Ταϊβάν καί ΕΕ ἔχουν τεράστιες δυνατότητες συνεργασίας

Σέ τομεῖς ὅπως ἡ διασφάλισις τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας, ἡ ἐνίσχυσις τῶν οἰκονομικῶν, ἐμπορικῶν καί ἐπενδυτικῶν δεσμῶν καί ἡ διασφάλισις τῆς ἀσφαλείας τῆς ἐφοδιαστικῆς ἁλυσίδος

Συνέντευξις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας (Ταϊβάν) Δρος Jaushieh Joseph Wu πρός τήν «Ἑστία τῆς Κυριακῆς»

Γραπτές ἀπαντήσεις τῆς Α.Ε. τοῦ Κυρίου Ὑπουργοῦ εἰς τίς ἐρωτήσεις, τίς ὁποῖες ἔθεσε ὑπ’ ὄψιν του ὁ Καθηγητής κ. Ἠλίας Ἠλιόπουλος*

ΜΕΡΟΣ Β΄
(ΜΕΡΟΣ Α΄)

Ἐρώτησις (4): Κύριε Ὑπουργέ, διά προφανεῖς διεθνεῖς γεωπολιτικούς ἀλλά καί πρακτικούς λόγους, ἡ Κυβέρνησις τοῦ Προέδρου Biden δυσκόλως θά μποροῦσε νά ἀντιμετωπίσει ταυτοχρόνως καί τήν Ρωσσίαν καί τήν Κίναν. Ἀναμένετε μείωσιν τῆς στρατιωτικῆς ὑποστηρίξεως τῶν ΗΠΑ πρός τήν Ταϊβάν, εἰς εὖρος καί δυναμικήν; Ἤ προσδοκᾶτε ὅτι οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες θά ἀντιπαρατεθοῦν μέ τήν Λαϊκήν Δημοκρατίαν τῆς Κίνας ἐν περιπτώσει ἐπιθέσεως τῆς τελευταίας κατά τῆς Ταϊβάν;

Aπάντησις:

