Στό 4% τά ἐπιτόκια στεγαστικῶν μετά τίς αὐξήσεις ἀπό τήν ΕΚΤ

ΣΥΝΕΧΙΣΕ νά ἀνεβαίνει ἡ ψαλίδα πού χωρίζει τά ἐπιτόκια δανείων μέ αὐτά τῶν καταθέσεων τόν Ἰανουάριο, παρ’ ὅτι εἶχε μεσολαβήσει ἡ πίεσις καί ὁ κύκλος ἐπαφῶν τῶν τραπεζῶν μέ τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα.

Σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,12% παρέμεινε τόν Ἰανουάριο τοῦ 2023 τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τῶν νέων καταθέσεων, ἐνῷ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν νέων δανείων ηὐξήθη στό 5,36%. Στό πλαίσιο αὐτό, τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν νέων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 5,24 ἑκατοστιαῖες μονάδες, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2023, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν ὑφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,11%, ἐνῷ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ὑφιστάμενων δανείων ηὐξήθη στό 5,33%. Τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν ὑφιστάμενων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 5,22 ἑκατοστιαῖες μονάδες.

Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν καταθέσεων μέ συμπεφωνημένη διάρκεια ἕως δύο ἔτη ἀπό νοικοκυριά ηὐξήθη κατά 13 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 0,35%, ἐνῷ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταθέσεων ἀπό ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 14 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 0,87%.

Σημαντικά ηὐξημένο ἦταν τό ἐπιτόκιο γιά τά ὑφιστάμενα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου ἐπιτοκίου πού ἐπηρεάζονται ἄμεσα ἀπό τίς αὐξήσεις στά ἐπιτόκια τοῦ εὐρώ. Γιά τόν Ἰανουάριο διεμορφώθη ἄνω τοῦ 4%, ἐνῷ εὑρίσκετο στό ἐπίπεδο τοῦ 2% πρίν ἀρχίσουν οἱ αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τόν Ἰούλιο τοῦ 2022, βάσει τῶν στοιχείων πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων μέ συγκεκριμένη διάρκεια καί κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 4 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 11,36%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 9 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,90%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια κατέγραψε ἄνοδο κατά 48 μονάδες βάσεως στό 5,69%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 14 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 7,20%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν νέων ἐπιχειρηματικῶν δανείων μέ συγκεκριμένη διάρκεια καί κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 38 μονάδες βάσεως, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2023, καί διεμορφώθη στό 4,92%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν δανείων τακτῆς λήξεως μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο πρός μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις (ΜΜΕ) ηὐξήθη κατά 13 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 4,96%.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν διάρθρωση τῶν ἐπιτοκίων ὡς πρός τό ὕψος τοῦ δανείου σημειώνεται ὅτι τό μέσο ἐπιτόκιο γιά δάνεια μέχρι καί 250.000 εὐρώ ηὐξήθη κατά 20 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,34%, γιά δάνεια ἀπό 250.001 μέχρι 1 ἑκατ. εὐρώ, ηὐξήθη κατά 49 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 5,63% καί γιά δάνεια ἄνω τοῦ 1 ἑκατ. εὐρώ ηὐξήθη κατά 36 μονάδες βάσεως στό 4,85%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