τῆς 5ης συνάντησης τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας μεταξύ τῆς Δημοκρατίας τῆς Τουρκίας καί τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας τήν 7η Δεκεμβρίου 2023, στήν Ἀθήνα, σέ πνεῦμα καλῆς θέλησης καί συνεργασίας,

PP1. Ἀναγνωρίζοντας τήν ἀνανεωμένη βούληση γιά συνεργασία μεταξύ τῶν Κυβερνήσεων τῶν δύο χωρῶν,

PP2. Ὑπογραμμίζοντας ὅτι οἱ δεσμοί μεταξύ τῶν δύο γειτονικῶν ἐθνῶν ἔχουν τή δυνατότητα νά αὐξήσουν σημαντικά τήν εὐημερία καί τή δυναμική τῆς περιοχῆς,

PP3. Δίνοντας ἔμφαση στήν ἀνάγκη νά συνεχίσουν νά ἐργάζονται ἀπό κοινοῦ πρός ὄφελος καί τῶν δύο κοινωνιῶν σέ κλῖμα φιλίας καί ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης,

PP4. Ἐπιδιώκοντας ἐνίσχυση τῶν διμερῶν σχέσεων μέσῳ τῶν ὑφιστάμενων θεσμικῶν μηχανισμῶν,

PP5. Τονίζοντας ὅτι, προκειμένου νά ἐνισχυθοῦν οἱ σχέσεις καλῆς γειτονίας, ἀμφότερα τά Μέρη, χωρίς νά θίγονται οἱ ἑκατέρωθεν νομικές θέσεις τους, θά καλλιεργοῦν πνεῦμα ἀλληλεγγύης ἀπέναντι στίς τρέχουσες καί μελλοντικές προκλήσεις,

PP6. Ὑπογραμμίζοντας ὅτι γιά τήν προώθηση τῆς ἐν λόγῳ θετικῆς ἀτμόσφαιρας καί ἀτζέντας, ἀμφότερα τά Μέρη θά ἐνθαρρύνουν τήν ἀνταλλαγή ἐπισκέψεων σέ κάθε ἐπίπεδο μέ προσέγγιση προσανατολισμένη στήν ἐπίτευξη ἀποτελεσμάτων,

PP7. Ὑπενθυμίζοντας ὅτι μεταξύ τῶν θεμελιωδῶν σκοπῶν τοῦ Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν καί τῶν παγκοσμίως ἀναγνωρισμένων ἀρχῶν τοῦ διεθνοῦς δικαίου εἶναι ἡ διατήρηση τῆς διεθνοῦς εἰρήνης καί ἡ φιλική συνεργασία μεταξύ τῶν κρατῶν,

PP8. Ἔχοντας ἀποφασίσει νά καλλιεργοῦν φιλικές σχέσεις, ἀμοιβαῖο σεβασμό, εἰρηνική συνύπαρξη καί κατανόηση καί νά ἐπιλύουν κάθε διαφορά μεταξύ τους μέ εἰρηνικά μέσα καί σύμφωνα μέ τό διεθνές δίκαιο,

PP9. Ὑπογραμμίζοντας τή σημασία τῶν ἀποτελεσματικῶν διαύλων καί μηχανισμῶν ἐπικοινωνίας σέ κάθε ἐπίπεδο γιά τήν ἐπιτυχῆ διαχείριση τῶν διμερῶν τους σχέσεων, μέ ἰδιαίτερη ἔμφαση στήν ἀποφυγή συγκρουσιακῶν καταστάσεων καί δυνητικῆς κλιμάκωσης,

PP10 Τονίζοντας ὅτι καί τά δύο Μέρη θά προσεγγίσουν τίς σχέσεις τους μέ στόχο τήν ἐνίσχυση τῆς οἰκονομικῆς συνεργασίας καί τήν ἐμβάθυνση τῶν δεσμῶν μεταξύ τῶν λαῶν, συνεισφέροντας μέ αὐτόν τόν τρόπο στήν εὐημερία καί τήν εἰρηνική συνύπαρξη τῶν δύο γειτονικῶν λαῶν τους, τονίζοντας περαιτέρω ὅτι πρός τοῦτο, ὑπό τό φῶς τῆς ἐπιτευχθείσας σημαντικῆς προόδου σχετικά μέ τήν προώθηση τῆς θετικῆς ἀτζέντας σέ οἰκονομικά καί ἐμπορικά θέματα μέσῳ τοῦ Κοινοῦ Σχεδίου Δράσης, οἱ δύο πλευρές θά διερευνήσουν ἐπιπρόσθετα θέματα συνεργασίας,

