Συρρικνώνουν τόν ΟΣΕ χάριν τῶν συμφερόντων

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καί Ὑποδομῶν Γιώργου Γεραπετρίτη γιά τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ σιδηροδρόμου, ἐνθυμίζουν τίς δηλώσεις ὑπουργῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, οἱ ὁποῖοι διεβεβαίωναν ὅτι τά ἔργα (τό Ἑλληνικό π.χ.) «θά γίνουν», ἀρκεῖ νά… τηρηθεῖ ὁ ἕνας ἤ ὁ ἄλλος κανών.

Τώρα ὁ κ. Γεραπετρίτης διαβεβαιώνει ὅτι: «Ἡ ἐπιθυμία μας εἶναι ὁ σιδηρόδρομος νά ἐπανεκκινήσει στόν συντομώτερο δυνατό χρόνο», προσθέτει ὅμως ὅτι πρέπει «νά ἔχουμε ἐξασφαλίσει πρίν τίς ἀναγκαῖες προϋποθέσεις…». Καί ἐπειδή οἱ προϋποθέσεις αὐτές ἀφοροῦν στήν ἀσφάλεια τῶν ἐπιβατῶν, ἴσως ὁ «συντομώτερος δυνατός» χρόνος νά μήν εἶναι καί τόσο σύντομος ἐν τέλει.

«Ὅταν λέω ἀναγκαῖο χρόνο, θά τό δοῦμε προφανῶς μέ ὅλους τούς φορεῖς. Ἡ ἐπιθυμία μας εἶναι τόν συντομώτερο δυνατό χρόνο, ἐνδεχομένως καί ὥς τό τέλος τοῦ μῆνα.» Πολλές φορές οἱ ἑλληνικές Κυβερνήσεις ἔχουν δώσει διαβεβαιώσεις ἐκφράζοντας εὐχές, οἱ ὁποῖες ὅμως σέ ἐλάχιστες περιπτώσεις ἔχουν πραγματοποιηθεῖ. Ἡ ἀσφάλεια εἶναι μία σοβαρή δικαιολογία. Ὅμως ἐξ ἴσου σοβαρό εἶναι καί τό ζήτημα τῆς ἐπαναλειτουργίας τοῦ ΟΣΕ. Τόσο γιά τήν ἐπιβατική σύνδεση τῶν πόλεων τῆς Ἑλλάδος ὅσο καί γιά τήν ἐμπορευματική κίνηση καί τήν σύνδεση τῆς χώρας μας μέ τίς λοιπές χῶρες τῆς Εὐρώπης, ὅπου τά σιδηροδρομικά δίκτυα εἶναι ἐξαιρετικά ἀνεπτυγμένα.

Γιά τήν ὥρα πάντως ἡ χώρα ἔχει μείνει χωρίς σιδηροδρομικές συγκοινωνίες. Ἡ Κυβέρνησις δηλώνει ὅτι τά τραῖνα θά ἐπαναλειτουργήσουν περί τό τέλος τοῦ μηνός. Καί πάλι ὅμως μέ πολύ λιγώτερα δρομολόγια. Χάριν πάντα τῆς ἀσφαλείας, ὅπως ὁ κ. Γεραπετρίτης ἀνεκοίνωσε, θά ὑπάρχουν δύο πρόσωπα ἀνά βάρδια στά σταθμαρχεῖα. Κάτι πού σημαίνει ὅτι μέ τό ὑπάρχον ἀνεπαρκές προσωπικό, πολύ ὀλιγώτερα σταθμαρχεῖα θά παραμένουν ἀνοικτά. Δηλαδή σέ πολύ ὀλιγώτερες πόλεις θά φθάνει τό τραῖνο. Ἄλλως τε τό ἐπιβεβαίωσε καί ὁ κ. Γεραπετρίτης παραδεχόμενος ὅτι θά γίνονται λιγώτερα δρομολόγια. Πρόκειται γιά μιά συνεχιζομένη ἀπαξίωση τῶν σιδηροδρομικῶν συγκοινωνιῶν τῆς χώρας, κάτι πού δημιουργεῖ ὑποψίες διαπλοκῆς, καθώς ἄλλες μορφές συγκοινωνιῶν ἐπωφελοῦνται. Ὁπότε δημιουργοῦνται πρόσθετα ἔσοδα γιά τίς ἐθνικές ὀδούς καί τά διόδια, ἐνῷ ἕνας ὁλόκληρος κύκλος ὑποστηρικτικῶν δραστηριοτήτων θά αὐξήσει καί αὐτός τά ἔσοδά του.

