ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Ἀπελύθησαν δύο εἰσαγγελεῖς γιατί «ξέχασαν» νά δικάσουν

Ἔκρυβαν δικογραφίες σέ σπίτια φίλων καί συγγενῶν!

ΑΛΛΟΙ ΔΥΟ δικαστές ἀπελύθησαν γιά ὑπηρεσιακή ἀνεπάρκεια, καθώς ἐπί μῆνες ἀπουσίαζαν ἀπό τήν ἐργασία τους καί καθυστεροῦσαν ἐπιδεικτικῶς στήν ἔκδοση δικαστικῶν ἀποφάσεων. Ἐπί πλέον μιά πρόεδρος Πρωτοδικῶν ἐπαύθη προσωρινῶς γιά ἕξι μῆνες γιά τόν ἴδιο λόγο. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας εἶχε προειδοποιήσει ἐπανειλημμένως τούς δικαστές νά ἐπισπεύσουν τό ἔργο τους, ὥστε νά μπορέσουν ἐπί τέλους πολῖτες, ἐπιχειρήσεις ἀλλά καί φορεῖς νά δικαιωθοῦν. Ἀπό τόν περασμένο Δεκέμβριο ἕως τώρα ἔχουν ἀπολυθεῖ ἀπό τήν Πειθαρχική Ὁλομέλεια τοῦ Α.Π., συνολικά 15 δικαστές καί εἰσαγγελεῖς. Στήν Πειθαρχική Ὁλομέλεια μέ πρόεδρο τήν Μαρία Γεωργίου καί μέ τήν συμμετοχή τοῦ κ. Πλιώτα, παρεπέμφθησαν μέ τό ἐρώτημα τῆς ὁριστικῆς ἀπολύσεως ἕξι δικαστές καί εἰσαγγελεῖς. Ἐξ αὐτῶν, οἱ δύο ἀπελύθησαν ὁριστικῶς, σέ μία ἐπεβλήθη προσωρινή παῦσις 6 μηνῶν, ἀπηλλάγη ἕνας Πρωτοδίκης καί δύο ὑποθέσεις ἀνεβλήθησαν.

Εἰσαγγελεύς Πρωτοδικῶν ὅταν ὑπηρετοῦσε στήν Κέρκυρα εἶχε 3.010 ἐκκρεμεῖς δικογραφίες. Αὐτό πού προκαλεῖ ἔκπληξη εἶναι ὅτι 1.800 ἐκκρεμεῖς δικογραφίες εὑρέθησαν στό σπίτι τους, οἱ 324 κατεσχέθησαν σέ φιλικό σπίτι της, ἄλλες 626 –μετά ἀπό ἔρευνα– βρέθηκαν σέ ἄλλο φιλικό σπίτι της καί κατεσχέθησαν, ἐνῶ 31 δικογραφίες ἦταν ἐνσωματωμένες μέσα σέ ἄλλες. Μάλιστα, ἀναζητοῦνται ἀκόμη ἄλλες 153 δικογραφίες. Εἰς βάρος της ἔχει ἀσκηθεῖ ἤδη ποινική δίωξις γιά κατάχρηση ἐξουσίας καί ὑπεξαίρεση δημοσίων ἐγγράφων.

Ἡ εἰσαγγελική λειτουργός, μέσῳ δικηγόρου, ἐπεκαλέσθη ὅτι εἶχε ὑπέρταση καί δέν μποροῦσε νά παραστεῖ στήν ἐξέταση τῆς περιπτώσεώς της, οὔτε ὅμως καί ὁ δικηγόρος της λόγῳ φόρτου ἐργασίας. Ὅμως τό αἴτημα ἀναβολῆς ἀπερρίφθη καί ὁ κ. Πλιώτας δήλωσε ὅτι ἡ συμπεριφορά της εἶναι μοναδική, καί ἀποτελεῖ μία θλιβερή κατάσταση πού ἔθιξε τό κῦρος τῆς Δικαιοσύνης. Παραλλήλως, ἐξέφρασε τά ἐρωτήματα πῶς εἶναι δυνατόν νά παρέμεινε στήν Κέρκυρα ἐπί 18 ὁλόκληρα χρόνια (2002 ἕως 2020), ἀλλά καί γιατί δέν ἐγίνετο ἐνημέρωσις τῶν βιβλίων τῆς γραμματείας γιά τίς καταθέσεις μηνύσεων καί ἄλλων ἔνδικων μέσων, ὅπως καί γιά τήν πορεία τῶν ὑποθέσεων.

