ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Τελεσίγραφο Σαμαρᾶ γιά τούς παράνομους μετανάστες

ΧΙΛΙΑΔΕΣ παράνομους μετανάστες μέ πρόσχημα τήν ἔλλειψη ἐργατικῶν χεριῶν στήν ἑλληνική ὕπαιθρο νομιμοποιεῖ ἡ Κυβέρνησις μέ τροπολογία-σκάνδαλο τοῦ ὑπουργοῦ Μεταναστεύσεως κ. Δημήτρη Καιρίδη καί τοῦ Ὑπουργείου Ἐργασίας.

Πλέον οἱ παράνομοι μετανάστες θά μποροῦν νά μένουν στήν Ἑλλάδα, ἀρκεῖ νά «ἀποδείξουν» ὅτι ζοῦσαν ἔστω καί χωρίς τά ἀπαραίτητα ἔγγραφα στήν χώρα μας τά τελευταῖα τρία χρόνια. Πρόκειται γιά μία τροπολογία πού θά ἀλλάξει τά πάντα στό μεταναστευτικό, καί γι’ αὐτό ὁ πρώην Πρωθυπουργός κ. Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀντέδρασε ἀμέσως μόλις ἐπληροφορήθη τήν τροπολογία.

«Ἡ αἰφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας πού χορηγεῖ “νέου τύπου ἄδεια διαμονῆς γιά ἐργασία σέ πολῖτες τρίτων χωρῶν”, εἶναι λανθασμένη. Στήν πράξη νομιμοποιεῖ ὅλους τούς λαθρομετανάστες πού βρίσκονται στήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί 3 χρόνια! Καί μάλιστα, συλλήβδην, δίχως οὐσιαστικό ἔλεγχο τῆς ταυτότητας κάθε ἑνός ἀπό τήν Πολιτεία! Κι αὐτό τήν ὥρα πού τό μεταναστευτικό συγκλονίζει ὅλη τήν Εὐρώπη, ἡ ὁποία ἀναζητεῖ αὐστηρότερη πολιτική!» εἶπε ὁ κ. Σαμαρᾶς στήν Βουλή. Ἐμφανῶς ἐνοχλημένος ἀπό τήν κίνηση τοῦ κ. Καιρίδη, ὁ κ. Σαμαρᾶς τόνισε ὅτι δέν μπορεῖ νά καταλάβει τούς λόγους γιά τούς ὁποίους ἡ Κυβέρνησις «ἐλαστικοποιεῖ κι ἄλλο τή δυνατότητα παροχῆς ἄδειας διαμονῆς καί ἐργασίας στούς παράνομους μετανάστες. Ἀκόμα καί σέ αὐτούς πού ἔχει ἀπορριφθεῖ ἡ αἴτηση ἀσύλου! Ἀκόμη καί ἄν ἔχουν διαβατήριο, “ἔστω κι ἄν αὐτό ἔχει λήξει”.» Ἀπεκάλυψε ὅτι οἱ χορηγήσεις τῶν ἀδειῶν γίνονται ὑποχρεωτικές, καί δέν εἶναι στήν διακριτική εὐχέρεια τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν, ὅπως ἰσχύει μέχρι σήμερα. «Ὑπενθυμίζω ὅτι ἡ Κυβέρνησή μας τό 2012-2014 εἶχε θεσπίσει ἕνα νομικό πλαίσιο πού προέβλεπε, κάτω ἀπό πολύ αὐστηρές προϋποθέσεις, τή χορήγηση τῆς ἄδειας διαμονῆς μόνο ἐάν οἱ αἰτοῦντες συμπλήρωναν 7 ἔτη συνεχοῦς παρουσίας στή χώρα. Κι αὐτό τό καθεστώς τό διατήρησε ἀκόμη καί ὁ ΣΥΡΙΖΑ…» εἶπε ὁ πρώην Πρωθυπουργός.

Προέβλεψε ὅτι ἡ χώρα μας θά γίνει «φάρος προσέλκυσης λαθρομεταναστῶν»!

