«Στόν ἀέρα» τά 1,8 τρίς τοῦ πακέτου ἀνακάμψεως

Ἡ Εὐρωβουλή ἀπείλησε μέ βέτο στόν κοινοτικό προϋπολογισμό

Η ΕΥΡΩΒΟΥΛΗ ἐξέφρασε τίς ἔντονες ἐνστάσεις της στίς περικοπές στόν πολυετῆ προϋπολογισμό τῆς ΕΕ, μέ ἀποτέλεσμα ἡ συμφωνία τήν ὁποία πέτυχαν μετά τετραήμερες διαπραγματεύσεις οἱ ἡγέτες τῶν κρατῶν μελών τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως νά κινδυνεύει νά καταρρεύσει.

Οἱ Εὐρωβουλευτές ἀναγνωρίζουν μέν ὅτι ἡ συμφωνία ἀποτελεῖ θετικό βῆμα γιά τήν βραχυπρόθεσμη ἀνάκαμψη, θεωροῦν ὅμως ἀπαράδεκτες τίς περικοπές στόν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό. Ἐπιπροσθέτως ζητοῦν δημοκρατικό ἔλεγχο τοῦ μηχανισμοῦ ἀνακάμψεως τῆς ΕΕ γιά τήν ὑπεύθυνη χρήση του, δέσμευση γιά τήν θέσπιση νέων πηγῶν ἐσόδων (ἰδίων πόρων) γιά τήν ΕΕ καί σαφῆ μηχανισμό πού θά θέσει ὡς προϋπόθεση τόν σεβασμό τοῦ κράτους δικαίου γιά τήν ἐκταμίευση πόρων.

Στό κείμενο πού υἱοθετήθηκε καί τό ὁποῖο θά ἀποτελέσει καί τήν διαπραγματευτική ἐντολή τοῦ Εὐρωκοινοβουλίου γιά τίς ἐπερχόμενες συνομιλίες γιά τήν μελλοντική χρηματοδότηση καί τήν ἀνάκαμψη τῆς ΕΕ, χαιρετίζεται ἡ ἀποδοχή ἐκ μέρους τῶν ἀρχηγῶν κρατῶν καί κυβερνήσεων ἑνός ταμείου ἀνακάμψεως γιά τήν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ὅπως προετάθη ἀπό  τό Κοινοβούλιο τόν Μάιο, τό ὁποῖο ἀποκαλεῖ «ἱστορική κίνηση γιά τήν ΕΕ». Οἱ Εὐρωβουλευτές ἐκφράζουν ὡστόσο τήν λύπη τους γιά τίς «τεράστιες περικοπές στίς συνιστῶσες τῶν ἐπιχορηγήσεων» καί ζητοῦν τήν πλήρη συμμετοχή τοῦ ΕΚ στό μέσο ἀνακάμψεως, τό ὁποῖο «δέν δίνει ἐπίσημο ρόλο στά ἐκλεγμένα μέλη τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου».

Ὅσον ἀφορᾶ τό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), δηλαδή τόν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό τῆς ΕΕ, οἱ Εὐρωβουλευτές ἀποδοκιμάζουν τίς περικοπές σέ προγράμματα πού στοχεύουν στό μέλλον καί θεωροῦν ὅτι «αὐτό θά ὑπονομεύσει τά θεμέλια μιᾶς βιώσιμης καί ἀνθεκτικῆς ἀνακάμψεως». Ἐμβληματικά προγράμματα τῆς ΕΕ γιά τό κλῖμα, τήν ψηφιακή μετάβαση, τήν ὑγεία, τή νεολαία, τόν πολιτισμό, τήν ἔρευνα ἤ τήν διαχείριση τῶν συνόρων «ἀντιμετωπίζουν σήμερα τόν κίνδυνο ἄμεσης πτώσεως τῆς χρηματοδοτήσεώς τους μεταξύ 2020 καί 2021», συμφώνως πρός τό ψήφισμα, ἐνῶ ἀπό τό 2024 «ὁ προϋπολογισμός θά εὑρίσκεται κάτω ἀπό τά ἐπίπεδα τοῦ 2020, θέτοντας σέ κίνδυνο τίς δεσμεύσεις καί τίς προτεραιότητες τῆς ΕΕ».

Τό Εὐρωκοινοβούλιο ζητεῖ ἀκόμη νά τεθεῖ σέ ἰσχύ μία νομικῶς δεσμευτική ἐνδιάμεση ἀναθεώρησις τοῦ ΠΔΠ τό ἀργότερο ἕως τό τέλος τοῦ 2024 καί τονίζει ὅτι αὐτή θά πρέπει νά ἀφορᾶ τίς δαπάνες γιά τήν περίοδο 2025-2027. Ἐπίσης ἐξέφρασε τήν «βαθιά λύπη του» γιά τό γεγονός ὅτι τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο ἀποδυνάμωσε σημαντικά τίς προσπάθειες τῆς Ἐπιτροπῆς καί τοῦ Κοινοβουλίου γιά τήν προάσπιση τοῦ κράτους δικαίου, τῶν θεμελιωδῶν δικαιωμάτων καί τῆς δημοκρατίας στό πλαίσιο τοῦ ΠΔΠ καί τοῦ σχεδίου ἀνακάμψεως, ὑπενθυμίζοντας ὅτι ὁ Κανονισμός γιά τό Κράτος Δικαίου θά πρέπει νά ἐγκριθεῖ καί ἀπό τό Κοινοβούλιο στό πλαίσιο τῆς διαδικασίας συναποφάσεως.

Τό ψήφισμα σχετικά μέ τά συμπεράσματα τῆς συνόδου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου υἱοθετήθηκε μέ 465 θετικές ψήφους ἔναντι 150 ἀρνητικῶν καί 67 ἀποχῶν.

Ἡ EE ἐπέδειξε εὐθύνη καί ἀλληλεγγύη, δήλωσε ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐνώπιον τῆς Εὐρωβουλῆς. «Ἀναγνωρίζουμε ὅτι αὐτή εἶναι μία ἱστορική στιγμή στήν Εὐρώπη. Βρισκόμαστε σέ μιά ἀπό τίς χειρότερες οἰκονομικές καί ὑγειονομικές κρίσεις. Ὡστόσο, μετά ἀπό ἕναν σκληρό ἀγῶνα ἡ Εὐρώπη εἶναι εἰς θέσιν νά ἀνταποκριθεῖ δυναμικά σέ αὐτήν τήν ἄνευ προηγουμένου κρίση».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἄγνωστη δραματική ἱστορία τοῦ ἥρωος τῶν Ἰμίων Παναγιώτη Βλαχάκου

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἐπιβιβάσθηκε τήν τελευταία στιγμή στό μοιραῖο ἑλικόπτερο – Ἡ «Ἑστία» μέ ἀφορμή τήν ὕψωση σημαίας τοῦ ὁμωνύμου πλοίου τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἀποκαλύπτει

Προσωρινές ταυτότητες

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΞΕΡΩ ἄν προσέξατε τήν…

Διπλές ἐκλογές «βλέπει» ἡ Moody’s τό 2023

Εφημερίς Εστία
Tά μεγαλύτερα κέρδη ἔχει σημειώσει τό ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ συμφώνως πρός τίς δημοσκοπήσεις

Οἱονεί ὑπό διωγμόν τελεῖ ὁ δικηγορικός κόσμος

Δημήτρης Καπράνος
«Μπορεῖς νά ἔλθεις στό γραφεῖο;» μοῦ λέει πρωί-πρωί ὁ Γιῶργος Μπόμπολας

Σάββατον, 29 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