ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Στό Ecofin τό ἑλληνικό σχέδιο Ἀνακάμψεως

Ποιά ἔργα παίρνουν προτεραιότητα γιά νά ξεκινήσουν ἀμέσως

ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ παραμέτρους τοῦ ἐθνικοῦ σχεδίου Ἀνακάμψεως πρόκειται νά παρουσιάσει σήμερα κατά τήν διάρκεια τῆς συνεδριάσεως τοῦ Ecofin στούς ὁμολόγους του ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας. Ἡ προθεσμία καταθέσεωςτοῦ σχεδίου εἶναι ἕως τό τέλος Ἀπριλίου ἐνῷ ἡ Κομμισσιόν ἔχει περιθώριο δύο μηνῶν γιά τήν ἔγκρισή του καί τό Συμβούλιο ἄλλον ἕνα μῆνα. Ἑπομένως, ἄν τό σχέδιο κατατεθεῖ ἕως τέλος Ἀπριλίου, ἡ ἔγκρισίς του θά ὁλοκληρωθεῖ στό τέλος Ἰουλίου. Tό κυβερνητικό ἐπιτελεῖο πού ἐπεξεργάζεται τίς προτάσεις ἔχει σχεδόν καταλήξει στόν προσδιορισμό τῶν ἐπιλεξίμων προγραμμάτων καί ἔργων γιά ἐπιχορήγηση, ὕψους 17 δισ. εὐρώ. Tο ἐν λόγῳ ποσόν μαζί μέ τά 13 δισ. εὐρώ πού θά χρηματοδοτηθοῦν ἀπό τά δάνεια, τά ὁποῖα θά λάβει ἡ χώρα ἀπό τήν Kομμισσιόν θά διαμορφώσουν ἕνα πακέτο τό ὁποῖο θά ἐπιχειρηθεῖ νά προσφέρει ἐπί πλέον ἀνάπτυξη 2% ἐτησίως στήν ἑλληνική οἰκονομία. Πάντως μία σειρά ἀπό ἔργα πού προετάθησαν ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά ἀπερρίφθησαν γιατί δέν ἐπληροῦσαν τούς εὐρωπαϊκούς κανόνες κυρίως γιά τό πράσινο «ἀποτύπωμά» τους.

Ἡ Κομμισσιόν ἔχει ἤδη «κόψει» τά ἔργα πού ἀφοροῦν στούς ὁδικούς ἄξονες –γίνονται ἀκόμη διαπραγματεύσεις γιά τόν ΒΟΑΚ– τό φυσικό ἀέριο ἀλλά καί τήν ἀπανθρακοποίηση τῶν κτιρίων.

Τά ἔργα πού φαίνεται ὅτι ἔχουν κλειδώσει καί θά ξεκινήσουν ἀμέσως εἶναι:

– Νέο πρόγραμμα Ἐξοικονομῶ-Αὐτονομῶ γιά ἐνεργειακή ἀναβάθμιση ὅλων τῶν κτιρίων τοῦ ἰδιωτικοῦ καί τοῦ δημόσιου τομέως. Ἡ ἐνεργειακή ἀναβάθμισις τῶν κρατικῶν ὑποδομῶν προβλέπεται στήν βάση πραγματικοῦ προσθέτου ἐνεργειακοῦ κόστους, μέ τήν ἀξιοποίηση τῶν Ἐπιχειρήσεων Ἐνεργειακῶν Ὑπηρεσιῶν.

– Πρόγραμμα καταρτίσεως, ὕψους 300 ἑκατ. εὐρώ, γιά ὅλο τό ἔτος γιά ἀνέργους ἀλλά καί ἐργαζομένους τῶν ὁποίων ἡ σύμβασις ἔχει τεθεῖ σέ ἀναστολή.

– Ἠλεκτρικές διασυνδέσεις νησιῶν, ὅπως ἡ διασύνδεσις τῆς Κρήτης καί τῶν Κυκλάδων μέ τό δίκτυο μεταφορᾶς ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τῆς ἠπειρωτικῆς χώρας.

– Ὑπογειοποίησις καλωδίων σέ κρίσιμες περιοχές ὅπου τά καλώδια ἠλεκτροδοτήσεως θά πρέπει νά εἶναι ὑπόγεια γιά λόγους ἀσφαλείας. Τό ἔργο πῆρε προτεραιότητα μετά καί τά προβλήματα πού προεκάλεσε ἡ «Μήδεια» στήν Ἀττική.

– Ἀγορά ταμειακῶν μηχανῶν πού θά συνδέονται online μέ τίς φορολογικές ἀρχές. Οἱ ταμειακές μηχανές νέας τεχνολογίας καί ἡ ἀνάλυσις ρίσκου ἀποτελοῦν βασική μεταρρύθμιση καί ἀναπόσπαστο τμῆμα τῶν ἐπενδύσεων πού θά προωθηθοῦν μέσῳ τοῦ Σχεδίου στό ἐπίπεδο τῆς ΑΑΔΕ γιά τήν πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς.

– Ἐπιτάχυνση τῆς ἀπονομῆς δικαιοσύνης πού θά ὑλοποιηθεῖ μέσῳ τῆς πλήρους ψηφιοποιήσεώς της. Καί αὐτό διότι θά συμβάλλει καθοριστικά στήν ἐπιτάχυνση τοῦ συστήματος ἀπονομῆς δικαιοσύνης μέσῳ μιᾶς δέσμης μεταρρυθμίσεων ὅπως ἡ λειτουργία εἰδικῶν τμημάτων γιά ἐκδίκαση ἐξειδικευμένων ὑποθέσεων ἐπενδυτικοῦ χαρακτῆρος, τήν ὑπηρεσία γιά τήν συλλογή καί ἐπεξεργασία δεδομένων γιά τήν λειτουργία τῆς δικαιοσύνης (JustStat), καθώς καί ἀλλαγές στήν ὀργανωτική δομή τῶν δικαστηρίων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