Πρός μόνιμο μηχανισμό 10ετίας γιά ἐπιδότηση τῶν νοικοκυριῶν

Πηγές ἀβεβαιότητος, Ὄμικρον καί ἐνεργειακή κρίσις

ΒΑΡΕΙΑ σκιά στήν οἰκονομία ρίχνουν ἡ ἐνεργειακή κρίσις καί ἡ μετάλλαξις Ὄμικρον πού ἀποτελοῦν τίς δύο μεγάλες πηγές ἀβεβαιότητος τοῦ ἑπόμενου ἔτους. Μέ δεδομένο ὅτι οὐδεμία πρόβλεψις μπορεῖ νά γίνει αὐτή τήν στιγμή γιά τήν διάρκεια καί τήν ἔνταση τῶν δύο αὐτῶν φαινομένων, στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο εἶναι σέ ἑτοιμότητα γιά πρόσθετα μέτρα ἐφ’ ὅσον χρειασθεῖ. Πηγές στό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο ἐπεσήμαναν χθές πώς ὁ πιό βασικός δείκτης αὐτές τίς ἡμέρες εἶναι ἡ πορεία τῆς «Ὄμικρον» στά νοσοκομεῖα τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς. Πέρα ἀπό τήν σημασία τῆς πορείας της, ἔχει σημασία γιατί δείχνει καί πόσο μεγάλη εἶναι ἀκόμη ἡ ἀσάφεια, ἐξήγησαν. Ἐξετίμησαν πάντως πώς δέν ἔχει φανεῖ ἀκόμη ἡ ψυχολογία τῆς λήξεως τοῦ πανδημικοῦ φαινομένου. Καί ἔτσι δέν ἔχουν ἀκόμη φανεῖ καί οἱ ἐπιπτώσεις στήν οἰκονομία ἀπό τήν ἀλλαγή αὐτή. Ταυτοχρόνως τόνισαν ὅτι ἡ ἄνοδος τῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας θά περιορίζει τό τελευταῖο 3μηνο τήν δυναμική τοῦ ΑΕΠ, ἀλλά ὄχι τό δημοσιονομικό ἀποτέλεσμα. Ταυτοχρόνως εἶπαν πώς δέν ἔχει νόημα νά γίνει ἀναθεώρησις τοῦ ΑΕΠ πρός τά «πάνω» γιά φέτος ἄν καί θεωρεῖται δεδομένο πώς τό ΑΕΠ θά κλειδώσει πολύ πιό πάνω ἀπό τό 6,9% πού ἀναφέρει ὁ νέος Προϋπολογισμός.

Αὐτό ἄλλως τε δείχνει ἡ πολύ μεγάλη αὔξησις στά φορολογικά ἔσοδα μέ ἀποτέλεσμα αὐτά νά ὑπερβοῦν τόν στόχο κατά 690 ἑκατ. εὐρώ μόνο μέσα στόν Νοέμβριο. Συνολικῶς στό 11μηνο, τά φορολογικά ἔσοδα ἔχουν ξεπεράσει τόν στόχο κατά 855 ἑκατ. εὐρώ, κάτι πού σημαίνει ὅτι ἤδη τά φορολογικά ἔσοδα ἔχουν οὐσιαστικά ξεπεράσει τίς εἰσπράξεις ὁλόκληρης τῆς περυσινῆς χρονιᾶς. Ἡ χρονιά ἀναμένεται νά κλείσει πλέον μέ φορολογικά ἔσοδα ὑψηλότερα τοῦ ἐπικαιροποιημένου στόχου τῶν 46,86 δισ. εὐρώ. «Τά αὐξημένα σέ σχέση μέ τίς προβλέψεις τοῦ προϋπολογισμοῦ φορολογικά ἔσοδα συνεχίζονται καί τόν μῆνα Νοέμβριο, κάτι πού ἐπιβεβαιώνει τήν ταχύτερη τοῦ ἀναμενόμενου ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, πού ἄλλωστε ἔχει καταγραφεῖ καί ἀπό τά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ὑπηρεσίας» δήλωσε ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Οἰκονομικῶν Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσιάζοντας τά στοιχεῖα τοῦ προϋπολογισμοῦ.

Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα αὐτά γιά τό 11μηνο 2021:

• τά ἔσοδα ἀπό φόρους ξεπέρασαν τίς προβλέψεις κατά 330 ἑκατομμύρια.

• τά συνολικά κρατικά ἔσοδα ὑπερέβησαν κατά 412 ἑκατ. εὐρώ τούς στόχους.

• τό πρωτογενές ἔλλειμμα ἦταν 1,094 δισ. μικρότερο ἀπό τίς προβλέψεις τοῦ Προϋπολογισμοῦ. Τά ἔσοδα ἀπό φόρους ἀνῆλθαν σέ 43,003 δισ. εὐρώ, ηὐξημένα κατά 855 ἑκατ. εὐρώ ἤ 2% ἔναντι τοῦ στόχου πού ἔχει περιληφθεῖ στήν εἰσηγητική ἔκθεση τοῦ Προϋπολογισμοῦ 2022. Ἀναφορικῶς πρός τόν μόνιμο μηχανισμό προστασίας ἀπό τίς ἐνεργειακές κρίσεις, πηγές τοῦ ΥΠΟΙΚ ὑπεστήριξαν ὅτι μπορεῖ νά διαρκέσει μία 10ετία γιά νά προφυλάξει ἀπό τίς διακυμάνσεις στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος. Ὁ μηχανισμός δέν θά ἔχει μόνο εἰσοδηματικά κριτήρια (λόγῳ τῆς μεγάλης φοροδιαφυγῆς στό ΦΠΑ), ἀλλά θά περιλαμβάνει καί ζητήματα γιά τή συνθετότητα τῶν λογαριασμῶν ρεύματος πού μπορεῖ νά ἀνήκουν σέ ἄλλον ἀπό τόν δικαιοῦχο. «Εἶναι μία πολύ σύνθετη ἄσκησις» εἶπαν χαρακτηριστικά. Δέν εἶναι ἀκόμη σαφές ἄν ὁ μηχανισμός θά ἀφορᾶ καί σέ ἐπιχειρήσεις, οὔτε τό πῶς μία τέτοια κάλυψις θά μπορεῖ νά συνάδει μέ τό καθεστώς κρατικῶν ἐνισχύσεων τῆς ΕΕ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