ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

ΣΒΕ: Σέ κίνδυνο ἡ βιωσιμότης ἐπιχειρήσεων καί θέσεων ἐργασίας

Ηὐξήθη ἕως καί 40% τό κόστος τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς λόγω ἐνέργειας

AΥΞΗΣΕΙΣ πού κυμαίνονται ἀπό 20% ἕως καί 40% καταγράφονται στό κόστος παραγωγῆς τῆς βιομηχανίας, στίς τιμές τῶν πρώτων ὑλῶν καί στό κόστος μεταφορᾶς προϊόντων, συνεπείᾳ τῶν ἀνατιμήσεων στά ἐνεργειακά τιμολόγια, ὅπως προκύπτει ἀπό ἔρευνα γνώμης τοῦ Συνδέσμου Βιομηχανιῶν Ἑλλάδος πού διεξήχθη στό διάστημα 25/1 ἕως 7/2/2022, σέ δεῖγμα 142 μεταποιητικῶν ἐπιχειρήσεων. Συμφώνως πρός τά εὑρήματα τῆς ἐρεύνης, σχεδόν ἐννέα στίς δέκα ἐπιχειρήσεις ἤτοι ποσοστό 88% ἔχουν δεῖ αὔξηση στά τιμολόγια ἐνέργειας σέ ποσοστό μεγαλύτερο ἀπό 40%. Λόγῳ τῆς ἐξελίξεως, ηὐξήθη ἀπό 20%-40% τό κόστος παραγωγῆς γιά περισσότερες ἀπό μία στίς πέντε ἐπιχειρήσεις (22%), στίς τιμές τῶν πρώτων ὑλῶν γιά μία στίς τρεῖς (31%) καί τῶν ἐνδιάμεσων προϊόντων γιά μία στίς τέσσερεις (25%), ἐνῶ καί οἱ δαπάνες μεταφορᾶς ἠκολούθησαν τήν «ἀνηφόρα» γιά μία στίς πέντε (19%). Περισσότερες ἀπό τρεῖς στίς δέκα ἐπιχειρήσεις (33%) δέν ἔχουν μετακυλήσει, κατά δήλωσή τους, τίς αὐξήσεις στούς πελάτες τους, ἐνῶ τό ἀντίθετο ἔχουν πράξει σχεδόν ἕξι στίς δέκα (57%).

Δυσοίωνες εἶναι, βάσει τῶν εὑρημάτων τῆς ἐρεύνης οἱ προβλέψεις τῶν ἐπιχειρήσεων γιά τίς τιμές ἐνέργειας στό ἑπόμενο ἑξάμηνο: οἱ μισές ἀναμένουν ὅτι οἱ τιμές θά παραμείνουν στά ἴδια ὑψηλά ἐπίπεδα μέ σήμερα καί μία στίς τρεῖς (31%) ὅτι θά αὐξηθοῦν περαιτέρω, ἐνῶ μόνο μία στίς δέκα (11%) ἐκτιμᾶ ὅτι θά ὑπάρξει μείωσις τιμολογίων ἐνέργειας. Τί θά συμβεῖ, ἐάν αὐξηθοῦν περαιτέρω οἱ τιμές ἐνέργειας στό ἑπόμενο ἑξάμηνο; Μία στίς πέντε ἐπιχειρήσεις τοῦ δείγματος (19%) προβλέπει ὅτι θά ἔχει μείωση 10%-20% στίς πωλήσεις καί μία στίς τέσσερεις (25%) ἐκτιμᾶ ὅτι θά ὑπάρξει ἀντίστοιχη πτῶσις τόσο στίς ἐξαγωγές ὅσο καί στά κέρδη. Συμφώνως πρός τόν πρόεδρος τοῦ ΣΒΕ Ἀθανάσιο Σαββάκη, εἶναι προφανής ὁ κίνδυνος ἀπώλειας σημαντικῶν ἀγορῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, μέ ἀρνητικές συνέπειες στήν βιωσιμότητα τῶν ἐπιχειρήσεων καί στήν διακράτηση τῶν ὑφιστάμενων θέσεων ἐργασίας. Γιά αὐτόν τόν λόγο πρέπει νά ληφθοῦν μέτρα γιά τήν βιομηχανία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923