ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Στό καλύτερο ἐπίπεδο οἱ ἑλληνοαμερικανικές σχέσεις

Μητσοτάκης καί Χάρρις συζήτησαν γιά ἐπενδύσεις καί ἐνέργεια

ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΣ ἑλληνοαμερικανικές σχέσεις ἐπιβεβαιώθηκαν ἐκ νέου στήν πολύ σημαντική συνάντηση πού εἶχε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός μέ τήν Ἀντιπρόεδρο τῶν ΗΠΑ Καμάλα Χάρρις. Τό γεγονός καί μόνο ὅτι ἡ Χάρρις στό περιθώριο τῆς 58ης Διασκέψεως Ἀσφαλείας πού διεξήχθη στό Μόναχο συνηντήθη μόνο μέ τόν Γερμανό Καγκελλάριο, τήν Πρόεδρο τήν Κομμισσιόν καί τόν Κυριάκο Μητσοτάκη καταδεικνύει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο βλέπει ἡ Οὐάσιγκτων τήν Ἑλλάδα καί τίς προοπτικές πού ὑπάρχουν γιά περαιτέρω συνεργασία σέ κορυφαίους τομεῖς τῆς οἰκονομίας καί τῆς ἀμύνης.

Καί οἱ δύο πολιτικοί διεπίστωσαν ὅτι οἱ διμερεῖς σχέσεις εὑρίσκονται στό καλύτερο ἐπίπεδο ἀπό ποτέ. Ὁ Πρωθυπουργός ἐνημέρωσε τήν Χάρρις γιά τήν πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως νά ψηφίσει τίς ἀμέσως ἑπόμενες ἑβδομάδες τήν ἀμυντική συμφωνία Ἑλλάδος – ΗΠΑ. Ἀπό τήν συνάντηση, συμφώνως πρός κυβερνητικές πηγές, προέκυψε ὅτι οἱ ΗΠΑ συμμερίζονται τήν αἴσθηση ὅτι ἡ χώρα μας ἔχει πλέον μιά ηὐξημένη στρατηγική σημασία στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, ἰδίως, ὅπως ἐλέχθη, στόν τομέα τῆς ἐνέργειας. Μάλιστα, τόσο οἱ ΗΠΑ ὅσο καί ἡ ΕΕ φέρονται νά στηρίζουν ἀναφανδόν τήν ἠλεκτρική διασύνδεση Ἑλλάδος – Αἰγύπτου, τήν ὁποία ἐξέτασε ἐνδελεχῶς ὁ κ. Μητσοτάκης μέ τόν Αἰγύπτιο Πρόεδρο, δύο ἡμέρες πρίν ἀπό τήν συνάντηση μέ τήν Χάρρις. Βεβαίως ἡ ἠλεκτρική διασύνδεσις ἔρχεται σέ μιά περίοδο πού εἶναι διάχυτος ὁ φόβος γιά τί τό πρόκειται νά ἀκολουθήσει σέ περίπτωση πού γενικευθεῖ ἡ σύρραξις στήν Οὐκρανία. Εἶναι σαφές, ἐξ ἄλλου, πώς τό ἐγχείρημα τῆς ἠλεκτρικῆς διασυνδέσεως μέ τήν Αἴγυπτο εἶναι πλέον ἡ βασική προτεραιότης στίς σχέσεις Ἀθηνῶν – Καΐρου, γεγονός πού καταδεικνύεται καί ἀπό τήν δρομολόγηση τῆς τηλεδιασκέψεως γιά τό θέμα μέ τήν συμμετοχή μεταξύ ἄλλων τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ καί τοῦ Αἰγυπτίου Προέδρου.

Ἐπίσης ὁ κ. Μητσοτάκης τήν ἐνημέρωσε γιά τήν παράλογη κλιμάκωση τῆς τουρκικῆς ρητορικῆς εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. Ὅπως προκύπτει, δέ, ἡ Ἀθήνα ἔχει καταστήσει σαφές πρός ὅλους τούς ἑταίρους καί συμμάχους πώς τυχόν βελτίωσις τῶν ἑλληνοτουρκικῶν καί κατ’ ἐπέκτασιν εὐρωτουρκικῶν σχέσεων καθίσταται πολύ δύσκολη ὅσο συνεχίζεται ἡ ἴδια ρητορική. Πάντως καί παρά τήν κλιμάκωση τῆς ἐμπρηστικῆς τουρκικῆς ρητορικῆς στήν Κυβέρνηση τονίζουν πώς οἱ δίαυλοι μεταξύ τῶν δύο χωρῶν παραμένουν ἀνοιχτοί καθώς συνομιλοῦν γιά μία σειρά θεμάτων ἀπό τόν τουρισμό ἕως καί τίς διερευνητικές ἐπαφές.

