ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Τά ἑλληνοτουρκικά στό ἐπίκεντρο τῆς συναντήσεως Μητσοτάκη – Σόλτς

ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ τοῦ Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα ἀνεκοίνωσε κατά τήν διάρκεια τῆς συναντήσεώς του μέ τόν Γερμανό Καγκελλάριο Ὄλαφ Σόλτς ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συμφώνως μέ τίς δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τό πέμπτο Ἀνώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ἑλλάδος-Τουρκίας θά πραγματοποιηθεῖ στίς 7 Δεκεμβρίου στήν Ἀθήνα –ἀντί τῆς Θεσσαλονίκης, ὅπως εἶχε ἀρχικῶς ἀνακοινωθεῖ, κατόπιν συνεννοήσεως τῶν δύο πλευρῶν. Οἱ ἑλληνοτουρκικές σχέσεις ἀπετέλεσαν ἕνα ἀπό τά θέματα τῆς συζητήσεως τῶν δύο ἡγετῶν καί κατά τήν διάρκεια τῆς συνεντεύξεως Τύπου, ἡ ὁποία ἠκολούθησε, ὅπου ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνέφερε σχετικῶς: «Ἐπιδιώκουμε καλές σχέσεις μέ τήν Τουρκία, τό ἔχω πεῖ πολλές φορές, πάντα μέ σεβασμό στό Διεθνές Δίκαιο καί κυρίως στό Δίκαιο τῆς Θάλασσας. Καί ἀκριβῶς αὐτήν τήν πρόοδο θά ἐπιχειρήσουμε νά κεφαλαιοποιήσουμε μέσα ἀπό τήν ἐπίσκεψη τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν στήν Ἀθήνα» συμπληρώνοντας: «Τό γεγονός ὅτι διαφωνοῦμε στόν ρόλο τῆς Χαμάς δέν σημαίνει ὅτι δέν μποροῦμε νά τόν ὑποδεχθοῦμε στήν Ἀθήνα, ὅπως τόν ὑποδέχεται ἐξ ἄλλου καί ὁ Καγκελλάριος Σόλτς στό Βερολῖνο, γιά νά ἐπιχειρήσουμε νά κάνουμε ἕνα βῆμα προόδου στήν ἑλληνοτουρκική προσέγγιση, ἡ ὁποία ἔχει ξεκινήσει οὐσιαστικά τούς τελευταίους μῆνες καί ἡ ὁποία ἔχει δώσει μέχρι στιγμῆς κάποια σημαντικά θετικά ἀποτελέσματα».

Εἷς ἐκ τῶν κυριωτέρων ἀξόνων τῶν συνομιλιῶν τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ μέ τόν Γερμανό Καγκελλάριο ἀπετέλεσε ἡ διεύρυνσις τῆς συνεργασίας τῶν δύο κρατῶν. Ὁ Ὄλαφ Σόλτς ἐξῆρε τήν ἀνοδική πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας σημειώνοντας χαρακτηριστικῶς κατά τήν διάρκεια τῆς συνεντεύξεως Τύπου: «Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ἡ Ἑλλάς βρίσκεται σέ πολύ καλή πορεία σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν οἰκονομία της. Βλέπουμε πῶς εἶναι οἱ οἰκονομικοί δεῖκτες τήν τελευταία περίοδο καί οἱ ἀγορές ἐκτιμοῦν ἰδιαιτέρως τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισε ἡ Ἑλλάδα τό πρόβλημα τοῦ χρέους καί βελτίωσαν αἰσθητά τήν ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος. Πρόκειται, πράγματι, περί μίας νέας ἐποχῆς. Πρόκειται γιά ἕνα ἐξαιρετικό κεφάλαιο ἐπιτυχοῦς ἀλληλεγγύης, πάνω στήν ὁποία μποροῦμε νά στηριχτοῦμε καί στό μέλλον». Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ἀπό τήν πλευρά του, τόνισε: «Εὐτυχῶς σήμερα αὐτός ὁ ἐφιάλτης ἔχει περάσει καί –παρά τίς δυσκολίες οἱ ὁποῖες μεσολάβησαν– τά νέα πού σᾶς φέρνω ἀπό τήν Ἑλλάδα εἶναι πολύ πιό αἰσιόδοξα ἀπό τότε, μέ τήν πατρίδα μου νά γράφει ἤδη ἕνα νέο κεφάλαιο στήν ἱστορία της. Ἀπό “μαῦρο πρόβατο” στά χρόνια τῆς κρίσεως, διαθέτει πλέον μία ἀπό τίς πιό σταθερές οἰκονομίες στήν Εὐρωζώνη».

Ἰδιαίτερο βάρος ἔδωσαν οἱ δύο ἡγέτες στήν διαχείριση τοῦ ζητήματος τῆς μεταναστεύσεως σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο, μία ἡμέρα ἀφ’ ὅτου ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἀνεκοίνωσε πώς ἡ Ἑλλάς θά λάβει τό ὑψηλότερο ποσό μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Ἑνώσεως γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος. «Ἡ Ἑλλάς ὡς κράτος πρώτης γραμμῆς δέν ἀποκλείεται νά ἀντιμετωπίσει στό φόντο τῆς κρίσεως στό Μεσανατολικό νέες ἰσχυρές πιέσεις, ἐπιβαρύνοντας τίς ἤδη αὐξημένες φέτος ροές. Χαίρομαι γιά τό γεγονός ὅτι ἡ Γερμανία ἀναγνωρίζει τίς καθημερινές μας προσπάθειες νά προστατεύσουμε τά ἐθνικά, ἀλλά καί τά εὐρωπαϊκά σύνορα καί χαίρομαι, ἐπίσης, γιατί ἡ Γερμανία ἀναθεώρησε τήν πολιτική παροχῶν πρός τούς μετανάστες» ἀνέφερε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος ὑπεγράμμισε πώς θέσις τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως εἶναι πώς τό νέο εὐρωπαϊκό σύμφωνο Μεταναστεύσεως καί Ἀσύλου πρέπει νά ὁλοκληρωθεῖ σύντομα, οὕτως ὥστε νά διευθετηθοῦν καί τά ζητήματα τῶν δευτερογενῶν ροῶν. Τοποθετούμενος περί τοῦ μεταναστευτικοῦ ζητήματος, ὁ κ. Σόλτς ὑπεγράμμισε: «Σταθερή μας πρόθεσις εἶναι νά μήν συζητήσουμε πλέον γιά πολύ, ἀλλά νά βροῦμε γρήγορα πρακτικές λύσεις, οἱ ὁποῖες θά ἀλλάξουν τά δεδομένα τῆς δευτερογενοῦς μεταναστεύσεως, θά τήν περιορίσουν καί θά λύσουν τά προβλήματα τοῦ παρελθόντος». Ὁ Γερμανός Καγκελλάριος ἀνέφερε ὅτι διεξήχθη πολύ ἐντατική συζήτησις γιά ὅλες τίς πτυχές τῆς δευτερογενοῦς μεταναστεύσεως πρός τήν Γερμανία, ὅμως διευκρίνισε πώς πρόκειται πολλές φορές «γιά πολύ πρακτικά ζητήματα, τά ὁποῖα εἶναι κάθε φορά πολύ διαφορετικά, ἐάν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν τίς διάφορες χῶρες προελεύσεως.» Αὐτό στό ὁποῖο συνεφώνησαν καί οἱ δύο ἄνδρες εἶναι πώς ἀπαιτεῖται ἐπίσπευσις τῶν διαδικασιῶν σέ ὅλο τό φάσμα τῆς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923