ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Στά 703 εὐρώ ὁ κατώτατος μισθός

Παροχές μέ ἄρωμα ἐκλογῶν

Τήν ἀξιοποίηση τοῦ ΟΑΕΔ γιά νά ἐπιλυθεῖ τό σοβαρό πρόβλημα τῆς ἀκριβῆς στέγης πού ἀντιμετωπίζουν οἱ ἐργαζόμενοι, εἰδικά οἱ νέοι, ἐξήγγειλε ὁ Πρωθυπουργός στήν Βουλή. Ὅπως χαρακτηριστικά εἶπε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τά ὑψηλά ποσοστά ἰδιοκτησίας καί ἰδιοκατοικήσεως, τό 37% τοῦ πληθυσμοῦ ξοδεύει ἄνω τοῦ 40% τοῦ εἰσοδήματός του γιά ἔξοδα στέγης, ἐνῶ στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη τό ἀντίστοιχο ποσοστό εἶναι κατά πολύ μικρότερο. Ἕνας στούς τρεῖς Ἕλληνες ἔχει ληξιπρόθεσμες ὀφειλές πού ἀφοροῦν τήν κατοικία, σημείωσε. Ὁ ΟΑΕΔ θά μπορεῖ νά ἀγοράζει ἤ νά ἐκμισθώνει οἰκόπεδα γιά ἀνάπτυξη μέσῳ ΣΔΙΤ, νά παραχωρεῖ μέ χαμηλό ἐνοίκιο διαμερίσματα ὥστε σέ μερικά χρόνια μέ κατάλληλες ρυθμίσεις ὁ ἐργαζόμενος νά μπορεῖ νά ἀγοράσει τό ἀκίνητο (rent-to-own), νά ἐπιδοτεῖ ἐνοίκιο ἤ ἐπιτόκιο, ἀλλά καί νά ἐπιδοτεῖ τήν ἀγορά πρώτης κατοικίας ἤ τήν ἀνακαίνιση τοῦ ὑπάρχοντος κτιρίου προκειμένου νά διατεθεῖ σέ ἐργαζομένους. Ἡ χρηματοδότησις σέ πρώτη φάση θά προέλθει ἀπό τήν ἀξιοποίηση τοῦ ἀποθεματικοῦ ὕψους 1,5 δισ. εὐρώ πού ἔχει ὁ ΟΑΕΔ, ὁ ὁποῖος, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός, θά μετονομασθεῖ σέ Δημόσια Ὑπηρεσία Ἀπασχολήσεως. Ἐπανέλαβε δέ ὅτι ἀπό τήν 1η Μαΐου θά αὐξηθεῖ ὁ κατώτατος μισθός. «Μέχρι τό τέλος τοῦ μῆνα –ὅπως ἔχουμε δεσμευτεῖ καί λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη τίς εἰσηγήσεις τῶν εἰδικῶν– ἡ κυβέρνηση θά ἀνακοινώσει καί θά ὑλοποιήσει μία νέα σημαντική αὔξηση τοῦ κατώτατου μισθοῦ, πού θά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή τήν 1η Μαΐου 2022». Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ κατώτατος μισθός θά φθάσει τά 703 εὐρώ. Ὁ κ. Μητσοτάκης τόνισε τήν ἀνάγκη νά ὑπάρξει ἕνα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μέ τόν κόσμο τῆς ἐργασίας προκειμένου ἡ ἀνάπτυξις τῆς οἰκονομίας νά ἔχει ἀντίκτυπο καί στούς ἐργαζομένους πού δέν βρίσκουν εὔκολα ἐργασία μέ ἱκανοποιητικούς μισθούς. Ἐπίσης ἀνεκοίνωσε τήν ἐκκαθάριση τοῦ Μητρώου ἀνέργων τοῦ ΟΑΕΔ. Ἐξήγησε ὅτι εἶναι ἀναγκαία γιατί 55.000 φυσικά πρόσωπα μέ ἐτήσιο εἰσόδημα ἄνω τῶν 20.000 εὐρώ εἶναι ἐγγεγραμμένα στόν ΟΑΕΔ γιά ἕνα ἕως καί πέντε χρόνια! Ὑπάρχουν ὅμως καί περιπτώσεις μέ εἰσοδήματα ἀπό 100.000 ἕως 250.000 εὐρώ καί διαμένουν σέ ἀκριβές περιοχές. Ὅλοι αὐτοί θά διαγραφοῦν ἀπό τούς σχετικούς καταλόγους. Ὅμως θά διαγραφοῦν καί ἐκεῖνοι πού ἐπί τρεῖς φορές ἀρνοῦνται νά ἀπασχοληθοῦν σέ κατάλληλες θέσεις πού ἔχουν βρεθεῖ εἰδικά γιά αὐτούς, ὅπως ἰσχύει καί στήν ὑπόλοιπη Εὐρώπη. Ἐπίσης θέση στόν Μητρῶο, συνέχισε, δέν θά ἔχουν καί ἐκεῖνοι πού δέν δέχονται νά πάρουν μέρος σέ κάποια προτεινόμενη δράση καταρτίσεως. Στό νέο Ψηφιακό Μητρῶο θά καταγράφονται ὅσοι ζητοῦν ἐργασία μαζί μέ τά ἀτομικά σχέδια δράσεως ὥστε αὐτά νά διασταυρώνονται μέ συναφεῖς προτάσεις ἀπασχολήσεως. Οἱ ἄνεργοι ὀφείλουν νά κινητοποιηθοῦν καί νά ἐνταχθοῦν στόν κόσμο τῆς ἐργασίας, τόνισε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