Σύγκρουσις Κυβερνήσεως – Ἀρείου Πάγου γιά τούς «Ἕλληνες»

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ τοῦ πρώην ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἀναστασίου Κανελλόπουλου νά ἡγηθεῖ τοῦ κόμματος τοῦ Κασιδιάρη «Ἕλληνες» καί ἡ ἀπόφασις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν νά καταθέσει συμπληρωματική τροπολογία γιά νέο μπλόκο στήν κάθοδο τοῦ κόμματος στίς ἐκλογές, προεκάλεσε αἴφνης μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Κυβερνήσεως – Ἀρείου Πάγου.

Σχεδόν ἕναν μῆνα πρίν ἀπό τήν ὁριστική ἀπόφαση τῆς Ὁλομελείας πλέον τοῦ Α.Π. γιά τό ποιά κόμματα θά λάβουν τό «πράσινο φῶς», ὁ ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου καί πρόεδρος τοῦ ἐπίμαχου Α1 Τμήματος κ. Χρῆστος Τζανερίκος δήλωσε μέ κατηγορηματικό τρόπο ὅτι ἡ κίνησις τοῦ κ. Βορίδη εἶναι πρωτοφανής γιά τά δικαστικά χρονικά καί «ἀποτελεῖ εὐθεῖα παρέμβαση στήν λειτουργία τοῦ Ἀρείου Πάγου.» Ὑπέρ τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν ἔσπευσε ὁ κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος (συνταγματολόγος) ζητῶντας ἀπό τόν Ἀρεοπαγίτη νά προβεῖ σέ δήλωση ἀποχῆς ἀπό τήν ὅλη διαδικασία τῆς 5ης Μαΐου. Ἡ ἀντιπολίτευσις κατηγόρησε τόν Πρωθυπουργό ὅτι εὐθύνεται γιά τήν τροπή πού ἔλαβε τό θέμα πού θά «φουσκώσει» τά ποσοστά τῆς Ἀκροδεξιᾶς καί ὅτι ἀντέδρασε μέ μεγάλη καθυστέρηση, ἀρνούμενος νά δεχθεῖ τίς προτάσεις τῶν ὑπολοίπων κομμάτων.

Προηγήθηκε ἡ ἀντίδρασις τοῦ ἀντεισαγγελέως κ. Τζανερίκου πού μεταξύ ἄλλων θεωρεῖ ὅτι ἡ νέα τροπολογία «ἀποτυπώνει, φωτογραφικά, τήν δυσπιστία καί τήν ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης στό πρόσωπό του, ἐκ μέρους τῆς Κυβέρνησης.» Ἡ τελευταία, κατά τόν ἴδιο, ἐπιχειρεῖ νά παρέμβει στήν λειτουργία τοῦ Α.Π. καθώς τμῆμα συγκροτεῖται ἀπό τόν Πρόεδρο καί τέσσερεις Ἀρεοπαγῖτες καί ὄχι ἀπό τό σύνολο τῶν Ἀρεοπαγιτῶν, (ὅπως προτείνει ἡ Κυβέρνησις), πού ὑπηρετοῦν σ’ αὐτό, ὁ ἀριθμός τῶν ὁποίων, σημειωτέον, δέν εἶναι ὁ ἴδιος σέ ὅλα τά τμήματα, ἀλλά ἠμπορεῖ νά μεταβάλλεται, μέ σχετικές ἀποφάσεις τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀρείου Πάγου ἤ σέ ἔκτακτες περιπτώσεις μέ πράξεις τοῦ Προέδρου τοῦ Α.Π., πού ἐγκρίνονται ἀπό τήν ὁλομέλεια αὐτοῦ. Ὁ κ. Τζανερίκος πιστεύει ὅτι ἡ Κυβέρνησις τοῦ ἀφαιρεῖ τό δικαίωμα βάσει τοῦ νόμου νά ὁρίζει τήν (πενταμελῆ) σύνθεση τοῦ τμήματος τοῦ ὁποίου εἶναι Πρόεδρος. Διερωτηθῆ ἐάν «ἄραγε οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες ἀποφάσεις τῶν τμημάτων τοῦ Ἀρείου Πάγου, πού ἔχουν ἐκδοθεῖ ἤ θά ἐκδοθοῦν μέ τίς πενταμελεῖς τους συνθέσεις καί ὄχι ἀπό τίς ὁλομέλειές τους δέν εἶναι θωρακισμένες καί μπορεῖ νά ἀμφισβητοῦνται. Ἡ δεύτερη προσθήκη, κατά τήν ὁποία τό Α1 τμῆμα τοῦ Α.Π. μπορεῖ νά ζητεῖ στοιχεῖα γιά τήν τεκμηρίωση τῆς σχετικῆς κρίσης του, ἀπό τίς κατά περίπτωση ἁρμόδιες ἤ ἄλλες ἀρχές, ἦταν ἐντελῶς περιττή, ἀφοῦ μέ τήν ἤδη ἰσχύουσα ἀπό τόν περασμένο Φεβρουάριο ρύθμιση τό τμῆμα ἐλέγχει καί αὐτεπαγγέλτως τήν συνδρομή τῶν προϋποθέσεων ἀνακήρυξης.