Συγκεκριμένως, ὁ ὑπουργός Ὑποδομῶν ἀνέφερε: «Ἴσως νά ἀκούγεται πολυτέλεια ὅταν ἔχουμε χάσει τόσες ζωές. Πρέπει νά στηρίξουμε τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ κοινοῦ στόν σιδηρόδρομο, γιατί εἶναι ἕνα λαϊκό μέσο, οἰκονομικό, καί ἡ ἐπανεκκίνηση θά γίνει μόνο ὑπό ὅρους ἀπόλυτης ἀσφάλειας. Γιά τόν ὑπόλοιπο χρόνο θά λειτουργήσει μέ δύο σταθμάρχες ἀνά σταθμούς, καί αὐτό μπορεῖ νά σημάνει μείωση μεταφορικοῦ ἔργου. Καί μέ ἕναν μεγαλύτερο συντονισμό στίς δράσεις μέσῳ τῶν τεχνολογικῶν δυνατοτήτων πού ἔχουμε».

Ἐξ ἄλλου ἀναφερόμενος στίς ἄμεσες ἐνέργειες τῆς Κυβερνήσεως, ὁ κ. Γεραπετρίτης ἀνέφερε ὅτι θά πρέπει νά γίνει «ἡ ὑλοποίηση τῆς σύμβασης τεχνολογικῆς ἀναβάθμισης. Θά γίνουν ὅλες οἱ ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιά τήν ὑλοποίησή της.» Γιά αὐτό, ὅπως ἔκανε γνωστό, ὁ Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ἐπικοινώνησε μέ τόν διευθύνοντα σύμβουλο τῆς μητρικῆς ἑταιρείας Alstom (Γαλλίας). Ἔδωσε, δέ, σαφῆ ἐντολή γιά τήν ἀποπεράτωση τοῦ ἔργου τό ταχύτερον δυνατόν. Αἴτημα στό ὁποῖο ἡ γαλλική ἑταιρεία ἐπέδειξε πλήρη κατανόηση. Ἐξ ἄλλου, ὁ ὑπουργός δεσμεύθηκε νά παρουσιάσει σύντομα τό χρονοδιάγραμμα καί προσέθεσε ὅτι ὁ ἴδιος θά ἐποπτεύει τήν ὑλοποίηση τοῦ ἔργου.

Ἀκόμη δηλαδή ἐπί τοῦ χρονοδιαγράμματος δέσμευσις δέν ὑπάρχει. Οὔτε βεβαίως γιά τό πότε ὁλόκληρο τό δίκτυο τοῦ ΟΣΕ θά μπορέσει νά ἐπαναλειτουργήσει. Γιά τήν ὥρα, παραμένει συρρικνωμένο. Καί βεβαίως μιά εὔκολη ὑπεκφυγή εἶναι ἡ προτροπή περί ἀποφυγῆς ἀντιπαραθέσεων. Εἶπε σχετικῶς ὁ κ. Γεραπετρίτης: «Δέν εἶναι ἡ ὥρα τῶν ἀντιπαραθέσεων, εἶναι ἡ ὥρα νά διερευνήσουμε τά αἴτια καί νά προσπαθήσουμε νά δώσουμε λύσεις. Οἱ εὐθῦνες πού ἀναλογοῦν στό ὑπουργεῖο καί στήν κυβέρνηση ἔχουν ἤδη ἀποδοθεῖ».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