Συμφώνως πρός πηγές, ἡ συνάντησις τῶν δύο ἐπιβεβαίωσε ἐκ νέου τό ζωηρό, ὅπως μεταφέρεται, ἀμερικανικό ἐνδιαφέρον γιά ἐπενδύσεις στήν χώρα μας, ἰδίως στόν τομέα τῶν ὑποδομῶν καί ἐν προκειμένῳ γιά τά λιμάνια τῆς Ἡγουμενίτσης, τῆς Καβάλας καί τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως. Οἱ ἴδιες πηγές ἀνέφεραν ὅτι συζητήθηκε καί ἡ ἐπίσκεψις τοῦ κ. Μητσοτάκη στόν Λευκό Οἶκο, μέ πιθανώτερο σενάριο αὐτή νά γίνει ἐντός τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ ἔτους. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν κρίση στήν Οὐκρανία, ἡ Ἀθήνα ἀποκομίζει τήν ἐντύπωση πώς τά διπλωματικά κανάλια παραμένουν ἀνοικτά παρά τήν κλιμάκωση, πού διαπιστώνεται στό πεδίο. Τονίζεται, ἐπίσης, πώς ἡ ἑνότης στό εὐρωατλαντικό οἰκοδόμημα δέν ἀμφισβητεῖται, ἀλλά καί ὅτι ἡ Ρωσσία θά ἔλθει ἀντιμέτωπη μέ αὐστηρές συνέπειες, ἐφ’ ὅσον ἡ ἔντασις καταλήξει σέ ἔνοπλο σύρραξη.

Στό Μόναχο ὁ Πρωθυπουργός εἶχε τήν εὐκαιρία νά ἔχει ὀλιγόλεπτη συνομιλία μέ τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Ἄντονυ Μπλίνκεν, ἐνῶ συνηντήθη μέ διακομματική ἀντιπροσωπία Ἀμερικανῶν γερουσιαστῶν καί βουλευτῶν, ὑπό τόν γερουσιαστή Νοτίου Καρολίνας Λίντσεϊ Γκράχαμ. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεφέρθη στίς δυνατότητες περαιτέρω ἀναπτύξεως τοῦ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου συνεργασίας τῶν δύο χωρῶν, σέ τομεῖς ὅπως ἡ ἀμυντική συνεργασία καί οἱ ἐπενδύσεις.

Κυβερνητικές πηγές τόνισαν ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ὑπεγράμμισε τήν σημασία τοῦ σχήματος περιφερειακῆς συνεργασίας 3+1 γιά τήν περιφερειακή εἰρήνη καί σταθερότητα καί μίλησε γιά τήν ἀνάγκη ἐνισχύσεώς του. Ἀπηύθυνε ἐπίσημη πρόσκληση στά μέλη τῆς διακοινοβουλευτικῆς ἐπιτροπῆς 3+1 νά ἐπισκεφθοῦν συντόμως τήν χώρα μας. Οἱ ἴδιες πηγές ὑπεγράμμισαν τό γεγονός πώς στήν ἀμερικανική ἀντιπροσωπία συμμετεῖχε καί ὁ γερουσιαστής Κρίς Βάν Χόλεν, o ὁποῖος, ὅπως σημειώνεται, εἶναι μέλος τῆς ἐπιτροπῆς τῆς ἀμερικανικῆς Γερουσίας γιά κονδύλια σέ ξένες ἐπιχειρήσεις καί ἔχει ἐπανειλημμένως χαρακτηρίσει προτεραιότητα τήν οἰκοδόμηση σχέσεων μέ τήν Ἑλλάδα, πού εἶναι ἕνα σημαντικός ἑταῖρος στό ΝΑΤΟ. Στήν ἀντιπροσωπία συμμετεῖχαν ἀκόμη ὁ γερουσιαστής Κρίς Κούνς, καθώς καί ὁ ἐπί σειρά ἐτῶν γερουσιαστής τῶν Δημοκρατικῶν, Τζό Λίμπερναν.

Ἐνδιαφέρον εἶχε καί ἡ συνομιλία πού εἶχε ὁ Πρωθυπουργός μέ ἕναν ἐκ τῶν πλουσιωτέρων ἀνθρώπων τοῦ κόσμου τόν διάσημο Μπίλλ Γκαίητς.

Ἐφ’ ὅλης τῆς ὕλης συζήτηση εἶχε καί μέ τόν Ἀλβανό Πρόεδρο Ἔντι Ράμα. Κυβερνητικές πηγές ὑπεγράμμισαν ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεφέρθη στήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, τονίζοντας ὅτι ἡ ὑποβολή τοῦ ζητήματος στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης, ὅπως ἔχουν συμφωνήσει οἱ δύο πλευρές, θά ἐμπεδώσει περαιτέρω τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας, ἀλλά καί τήν περιφερειακή ἀσφάλεια καί συνεργασία στήν περιοχή. Ἐπί πλέον, ὁ πρωθυπουργός ὑπεγράμμισε τήν πάγια στήριξη τῆς Ἑλλάδας στήν εὐρωπαϊκή πορεία τῆς Ἀλβανίας, σύμφωνα μέ τούς ὅρους καί τίς προϋποθέσεις τῆς ἐνταξιακῆς διαδικασίας.

Τέλος, εἶχε ὀλιγόλεπτες συναντήσεις μέ τόν νέο Πρωθυπουργό τῶν Σκοπίων Ντιμίταρ Κοβάτσεφσκι, μέ τόν ὁποῖο εἶχε πρόσφατα τηλεφωνική ἐπικοινωνία, ἀλλά καί μέ τήν Πρόεδρο τοῦ Κοσσυφοπεδίου Βιόσα Ὀσμάνι.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