Θύελλα στήν Βουλή γιά τίς βίζες Καιρίδη

ΟΣΑ συνέβησαν στήν χθεσινή κοινή συνεδρίαση τῶν Ἐπιτροπῶν Εὐρωπαϊκῶν Ὑποθέσεων καί Δημόσιας Διοικήσεως, Δημοσίας Τάξεως καί Δικαιοσύνης καταδεικνύουν τήν προχειρότητα μέ τήν ὁποία ἀντιμετωπίζει ἡ ἡγεσία Μεταναστεύσεως καί Ἀσύλου τό μεῖζον θέμα τῆς θεωρήσεως βίζα σέ Τούρκους πολῖτες.

Μέ καθυστέρηση ἀρκετῶν ἡμερῶν ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός κ. Δημήτρης Καιρίδης ἐπεχείρησε νά διαψεύσει δημοσιεύματα, ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά ἱκανοποιήσει τό πάγιο αἴτημα τοῦ Ἐρντογάν νά ἐκδίδεται –ἐπί ἑλληνικοῦ ἐδάφους– βίζα διαρκείας 12 μηνῶν σέ Τούρκους πού θά θέλουν νά κινοῦνται ἀνενόχλητοι σέ ἑπτά νησιά δίπλα στά τουρκικά παράλια: Ρόδο, Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κῶ, Λέρο καί Καστελλόριζο! Δεχόμενος τά πυρά τῆς ἀντιπολιτεύσεως γιά τό «δῶρο» πού πρόκειται νά κάνει στήν τουρκική Κυβέρνηση, ἐν ὄψει καί τῆς Συνόδου Ὑψηλοῦ Ἐπιπέδου μεταξύ τῶν δύο χωρῶν στήν Θεσσαλονίκη, ὁ κ. Καιρίδης διέψευσε τίς πληροφορίες, ἀλλά ἄφησε ἀνοικτά ὅλα τά ἐνδεχόμενα γιά τό πῶς θά μετακινοῦνται ἐντός Ἑλλάδος οἱ Τοῦρκοι, μέ πρόσχημα τήν ἐνίσχυση τοῦ τουρισμοῦ, ὄχι μόνο τούς καλοκαιρινούς μῆνες ἀλλά καί ὅλον τόν χρόνο.

Ἀπαντῶντας στίς ἐρωτήσεις τοῦ βουλευτοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίνας Κασιμάτη, ὁ ὑπουργός Μεταναστεύσεως εἶπε ἀρχικῶς ὅτι ἡ Ἑλλάς «παραδοσιακά» στηρίζει τό αἴτημα τῆς Τουρκίας γιά «τήν διευκόλυνση τῆς πρόσβασης [ἐνν. ὑποχρέωση βίζα γιά τό Σένγκεν]». Τό θέλει ἡ Τουρκία, δέν τό ἤθελε ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή καί Εὐρώπη, καί ἄν γίνει, ἄν γίνει, θά ἀφορᾶ τριήμερη τουριστική παραμονή, ὄχι ἐτήσια» συνέχισε. Ἀμέσως ὅμως μετά ἄνοιξε τά χαρτιά του: «Ἄν τώρα ἡ ἴδια βίζα μπορεῖ νά ξαναχρησιμοποιηθεῖ, αὐτό πού λέμε βίζα πολλαπλῶν εἰσόδων, ὥστε νά μήν χρειάζεται διαρκῶς νά πηγαίνεις νά τήν ξαναβγάζεις ἐφ’ ὅσον κάποιος ἔχει ἐλεγχθεῖ ἀπό τίς ἑλληνικές Ἀρχές, εἶναι μιά διευκόλυνση. Ἀλλά δέν ξέρω ἄν θά γίνει. Γιατί ὑπάρχουν ἀντιδράσεις στίς Βρυξέλλες.

Σίγουρα οἱ πολῖτες τῶν νησιῶν, τά ἐπιμελητήρια καί οἱ παραγωγικοί φορεῖς τῶν νησιῶν, τό θέλουν καί τό χαιρετίζουν, νά ἔχουν αὐτόν τόν τουρισμό, 12 μῆνες τόν χρόνο»! Δηλαδή ἡ Κυβέρνησις ἐπιδιώκει νά λάβουν ἐντέχνως 12μηνη βίζα.

