Στό 4% τά ἐπιτόκια στεγαστικῶν μετά τίς αὐξήσεις ἀπό τήν ΕΚΤ

ΣΥΝΕΧΙΣΕ νά ἀνεβαίνει ἡ ψαλίδα πού χωρίζει τά ἐπιτόκια δανείων μέ αὐτά τῶν καταθέσεων τόν Ἰανουάριο, παρ’ ὅτι εἶχε μεσολαβήσει ἡ πίεσις καί ὁ κύκλος ἐπαφῶν τῶν τραπεζῶν μέ τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα.

Σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,12% παρέμεινε τόν Ἰανουάριο τοῦ 2023 τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τῶν νέων καταθέσεων, ἐνῷ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν νέων δανείων ηὐξήθη στό 5,36%. Στό πλαίσιο αὐτό, τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν νέων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 5,24 ἑκατοστιαῖες μονάδες, συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος.

Τόν Ἰανουάριο τοῦ 2023, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν ὑφιστάμενων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,11%, ἐνῷ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ὑφιστάμενων δανείων ηὐξήθη στό 5,33%. Τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν ὑφιστάμενων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 5,22 ἑκατοστιαῖες μονάδες.

Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν καταθέσεων μέ συμπεφωνημένη διάρκεια ἕως δύο ἔτη ἀπό νοικοκυριά ηὐξήθη κατά 13 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 0,35%, ἐνῷ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταθέσεων ἀπό ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 14 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 0,87%.

Σημαντικά ηὐξημένο ἦταν τό ἐπιτόκιο γιά τά ὑφιστάμενα στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου ἐπιτοκίου πού ἐπηρεάζονται ἄμεσα ἀπό τίς αὐξήσεις στά ἐπιτόκια τοῦ εὐρώ. Γιά τόν Ἰανουάριο διεμορφώθη ἄνω τοῦ 4%, ἐνῷ εὑρίσκετο στό ἐπίπεδο τοῦ 2% πρίν ἀρχίσουν οἱ αὐξήσεις ἐπιτοκίων ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τόν Ἰούλιο τοῦ 2022, βάσει τῶν στοιχείων πού ἔδωσε στήν δημοσιότητα ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων μέ συγκεκριμένη διάρκεια καί κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 4 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 11,36%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 9 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,90%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια κατέγραψε ἄνοδο κατά 48 μονάδες βάσεως στό 5,69%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 14 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 7,20%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν νέων ἐπιχειρηματικῶν δανείων μέ συγκεκριμένη διάρκεια καί κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 38 μονάδες βάσεως, τόν Ἰανουάριο τοῦ 2023, καί διεμορφώθη στό 4,92%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν δανείων τακτῆς λήξεως μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο πρός μικρομεσαῖες ἐπιχειρήσεις (ΜΜΕ) ηὐξήθη κατά 13 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 4,96%.

Ὅσον ἀφορᾶ στήν διάρθρωση τῶν ἐπιτοκίων ὡς πρός τό ὕψος τοῦ δανείου σημειώνεται ὅτι τό μέσο ἐπιτόκιο γιά δάνεια μέχρι καί 250.000 εὐρώ ηὐξήθη κατά 20 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,34%, γιά δάνεια ἀπό 250.001 μέχρι 1 ἑκατ. εὐρώ, ηὐξήθη κατά 49 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 5,63% καί γιά δάνεια ἄνω τοῦ 1 ἑκατ. εὐρώ ηὐξήθη κατά 36 μονάδες βάσεως στό 4,85%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.