Ἀπαντώντας στήν δικαιολογία, ὅτι ὅλα αὐτά γίνονται γιατί δέν ὑπάρχουν χέρια γιά τά χωράφια καί τά ἐργοτάξια, τόνισε ὅτι μπορεῖ νά ὑπάρξει λύσις «μέσῳ τοῦ ἐγχώριου δυναμικοῦ. Κι ἀσφαλῶς μέ τή νόμιμη μετανάστευση καί τίς διακρατικές συμφωνίες ὁρισμένου χρόνου, ὅπου οἱ μετανάστες θά ἐπιστρέφουν στίς χῶρες τους. Καί εἶναι τελείως ἄστοχο νά ἀκούγεται ὅτι ἡ λύση τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος μπορεῖ νά εἶναι ἡ νομιμοποίηση τῶν λαθρομεταναστῶν! Ἡ Ἑλλάδα εἶναι χώρα, κι ὄχι χῶρος! Ζητῶ ἀπό τήν κυβέρνηση νά ἀποσύρει τήν ἐν λόγῳ τροπολογία καί νά ἐπανεξετάσει τό ὅλο ζήτημα» κατέληξε ὁ κ. Σαμαρᾶς. Τό πικρό ποτήριον τῆς ἀπαντήσεως στόν κ. Σαμαρᾶ ἀνέλαβε τό «πολιτικό του τέκνο», ὁ ὑπουργός Ἐργασίας κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης.

Μέχρι τώρα ἄδεια διαμονῆς μποροῦσαν νά ζητήσουν μόνον οἱ μετανάστες πού ἀποδεδειγμένα ζοῦσαν στήν Ἑλλάδα γιά τοὐλάχιστον ἑπτά χρόνια. Ἡ τροπολογία Καιρίδη δέν δίδει καταφύγιο μόνο στούς μετανάστες, κυρίως ἄνδρες, ἀλλά νομιμοποιεῖ καί τά μέλη τῶν οἰκογενειῶν τους πού ἐνδέχεται νά μένουν σέ ἄλλες χῶρες. Εἰδικώτερα, βάσει τῆς τροπολογίας χορηγεῖται ἄδεια παραμονῆς μέ δικαίωμα προσβάσεως στήν ἐξαρτημένη ἐργασία σέ πολῖτες τρίτων χωρῶν πού διέμεναν στήν Ἑλλάδα ἕως καί τήν 30ή Νοεμβρίου 2023 χωρίς ἄδεια παραμονῆς, ἤ συνεχίζουν νά διαμένουν παρανόμως, ἤ ἔχουν συμπληρώσει τοὐλάχιστον τρία συνεχῆ ἔτη παραμονῆς στήν Ἑλλάδα πρίν ἀπό τήν ὑποβολή αἰτήσεως. Ἐπίσης χορηγεῖται «ἄδεια διαμονῆς, ὡς μέλος οἰκογένειας πολίτη τρίτης χώρας καί στόν ἤ στήν σύζυγο – γονέα καί τά ἀνήλικα τέκνα τῶν πολιτῶν τρίτων χωρῶν, ἐφ’ ὅσον α) ὁ γονέας ἔχει λάβει ἄδεια διαμονῆς τοῦ παρόντος, β) ὁ ἤ ἡ σύζυγος – γονέας καί τό ἀνήλικο τέκνο εὑρίσκονται στήν Ἑλλάδα ἕως καί τήν 30ή Νοεμβρίου 2023. Ἡ ρύθμιση αὐτή ἐφαρμόζεται γιά τόν ἤ τήν σύζυγο, ἐφ’ ὅσον αὐτό ἤ αὐτή δέν ἔχει τήν δυνατότητα ὑπαγωγῆς στίς παρ. 1 καί 2.»

