Προσυμπληρωμένα τά τεκμαρτά εἰσοδήματα!

ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ θά εἶναι τά τεκμαρτά εἰσοδήματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες.

Ὁ φόρος ὁ ὁποῖος θά βεβαιωθεῖ, θά προκύπτει μέ βάση τό τεκμαρτό, ἄν τό δηλωθέν εἰσόδημα δέν ὑπερβαίνει τόν ἐλάχιστο πῆχυ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι τό νέο σύστημα φορολογήσεως τῶν ἐπιτηδευματιῶν προβλέπει τήν καθιέρωση ἑνός ἐλάχιστου ποσοῦ γιά τό ὁποῖο θά φορολογεῖται ὁ ὑπόχρεος ἀπό τό φορολογικό ἔτος 2023, τό ἐλάχιστο ὕψος τοῦ ὁποίου θά εἶναι 10.920 εὐρώ, προσαυξανόμενο ἀνάλογα πρός τό κόστος μισθοδοσίας τῶν ὑπαλλήλων, τά ἔτη λειτουργίας κ.λπ. Ἀκόμη καί ἄν δηλώσει λιγώτερα κέρδη ὁ ὑπόχρεος, ὁ φόρος θά ὑπολογισθεῖ ἐπί τοῦ ἐλάχιστου ποσοῦ πού προβλέπεται.

Ὁ ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας, πού θεωρεῖ ὅτι ἀδικεῖται προκειμένου νά ἀποφύγει τό «χαράτσι», θά μπορεῖ νά ὑποβάλει σχετική αἴτηση στήν πλατφόρμα πού θά ἀνοίξει τό καλοκαίρι ζητῶντας τήν διενέργεια φορολογικοῦ ἐλέγχου προκειμένου νά ἀποδείξει ὅτι ἔχει εἰσόδημα μικρότερο τοῦ τεκμαρτοῦ.

Ὅπως προβλέπει ὁ φορολογικός νόμος, ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες θά μποροῦν νά ἀμφισβητοῦν τό τεκμήριο τῆς ἐλάχιστης ἀμοιβῆς πέραν ἀπό τούς λόγους πού καθιστοῦσαν τό τεκμήριο μαχητό (ἀσθένεια, ἀνωτέρα βία, κ.λπ.).

Ὡστόσο οἱ ἐπαγγελματίες πού θά προβοῦν σέ τέτοια ἐνέργεια θά πρέπει νά προσκομίσουν τά ἀναγκαῖα δικαιολογητικά γιά τήν ἀπόδειξη τῶν ἰσχυρισμῶν τους. Τό αἴτημα τοῦ ἐλέγχου δέν ἀκυρώνει τήν ἔκδοση ἐκκαθαριστικοῦ μέ βάση τόν τεκμαρτό προσδιορισμό τοῦ εἰσοδήματος.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἐφορία πρῶτα θά βεβαιώσει τό ποσόν τοῦ φόρου πού θά καλεῖται νά πληρώσει ὁ ἐπαγγελματίας μέ βάση τό τεκμαρτό εἰσόδημα. Ἡ Φορολογική Διοίκησις ἐλέγχει τήν ἀλήθεια τῶν ἰσχυρισμῶν καί τήν ἀκρίβεια τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων τοῦ ὑπόχρεου, καί ἐφ’ ὅσον μετά τόν ἔλεγχο ἀποδειχθεῖ ὅτι τό πραγματικό εἰσόδημα εἶναι μικρότερο, θά γίνει νέα ἐκκαθάρισις καί θά μειωθεῖ ὁ φόρος.

Τό τεκμήριο εἰσοδήματος εἶναι μαχητό ὅταν συντρέχουν μία σειρά ἀπό λόγους.

