ΣΒΕ: Σέ κίνδυνο ἡ βιωσιμότης ἐπιχειρήσεων καί θέσεων ἐργασίας

Ηὐξήθη ἕως καί 40% τό κόστος τῆς βιομηχανικῆς παραγωγῆς λόγω ἐνέργειας

AΥΞΗΣΕΙΣ πού κυμαίνονται ἀπό 20% ἕως καί 40% καταγράφονται στό κόστος παραγωγῆς τῆς βιομηχανίας, στίς τιμές τῶν πρώτων ὑλῶν καί στό κόστος μεταφορᾶς προϊόντων, συνεπείᾳ τῶν ἀνατιμήσεων στά ἐνεργειακά τιμολόγια, ὅπως προκύπτει ἀπό ἔρευνα γνώμης τοῦ Συνδέσμου Βιομηχανιῶν Ἑλλάδος πού διεξήχθη στό διάστημα 25/1 ἕως 7/2/2022, σέ δεῖγμα 142 μεταποιητικῶν ἐπιχειρήσεων. Συμφώνως πρός τά εὑρήματα τῆς ἐρεύνης, σχεδόν ἐννέα στίς δέκα ἐπιχειρήσεις ἤτοι ποσοστό 88% ἔχουν δεῖ αὔξηση στά τιμολόγια ἐνέργειας σέ ποσοστό μεγαλύτερο ἀπό 40%. Λόγῳ τῆς ἐξελίξεως, ηὐξήθη ἀπό 20%-40% τό κόστος παραγωγῆς γιά περισσότερες ἀπό μία στίς πέντε ἐπιχειρήσεις (22%), στίς τιμές τῶν πρώτων ὑλῶν γιά μία στίς τρεῖς (31%) καί τῶν ἐνδιάμεσων προϊόντων γιά μία στίς τέσσερεις (25%), ἐνῶ καί οἱ δαπάνες μεταφορᾶς ἠκολούθησαν τήν «ἀνηφόρα» γιά μία στίς πέντε (19%). Περισσότερες ἀπό τρεῖς στίς δέκα ἐπιχειρήσεις (33%) δέν ἔχουν μετακυλήσει, κατά δήλωσή τους, τίς αὐξήσεις στούς πελάτες τους, ἐνῶ τό ἀντίθετο ἔχουν πράξει σχεδόν ἕξι στίς δέκα (57%).

Δυσοίωνες εἶναι, βάσει τῶν εὑρημάτων τῆς ἐρεύνης οἱ προβλέψεις τῶν ἐπιχειρήσεων γιά τίς τιμές ἐνέργειας στό ἑπόμενο ἑξάμηνο: οἱ μισές ἀναμένουν ὅτι οἱ τιμές θά παραμείνουν στά ἴδια ὑψηλά ἐπίπεδα μέ σήμερα καί μία στίς τρεῖς (31%) ὅτι θά αὐξηθοῦν περαιτέρω, ἐνῶ μόνο μία στίς δέκα (11%) ἐκτιμᾶ ὅτι θά ὑπάρξει μείωσις τιμολογίων ἐνέργειας. Τί θά συμβεῖ, ἐάν αὐξηθοῦν περαιτέρω οἱ τιμές ἐνέργειας στό ἑπόμενο ἑξάμηνο; Μία στίς πέντε ἐπιχειρήσεις τοῦ δείγματος (19%) προβλέπει ὅτι θά ἔχει μείωση 10%-20% στίς πωλήσεις καί μία στίς τέσσερεις (25%) ἐκτιμᾶ ὅτι θά ὑπάρξει ἀντίστοιχη πτῶσις τόσο στίς ἐξαγωγές ὅσο καί στά κέρδη. Συμφώνως πρός τόν πρόεδρος τοῦ ΣΒΕ Ἀθανάσιο Σαββάκη, εἶναι προφανής ὁ κίνδυνος ἀπώλειας σημαντικῶν ἀγορῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, μέ ἀρνητικές συνέπειες στήν βιωσιμότητα τῶν ἐπιχειρήσεων καί στήν διακράτηση τῶν ὑφιστάμενων θέσεων ἐργασίας. Γιά αὐτόν τόν λόγο πρέπει νά ληφθοῦν μέτρα γιά τήν βιομηχανία.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