Ἡ δεύτερη περίπτωσις ἀφορᾶ πρόεδρο Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν πού πρίν ἀπό 3,5 μῆνες εἶχε βρεθεῖ ἐκ νέου ἐνώπιον τῆς Πειθαρχικῆς Ὁλομελείας μέ τό ἐρώτημα τῆς ὁριστικῆς παύσεως. Τότε εἶχε ἐπικαλεσθεῖ λόγους ὑγείας τοῦ παιδιοῦ της καί τῆς εἶχε δοθεῖ εὐκαιρία νά μηδενίσει τίς ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις, πολύ περισσότερο ἐπειδή ἐβελτιώνετο ἡ κατάστασις τοῦ παιδιοῦ της ὅπως ἰσχυρίσθηκε καί ἡ ἴδια εἶχε δεσμευθεῖ ὅτι θά ὁλοκλήρωνε τίς ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις. Ὅμως ὅλο αὐτό τό διάστημα ἔμενε ἄπρακτη, καί ἐσυνεχίζοντο οἱ καταγγελίες γιά ὑπέρμετρες καθυστερήσεις. Ὁ κ. Πλιώτας ἀνέφερε ὅτι δέν διαφαίνεται νά ὑπάρχει βελτίωσις καί πρότεινε νά παυθεῖ ὁριστικῶς καί νά ἀπασχοληθεῖ στό Δημόσιο, πρόταση τήν ὁποία υἱοθέτησε ἡ Πειθαρχική.

Ἀκόμη, μία εἰσαγγελεύς Πρωτοδικῶν παρεπέμφθη στήν Πειθαρχική Ὁλομέλεια μέ τό ἐρώτημα τῆς ὁριστικῆς παύσεως γιά μεγάλης διάρκειας καί αὐθαίρετες ἀπουσίες ἀπό τήν ὑπηρεσία της ὅταν ὑπηρετοῦσε σέ νησί τοῦ Αἰγαίου.

Στήν εἰσαγγελική λειτουργό ἀποδίδονται αἰφνιδιαστικές καί μεγάλης διαρκείας ἀπουσίες ἀπό τά καθήκοντά της. Ὅπως χαρακτηριστικά ἀνεφέρθη, ἀπεχώρησε ἀπό τό νησί πού ὑπηρετοῦσε καί μέσα ἀπό τό πλοῖο ἐνημέρωσε γιά τήν αἰφνίδια ἀναχώρησή της, ἐνῶ σέ ἄλλη περίπτωση ἀπό τήν Θεσσαλονίκη ἔστειλε βεβαίωση τοῦ ἰατροῦ ἄνδρα της, στήν ὁποία βεβαίωνε ὅτι εἶχε ἀσθενήσει καί δέν μποροῦσε νά ἐπιστρέψει στό νησί. Ἐπίσης, ἐπικαλούμενη ἀσθένεια τοῦ παιδιοῦ της ἤ τῆς ἰδίας, ἀποχωροῦσε ἀπροειδοποίητα ἀπό τήν Εἰσαγγελία πού ὑπηρετοῦσε, ἐνῶ σημείωνε καθυστερήσεις καί στήν ἐπιστροφή της.

Ὁ κ. Πλιώτας χαρακτήρισε ἀπαράδεκτη τήν συμπεριφορά της, σημειώνοντας ὅτι ἔχει πέσει σέ βαρύτατα ἀδικήματα, ἐπιβαρύνοντας παράλληλα τούς συναδέλφους της, ἐνῶ ἡ Πειθαρχική Ὁλομέλεια κατά πλειοψηφία τῆς ἐπέβαλε προσωρινή παύση 6 μηνῶν ἀπό τά καθήκοντά της.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923