Εἰδικώτερα, τό τεκμαρτό εἰσόδημα μπορεῖ νά ἀμφισβητηθεῖ γιά ἀντικειμενικούς λόγους, ἐφ’ ὅσον συντρέχει κάποια ἀπό τίς παρακάτω προϋποθέσεις:

– Στρατιωτική θητεία, Φυλάκισις, Νοσηλεία σέ νοσοκομεῖο ἤ κλινική, Ἀδυναμία ἀσκήσεως δραστηριότητος λόγῳ ἐγκυμοσύνης ἤ κατά τούς 12 μῆνες μετά τόν τοκετό ἤ τήν υἱοθεσία ἤ ἀναδοχή τέκνου, Ἐκτεταμένες φυσικές καταστροφές πού κατέστησαν ἀδύνατη, συνολικά ἤ μερικά, τήν ἄσκηση τῆς ἐπαγγελματικῆς ἤ ἐπιχειρηματικῆς τους δραστηριότητος, Ἀνάκλησις τῆς ἄδειας λειτουργίας τῆς ἀτομικῆς τους ἐπιχειρήσεως ἤ τῆς ἄδειας ἀσκήσεως ἐπαγγέλματός τους, Ἀπαγόρευσις λειτουργίας τοῦ καταστήματος ἤ ἄλλου χώρου ἀσκήσεως τῆς ἐπαγγελματικῆς ἤ ἐπιχειρηματικῆς τους δραστηριότητος σέ ἐφαρμογή ἀποφάσεως δημόσιας ἀρχῆς γιά λόγους προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας ἤ ἄλλου λόγου πού ὑπαγορεύει τό δημόσιο συμφέρον, Ἄλλοι λόγοι ἀνωτέρας βίας πού ἐμποδίζουν τήν ἄσκηση ἐπιχειρηματικῆς δραστηριότητος γιά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση τζίρου 46% το 2023 για τη Solidus Securities

Εφημερίς Εστία
Η εισηγμένη στην Ν.Ε.Α. αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) επενδυτική εταιρεία με την επωνυμία «SOLIDUS SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» με βάση τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών  Κύπρου και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και για την όσο το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων της Εταιρείας και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού ανακοινώνει τις Εγκεκριμένες και Ελεγμένες Οικονομικές  Καταστάσεις της για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Τί μᾶς κρύβουν γιά τό μεταναστευτικό: 10.594 «εἴσοδοι» τό πρῶτο τρίμηνο!

Εφημερίς Εστία
Μειώνονται οἱ ροές ἀπό τήν Τουρκία, ἀλλά αὐξάνονται δραματικά ἀπό τήν Ἀφρική – Τί δείχνουν τά στατιστικά στοιχεῖα – Ρεκόρ ὀκταετίας, σύμφωνα μέ τόν ΟΗΕ

Ἡ ἀχίλλειος πτέρνα καί ὁ ἀπό μηχανῆς «Θεός»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ χαρακτηριστικά τῶν προσεχῶν εὐρωεκλογῶν ὅπως αὐτά διαμορφώνονται μέχρι στιγμῆς, εἶναι τά ἑξῆς:

Προσωρινή διακοπή τοῦ Flyover Θεσσαλονίκης λόγῳ… ἐκλογῶν!

Εφημερίς Εστία
ΟΙ Επικείμενες Εὐρωεκλογές ὁδήγησαν στήν ἀναστολή τῶν ἐργασιῶν γιά τήν κατασκευή τοῦ πολυδιαφημισμένου ὑπερσύγχρονου δρόμου ταχείας κυκλοφορίας Flyover στήν Θεσσαλονίκη.

Ἡ παντελής ἄγνοια ὡς πολιτικό προσόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ φίλος μου εἶναι ἄνθρωπος σοβαρός. Κινεῖται στόν χῶρο τῆς ἀριστερᾶς, εἶναι «ἰντελεκτυέλ», τοῦ ἀρέσει ἡ καλή ζωή, λατρεύει τήν καλή μουσική καί ἀπολαμβάνει, κατά τό δυνατόν, τήν ζωή του.