ΣΒΕ: Σέ κίνδυνο ἡ βιωσιμότης ἐπιχειρήσεων καί θέσεων ἐργασίας

Ηὐξήθη ἕως καί 40% τό κόστος τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς λόγω ἐνέργειας

AΥΞΗΣΕΙΣ πού κυμαίνονται ἀπό 20% ἕως καί 40% καταγράφονται στό κόστος παραγωγῆς τῆς βιομηχανίας, στίς τιμές τῶν πρώτων ὑλῶν καί στό κόστος μεταφορᾶς προϊόντων, συνεπείᾳ τῶν ἀνατιμήσεων στά ἐνεργειακά τιμολόγια, ὅπως προκύπτει ἀπό ἔρευνα γνώμης τοῦ Συνδέσμου Βιομηχανιῶν Ἑλλάδος πού διεξήχθη στό διάστημα 25/1 ἕως 7/2/2022, σέ δεῖγμα 142 μεταποιητικῶν ἐπιχειρήσεων. Συμφώνως πρός τά εὑρήματα τῆς ἐρεύνης, σχεδόν ἐννέα στίς δέκα ἐπιχειρήσεις ἤτοι ποσοστό 88% ἔχουν δεῖ αὔξηση στά τιμολόγια ἐνέργειας σέ ποσοστό μεγαλύτερο ἀπό 40%. Λόγῳ τῆς ἐξελίξεως, ηὐξήθη ἀπό 20%-40% τό κόστος παραγωγῆς γιά περισσότερες ἀπό μία στίς πέντε ἐπιχειρήσεις (22%), στίς τιμές τῶν πρώτων ὑλῶν γιά μία στίς τρεῖς (31%) καί τῶν ἐνδιάμεσων προϊόντων γιά μία στίς τέσσερεις (25%), ἐνῶ καί οἱ δαπάνες μεταφορᾶς ἠκολούθησαν τήν «ἀνηφόρα» γιά μία στίς πέντε (19%). Περισσότερες ἀπό τρεῖς στίς δέκα ἐπιχειρήσεις (33%) δέν ἔχουν μετακυλήσει, κατά δήλωσή τους, τίς αὐξήσεις στούς πελάτες τους, ἐνῶ τό ἀντίθετο ἔχουν πράξει σχεδόν ἕξι στίς δέκα (57%).

Δυσοίωνες εἶναι, βάσει τῶν εὑρημάτων τῆς ἐρεύνης οἱ προβλέψεις τῶν ἐπιχειρήσεων γιά τίς τιμές ἐνέργειας στό ἑπόμενο ἑξάμηνο: οἱ μισές ἀναμένουν ὅτι οἱ τιμές θά παραμείνουν στά ἴδια ὑψηλά ἐπίπεδα μέ σήμερα καί μία στίς τρεῖς (31%) ὅτι θά αὐξηθοῦν περαιτέρω, ἐνῶ μόνο μία στίς δέκα (11%) ἐκτιμᾶ ὅτι θά ὑπάρξει μείωσις τιμολογίων ἐνέργειας. Τί θά συμβεῖ, ἐάν αὐξηθοῦν περαιτέρω οἱ τιμές ἐνέργειας στό ἑπόμενο ἑξάμηνο; Μία στίς πέντε ἐπιχειρήσεις τοῦ δείγματος (19%) προβλέπει ὅτι θά ἔχει μείωση 10%-20% στίς πωλήσεις καί μία στίς τέσσερεις (25%) ἐκτιμᾶ ὅτι θά ὑπάρξει ἀντίστοιχη πτῶσις τόσο στίς ἐξαγωγές ὅσο καί στά κέρδη. Συμφώνως πρός τόν πρόεδρος τοῦ ΣΒΕ Ἀθανάσιο Σαββάκη, εἶναι προφανής ὁ κίνδυνος ἀπώλειας σημαντικῶν ἀγορῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, μέ ἀρνητικές συνέπειες στήν βιωσιμότητα τῶν ἐπιχειρήσεων καί στήν διακράτηση τῶν ὑφιστάμενων θέσεων ἐργασίας. Γιά αὐτόν τόν λόγο πρέπει νά ληφθοῦν μέτρα γιά τήν βιομηχανία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