ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Πρός μίνι ἀναδιάρθρωση τοῦ δημοσίου χρέους

ΣΤΗΝ πρόωρη ἀποπληρωμή, τό ἀμέσως προσεχές διάστημα, ποσοῦ ὕψους περίπου 3,6 δισ. εὐρώ, ἀπό τά ὑφιστάμενα δάνεια πού ἔχει λάβει ἡ χώρα ἀπό τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, προχωρεῖ ἡ Κυβέρνησις. Μαζί μέ ἄλλες κινήσεις τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θά προχωρήσει σέ μίνι αναδιάρθωση τοῦ δημοσίου χρέους. Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, ἡ ἀποπληρωμή θά πραγματοποιηθεῖ σέ συνεννόηση καί ἐφαρμόζοντας πλήρως τούς ὅρους καί τίς συμβατικές ὑποχρεώσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἔναντι τῶν πιστωτῶν του, διατηρώντας σταθερό τό πλαίσιο τῆς περιόδου ἐποπτείας καί ἐνεργή τήν συμμετοχή ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων μερῶν.

Ἡ ἐν λόγω ἀποπληρωμή θά ἀφορᾶ τό μέρος τῶν δανείων μέ λήξεις ἐντός τῶν ἐτῶν 2021 καί 2022. Εἶναι ἡ δεύτερη πού λαμβάνει χώρα ἀπό τήν παροῦσα Κυβέρνηση, μέσα σέ ἕναν χρόνο, ἀποπληρώνοντας ἔτσι 6,3 δισ. εὐρώ ἀπό τά συνολικά περίπου 8 δισ. εὐρώ τοῦ δανεισμοῦ ἀπό τό ΔΝΤ μέχρι τό καλοκαίρι τοῦ 2019, ἤτοι περίπου τό 80% αὐτοῦ.
Μέ τήν προεξόφληση ἐπιτυγχάνεται περαιτέρω καί ἄμεσα ἡ βέλτιστη ἀξιοποίησις τῶν ταμειακῶν διαθεσίμων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἡ μείωσις τοῦ ἐπιτοκιακοῦ καί συναλλαγματικοῦ κινδύνου, ἡ μείωσις τοῦ κινδύνου ἀναχρηματοδοτήσεως γιά τά ἑπόμενα δύο ἔτη, ἐνῶ βελτιώνονται οἱ βασικοί δεῖκτες βιωσιμότητος τοῦ δημοσίου χρέους, ὅπως ὁ δείκτης ἐτησίων μεικτῶν χρηματοδοτικῶν ἀναγκῶν ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ, καθώς καί ὁ λόγος χρέους πρός ΑΕΠ. Ἐπί τῆς οὐσίας, τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προχωρεῖ σέ μία ἀναδιάρθρωση τοῦ δημοσίου χρέους, μέ φιλοδοξία καί κεντρικό στόχο νά βελτιώσει τό προφίλ τοῦ χρέους καί ταυτοχρόνως νά μειώσει τό κόστος δανεισμοῦ, καταβάλλοντας χαμηλότερα ποσά γιά τήν ἐξυπηρέτησή του.

Ἡ κίνησις ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν διαδικασιῶν διαχειρίσεως τῆς βιωσιμότητος τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους καί συμφώνως πρός πληροφορίες θά συνδυασθεῖ τήν ἑπομένη χρονιά μέ λιγώτερες ἐκδόσεις ἐντόκων γραμματίων ἐνῶ θά ἐξετασθεῖ καί τό ἐνδεχόμενο νά προεξοφληθοῦν 2 δισ. εὐρώ ἀπό τά χρεολύσια τοῦ 2022 πού ἀφοροῦν σέ δάνεια τοῦ πρώτου μνημονίου. Συμφώνως πρός παράγοντες τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, πρόκειται γιά μία κίνηση πού θά δοῦν ἀκόμη πιό θετικά οἱ ἀγορές καί κατά συνέπεια θά συμβάλλει στήν βελτίωση τῆς ἐπενδυτικῆς ἐμπιστοσύνης. Αὐτό βεβαίως ἐφ’ ὅσον διατηρηθεῖ τό «μαξιλάρι» ρευστότητος, ἀλλά καί συνεχισθοῦν οἱ συνετές δημοσιονομικές πολιτικές παρά τήν χρήση κονδυλίων προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ ἀνάγκες πού προκύπτουν λόγω τῆς πανδημίας. Ἡ ἐπιβάρυνσις γιά τά δάνεια τοῦ ΔΝΤ ἀνέρχεται σέ1,91% ὅπως προβλέπεται ἀπό τόν τρόπο «τιμολογήσεως» τῶν δανείων πού χορηγεῖ τό ΔΝΤ καθώς ἡ κάθε χώρα δανείζεται ἀπό τό Ταμεῖο μέ ἐπιτόκιο 1,91% ἄν τό ὕψος τοῦ δανείου ἀντιστοιχεῖ ἕως καί τό 187,5% τῆς συμμετοχῆς τῆς χώρας σέ αὐτό. Οἱ ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς στρατηγικῆς ἐπισημαίνουν ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ ἕνα μέρος πιό ἀκριβοῦ δανεισμοῦ μέ χαμηλότερου κόστους καί μέ ὑψηλή ζήτηση στή δευτερογενῆ ἀγορά, ὅπως εἶναι οἱ μακροπρόθεσμοι τίτλοι πού μπορεῖ νά βοηθήσουν καί στήν ὁλική διάρθρωση τοῦ χρέους.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.