  1. Ἀφ’ ὅτου ἀνέλαβε τά καθήκοντά του ὁ Πρόεδρος Biden, ἡ Kυβέρνησίς του ἔχει ἐπιβεβαιώσει ἐπανειλημμένως τήν προσήλωσίν της εἰς τόν Νόμον Περί Σχέσεων μετά τῆς Ταϊβάν καί τίς Ἕξι Διαβεβαιώσεις καθώς καί τήν σταθεράν δέσμευσίν της ἔναντι τῆς Ταϊβάν (Σ.Μ.: «Six Assurances»: Προκειμένου νά μετριάσει τίς ἐπιπτώσεις καί νά διασκεδάσει τίς ἀλγεινές διά τό κῦρος τῶν ΗΠΑ ἐντυπώσεις, μεταξύ τῶν Συμμάχων των, ἐκ τῆς προηγηθείσης ἄρσεως τῆς διπλωματικῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας, ἤτοι τῆς Ταϊβάν, καί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας ὡς μόνης νομίμου Σινικῆς Κυβερνήσεως, ὑπό τοῦ προκατόχου του, Jimmy Carter, ὁ Πρόεδρος Ronald Reagan παρέσχε εἰς τήν Ταϊβάν τίς λεγόμενες Ἕξι Διαβεβαιώσεις, ἤτοι, σύν τοῖς ἄλλοις, ὅτι οἱ ΗΠΑ δέν ἀνεγνώριζαν ἐπισήμως τήν κυριαρχικήν δικαιοδοσίαν τοῦ Πεκίνου ἐπί τῆς Ταϊβάν, ὅτι τό μέλλον τῶν δύο τμημάτων τοῦ Σινικοῦ Ἔθνους –τῆς τότε κομμουνιστικῆς ἠπειρωτικῆς Κίνας καί τῆς τότε ἐθνικιστικῆς νησιωτικῆς Κίνας– ἔμελλε νά καθορισθεῖ μεταξύ των, εἰρηνικῶς καί μόνον, καθώς καί ὅτι οἱ ΗΠΑ δέν θά προέβαιναν εἰς ἀναστολήν πωλήσεως ὅπλων πρός τήν Ταϊβάν.) Συνεχίζει [ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησις] νά ἐκφράζει σοβαράν ἀνησυχίαν διά τίς προκλητικές ἐνέργειες τῆς Κυβερνήσεως τῆς Κίνας εἰς βάρος τῆς Ταϊβάν, ἔχει δέ ἐνεργῶς συνασπίσει σύμμαχες χῶρες εἰς κοινήν ἀναγνώρισιν τῆς κρισίμου σημασίας τῆς εἰρήνης καί τῆς σταθερότητος στό Στενόν τῆς Ταϊβάν. Προσέτι, ἡ Ἀμερικανική Κυβέρνησις συνέχισε τήν πολιτικήν ἐξομαλύνσεως τῶν πωλήσεων ὅπλων πρός τήν Ταϊβάν. Ἡ ἀνακοίνωσίς της περί δύο δεσμῶν πωλήσεων ὅπλων πρός τήν Ταϊβάν, τόν Αὔγουστον τοῦ 2021 καί τόν Φεβρουάριον τοῦ 2022, ὑπογραμμίζει τήν σταθερά θέσιν της νά ἀποδίδει μείζονα σημασία στίς ἀμυντικές δυνατότητες τῆς Ταϊβάν.
  2. Ἡ Ταϊβάν, ἡ ὁποία εὑρίσκεται εἰς τήν πρώτην γραμμήν ἀμύνης ἔναντι τοῦ σινικοῦ ἐπεκτατισμοῦ, δέν ἐπιθυμεῖ νά ἰδεῖ νά ἐκρήγνυται μία στρατιωτική σύγκρουσις εἰς τήν περιοχήν. Ἐν τούτοις, ἤ ἄνοδος τῆς [Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς] Κίνας, τά τελευταία ἔτη, ἔχει ἐπιφέρει τρομακτικές ἀπειλές καί προκλήσεις κατά τῆς δημοκρατίας παγκοσμίως. Οἱ Δυτικές Δημοκρατίες, ὑπό τήν ἡγεσίαν τῶν ΗΠΑ, εἶναι ἰδιαίτερα ἐπιφυλακτικές ὡς πρός τίς ἐνέργειές της, σταδιακῶς ἀντιλαμβανόμενες τήν φύσιν τῆς αὐταρχικῆς ἐπεκτάσεώς της. Τώρα, πλέον, ἐπικρατεῖ εὐρεῖα καί ἰσχυρή συναίνεσις ἀνά μεταξύ των, ὡς πρός τίς ποικίλες προκλήσεις, τίς ὁποῖες ἐγείρει ἡ Κίνα.
  3. Ἡ Κυβέρνησίς μας θά συνεχίσει νά ἐνισχύει τίς δυνατότητες αὐτοαμύνης τῆς Ταϊβάν καί θά προστατεύσει ἀποφασιστικῶς τό ἐλεύθερον καί δημοκρατικόν πολίτευμα τῆς Ταϊβάν. Θά ἐνισχύσομε τίς ἀνταλλαγές καί τήν συνεργασίαν μέ τίς ΗΠΑ καί ἄλλες ὁμοφρονοῦσες χῶρες ἐπί θεμάτων ἀσφαλείας, προκειμένου νά προστατεύσομε, ἀπό κοινοῦ, τήν διεθνῆ ἔννομον τάξιν καί νά προωθήσομε τήν εἰρήνην, τήν σταθερότητα καί τήν εὐημερίαν στό Στενόν τῆς Ταϊβάν καί στήν περιοχήν Ἰνδο-Ειρηνικοῦ.

