Σέ ἐφαρμογή οἱ ρυθμίσεις γιά χρέη 114,5 δισ. εὐρώ πρός τήν ἐφορία

ΑΝΟΙΓΕΙ ἐντός τῆς ἑβδομάδος ἡ ἠλεκτρονική πλατφόρμα γιά τήν νέα ρύθμιση τῶν 36-72 δόσεων, ὅπου χιλιάδες ὀφειλέτες θά μπορέσουν νά ἐντάξουν τά χρέη πού δημιούργησαν ἀπό τόν Νοέμβριο τοῦ 2021 ἕως καί τήν 1η Φεβρουαρίου τοῦ 2023.

Ταυτοχρόνως, θά «τρέξει» ἡ ἐπανένταξις στίς ρυθμίσεις τῶν 120 δόσεων καί τῆς πανδημίας (36-72 δόσεων) τῶν 200.000 ὀφειλετῶν πού τίς ἔχουν χάσει. Οἱ ρυθμίσεις ἔρχονται μία στιγμή, πού τά «φέσια» πρός τήν Ἐφορία ἀπό ἐπιχειρήσεις καί φυσικά πρόσωπα ἀγγίζουν τά 91 δισ. εὐρώ. Ἡ ἀναβίωσις τῶν ρυθμίσεων αὐτῶν πραγματοποιεῖται μέχρι τήν 31η Ἰουλίου 2023 μέ τήν καταβολή 2 δόσεων καί μέ τήν ἀναβίωση ὅλων τῶν εὐεργετημάτων τῶν ρυθμίσεων, ὅπως ἡ ἀποδέσμευσις τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν τῆς ρυθμίσεως τῶν 120 δόσεων. Ἡ ἀναβίωσις τῶν ρυθμίσεων περνάει ἀπό τήν ὑποχρεωτική, ἐντός μηνός, ἀπό τήν ἐπικύρωση τῆς ἀναβιώσεως, ἔνταξη τῶν ἀρρύθμιστων ὀφειλῶν στήν πάγια ρύθμιση τῶν 24 ἤ 48 δόσεων. Τό σχῆμα αὐτό καλύπτει καί ὅσους εἶχαν ἐνταχθεῖ ἐνωρίτερα στίς 24-48 δόσεις καί ἔχασαν τήν ρύθμιση.

Ἡ νέα ρύθμισις τῶν 36-72 δόσεων ἀφορᾶ σέ ὅσους τήν 1η Νοεμβρίου 2021 δέν εἶχαν ληξιπρόθεσμες ἤ ἀρρύθμιστες ὀφειλές, ἐνῷ ταυτοχρόνως κατέβαλαν ὅλες τίς δόσεις τῶν ρυθμίσεων τῶν 72 ἤ 120 δόσεων, ἐφ’ ὅσον εἶχαν τέτοιες ρυθμίσεις.

Ἡ ἐλάχιστη μηνιαία δόσις εἶναι 30 εὐρώ καί συνοδεύεται ἀπό εὐεργετήματα πού εἶχε καί ἡ ρύθμισις τῶν 120 δόσεων ὅπως ἡ ἀποδέσμευσις τῶν τραπεζικῶν λογαριασμῶν.

Γιά τούς ὀφειλέτες πού δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες ὀφειλές στό χρονικό διάστημα ἀπό τήν 1η Νοεμβρίου 2021 ἕως καί τήν 1η Φεβρουαρίου 2023 καί τίς ἔχουν ἤδη ἐντάξει στήν πάγια ρύθμιση τῶν 24 ἤ 48 δόσεων, δίνεται ἡ δυνατότης νά τίς ὑπαγάγουν καί αὐτές στήν νέα ρύθμιση τῶν 72 δόσεων, ἐνῷ ἐάν τήν 1η Νοεμβρίου 2021 ὑφίστανται ρυθμισμένες ὀφειλές στήν πάγια ρύθμιση τῶν 24 ἤ 48 δόσεων ἡ ὁποία μεταγενέστερα ἐχάθη καί ταυτόχρονα ἐβεβαιώθησαν νέες ὀφειλές, μετά τήν 1η Νοεμβρίου 2021, τότε οἱ νέες αὐτές ὀφειλές δύνανται νά ἐνταχθοῦν στήν νέα ρύθμιση τῶν 36 ἤ 72 δόσεων. Ταυτοχρόνως, ὅμως, ἐντός μηνός ἀπό τήν ὑπαγωγή τῶν νέων ὀφειλῶν στήν ρύθμιση τῶν 36 ἤ 72 δόσεων, τίς ὀφειλές τῆς ἀπολεσθείσης ρυθμίσεως ὁ ὀφειλέτης ὑποχρεοῦται νά τίς ἐντάξει ἐκ νέου στήν πάγια ρύθμιση τῶν 24 ἤ 48 δόσεων. Ἀπό τίς συνολικές ὀφειλές πρός τήν ἐφορία πού ξεπερνοῦν τά 114 δισ. εὐρώ, τό 79,4% τῶν συνολικῶν χρεῶν ὀφείλονται ἀπό μόλις 9.022 ΑΦΜ, μέ μέσον ποσόν χρέους ἄνω τῶν 10 ἑκατ. εὐρώ ἕκαστος. Ἐπίσης στήν κατηγορία ὀφειλῆς ἀπό 100.000 ἕως 1.000.000 εὐρώ εἶναι 41.938 ὀφειλέτες, οἱ ὁποῖοι χρωστᾶνε συνολικῶς 11,4 δισ. εὐρώ, ποσόν πού ἐπίσης δέν θά ἀποπληρωθεῖ ποτέ.

Δηλαδή, οἱ 50.960 ὀφειλέτες μέ χρέη ἄνω τῶν 100.000 εὐρώ ἕκαστος, χρωστᾶνε συνολικῶς 102,3 δισ. εὐρώ, στήν Ἐφορία καί οἱ ὑπόλοιποι 3.980.650 φορολογούμενοι χρωστᾶνε 12,2 δισ. εὐρώ. Ἀπό 50 ἕως 500 εὐρώ ὀφείλουν 1.517.173 φορολογούμενοι.

Μέ βάση τήν διάρθρωση τοῦ πραγματικοῦ ληξιπρόθεσμου ὑπολοίπου διαπιστώνεται ὅτι μόνο τό 52% αὐτοῦ, πού ἀντιστοιχεῖ σέ 45,8 δισ. εὐρώ, πηγάζει ἀπό φορολογικές ὀφειλές (ἄμεσοι καί ἔμμεσοι φόροι, φόροι στήν περιουσία, ΦΠΑ, εἰδικοί φόροι καταναλώσεως κ.τ.λ.).

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