Στό πλαίσιο, ἑπομένως, τῆς αὐτεπάγγελτης ἔρευνάς του, ἀπό ποῦ θά ἀντλοῦσε τά στοιχεῖα, γιά τήν τεκμηρίωση τῆς κρίσης του; Ἀπό τόν μπακάλη τῆς γειτονιᾶς;» τόνισε μέ εἰρωνικό ὕφος ὁ εἰσαγγελικός λειτουργός. Τέλος, δήλωσε ὅτι ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν ἀκόμη καί στίς δημόσιες τοποθετήσεις του ἐπιδεικνύει ἐμμέσως στούς Δικαστές τοῦ Α1 Τμήματος τό ποιά θά πρέπει νά εἶναι ἡ κρίσις τους γιά τό συγκεκριμένο θέμα.

Σέ ἐπίσης σκληρό ὕφος τοῦ ἀπήντησε καί ὁ κ. Βορίδης ὑπενθυμίζοντας στόν ἀντιπρόεδρο τοῦ Α.Π. ὅτι «σέ δημοκρατικά πολιτεύματα ἡ νομοθέτηση ἀνήκει στήν ἁρμοδιότητα τῆς Βουλῆς καί ὄχι στήν ἐπιλογή τοῦ κάθε δικαστῆ.» Ὑπεστήριξε ὅτι ἡ Κυβέρνησις σέβεται τήν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης καί ἡ τροπολογία ἁπλῶς κατοχυρώνει ὅτι «θά ὑπάρχουν περισσότερα μάτια, ἐγκυρότερη κρίση, χωρίς καμμία ἐξαίρεση δικαστῆ τοῦ ἁρμόδιου τμήματος ἀπό τή σύνθεση.» Ἄφησε αἰχμές καί γιά τόν ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας ἀνεξήγητη τήν στάση του.

«Προτιμᾶ γιά ἕνα τέτοιο ζήτημα κατ’ ἐπιλογήν περιορισμένη σύνθεση δικαστηρίου ἀντί γιά τήν ὁλομέλεια τοῦ δικαστικοῦ σχηματισμοῦ» ἀνέφερε. Ὁ νέος ἐπί κεφαλῆς τοῦ κόμματος «Ἕλληνες» κ. Κανελλόπουλος σχολιάζοντας τίς ραγδαῖες ἐξελίξεις δήλωσε ὅτι ἡ τροπολογία τοῦ ὑπουργοῦ ὄχι μόνο δέν πτοεῖ τόν ἴδιο καί τό κόμμα, «ἀλλά μᾶς πεισμώνει ἀκόμη περισσότερο, γιά νά συνεχίσουμε τόν ἀγῶνα.»

Ὁ κ. Βενιζέλος πιστεύει ὅτι εἶναι ἀναγκαῖο νά γίνουν ἄμεσες κινήσεις πού δέν θά ἐπιτρέπουν σέ κανέναν νά θέσει, σέ ὁποιοδήποτε ἐπίπεδο, ζητήματα σχετικά μέ τά θεμελιώδη δικαιώματα στόν νόμιμο δικαστή, τήν δικαστική προστασία καί ἀκρόαση καί τήν νόμιμη δίκη. Προτείνει ὅτι πρέπει νά ὁρισθεῖ νομοθετικῶς ὡς ἁρμόδιος ὁ ὑφιστάμενος μείζων σχηματισμός τοῦ Ἀρείου Πάγου, ἡ Ὁλομέλειά του, κατά τίς ἰσχύουσες ὡς πρός αὐτήν ρυθμίσεις.