Ἐρώτησις (5): Πῶς σκέπτεται ἡ Δημοκρατία τῆς Κίνας (Ταϊβάν) νά ἀντιμετωπίσει τήν αὐξανομένην ἐπιρροήν τῆς Λαϊκῆς Δημοκρατίας τῆς Κίνας εἰς τούς εὐρωπαϊκούς ἀκαδημαϊκούς κύκλους, τίς δεξαμενές σκέψεως καί τά κυρίαρχα μέσα μαζικῆς ἐνημερώσεως; Ἤ μήπως ἡ Ταϊβάν διαθέτει ἤδη σχέδιον μιᾶς μακροπροθέσμου, περιεκτικῆς στρατηγικῆς σχετικῶς;

Ἀπάντησις:

  1. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἀκαδημαϊκοί καί οἱ δεξαμενές σκέψεως συνειδητοποιοῦν, ὁλοέν καί περισσότερον, τήν κακόβουλον ἐπιρροήν τῆς Κίνας τά τελευταῖα ἔτη. Χάρις εἰς τά συχνάκις ἀποκαλυπτικά δημοσιεύματα τῶν μέσων ἐνημερώσεως, εὐρεῖα προσοχή ἔχει δοθεῖ στίς προσπάθειες τῶν Ἰνστιτούτων Κομφουκίου καί ἄλλων ἀκαδημαϊκῶν ἱδρυμάτων νά ὑπονομεύσουν τήν ἀκαδημαϊκήν ἐλευθερίαν καί νά ἐξαγάγουν τήν ἰδεολογίαν τῆς Κίνας, ὑπό τό πρόσχημα τῆς διδασκαλίας τῆς σινικῆς γλώσσης καί τῶν πολιτιστικῶν ἀνταλλαγῶν. Τόν Αὔγουστον τοῦ 2021, τό BBC ἀνέφερε ὅτι ἡ σφράγισις τῶν Ἰνστιτούτων Κομφουκίου ἀνά τήν Εὐρώπην καί τίς ΗΠΑ διήνοιξε τήν εὐκαιρίαν, διά τήν Κυβέρνησιν τῆς Ταϊβάν, νά προωθήσει αὐτή εἰς τό ἐξωτερικόν φορεῖς [«πλατφόρμες»] ἐκμαθήσεως τῆς σινικῆς γλώσσης. Θά ἤθελα νά ἐπαναλάβω ὅτι οἱ ὑπό τῆς Ταϊβάν παρεχόμενες ὑπηρεσίες διδασκαλίας τῆς Σινικῆς δέν προορίζονται νά ἀντικαταστήσουν τά Ἰνστιτοῦτα Κομφουκίου. Οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ Ἀμερικανοί ἑταῖροι καλῶς ἐννοοῦν ὅτι ἡ Ταϊβάν ἀποτελεῖ καλλιτέραν ἐπιλογήν, προκειμένου περί ἐκμαθήσεως τῆς σινικῆς γλώσσης, καθ’ ὅσον δέν ὑφίσταται λόγος ἀνησυχίας ὅτι μία Κυβέρνησις θά ἐμπλακεῖ εἰς πολιτικήν παρέμβασιν, θά ἐπηρεάσει τήν ἐλευθερίαν τῆς ἐκφράσεως ἤ θά διαδόσει ὁρισμένες ἰδεολογίες.
  2. Ὡς ἀπάντησιν εἰς τήν Στρατηγικήν Συνδεσιμότητος τῆς Ε.Ε., τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν [τῆς Ταϊβάν] ἐγκαινίασε τό Πρόγραμμα Ὑποτροφιῶν Συνδεσιμότητος Ταϊβάν-Εὐρώπης, τό ὁποῖον ἐνθαρρύνει καί παρέχει χρηματοδότησιν εἰς Πανεπιστήμια τῆς Ταϊβάν, προκειμένου νά συνεργασθοῦν μέ εὐρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ὡς μέρος μιᾶς προσπαθείας καλλιεργείας καί ἐπεκτάσεως τῆς ἀκαδημαϊκῆς συνεργασίας Ταϊβάν-Εὐρώπης. Τό πρόγραμμα ἀποσκοπεῖ εἰς τό νά προσελκύσει Εὐρωπαίους φοιτητές νά σπουδάσουν τήν σινικήν γλῶσσαν καί νά συμμετάσχουν εἰς ἀνταλλαγές