Συμφώνησαν στά κάτωθι:

OP1. Τά Μέρη συμφωνοῦν νά συμμετέχουν σέ συνεχεῖς ἐποικοδομητικές καί οὐσιαστικές διαβουλεύσεις μέ βάση τούς ἀκόλουθους πυλῶνες: (α) Πολιτικός Διάλογος: σέ θέματα ἀμοιβαίου συμφέροντος – Διερευνητικές/ Διαβουλευτικές συνομιλίες (β) Θετική Ἀτζέντα, στό πλαίσιο τοῦ ἐνισχυμένου Κοινοῦ Σχεδίου Δράσης, πού περιλαμβάνει μέτρα κοινοῦ ἐνδιαφέροντος στούς τομεῖς τῆς ἐπιχειρηματικότητας-οἰκονομίας, τουρισμοῦ, μεταφορῶν, ἐνέργειας, καινοτομίας, ἐπιστήμης καί τεχνολογίας, γεωργίας, περιβαλλοντικῆς προστασίας, κοινωνικῆς ἀσφάλισης καί ὑγείας, νεολαίας, ἐκπαίδευσης καί ἀθλητισμοῦ καί ὅποιον ἄλλο τομέα συμφωνηθεῖ ἀπό κοινοῦ, μέ στόχο τήν ἐπίτευξη σημαντικῶν καί συγκεκριμένων παραδοτέων, ἐξορθολογίζοντας καί ἐπικαιροποιῶντας συνεχῶς τήν ἀτζέντα, μέ δομημένο τρόπο καί νέα θέματα. (γ) Μέτρα Οἰκοδόμησης Ἐμπιστοσύνης, πού περιλαμβάνουν μέτρα στόν στρατιωτικό τομέα πού θά συνέβαλλαν στήν ἐξάλειψη ἀδικαιολόγητων πηγῶν ἔντασης, καθώς καί τῶν κινδύνων πού ἀπορρέουν ἀπό αὐτές.

OP2. Τά Μέρη δεσμεύονται νά ἀπέχουν ἀπό κάθε δήλωση, πρωτοβουλία, ἤ ἐνέργεια πού θά μποροῦσε νά ὑπονομεύσει ἤ νά ἀπαξιώσει τό γράμμα καί τό πνεῦμα αὐτῆς τῆς Διακήρυξης ἤ νά θέσει σέ κίνδυνο τή διατήρηση τῆς εἰρήνης καί τῆς σταθερότητας στήν περιοχή τους.

OP3. Τά Μέρη θά προσπαθήσουν νά ἐπιλύσουν ὁποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ τους μέ φιλικό τρόπο, μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων μεταξύ τους ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς, ὅπως προβλέπεται στόν Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

Αὐτή ἡ Διακήρυξη δέν ἀποτελεῖ διεθνῆ συμφωνία, δεσμευτική γιά τά Μέρη κατά τό διεθνές δίκαιο. Καμμία πρόνοια τῆς Διακήρυξης αὐτῆς δέν πρέπει νά ἑρμηνεύεται ὅτι παράγει νομικά δικαιώματα ἤ ὑποχρεώσεις γιά τά Μέρη. Ἔγινε στήν Ἀθήνα, τήν 7η Δεκεμβρίου 2023, σέ δύο ἀντίγραφα, καθένα στήν Τουρκική, Ἑλληνική καί Ἀγγλική γλῶσσα μέ ὅλα τά κείμενα νά θεωροῦνται ἐξ ἴσου αὐθεντικά. Σέ περίπτωση διαφορᾶς ὡς πρός τήν ἑρμηνεία, ὑπερισχύει τό ἀγγλικό κείμενο».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