Ὡς πρός τίς δηλώσεις ἐκπροσώπων τῆς ἀντιπολιτεύσεως ὅτι ὅλα αὐτά ἔχουν ἀποφασισθεῖ κατά τήν τελευταία ἐπίσκεψη τοῦ κ. Καιρίδη στήν Ἄγκυρα ὅπου συζήτησε τό θέμα μέ τόν Τοῦρκο ὁμόλογό του, ἀλλά καί στό τέτ ἄ τέτ πού εἶχαν οἱ κ.κ. Μητσοτάκης – Ἐρντογάν στήν Νέα Ὑόρκη τόν περασμένο Σεπτέμβριο, ὁ ὑπουργός ὑπεστήριξε ὅτι ἀκόμη «δέν μιλᾶμε γιά μιά γραπτή συμφωνία, μιλᾶμε γιά μιά συνεννόηση πού ἔχει ξεκινήσει.» Κατά συνέπεια δέν πρέπει νά ἐκπλαγοῦμε ἐάν ἀπό τήν Θεσσαλονίκη πληροφορηθοῦμε τήν συμφωνία τῶν δύο ἀντιπροσωπιῶν νά ἔρχονται κατά χιλιάδες στά ἑλληνικά νησιά Τοῦρκοι καί νά λαμβάνουν βίζα ἀφοῦ πατήσουν σέ ἑλληνικό ἔδαφος καί ὄχι ἀπό τά ἑλληνικά προξενικά γραφεῖα ἐντός Τουρκίας.

Ἐπί πλέον, ὁ κ. Καιρίδης ἀπεκάλυψε καί τά σχέδιά του γιά τήν προσέλκυση ἐποχικῶν ἐργατῶν καί τήν ἀπόδοση ὑπηκοότητος. Εἰδικώτερα, εἶπε ὅτι ὡς χώρα ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη ὄχι μόνο ἀπό ἐργάτες γῆς ἀλλά καί ἀπό μετανάστες ἐξαρτημένης, μόνιμης ἐργασίας! «Στήν Γερμανία δίνουν ὑπηκοότητα στά πέντε χρόνια καί σκέφτονται νά τό κάνουν στά τρία ἔτη. Ὑπηκοότητα, ὄχι ἄδεια διαμονῆς, ὄχι ἄδεια ἐργασίας. Ὑπηκοότητα. Δέν τό συνιστῶ καί θεωρῶ ὅτι ἡ Γερμανία πρέπει νά ἀλλάξει πολιτική, γιατί ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ μεγάλο μαγνήτη. Μεταξύ τοῦ pushing πού κάνει ἡ Τουρκία καί ἡ περιφέρεια καί τοῦ pulling πού κάνει ἡ Γερμανία καί ὁ Βορρᾶς, βρίσκεται ἡ χώρα μας, ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ νά ἀντιμετωπίσει τό πρόβλημα τῆς παράνομης διέλευσης» δήλωσε ὁ ὑπουργός.

Ἡ ἀξιωματική Ἀντιπολίτευσις ζήτησε ἀπό τήν Κυβέρνηση νά ἐνημερώσει τήν Βουλή γιά τήν ἐπίσημη ἐπίσκεψη τοῦ κ. Καιρίδη στήν Τουρκία καί τήν διαπραγμάτευση γιά τό νέο Σύμφωνο Μεταναστεύσεως καί Ἀσύλου τῆς ΕΕ. Ἡ κ. Κασιμάτη δήλωσε ὅτι ἐάν δοθεῖ τελικῶς 12μηνη βίζα στούς Τούρκους θά μποροῦν νά κινοῦνται ἀνενόχλητοι στήν Ἑλλάδα καί σέ χῶρες τῆς ΕΕ. «Οὔτε νά διανοηθεῖτε νά ὑπογράψετε τέτοια συμφωνία μέ τόν Τοῦρκο ὁμόλογό σας» εἶπε ἀπευθυνόμενη στόν κ. Καιρίδη.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!