ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Σκηνές Σικάγο στήν Ἕνωση Ἐφοπλιστῶν

ΣΚΗΝΕΣ πού θύμισαν τίς παλιές καλές ἡμέρες τῆς… ΓΣΕΕ ἐκτυλίχθηκαν στήν Γενική Συνέλευση τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν…

… ἡ ὁποία διεξήχθη στό …Εὐγενίδειο! Τίς στιχομυθίες πού θύμισαν… Σικάγο στήν εποχή τῆς ποτοαπαγορεύσεως, ἀπεκάλυψε ὁ δημοσιογράφος Σάββας Ἀθανασίου, στήν ἱστοσελίδα Mononews.gr, ὅπου δημοσίευσε τό ἀκόλουθο ρεπορτάζ, τό ὁποῖο καί δέν διαψεύσθηκε… «Μετά τήν ὁμιλία τῆς προέδρου τῆς ΕΕΕ, Μελίνας Τραυλοῦ καί τήν ἐνημέρωση πού ἔκανε σχετικά μέ τό νέο Συνυποσχετικό πού προτείνεται νά ὑπογράψει τό συλλογικό ὄργανο τῶν ἐφοπλιστῶν μέ τήν κυβέρνηση καί γιά τήν ἀνεπίσημη διερεύνηση τῆς φορολόγησης τῶν Ἑλλήνων ἐφοπλιστῶν ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, ζήτησε τό λόγο ὁ δικηγόρος Δημήτρης Πέππας. Στήν ἀρχή ἔγινε κάποια παρανόηση γιά τό ποιόν ἐφοπλιστή ἐκπροσωποῦσε στήν συνέλευση τῶν ἐφοπλιστῶν. Ὅμως, διευκρίνισε ὁ ἴδιος ὅτι ἐκπροσωπεῖ τρεῖς ναυτιλιακές ἑταιρεῖες συμφερόντων τοῦ ἐφοπλιστῆ Βασίλη Μπακολίτσα. Μέ τό ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος τοῦ Βασίλη Μπακολίτσα, ὁ ἐφοπλιστής (ἱδρυτής τῆς Technomar Shipping καί πρόεδρος τῆς Global Ship Lease) καί μέλος τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου τῆς Ἕνωσης Ἐφοπλιστῶν, Γιῶργος Γιουροῦκος, ἄρχισε νά φωνάζει:

«Ἄν ἐρχόταν σήμερα ὁ Μπακολίτσας θά ἔφευγε ξαπλωτός, ἀπό τίς “πουστιές” πού ἔχει κάνει καί ἀπό τήν “πουστιά” πού ἔκανε μέ τό ἀκίνητο.»

Ὁ δικηγόρος Δημήτρης Πέππας ἀπάντησε στόν Γιῶργο Γιουροῦκο: «Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκτοξεύονται ἀπειλές γιά τόν ἐφοπλιστή πού ἐκπροσωπῶ γιά μιά νόμιμη πράξη, πού ἔκανε».

Τότε, ὁ Γιῶργος Γιουροῦκος τοῦ ἀνταπάντησε λέγοντας: «Ἐγώ εἶμαι ἀπό τήν Τρίπολη» γιά νά πάρει τήν ἀπάντηση ἀπό τόν Δημήτρη Πέππα: «Ἐγώ, εἶμαι ἀπό τόν Πειραιᾶ». Ὑπενθυμίζεται ὅτι τό ἀκίνητο πού ἀνέφερε ὁ Γιῶργος Γιουροῦκος εἶναι τό ἀκίνητο ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἐθνικῆς Ἀντιστάσεως 1 στόν Πειραιᾶ, τό ὁποῖο ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἐκποίησε πρόσφατα.

Γιά τό ἀκίνητο αὐτό ἐνδιαφερόταν ἡ ΕΕΕ γιά νά ἐγκαταστήσει τά γραφεῖα της, βιβλιοθήκη, αἴθουσα συνεδρίων κ.λπ. Μάλιστα τά μέλη τῆς Ἑνώσεως ἦταν ἐνήμερα γιά τίς κινήσεις πού ἔκανε ἡ ΕΕΕ γιά τήν ἀγορά τοῦ ἀκινήτου.

Ἡ τιμή ἐκκινήσεως πού εἶχε θέσει ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἦταν 3.500.000 εὐρώ, ὅμως κατεκυρώθη σέ ἄλλο πλειοδότη πού προσέφερε 4.250.000 εὐρώ.

Λέγεται ὅτι ἡ ΕΕΕ εἶχε καταθέσει προσφορά ὁριακῶς μικρότερη.

Πλειοδότης ἦταν ὁ ἐφοπλιστής Βασίλης Μπακολίτσας ὁ ὁποῖος «μπῆκε σφῆνα» στήν διαδικασία καί προσέφερε ἕνα ἑκατομμύριο εὐρώ ἐπί πλέον τῆς τιμῆς ἐκκινήσεως.

Σημειώνεται ὅτι ὁ Βασίλης Μπακολίτσας εἶναι μέλος τῆς ΕΕΕ καί στίς πρόσφατες ἀρχαιρεσίες γιά τήν ἀνάδειξη τοῦ διοικητικοῦ συμβουλίου δέν ἐξελέγη.

Ἀλλά, ἄς πᾶμε νά δοῦμε τί ἔγινε ἀκολούθως: Ὁ δικηγόρος Δημήτρης Πέππας μετά τό ἐπεισοδιακό λεκτικό ἐπεισόδιο κατέθεσε αἴτημα ἀναβολῆς τῆς γενικῆς συνελεύσεως, προκειμένου νά συζητηθοῦν ὁρισμένα θέματα τοῦ

Συνυποσχετικοῦ, ἀλλά ἡ πρότασίς του δέν ἔγινε δεκτή ἀπό τό προεδρεῖο. Ἐπειδή ὑπῆρχε ἔντασις, ὁ Δημήτρης Πέππας κατέθεσε ἐγγράφως τήν πρότασή του γιά ἀναβολή τῆς συνελεύσεως, καθώς ἐπίσης καί τίς ἀπόψεις τῆς ναυτιλιακῆς ἑταιρείας Sea Pioneer τοῦ Βασίλη Μπακολίτσα καί ἄλλων δύο ἑταιρειῶν γιά τό θέμα πού ἦταν στήν ἡμερήσια διάταξη.

Ἐπίσης, ὁ κ. Πέππας κατέθεσε εἰκοσασέλιδη γνωμοδότηση τοῦ καθηγητοῦ τοῦ Δημοσίου Δικαίου, Πάνου Λαζαράτου, πού ἀφορᾶ τήν ἀντισυνταγματικότητα τῆς δεσμευτικῆς ἐθελοντικῆς προσφορᾶς γιά τίς ἑταιρεῖες πού δέν δεχτοῦν νά ὑπογράψουν τό Συνυποσχετικό.

Στήν συνέχεια ὁ Δημήτρης Πέππας, συνοδευόμενος ἀπό τούς ἄλλους δύο πληρεξουσίους τῶν ἑταιρειῶν τοῦ Βασίλη Μπακολίτσα, Χαρίκλεια Πέππα καί Ἄκη Κουγιούμη, ἀπεχώρησαν «γιατί δέν τούς δόθηκε ὁ χρόνος νά ἀναπτύξουν τίς ἀπόψεις τους.»

Τέλος, νά ἀναφερθεῖ ὅτι στήν συνέλευση τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων Ἐφοπλιστῶν παρηυρέθησαν καί οἱ Συνταγματολόγοι Νῖκος Ἀλιβιζᾶτος καί Ἀντώνης Καραμπατζός. Ἡ συνέχεια, μᾶλλον, σύμφωνα μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις καί τίς πληροφορίες, θά συνεχισθεῖ στίς αἴθουσες τῶν Δικαστηρίων…

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;