στήν Ταϊβάν, ἐνισχῦον τοιουτοτρόπως τήν συνδεσιμότητα μεταξύ Ταϊβάν καί Εὐρώπης. Αὐτό θά τούς ἐπιτρέψει νά κατανοήσουν καλλίτερα τήν ἐξαίρετον τριτοβάθμιον ἐκπαίδευσιν τῆς Ταϊβάν καί νά ἀποκτήσουν βιωματικήν ἀντίληψιν τῆς ἐλευθέρας καί δημοκρατικῆς κοινωνίας μας καί τοῦ πλουσίου καί πολυσχιδοῦς πολιτισμοῦ μας. Κατά τό παρελθόν ἔτος, σχεδόν πεντακόσιοι (500) ξένοι φοιτηταί εὑρίσκοντο ἐν Ταϊβάν, προκειμένου νά μάθουν τήν σινικήν γλῶσσαν. Θά συνεχίσομε ἐφέτος νά προωθοῦμε τό πρόγραμμα καί νά καλωσορίζομε τούς Εὐρωπαίους φοιτητές νά συμμετάσχουν εἰς σπουδές καί ἀνταλλαγές εἰς τήν Ταϊβάν.
  3. Οἱ [εὐρωπαϊκές] δεξαμενές σκέψεως ὀφείλουν νά προστατεύουν τήν ἀκαδημαϊκήν ἐλευθερίαν, ἐπιτρέπουσες εἰς τήν βιομηχανίαν, τίς κυβερνήσεις καί τόν ἀκαδημαϊκόν κόσμον νά συνεργάζονται μέ τρόπους ἀντικατοπτρίζοντες τίς ἀπόψεις των. Ἡ συνεχιζομένη παρέμβασις τῆς Κίνας εἰς τήν εὐρωπαϊκήν ἀκαδημαϊκήν κοινότηταν καί τίς δεξαμενές σκέψεως ἔχει προκαλέσει ἔντασιν μεταξύ Κίνας καί Εὐρώπης. Ὅταν ἡ Κίνα ἐπέβαλε κυρώσεις εἰς βάρος τοῦ Μερκατορείου Ἰνστιτούτου Σινικῶν Σπουδῶν [Mercator Institute for China Studies], ἑδρεύοντος ἐν Γερμανίᾳ, οἱ ἐπί κεφαλῆς περισσοτέρων τῶν τριάκοντα (30) δεξαμενῶν σκέψεως ἐξωτερικῆς πολιτικῆς εἰς τήν Γαλλίαν, τό Ἡνωμένον Βασίλειον, τήν Γερμανίαν καί ἀλλαχοῦ κατεδίκασαν τήν ἐνέργειαν αὐτήν, διά κοινῆς ἐκδοθείσης δηλώσεώς των. Ὑπάρχει αὐξανομένη ἀνησυχία μεταξύ τῶν εὐρωπαϊκῶν ἰνστιτούτων καί ἀκαδημαϊκῶν κύκλων περί τήν ἀσφάλειαν τῆς περιοχῆς Ἀσίας-Εἰρηνικοῦ, τήν ἄνοδον τῆς Κίνας καί τήν ἀνάρμοστον ξένη ἐπιρροήν [εἰς τρίτες χῶρες]. Ὡς πρώτη γραμμή ἀμύνης ἐναντίον τοῦ αὐταρχισμοῦ, ἡ Ταϊβάν ἐπιθυμεῖ νά πράξει περισσότερα, ὥστε νά μοιρασθεῖ τίς παρατηρήσεις της σχετικῶς μέ τήν πολιτικήν τοῦ Πεκίνου, τίς ἐξελίξεις στήν περιοχήν Ἀσίας-Εἰρηνικοῦ καί τίς ἐκστρατεῖες παραπληροφορήσεως, μεταξύ ἄλλων. Ὅταν ἐπραγματοποίησα ταξείδιον εἰς τήν Εὐρώπην, τόν παρελθόντα Ὀκτώβριον, ἐπεσκέφθην σειράν σημαντικῶν δεξαμενῶν σκέψεως, ὅπως τό GLOBSEC εἰς Σλοβακίαν καί τό «Sinopsis» εἰς τήν Τσεχικήν Δημοκρατίαν, προκειμένου νά ἀνταλλάξω ἐμπειρίες. Ἀνυπομονῶ δι’ ηὐξημένες ἀνταλλαγές καί ἀλληλεπιδράσεις μεταξύ ἐρευνητῶν καί ἐπαϊόντων ἐκ Ταϊβάν, ἀφ’ ἑνός, καί εὐρωπαϊκῶν ἰνστιτούτων καί Εὐρωπαίων ἀκαδημαϊκῶν, ἀφ’ ἑτέρου.