«Τραγικά ἐρασιτεχνικούς χειρισμούς» κατελόγισε στόν κ. Μητσοτάκη ὁ ΣΥΡΙΖΑ, πού τόν κατηγορεῖ ὅτι «μετατρέπεται στόν μεγαλύτερο χορηγό τῆς Ἀκροδεξιᾶς.» Ἡ πρώτη τροπολογία ἦταν ἕνα φιάσκο πού τώρα πάει νά διορθωθεῖ μέ ἕνα μεγαλύτερο λάθος, ὑπεγράμμισε ἡ Κουμουνδούρου, ἡ ὁποία τάσσεται ὑπέρ τοῦ ἀντιπροέδρου τοῦ Α.Π. «Δέν μᾶς ἄκουσε ὅταν προειδοποιούσαμε καί ἀπέρριψε τήν τροπολογία πού εἴχαμε καταθέσει καί ἀποτελοῦσε τήν μόνη λύση γιά τόν ἀποκλεισμό τῶν νεοναζί. Τώρα, σέ αὐτήν τήν παρωδία ἄς ἀναλάβει μόνος του τήν εὐθύνη» κατέληξε.

Καί τό ΠΑΣΟΚ θεωρεῖ ὅτι ἐάν ἡ Κυβέρνησις εἶχε εἰσακούσει τήν πρότασή του γιά εἰσαγωγή τοῦ ζητήματος στήν Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου, «δέν θά εἴχαμε φτάσει στίς σημερινές δυσάρεστες ἐξελίξεις.» Δέν ἄφησε ἀσχολίαστο τό γεγονός ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἄφησε τά μέλη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς ἐπί δύο χρόνια νά κάνουν προεκλογική καμπάνια μέσα ἀπό τήν φυλακή.

Ειδήσεις / Άρθρα

Νέα μαύρη κηλῖδα διαφθορᾶς γιά τόν ἐκσυγχρονισμό τοῦ κ. Σημίτη

Εφημερίς Εστία
Ταυτίζεται μέ τό μαῦρο χρῆμα ὁ χῶρος – Εἰσαγγελική πρότασις-σόκ γιά τήν καταδίκη τοῦ πρώην Ὑπουργοῦ Ἀμύνης Γιάννου Παπαντωνίου γιά ξέπλυμα 2,5 ἑκατ. εὐρώ – Τό ὄνομά του προστίθεται στήν λίστα μαζί μέ τά ὀνόματα τῶν Ἄκη Τσοχατζόπουλου καί Τάσου Μαντέλη καί τίς καταγγελίες Τσουκάτου γιά 1 ἑκατ. μάρκα τῆς Siemens στά κομματικά ταμεῖα τοῦ ΠΑΣΟΚ

Περισσότερο βούτυρο

Μανώλης Κοττάκης
Ακούγοντας τόν κύριο Πρωθυπουργό νά περιγράφει στό CNN σέ ἄψογα ἀγγλικά τήν πολιτική του γιά τίς ἐργασιακές σχέσεις ἔριξα μιά ματιά στήν βιβλιοθήκη μου.

Ὑπεδέχθησαν τόν Μπελέρη στό Μαξίμου οἱ πολέμιοι τῆς ὑποψηφιότητός του

Εφημερίς Εστία
Ο Φρέντη Μπελέρης ἔφθασε χθές τό μεσημέρι στήν Ἀθήνα, πρῶτο σταθμό τοῦ ταξιδιοῦ πρός τό Στρασβοῦργο, ὅπου θά ὁρκισθεῖ εὐρωβουλευτής.

Ἡ παράνοια τῆς ὁπλοκατοχῆς καί οἱ συνέπειες…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ἀπόπειρα δολοφονίας τοῦ Τράμπ ἀλλάζει τό σκηνικό».

Πέμπτη, 16 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΡΟΥΡΟΙ ΦΥΛΑΚΩΝ