Ἡ ἄδεια παραμονῆς στούς μετανάστες θά χορηγεῖται ἅπαξ. Ἡ ἰσχύς της θά εἶναι τρία χρόνια, ἀλλά πολύ εὔκολα θά παρατείνεται. «Στήν περίπτωση πού ζητεῖται ἄδεια διαμονῆς γιά ἐξαρτημένη ἐργασία, δέν ἀπαιτεῖται ἡ διαθεσιμότητα κενῆς θέσης ἐργασίας» ἐπισημαίνεται στήν τροπολογία. Αὐτό πού προέχει γιά τήν Κυβέρνηση ὥστε ὁποιοσδήποτε, εἴτε ἀπό τήν ὑποσαχάρια Ἀφρική εἴτε ἀπό τό Πακιστάν ἤ Ἀφγανιστάν θελήσει νά μείνει γιά πάντα στήν Ἑλλάδα, εἶναι νά καταβάλει τούς φόρους του. «Ὁ πολίτης τρίτης χώρας κατά τήν ὑποβολή τῆς αἴτησης ἀλλαγῆς κατηγορίας ἄδειας διαμονῆς, πρέπει, ἐπιπροσθέτως, νά διαθέτει ἐνεργή ἀσφαλιστική ἱκανότητα καί νά ἔχει ἐκπληρώσει ἐγκαίρως τίς φορολογικές του ὑποχρεώσεις.» Ἄδεια παραμονῆς μποροῦν νά λάβουν καί οἱ μετανάστες ἐκεῖνοι πού εἶχαν καταθέσει στό παρελθόν ἀνάλογο αἴτημα (μέ βάση τήν ἑπταετῆ διαμονή στήν Ἑλλάδα) καί τούς εἶχε ἀπορριφθεῖ.

Αὐτό πού προκαλεῖ ἀρνητική ἐντύπωση εἶναι ἡ προσπάθεια τῶν ἐμπλεκομένων ὑπουργείων νά ὑποβαθμίσουν τήν τροπολογία, παρουσιάζοντάς την ὡς μία μικρή ἀλλαγή στό καθεστώς πού θά ὑπαχθοῦν οἱ μετανάστες. Μάλιστα ἔσπευσαν, ἐλάχιστη ὥρα μετά τήν κατάθεση τῆς τροπολογίας, νά σπεύσουν σέ διευκρινήσεις, ὅτι δῆθεν ἀπό τήν ἀπίστευτα εὐνοϊκή ρύθμιση θά ὠφεληθοῦν μόλις 28.000 μετανάστες. Ἐάν πραγματικά ἤθελαν νά βροῦν λύση στό πρόβλημα τῆς ἐλλείψεως ἐργατικῶν χεριῶν, δέν θά ἀνέφεραν ὅτι σέ καθεστώς μονίμου κατοίκου θά ὑπαχθοῦν τό πολύ 28.000 ἐργάτες. Αὐτοί δέν φθάνουν γιά νά καλύψουν τά κενά μόνο στήν Κρήτη! Ἰσχυρίζονται δέ τά δύο ὑπουργεῖα ὅτι ἡ ἐπαίσχυντη τροπολογία δέν δίδει «κἄν δικαίωμα σέ οἰκογενειακή ἐπανένωση οὔτε βέβαια σέ μόνιμη διαμονή ἤ ἀκόμα περισσότερο σέ ἰθαγένεια, ὅπως συμβαίνει στή Γερμανία. Ἡ συγκεκριμένη δέ ἄδεια ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ὕπαρξη καί τή συνέχιση δηλωμένης ἐργασίας ἀπό τόν δικαιοῦχο.» Ὁ τρόπος πού εἶναι ὅμως γραμμένη ἡ ἐπίμαχος τροπολογία, καταδεικνύει ἀκριβῶς τό ἀντίθετο, ἐνῷ σέ τρία χρόνια ἀπό σήμερα, ὁπότε καί λήγει ἡ πρώτη ἄδεια παραμονῆς, ποιός θά ἐγγυηθεῖ γιά τήν ἰθαγένεια. Ἐξ ἄλλου εἶναι γνωστές οἱ ἀσφυκτικές πιέσεις πού ἀσκοῦν τά κράτη τοῦ εὐρωπαϊκοῦ βορρᾶ ὥστε νά μείνουν στήν Ἑλλάδα οἱ ἀνειδίκευτοι ἐργάτες μαζί μέ τίς οἰκογένειές τους, καί τά «μυαλά» νά τά ἐκμεταλλευθοῦν οἱ παραδοσιακῶς προηγμένες χῶρες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.