Ἐρώτησις (6): Ὑπῆρξε πάντοτε ἀκράδαντος πεποίθησίς μου, ὡς Εὐρωπαίου, ὡς ἀκαδημαϊκοῦ πολίτου καί ὡς πολιτικοῦ ἀναλυτοῦ –καί τήν πεποίθησίν μου αὐτήν ἐξέφρασα πάντοτε, διαρκῶς καί ἐπιμόνως, ἀπό τῶν στηλῶν τῆς ἐφημερίδος ταύτης, ἀπό ἑπταετίας –ὅτι ἡ Ταϊβάν ἀποτελεῖ φάρον ἐλευθερίας δι’ ἅπαντα τά ἔθνη καί εἶναι ἀξία τῆς πλήρους ὑποστηρίξεως ὁλοκλήρου τοῦ κόσμου. Καθώς ἡ Ταϊβάν ἐργάζεται πρός ἐνίσχυσιν τῶν σχέσεών της μέ τίς εὐρωπαϊκές χῶρες, ἡ Λιθουανία συνεφώνησε προσφάτως [Αὔγουστος 2021] νά ἀνοίξει ἡ Ταϊβάν Γραφεῖον Ἀντιπροσωπίας εἰς τό Βίλνιους (Vilnius) χρησιμοποιoύσα τήν ὀνομασίαν Ταϊβάν (Taiwan). Οἱ διαδοχικές Ἑλληνικές Κυβερνήσεις [ἀπό τήν ἄλλην πλευράν] τείνουν πάντοτε νά ὑπογραμμίζουν ὅτι ἡ Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Κίνας ἔχει ἀναπτυχθεῖ οὐσιωδῶς καί θεαματικῶς, ἔχουσα καταστεῖ Μεγάλη Δύναμις τόσον ἀπό γεωπολιτικῆς ὅσον καί ἀπό οἰκονομικῆς ἐπόψεως, εἰς βαθμόν ὥστε νά μή δύναται αὕτη νά ἀγνοηθεῖ. Ρεαλιστικῶς ὁμιλοῦντες, τί θά μποροῦσαν νά πράξουν τά Κράτη Μέλη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, προκειμένου νά ὑποστηρίξουν τήν Ταϊβάν;

Ἀπάντησις:

  1. Ἡ Λιθουανία ἔχει ὑποστεῖ αὐστηρές κυρώσεις καί οἰκονομικόν ἐξαναγκασμόν ὑπό τῆς Κίνας μετά τήν σύμφωνον γνώμην της νά ἱδρυθεῖ τό Γραφεῖον Ἀντιπροσωπίας τῆς Ταϊβάν [ἐπί τοῦ ἐδάφους της]. Αὐτό ἔχει ὑπονομεύσει τήν ἔννομον τάξιν τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου καί ἔχει διαταράξει σοβαρῶς τήν εὐρωπαϊκήν ἑνιαίαν ἀγοράν. Ἐλπίζομε ὅτι τά μέλη τῆς Ε.Ε. θά καταδικάσουν ὁμοφώνως καί θά ανασχέσουν τήν Κίναν ἀλλά καί θά υἱοθετήσουν ταχέως μίαν πολιτικήν ἀντιμετωπίσεως αὐτοῦ τοῦ οἰκονομικοῦ ἐξαναγκασμοῦ.
  2. Ἡ Ταϊβάν [ἀφ’ ἑνός] καί ἡ Ε.Ε. καί τά Κράτη Μέλη της [ἀφ’ ἑτέρου] μοιράζονται τίς ἀξίες τῆς ἐλευθερίας, τῆς δημοκρατίας, τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καί τοῦ κράτους δικαίου. Εἴμεθα ἰσχυροί καί ἀξιόπιστοι ἑταῖροι. Ὑπάρχουν τεράστιες δυνατότητες διμεροῦς συνεργασίας εἰς τομεῖς ὅπως ἡ διασφάλισις τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας, ἡ ἐνίσχυσις τῶν οἰκονομικῶν, ἐμπορικῶν καί ἐπενδυτικῶν δεσμῶν καί ἡ διασφάλισις τῆς ἀσφαλείας τῆς ἐφοδιαστικῆς ἁλυσίδος. Καθώς ὁ αὐταρχισμός συνεχίζει νά ἐπεκτείνεται, ἐπιδιώκων νά διαβρώσει ἐλεύθερα καί δημοκρατικά συστήματα, εἶναι ζωτικῆς σημασίας διά τήν Ταϊβάν, τήν Ε.Ε. καί τά Μέλη της νά ἐπιδιώκουν ἀνταλλαγές καί συνεργασίαν. Στρατηγικῶς, ἡ Ταϊβάν ἵσταται εἰς τήν πρώτην γραμμήν τῆς ὑπερασπίσεως τῆς ἐλευθερίας καί τῆς δημοκρατίας καθώς καί τῆς σταθερότητος τῶν διεθνῶν ὁδῶν ἐφοδιασμοῦ, ἀντιμετωπίζει δέ τήν σταθεράν προέλασιν τῆς αὐταρχικῆς Κίνας. Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων, ἐλπίζομεν ὅτι ἡ Ε.Ε. καί τά εὐρωπαϊκά ἔθνη θά δύνανται νά ὁμιλήσουν ἐνεργῶς ἐπί τοῦ ζητήματος, νά ὑποστηρίξουν τήν ἀσφάλειαν καί τήν σταθερότητα στήν περιοχήν Ἰνδο-Ειρηνικοῦ, νά ὑπερασπισθοῦν τήν ἐλευθερίαν καί τήν δημοκρατίαν καί νά καταβάλλουν πᾶσαν δυνατήν προσπάθειαν, ὥστε νά ἐνισχύσουν τήν ἀλληλεγγύην καί τήν ἀντοχήν μεταξύ τῶν μελῶν τῆς παγκοσμίου δημοκρατικῆς συμμαχίας. Ἡ Ταϊβάν προσβλέπει, προσέτι, στήν διαμόρφωσιν ἰσχυροτέρων οἰκονομικῶν, ἐμπορικῶν καί ἐπενδυτικῶν δεσμῶν μέ μίαν ἀξιόπιστον Εὐρώπην καί στήν συνεργασίαν πρός ἐνίσχυσιν τῆς ἀσφαλείας καί τῆς ἀντοχῆς τῶν κρισίμων ὁδῶν ἐφοδιασμοῦ.

*Ὁ κ. Ἠλίας Ἠλιόπουλος εἶναι Ἱστορικός-Διδάκτωρ (Dr. phil) τοῦ Λουδοβικείου-Μαξιμιλιανείου Πανεπιστημίου Μονάχου. Διετέλεσε Καθηγητής τῆς Σχολῆς Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς Πολέμου καί τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Ἑλλάδος καθώς καί Διευθυντής τοῦ Τμήματος Πολιτικῶν καί Στρατηγικῶν Σπουδῶν καί Καθηγητής τῆς Ἕδρας Πολιτικῶν καί Στρατηγικῶν Σπουδῶν τῆς Σχολῆς Πολέμου Βαλτικῆς. Σήμερα διδάσκει στό Τμῆμα Τουρκικῶν καί Ἀσιατικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΜΥΛΟΣ

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία: