ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Στήριξις τῶν ναυτιλιακῶν ἐπιχειρήσεων

ΤΗΝ ἔνταξη καί τῶν πληγεισῶν ἀπό τόν κορωνοϊό ναυτιλιακῶν ἐπιχειρήσεων…

… στά μέτρα τά ὁποῖα λαμβάνουν τά κράτη τῆς ΕΕ, ζητεῖ ὁ πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν Θεοδ. Βενιάμης στήν εἰσήγησή του στήν ἐτήσια ἔκθεση τῆς ΕΕΕ. Ὁ πρόεδρος ἀναφέρει μεταξύ ἄλλων τά ἀκόλουθα: «Καί ἡ ναυτιλία ἐπλήγη ἀπό τόν κλονισμό τῆς παγκόσμιας οἰκονομίας καί τοῦ ἐμπορίου λόγω τῆς πανδημίας, μέ ἀποτέλεσμα τήν μεγάλη ἐπιδείνωση τῆς ναυλαγορᾶς, ὅπου γιά κάποιες κατηγορίες πλοίων ὑπῆρξε κατακόρυφη πτώση τῶν ναύλων καί σχεδόν μηδενική ζήτηση μεταφορικῶν ὑπηρεσιῶν. Ἑπομένως, πρέπει νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ βιωσιμότητα τῶν ναυτιλιακῶν ἐπιχειρήσεων, βασική προϋπόθεση τῆς ὁποίας εἶναι ἡ ἐξασφάλιση τῆς ρευστότητός τους καί ἡ παροχή εὐελιξίας στήν ἀποπληρωμή τῶν δανείων τους.

Γιά τόν σκοπό αὐτό, ἐτέθη ἐγκαίρως στούς εὐρωπαϊκούς θεσμούς καί στά ἁρμόδια ὄργανα, καθώς καί στά χρηματοπιστωτικά ἱδρύματα, ἡ ἀναγκαιότητα συμπεριλήψεως τῶν ναυτιλιακῶν ἑταιρειῶν στά ὁριζόντια ὑποστηρικτικά μέτρα, πού προβλέπουν, μεταξύ ἄλλων, τήν ἀναστολή πληρωμῆς τῶν προγραμματισμένων δόσεων δανείων γιά καθορισμένο χρονικό διάστημα καί τά ὁποῖα υἱοθετήθηκαν διά νομοθετικῶν ἤ μή moratoria ἀπό τό σύνολο σχεδόν τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν, συμπεριλαμβανομένης τῆς Ἑλλάδας, καί τῶν ἐποπτικῶν τους τραπεζικῶν ἀρχῶν».

Ἑλλάκτωρ: Διαψεύδει δημοσίευμα γιά τήν κατάσταση τοῦ ὁμίλου

Ἀπαντήσεις σέ σειρά θεμάτων πού ἀναδείχτηκαν σέ δημοσίευμα ἑβδομαδιαίας πολιτικῆς ἐφημερίδας δίνει ἡ διοίκησις τῆς εἰσηγμένης μέ μακροσκελῆ ἀνακοίνωσή της.

Σέ αὐτήν κάνει λόγο γιά ἀποσπασματική καί διάσπαρτη παράθεση οἰκονομικῶν στοιχείων, μέ πλῆθος ἀνακριβειῶν, μέ φῆμες πού ἔχουν ἀπό καιρό καί ἐπίσημα διαψευστεῖ. Ὅπως ἀναφέρει, ἡ «Διοίκησις τῆς ΑΚΤΩΡ προχώρησε σέ ἕνα πρόγραμμα ἐξορθολογισμοῦ τοῦ λειτουργικοῦ κόστους, πού προβλέπει συνολικό ὄφελος γιά τήν ἑταιρεία τῆς τάξεως τῶν 100 ἑκατ. εὐρώ καί περιλαμβάνει σημαντική ἐξοικονόμηση ἀπό τή δημιουργία κεντρικοῦ τμήματος προμηθειῶν, ἀξιοποίηση μή λειτουργικῶν περιουσιακῶν στοιχείων καί συμμετοχῶν, καί μείωση τοῦ μισθολογικοῦ κόστους. Ὡς πρός τή μείωση τῶν μισθολογικῶν ἀμοιβῶν, οἱ «δραματικές περικοπές» πού ἀναφέρει τό δημοσίευμα, ἦταν 0% γιά ἐτήσιες μεικτές ἀποδοχές ὥς 12.000 εὐρώ, 4% γιά 12.000-20.000 εὐρώ, 8% γιά 20.000-50.000 εὐρώ καί 15% γιά ποσό ἄνω τῶν 50.000 εὐρώ, ἐνῶ αὐτό πού παρέλειψε νά ἀναφέρει τό δημοσίευμα, ἦταν πώς οἱ παραπάνω μειώσεις θά ἀποκατασταθοῦν σταδιακά κατά 50% μέχρι τήν 31/12/2022.

