Σέ δύο δόσεις τό φορολογικό νομοσχέδιο

Τώρα οἱ ἀλλαγές στίς 120 δόσεις καί ΦΠΑ 13% στήν ἑστίαση

ΣΕ ΔΥΟ στάδια ἀναμένεται νά κατατεθοῦν καί νά ψηφισθοῦν στήν Βουλή οἱ μειώσεις φόρων γιά τίς ὁποῖες ἔχει δεσμευθεῖ ἡ Κυβέρνησις. Ἄμεσα, ἕως τίς 10 Αὐγούστου, τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο θά φέρει στήν Βουλή ἕνα μίνι φορολογικό νομοσχέδιο στό ὁποῖο θά περιλαμβάνονται κυρίως οἱ βελτιώσεις σέ ψηφισμένες ρυθμίσεις τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως, ὅπως ἡ ρύθμισις ὀφειλῶν σέ ἕως 120 δόσεις καί ἡ ἐφαρμογή τοῦ 13% τοῦ ΦΠΑ στήν ἑστίαση, χωρίς ἐξαιρέσεις. Στίς ἀρχές Ὀκτωβρίου καί ἀφοῦ ἔχουν ὁλοκληρωθεῖ οἱ συζητήσεις μέ τούς δανειστές καί κατατεθεῖ στήν Βουλή τό προσχέδιο τοῦ Προϋπολογισμοῦ, θά ὑπάρξει ἕνα δεύτερο πακέτο ρυθμίσεων, τό ὁποῖο θά περιλαμβάνει τίς βασικές φορολογικές ἐλαφρύνσεις πού προωθεῖ ἡ Κυβέρνησις μεταξύ τῶν ὁποίων ἡ μείωσις τῶν φορολογικῶν συντελεστῶν καί τοῦ ΕΝΦΙΑ. Πρακτικά, τό «πακέτο», τό ὁποῖο ἔχει συνολικό δημοσιονομικό κόστος τῆς τάξεως τῶν 6 δισ. εὐρώ, θά «σπάσει» σέ τρεῖς προϋπολογισμούς, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν Προϋπολογισμό τοῦ 2020. Στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀναζητοῦν τήν ἰσορροπία ἀνάμεσα στήν ἐφαρμογή τοῦ μεταρρυθμιστικοῦ πλαισίου καί τῆς ἀναπτυξιακῆς διαστάσεως τοῦ φορολογικοῦ νομοσχεδίου καί τοῦ δημοσιονομικοῦ χώρου γιά τήν ὑλοποίηση τοῦ σχεδίου γιά τήν φορολογία. Ἕνα μεγάλο ἐρώτημα πού τίθεται εἶναι ἐάν στά ἐφετινά ἐκκαθαριστικά τοῦ ΕΝΦΙΑ ἀποτυπωθεῖ ἡ μείωσις 30% γιά τούς ἔχοντες πολύ μικρή ἀκίνητη περιουσία ἕως 60.000 εὐρώ καί κατά 10% μεσοσταθμικῶς γιά ὅσους διαθέτουν ἀκίνητα ἀξίας ἕως 200.000 εὐρώ. Συμφώνως πρός σενάρια πού διακινοῦνται, ἐνδεχομένως ἡ Κυβέρνησις ἐπιλέξει νά μήν ἐνσωματώσει τήν ψηφισθεῖσα διάταξη στά ὑπό ἔκδοσιν ἐκκαθαριστικά καί νά προχωρήσει στήν ἐφαρμογή τῆς ρυθμίσεως πού θά προβλέπει τήν μείωση τοῦ φόρου ἐπί τῶν ἀκινήτων κατά 30% ὁριζοντίως γιά ὅλους τούς ἰδιοκτῆτες ἀκινήτων. Τό 2020 ἡ μείωσις θά εἶναι τῆς τάξεως τοῦ 20% καί τό 2021 κατά 10%.

Στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἑτοιμάζονται γιά ἕναν γῦρο ἐπαφῶν μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν δανειστῶν πού παραμένουν στήν Ἀθήνα, μέ τήν προσθήκη τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης Φρανσέσκο Ντρούτι, ἐνῶ τούς ἀπέστειλαν στοιχεῖα ὥστε νά ἐλεγχθοῦν τά κόστη τῶν μέτρων καί πῶς αὐτά ἐντάσσονται στό εὐρύτερο δημοσιονομικό σενάριο, πού προβλέπει ὅτι πάση θυσία, στό τέλος τοῦ ἔτους, τό πρωτογενές πλεόνασμα δέν θά εἶναι χαμηλότερο ἀπό 3,5% τοῦ ΑΕΠ. Οἱ δανειστές ἐπιδιώκουν νά διασφαλίσουν μέσα ἀπό τήν παραμονή τους στήν Ἀθήνα καί τόν μίνι ἔλεγχο πού ἔχει ξεκινήσει, πρίν ἀκόμη συζητηθοῦν οἱ προγραμματικές δηλώσεις τῆς νέας Κυβερνήσεως, ὅτι δέν θά ὑπάρξουν δυσάρεστες δημοσιονομικές ἐκπλήξεις.

