Στουρνάρας: Κίνδυνος ὁ ἐπίμονος πληθωρισμός

OKTΩ μεγάλες προκλήσεις γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία διαβλέπει ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Γιάννης Στουρνάρας στήν Ἔκθεση γιά τήν Νομισματική Πολιτική.

Ἡ ἔκθεσις προβλέπει ρυθμό ἀναπτύξεως 2,2% λόγῳ τῆς ἐπιβραδύνσεως ἤ ὑφέσεως πού ἀπειλεῖ μεγάλες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῷ ὁ πληθωρισμός θά διαμορφωθεῖ στό 4,3%, μέ τίς τιμές στά τρόφιμα νά διατηροῦνται ὑψηλά. Στούς ἐξωγενεῖς κινδύνους γιά τίς προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας περιλαμβάνονται ἡ περαιτέρω ἐπιδείνωσις τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβάλλοντος καί ὁ ὑψηλότερος καί πιό ἐπίμονος πληθωρισμός. Ἐπίσης κινδύνους ἀποτελοῦν ὁ ἐνδεχόμενος χαμηλός ρυθμός ἀπορροφήσεως τοῦ κονδυλίου τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, οἱ πιθανές καθυστερήσεις στήν ὑλοποίηση τῶν μεταρρυθμίσεων καί ἡ περαιτέρω ἄνοδος τῶν ἐπιτοκίων πού θά μποροῦσε νά ἐπιβραδύνει τήν ἀνάπτυξη καί νά ὁδηγήσει σέ νέα γενιά Μή Ἐξυπηρετούμενων Δανείων.

Οἱ πιό σημαντικές προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζει ἡ οἰκονομία εἶναι:

Ἐπενδυτική βαθμίς: Ἡ βασικώτερη πρόκλησις γιά τήν οἰκονομική πολιτική εἶναι ἡ ἀπόκτησις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος καί, σέ μεταγενέστερο στάδιο, ἡ ὑπέρβασίς της.

Ἡ διατηρήσιμη ἀποκλιμάκωσις τοῦ πληθωρισμοῦ: Ἡ αὐστηροποίσις τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς εἶναι ἀναγκαία προκειμένου νά συνεχισθεῖ ἡ ἀποκλιμάκωσις τοῦ πληθωρισμοῦ στήν Εὐρωζώνη καί νά καταστεῖ ἐφικτή ἡ ἐπιστροφή του στόν στόχο τοῦ 2% μεσοπρόθεσμα. Γιά ὅσο διάστημα διαρκεῖ ἡ αὐστηροποίησις τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ὑψηλῶν πληθωριστικῶν πιέσεων, ἀπαιτεῖται ἡ διατήρησις τῆς περιοριστικῆς κατευθύνσεως τῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς, ἔτσι ὥστε νά καταστεῖ ταχύτερη ἡ ἀποκλιμάκωσις τοῦ πληθωρισμοῦ.

Ὑψηλό δημόσιο χρέος ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ: Τό δημόσιο χρέος ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ παραμένει τό ὑψηλότερο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (ΕΕ) καί τό δεύτερο ὑψηλότερο διεθνῶς.

Ὑψηλό ἔλλειμμα στό ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν: Σημαντική πρόκλησις ἀποτελεῖ ὁ περιορισμός τοῦ ἐλλείμματος τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν, παρά τό ὅτι τό ὑψηλό ἔλλειμμα πού ἐσημειώθη τό 2022 (9,7% τοῦ ΑΕΠ) ὀφείλεται κατά 40% περίπου στίς ηὐξημένες τιμές καυσίμων καί ἀναμένεται ὑποχώρησίς του στό 7% τοῦ ΑΕΠ τό 2023.

Μή ἐξυπηρετούμενα δάνεια καί ὑψηλό ἰδιωτικό χρέος: Ὁ δείκτης μή ἐξυπηρετούμενων δανείων, παρά τήν ἀξιοσημείωτη ἀποκλιμάκωσή του, παραμένει σημαντικά ὑψηλότερος ἀπό τό μέσον ὅρον τῶν τραπεζῶν τῆς Εὐρωζώνης. Ὑψηλή ἀνεργία καί ἀναντιστοιχία ζητούμενων καί προσφερόμενων θέσεων ἐργασίας: Παρά τήν αἰσθητή μείωση τῆς ἀνεργίας τά τελευταῖα ἔτη, ἀρκετές στρεβλώσεις συνεχίζουν νά ὑφίστανται, καθώς τά ποσοστά ἀνεργίας τῶν γυναικῶν, τῶν νέων καί τῶν μακροχρόνια ἀνέργων παραμένουν σημαντικά ὑψηλότερα τοῦ μέσου ὅρου τῆς ΕΕ

Χρόνιες ἀδυναμίες: Παρά τήν βελτίωση πού ἐσημειώθη τήν τελευταία πενταετία, ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἐξακολουθεῖ νά κατατάσσεται ἀκόμη σχετικά χαμηλά στούς διεθνεῖς δεῖκτες διαρθρωτικῆς ἀνταγωνιστικότητος, λόγῳ χρόνιων ἐγγενῶν ἀδυναμιῶν.

Χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Τό κατά κεφαλήν ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδος ἀντιστοιχεῖ περίπου στό 55% τοῦ κατά κεφαλήν ΑΕΠ τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης, ἔναντι περίπου 70% πρίν ἀπό τήν κρίση χρέους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