Ἐπιπλέον, ἡ Διοίκησις πρότεινε ἕνα πρόγραμμα ἐθελουσίας, ἀντί ἀπολύσεων. Σημειώνεται ὅτι ἡ συντριπτική πλειονότης τῶν ἐργαζομένων τῆς ΑΚΤΩΡ ἔχει ἤδη ἀποδεχθεῖ τό σύνολο τῶν προτάσεων τῆς Διοικήσεως. «Εἶναι ἀπορίας ἄξιον πῶς τή στιγμή πού ἡ ἴδια ἡ ἐφημερίδα σημειώνει πώς οἱ ὑποχρεώσεις τῆς ἑταιρείας βαίνουν μειούμενες σέ σχέση μέ πέρυσι, προκαλεῖ ἰσχυρό σόκ τό ὕψος τους» προσθέτει.

Πολύ περισσότερο ὅταν ἀναφέρει μέν τό σύνολο τῶν ὑποχρεώσεων στίς 30.06.2020 (550,9 ἑκατ. εὐρώ) ἀλλά παραλείπει νά ἀναφέρει πώς αὐτές ἔχουν μειωθεῖ ἀπό 734,8 ἑκατ. εὐρώ, πού ἦταν στίς 31.12.2018, ἤτοι κατά 183,9 ἑκατ. εὐρώ σέ 18 μῆνες. Πῶς εἶναι δυνατό, τό γεγονός ὅτι ἡ ἑταιρεία δείχνει νά ἀνταποκρίνεται στίς ὑποχρεώσεις της καί νά μειώνει τίς ὀφειλές της μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, νά ἀποτελεῖ παράγοντα σόκ;

Ἐπιπλέον, ἀπό τήν πλευρά της, ἡ ΑΚΤΩΡ ἔχει σημαντικά μεγαλύτερες ἀπαιτήσεις ἀπό πελάτες καί ἀπό κατασκευαστικά συμβόλαια, πού προσεγγίζουν τά 500 ἑκατ. εὐρώ, καί μάλιστα αὐτές εἶναι μέρος μόνο τῶν ἀπαιτήσεων πού ὁ Ὅμιλος λογιστικοποιεῖ, κρίνοντάς τις ὡς τίς πλέον πιθανές νά εἰσπραχθοῦν.

Ἐκαλύφθη πλήρως ἡ αὔξησις μετοχικοῦ κεφαλαίου

Ἡ ἑταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» γνωστοποιεῖ πρός τό ἐπενδυτικό κοινό ὅτι ἡ αὔξησις τοῦ Μετοχικοῦ Κεφαλαίου μέ καταβολή μετρητῶν καί μέ κατάργηση τοῦ δικαιώματος προτιμήσεως τῶν παλαιῶν μετοχῶν καί διάθεση τῶν νέων μετοχῶν μέσω ἰδιωτικῆς τοποθετήσεως, πού ἀποφασίσθηκε ἀπό τήν Ἔκτακτη Γενική Συνέλευση τῶν Μετόχων τῆς Ἑταιρείας τῆς 01.09.2020 («ΕΓΣ»), ὁλοκληρώθηκε μέ ἐπιτυχία καί καλύφθηκε πλήρως, μέ τήν ἄντληση κεφαλαίων συνολικοῦ ποσοῦ €68.523.642 μέσω τῆς διαθέσεως τῶν νέων 6.229.422 μετοχῶν κατά τήν κρίση τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου (ὅπως εἶχε ἐξουσιοδοτηθεῖ ἀπό τήν ΕΓΣ τῶν Μετόχων τῆς Ἑταιρείας) σέ κεφάλαια πού διαχειρίζονται οἱ ἑξῆς διεθνεῖς ἐπενδυτές ἤ/καί συνδεδεμένες μέ αὐτούς ἑταιρεῖες: Blackrock Inc., Anavio Capital Partners LLP, Kayne Anderson Capital Advisors LP καί Impax Asset Management.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!