Ὅσον ἀφορᾶ τίς βελτιωτικές ἀλλαγές γιά τίς 120 δόσεις πού θά περιλαμβάνονται στό μίνι φορολογικό νομοσχέδιο, ἐξετάζονται μικρότερες καί περισσότερες δόσεις γιά τίς ὀφειλές στήν ἐφορία ἕως 3.000 εὐρώ καί ἐπέκταση τῶν 120 δόσεων καί σέ ἐπιχειρήσεις μέ ἔσοδα ἕως 1 μέ 2 ἑκατ. εὐρώ.

Ὁ σχεδιασμός γιά εὐνοϊκώτερη ρύθμιση στά χρέη πρός τήν ἐφορία ξεκινᾶ ἀπό τά φυσικά πρόσωπα μέ ὀφειλές μέχρι καί 3.000 εὐρώ, πού ὑπολογίζονται βάσει τῶν στοιχείων τῆς ΑΑΔΕ στά 2,7 ἑκατομμύρια. Ὁ σχεδιασμός προβλέπει τήν μείωση τῆς ἐλάχιστης δόσεως ἀπό τά 30 εὐρώ πού προβλέπεται σήμερα στήν ρύθμιση στά 20 εὐρώ, αὐξάνοντας ἔτσι περισσότερο τόν ἀριθμό τῶν δόσεων καί μείωση τοῦ ἐπιτοκίου ἀπό 5% σήμερα στό 3%. Γιά παράδειγμα, ἕνας φορολογούμενος μέ ὀφειλή 2.000 μέ τήν ἰσχύουσα ρύθμιση καί ἐλάχιστη δόση τῶν 30 εὐρώ εἶχε περιθώριο, ἄν εἶχε εἰσόδημα ἕως 10.000 εὐρώ, νά ἐξοφλήσει μέσω τῆς ρυθμίσεως σέ 67 δόσεις. Ἄν ἡ ἐλάχιστη δόσις μειωθεῖ στά 20 εὐρώ, τότε θά ἔχει τήν δυνατότητα νά ἐξοφλήσει μέχρι καί σέ 100 δόσεις. Ἐπίσης, ἐξετάζεται ἡ εἰδική μεταχείρισις τῶν μεγάλων φορολογικῶν ὀφειλῶν τῶν ἐπιχειρήσεων.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στήν ἑστίαση, στόχος εἶναι νά μήν ὑπάρξει καμμία ἐξαίρεσις. Ἀπό τίς διατάξεις μειώσεως τοῦ ΦΠΑ ἐπέρχεται γιά ἐφέτος ἀπώλεια ἐσόδων 441 ἑκατ. εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Επανεκλέχθηκε Πρόεδρος του «Συλλόγου των Αθηναίων» ο Ελευθέριος Γ. Σκιαδάς

Εφημερίς Εστία
Εντυπωσιακές πρόοδοι και εξαγγελίες από τον φορέα των γηγενών Αθηναίων

Tην Κυριακή 02.04 με την Εστία της Κυριακής: Πυθαγόρας & Μαρξ

Εφημερίς Εστία
Η βιογραφία, η σκέψη και το έργο μεγάλων φιλοσόφων σε πολυτελής σκληρόδετες εκδόσεις, συνεχίζεται! 

«Βόμβες» Ἀναστασιάδη ἐναντίον Μητσοτάκη

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Κύπρου κατηγορεῖ τόν Πρωθυπουργό ὅτι προωθοῦσε τό αἴτημα τῶν ΗΠΑ γιά διακοπή (!) τῶν γεωτρήσεων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας ἐντός τῆς ΑΟΖ, προκειμένου νά προχωρήσει ὁ ἑλληνοτουρκικός διάλογος! – Γιά τόν ἴδιο λόγο προωθοῦσε τήν ἰδέα τῆς κατασκευῆς ἀγωγοῦ ἀερίου γιά ἀπ’ εὐθείας σύνδεση Ἀνατολικῆς Μεσογείου-Τουρκίας, μέ παράκαμψη τῆς Κύπρου! – Τί ἐξομολογήθηκε ὁ Κύπριος Πρόεδρος στόν ἐκδότη Κωστῆ Χατζηκωστῆ στό βιβλίο  «7 Προεδρικά Πορτραῖτα» – «Οἱ χαρακτηρισμοί Ἀναστασιάδη ἐξευτελίζουν τήν πολιτική ἀξιότητα τοῦ Ἕλληνα Πρωθυπουργοῦ γιά τά ἑλληνοτουρκικά» «Ἡ Κύπρος δέν εἶναι στίς προτεραιότητες τῆς ἑλληνικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς» – Ἔπαινοι γιά Νῖκο Δένδια καί Ἀλέξη Τσίπρα

Το Σάββατο 01.04 με την Εστία: Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης!

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 01.04 με την Εστία • Οι ιστορικές σημαίες της Επανάστασης • Τα λάβαρα που ευλογήθηκαν και  εμψύχωσαν τους αγωνιστές του έθνους!

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια