Προϋπολογισμός μειωμένων προσδοκιῶν

Η ΠΟΡΕΙΑ τῶν ἐσόδων τούς ἑπόμενους μῆνες…

… οἱ ἐξελίξεις στήν ἐνεργειακή κρίση καί τό σπιράλ τῆς ἀκρίβειας ἀποτελοῦν τούς τρεῖς βασικούς παράγοντες οἱ ὁποῖοι θά κρίνουν ἐάν θά ὑπάρξουν τά δημοσιονομικά περιθώρια ὥστε στό τελικό σχέδιο τοῦ προϋπολογισμοῦ, ὁ ὁποῖος θά κατατεθεῖ στή Βουλή στίς 20 Νοεμβρίου, νά περιληφθοῦν παροχές, ὅπως τό ἔκτακτο κοινωνικό μέρισμα σέ εὐάλωτες κατηγορίες.

Τά μέτωπα εἶναι πολλά καί γιά τόν λόγο αὐτόν στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο εἶναι ἰδιαίτερα συγκρατημένοι καθώς δέν ἐπιθυμοῦν νά καλλιεργήσουν αὐξημένες προσδοκίες οἱ ὁποῖες μπορεῖ νά διαψευσθοῦν. Ἄλλως τε αὐτήν τήν στιγμή προέχει μέ κάθε τρόπο νά περιοριστεῖ τό μεγάλο ἔλλειμμα πού ἔχει ὁ προϋπολογισμός. Ὡστόσο, κεντρική βούληση ἀποτελεῖ ἡ παροχή ἐνισχύσεως στά χαμηλότερα εἰσοδήματα.

To θέμα τῶν μέτρων στηρίξεως στήν ἐνέργεια καί οἱ ἐνδεχόμενες φοροελαφρύνσεις προσωρινοῦ χαρακτῆρος, πού συνδέονται μέ τήν καλύτερη πορεία τοῦ ΑΕΠ, θά ἀποτελέσουν καί ἀντικείμενοκαί τῶν συζητήσεων πού θά ἔχει τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο μέ τούς «θεσμούς» τήν τρέχουσα ἑβδομάδα, στό πλαίσιο τῆς 12ης μεταμνημονιακῆς ἀξιολογήσεως. Ἐπί τάπητος θά τεθεῖ ἡ νέα ἀναθεώρησις τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας γιά τό 2021 ἀλλά καί τά νέα μέτρα πού μπορεῖ νά ἐφαρμοστοῦν μέχρι καί τό τέλος τοῦ χρόνου, ὅπως αὐτά θά παρουσιαστοῦν ἀπό τήν ἑλληνική πλευρά.

Τά δεδομένα πού ὑπάρχουν αὐτήν τήν στιγμή θέτουν τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο σέ κατάσταση συναγερμοῦ πού θά ἀξιολογήσει ὅλα τά στοιχεῖα τά ὁποῖα διαθέτει καθώς οἱ παράγοντες πού ἀλληλεπιδροῦν εἶναι πολλοί πρίν λάβει τίς ὁριστικές ἀποφάσεις γιά τό 2022, πού πρέπει νά εἶναι ἡ χρονιά πού θά ἐκτιναχθεῖ τό ἐλατήριο τῆς οἰκονομίας. Ρόλο στίς τελικές ἀποφάσεις θά παίξει καί ἡ μεγαλύτερη ὕφεσις γιά τό 2020 ἡ ὁποία διαμορφώνεται στό 9%, γεγονός πού ἐπηρεάζει τήν βάση συγκρίσεως καί γιά τό φετινό ἀναπτυξιακό ἀποτέλεσμα.

Εἰδικώτερα, οἱ νέες παρεμβάσεις τονώσεως τῶν εἰσοδημάτων, μέσω φοροελαφρύνσεων ἤ ἐνισχύσεων, θά ἐξαρτηθοῦν ἀπό:

1. Τήν διατήρηση τῆς αὐξητικῆς δυναμικῆς τῶν ἐσόδων καί τόν Ὀκτώβριο. Eάν τά ἔσοδα παραμείνουν σέ ἀνοδική τροχιά, θά ἀποδειχθεῖ ὅτι τείνει νά παγιωθεῖ μία κατάστασις, καί δέν εἶναι ἀποτέλεσμα συγκυριακῶν φαινομένων.

2. Τήν διάρκεια τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως καί τήν ἀνάγκη γιά λήψη νέων μέτρων ἐνισχύσεως τῶν νοικοκυριῶν. Ἐάν ἡ κρίσις ἐπιμείνει, τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο θά πρέπει νά βρεῖ πρόσθετο δημοσιονομικό χῶρο ὄχι μόνο φέτος ἀλλά καί στό ξεκίνημα τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς, γιά νά ἐνισχύσει καί νά προστατεύσει τά εὐάλωτα νοικοκυριά. Τά 500 ἑκατ. εὐρώ ἀπό τό πρῶτο πακέτο ἀντισταθμιστικῶν μέτρων δέν θά ἐπαρκοῦν γιά νά ἀναχαιτίσουν τίς αὐξήσεις τιμῶν στό ἠλεκτρικό ρεῦμα, τό φυσικό ἀέριο, τό πετρέλαιο θερμάνσεως.

3. Τό κῦμα τῶν ἀνατιμήσεων εἰς εὐρύ φάσμα ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Τό σπιράλ τῆς ἀκρίβειας καί ὁ πληθωρισμός ἔχουν ἀρχίσει νά φουντώνουν καί μπορεῖ νά προκαλέσουν ἕνα πραγματικό ντόμινο στήν οἰκονομία πού θά «ψαλιδίσει» τά εἰσοδήματα τῶν νοικοκυριῶν καί θά ἐκτινάξει τό κόστος γιά τίς ἐπιχειρήσεις.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…