Στό 95% ἡ ἀποτελεσματικότης τοῦ ἐμβολίου τῆς Moderna

Ἐπιστροφή στήν κανονικότητα τόν χειμῶνα τοῦ 2021 βλέπουν οἱ εἰδικοί

ΝΕΑ αἰσιόδοξα μηνύματα ἔρχονται ἀπό τό μέτωπο τῶν ἐμβολίων. Ἡ ἀμερικανική ἑταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna ἀνεκοίνωσε ὅτι τό ὑποψήφιο ἐμβόλιό της ἔχει ἀποτελεσματικότητα 94,5%. Αὐτό προκύπτει ἀπό ἐνδιάμεση ἀνάλυση, πού ἐδημοσιεύθη χθές καί ἡ ὁποία ἐβασίσθη σέ 95 ἐπιβεβαιωμένους ἀσθενεῖς τῆς Covid-19. Ἡ ἑταιρεία δήλωσε ὅτι σχεδιάζει τώρα νά ὑποβάλει αἴτηση στήν ἀμερικανική ἐποπτική Ἀρχή, τήν Ὑπηρεσία Τροφίμων καί Φαρμάκων, γιά ἔγκριση ἐκτάκτου ἀνάγκης τίς ἑπόμενες ἑβδομάδες. Ἀναλυτικώτερα, στήν δοκιμή, 90 ἀπό τούς ἀσθενεῖς ἔλαβαν εἰκονικό φάρμακο, ἐνῶ στούς ὑπολοίπους πέντε ἐχορηγήθη τό ἐμβόλιο. Τά ἀποτελέσματα εἶναι τά τελευταῖα ἐνθαρρυντικά νέα ἀπό τήν παγκόσμια προσπάθεια ἀναπτύξεως ἐμβολίου κατά τοῦ κορωνοϊοῦ καί ἀκολουθοῦν παρόμοια ἐνδιάμεση ἀνάλυσις τήν περασμένη ἑβδομάδα ἀπό τίς δοκιμές τῆς Pfizer καί τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας BioNTech, πού ἔδειξαν ὅτι τό ἐμβόλιό τους εἶναι κατά 90% ἀποτελεσματικό στήν πρόληψη ἀσθενειῶν. Τό ἐμβόλιο τῆς Moderna δέν ἀναμένεται νά εἶναι διαθέσιμο ἐκτός τῶν ΗΠΑ ἕως τό ἑπόμενο ἔτος. Ἡ ἑταιρεία δήλωσε ὅτι θά ἔχει 20 ἑκατομμύρια δόσεις ἕτοιμες νά ἀποσταλοῦν στίς ΗΠΑ πρίν ἀπό τό τέλος τοῦ 2020 καί ἐλπίζει νά παρασκευάσει ἀπό 500 ἑκατομμύρια ἕως ἕνα δισεκατομμύριο δόσεις παγκοσμίως τόν ἑπόμενο χρόνο.

Τό ἐμβόλιο τῆς Moderna στηρίζεται σέ παρόμοια τεχνολογία mRNA μέ ἐκεῖνο τῶν Pfizer/BioNTech κι ἀναμένεται νά ἀξιολογηθεῖ ἀπό τόν ἀμερικανικό Ὀργανισμό Τροφίμων καί Φαρμάκων σέ μία τελική ἀνάλυση 151 κρουσμάτων Covid-19 μεταξύ τῶν συμμετεχόντων σέ δοκιμές πού θά παρακολουθοῦνται κατά μέσον ὅρον γιά περισσότερο ἀπό δύο μῆνες. Ἐάν τά ἀποτελέσματα παραμείνουν τό ἴδιο θεαματικά, τό ἐμβόλιο τῆς Moderna θά μποροῦσε ἐνδεχομένως νά προσφέρει πλεονέκτημα ἔναντι τοῦ ἐμβολίου Pfizer, πού ἀπαιτεῖ φύλαξη σέ πολύ χαμηλές θερμοκρασίες γύρω στούς -75 βαθμούς C κατά τήν μεταφορά του ἀπό τίς μονάδες παραγωγῆς μέχρι τόν ἀσθενῆ. Ἡ Moderna ὑποστηρίζει ὅτι εἶχε βελτιώσει τήν διάρκεια ζωῆς καί τήν σταθερότητα τοῦ δικοῦ της ἐμβολίου, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι μπορεῖ νά ἀποθηκευθεῖ σέ τυπικές θερμοκρασίες ψύξεως ἀπό 2°C ἕως 8°C γιά 30 ἡμέρες καί γιά ἕξι μῆνες στούς -20°C γιά ἀποστολή καί μακροχρόνια ἀποθήκευση, ὅπως ἀνεκοίνωσε.

Ἐκτιμήσεις γιά τοῦ χρόνου

Ὡστόσο παρά τά ἀνωτέρω ἐνθαρρυντικά μηνύματα, οἱ εἰδικοί δέν βλέπουν ἐπιστροφή στήν κανονικότητα πρίν ἀπό τά Χριστούγεννα τοῦ 2021, ὅταν τό ἐμβόλιο γιά τόν νέο κορωνοϊό θά ἔχει κυκλοφορήσει μαζικά, κάτι πού δέν ἀναμένεται νά ἔχει ἐπιτευχθεῖ μέχρι τόν ἑπόμενο χειμῶνα. Τό ἀφεντικό τῆς Qantas, τοῦ ἐθνικοῦ ἀερομεταφορέως τῆς Αὐστραλίας, θεωρεῖ ὅτι οἱ πτήσεις ἀπό καί πρός τήν Εὐρώπη καί τίς ΗΠΑ θά ἐπαναληφθοῦν μόνον ὅταν κυκλοφορήσει στήν ἀγορά τό ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. «Δυστυχῶς μέ τά ἐπίπεδα τῶν κρουσμάτων τοῦ κορωνοϊοῦ στίς ΗΠΑ καί τήν Εὐρώπη δέν θά δοῦμε ἐπανάληψη τῶν πτήσεων πρός αὐτούς τούς προορισμούς στά φυσιολογικά ἐπίπεδα μέχρις ὅτου δοῦμε νά κυκλοφορεῖ ἐμβόλιο, κάτι πού πιθανῶς νά συμβεῖ περί τά τέλη τοῦ 2021. Αὐτός, τοὐλάχιστον, εἶναι ὁ σχεδιασμός μας στήν παροῦσα φάση» τόνισε. Στό ἴδιο μῆκος κύματος κι ὁ διευθύνων σύμβουλος τῆς BioNTech κι ἕνας ἀπό τούς ἐπιστήμονες πού βρίσκονται πίσω ἀπό τό ὑποψήφιο ἐμβόλιο τῆς Pfizer, ἐκτιμᾶ ὅτι «εἶναι ἀπολύτως οὐσιῶδες» νά ὑπάρχει ὑψηλό ποσοστό ἐμβολιασμοῦ πρίν ἀπό τό ἑπόμενο φθινόπωρο «γιά νά ἔχουμε ἕναν κανονικό χειμῶνα τοῦ χρόνου».

Ὁ καθηγητής Οὐγούρ Σαχίν, ἄν καί πεπεισμένος ὅτι τό ἐμβόλιο τῶν Pfizer/BioNTech μπορεῖ νά σταματήσει τήν πανδημία, προειδοποιεῖ ὅτι ὁ φετινός χειμώνας θά εἶναι δύσκολος ἐπειδή τό ἐμβόλιο ἦρθε πολύ ἀργά φέτος γιά νά ἔχει δραστική ἐπίπτωση στούς ἀριθμούς τῶν νέων κρουσμάτων. Ὅπως ἀνέφερε, ἡ παράδοσις τῶν ἐμβολίων θά ξεκινήσει περί τά τέλη τοῦ ἔτους ἤ τίς ἀρχές τοῦ ἑπομένου, ἀλλά οἱ θετικές ἐπιπτώσεις ἀπό τήν κυκλοφορία του δέν θά γίνουν αἰσθητές πρίν ἀπό τό καλοκαίρι, ὅταν θά ἀρχίσει νά μειώνεται μέ φυσικό τρόπο ἡ διασπορά τοῦ κορωνοϊοῦ. «Ἡ μεγαλύτερη θετική ἐπίπτωσις δέν θά γίνει αἰσθητή πρίν ἀπό τό καλοκαίρι. Τό καλοκαίρι θά μᾶς βοηθήσει ἐπειδή τότε πέφτουν τά ποσοστά μολύνσεων. Κι εἶναι ἀπολύτως σημαντικό νά ἔχουμε ὑψηλό ποσοστό ἐμβολιασμῶν πρίν ἀπό τό φθινόπωρο καί τόν χειμῶνα τοῦ ἐρχομένου ἔτους, πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ἡ ἀνοσοποίησις τοῦ πληθυσμοῦ θά πρέπει νά ἔχει προσχωρήσει μέχρι τότε» σημείωσε. Καί κατέληξε: «Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι αὐτό θά συμβεῖ ἐπειδή ἔχει ζητηθεῖ ἀπό ἀρκετές ἑταιρεῖες πού παρασκευάζουν ἐμβόλια νά αὐξήσουν τήν παραγωγή καί τήν τροφοδοσία γιά νά ἔχουμε τοῦ χρόνου ἕναν φυσιολογικό χειμῶνα».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