ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Στουρνάρας: Κίνδυνος ὁ ἐπίμονος πληθωρισμός

OKTΩ μεγάλες προκλήσεις γιά τήν ἑλληνική οἰκονομία διαβλέπει ὁ διοικητής τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Γιάννης Στουρνάρας στήν Ἔκθεση γιά τήν Νομισματική Πολιτική.

Ἡ ἔκθεσις προβλέπει ρυθμό ἀναπτύξεως 2,2% λόγῳ τῆς ἐπιβραδύνσεως ἤ ὑφέσεως πού ἀπειλεῖ μεγάλες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, ἐνῷ ὁ πληθωρισμός θά διαμορφωθεῖ στό 4,3%, μέ τίς τιμές στά τρόφιμα νά διατηροῦνται ὑψηλά. Στούς ἐξωγενεῖς κινδύνους γιά τίς προοπτικές τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας περιλαμβάνονται ἡ περαιτέρω ἐπιδείνωσις τοῦ ἐξωτερικοῦ περιβάλλοντος καί ὁ ὑψηλότερος καί πιό ἐπίμονος πληθωρισμός. Ἐπίσης κινδύνους ἀποτελοῦν ὁ ἐνδεχόμενος χαμηλός ρυθμός ἀπορροφήσεως τοῦ κονδυλίου τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως, οἱ πιθανές καθυστερήσεις στήν ὑλοποίηση τῶν μεταρρυθμίσεων καί ἡ περαιτέρω ἄνοδος τῶν ἐπιτοκίων πού θά μποροῦσε νά ἐπιβραδύνει τήν ἀνάπτυξη καί νά ὁδηγήσει σέ νέα γενιά Μή Ἐξυπηρετούμενων Δανείων.

Οἱ πιό σημαντικές προκλήσεις πού ἀντιμετωπίζει ἡ οἰκονομία εἶναι:

Ἐπενδυτική βαθμίς: Ἡ βασικώτερη πρόκλησις γιά τήν οἰκονομική πολιτική εἶναι ἡ ἀπόκτησις τῆς ἐπενδυτικῆς βαθμίδος καί, σέ μεταγενέστερο στάδιο, ἡ ὑπέρβασίς της.

Ἡ διατηρήσιμη ἀποκλιμάκωσις τοῦ πληθωρισμοῦ: Ἡ αὐστηροποίσις τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς εἶναι ἀναγκαία προκειμένου νά συνεχισθεῖ ἡ ἀποκλιμάκωσις τοῦ πληθωρισμοῦ στήν Εὐρωζώνη καί νά καταστεῖ ἐφικτή ἡ ἐπιστροφή του στόν στόχο τοῦ 2% μεσοπρόθεσμα. Γιά ὅσο διάστημα διαρκεῖ ἡ αὐστηροποίησις τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ὑψηλῶν πληθωριστικῶν πιέσεων, ἀπαιτεῖται ἡ διατήρησις τῆς περιοριστικῆς κατευθύνσεως τῆς δημοσιονομικῆς πολιτικῆς, ἔτσι ὥστε νά καταστεῖ ταχύτερη ἡ ἀποκλιμάκωσις τοῦ πληθωρισμοῦ.

Ὑψηλό δημόσιο χρέος ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ: Τό δημόσιο χρέος ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ παραμένει τό ὑψηλότερο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (ΕΕ) καί τό δεύτερο ὑψηλότερο διεθνῶς.

Ὑψηλό ἔλλειμμα στό ἰσοζύγιο τρεχουσῶν συναλλαγῶν: Σημαντική πρόκλησις ἀποτελεῖ ὁ περιορισμός τοῦ ἐλλείμματος τοῦ ἰσοζυγίου τρεχουσῶν συναλλαγῶν, παρά τό ὅτι τό ὑψηλό ἔλλειμμα πού ἐσημειώθη τό 2022 (9,7% τοῦ ΑΕΠ) ὀφείλεται κατά 40% περίπου στίς ηὐξημένες τιμές καυσίμων καί ἀναμένεται ὑποχώρησίς του στό 7% τοῦ ΑΕΠ τό 2023.

Μή ἐξυπηρετούμενα δάνεια καί ὑψηλό ἰδιωτικό χρέος: Ὁ δείκτης μή ἐξυπηρετούμενων δανείων, παρά τήν ἀξιοσημείωτη ἀποκλιμάκωσή του, παραμένει σημαντικά ὑψηλότερος ἀπό τό μέσον ὅρον τῶν τραπεζῶν τῆς Εὐρωζώνης. Ὑψηλή ἀνεργία καί ἀναντιστοιχία ζητούμενων καί προσφερόμενων θέσεων ἐργασίας: Παρά τήν αἰσθητή μείωση τῆς ἀνεργίας τά τελευταῖα ἔτη, ἀρκετές στρεβλώσεις συνεχίζουν νά ὑφίστανται, καθώς τά ποσοστά ἀνεργίας τῶν γυναικῶν, τῶν νέων καί τῶν μακροχρόνια ἀνέργων παραμένουν σημαντικά ὑψηλότερα τοῦ μέσου ὅρου τῆς ΕΕ

Χρόνιες ἀδυναμίες: Παρά τήν βελτίωση πού ἐσημειώθη τήν τελευταία πενταετία, ἡ ἑλληνική οἰκονομία ἐξακολουθεῖ νά κατατάσσεται ἀκόμη σχετικά χαμηλά στούς διεθνεῖς δεῖκτες διαρθρωτικῆς ἀνταγωνιστικότητος, λόγῳ χρόνιων ἐγγενῶν ἀδυναμιῶν.

Χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Τό κατά κεφαλήν ΑΕΠ τῆς Ἑλλάδος ἀντιστοιχεῖ περίπου στό 55% τοῦ κατά κεφαλήν ΑΕΠ τῶν χωρῶν τῆς Εὐρωζώνης, ἔναντι περίπου 70% πρίν ἀπό τήν κρίση χρέους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»