Πρός μίνι ἀναδιάρθρωση τοῦ δημοσίου χρέους

ΣΤΗΝ πρόωρη ἀποπληρωμή, τό ἀμέσως προσεχές διάστημα, ποσοῦ ὕψους περίπου 3,6 δισ. εὐρώ, ἀπό τά ὑφιστάμενα δάνεια πού ἔχει λάβει ἡ χώρα ἀπό τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, προχωρεῖ ἡ Κυβέρνησις. Μαζί μέ ἄλλες κινήσεις τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θά προχωρήσει σέ μίνι αναδιάρθωση τοῦ δημοσίου χρέους. Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, ἡ ἀποπληρωμή θά πραγματοποιηθεῖ σέ συνεννόηση καί ἐφαρμόζοντας πλήρως τούς ὅρους καί τίς συμβατικές ὑποχρεώσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἔναντι τῶν πιστωτῶν του, διατηρώντας σταθερό τό πλαίσιο τῆς περιόδου ἐποπτείας καί ἐνεργή τήν συμμετοχή ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων μερῶν.

Ἡ ἐν λόγω ἀποπληρωμή θά ἀφορᾶ τό μέρος τῶν δανείων μέ λήξεις ἐντός τῶν ἐτῶν 2021 καί 2022. Εἶναι ἡ δεύτερη πού λαμβάνει χώρα ἀπό τήν παροῦσα Κυβέρνηση, μέσα σέ ἕναν χρόνο, ἀποπληρώνοντας ἔτσι 6,3 δισ. εὐρώ ἀπό τά συνολικά περίπου 8 δισ. εὐρώ τοῦ δανεισμοῦ ἀπό τό ΔΝΤ μέχρι τό καλοκαίρι τοῦ 2019, ἤτοι περίπου τό 80% αὐτοῦ.
Μέ τήν προεξόφληση ἐπιτυγχάνεται περαιτέρω καί ἄμεσα ἡ βέλτιστη ἀξιοποίησις τῶν ταμειακῶν διαθεσίμων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἡ μείωσις τοῦ ἐπιτοκιακοῦ καί συναλλαγματικοῦ κινδύνου, ἡ μείωσις τοῦ κινδύνου ἀναχρηματοδοτήσεως γιά τά ἑπόμενα δύο ἔτη, ἐνῶ βελτιώνονται οἱ βασικοί δεῖκτες βιωσιμότητος τοῦ δημοσίου χρέους, ὅπως ὁ δείκτης ἐτησίων μεικτῶν χρηματοδοτικῶν ἀναγκῶν ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ, καθώς καί ὁ λόγος χρέους πρός ΑΕΠ. Ἐπί τῆς οὐσίας, τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προχωρεῖ σέ μία ἀναδιάρθρωση τοῦ δημοσίου χρέους, μέ φιλοδοξία καί κεντρικό στόχο νά βελτιώσει τό προφίλ τοῦ χρέους καί ταυτοχρόνως νά μειώσει τό κόστος δανεισμοῦ, καταβάλλοντας χαμηλότερα ποσά γιά τήν ἐξυπηρέτησή του.

Ἡ κίνησις ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν διαδικασιῶν διαχειρίσεως τῆς βιωσιμότητος τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους καί συμφώνως πρός πληροφορίες θά συνδυασθεῖ τήν ἑπομένη χρονιά μέ λιγώτερες ἐκδόσεις ἐντόκων γραμματίων ἐνῶ θά ἐξετασθεῖ καί τό ἐνδεχόμενο νά προεξοφληθοῦν 2 δισ. εὐρώ ἀπό τά χρεολύσια τοῦ 2022 πού ἀφοροῦν σέ δάνεια τοῦ πρώτου μνημονίου. Συμφώνως πρός παράγοντες τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, πρόκειται γιά μία κίνηση πού θά δοῦν ἀκόμη πιό θετικά οἱ ἀγορές καί κατά συνέπεια θά συμβάλλει στήν βελτίωση τῆς ἐπενδυτικῆς ἐμπιστοσύνης. Αὐτό βεβαίως ἐφ’ ὅσον διατηρηθεῖ τό «μαξιλάρι» ρευστότητος, ἀλλά καί συνεχισθοῦν οἱ συνετές δημοσιονομικές πολιτικές παρά τήν χρήση κονδυλίων προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ ἀνάγκες πού προκύπτουν λόγω τῆς πανδημίας. Ἡ ἐπιβάρυνσις γιά τά δάνεια τοῦ ΔΝΤ ἀνέρχεται σέ1,91% ὅπως προβλέπεται ἀπό τόν τρόπο «τιμολογήσεως» τῶν δανείων πού χορηγεῖ τό ΔΝΤ καθώς ἡ κάθε χώρα δανείζεται ἀπό τό Ταμεῖο μέ ἐπιτόκιο 1,91% ἄν τό ὕψος τοῦ δανείου ἀντιστοιχεῖ ἕως καί τό 187,5% τῆς συμμετοχῆς τῆς χώρας σέ αὐτό. Οἱ ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς στρατηγικῆς ἐπισημαίνουν ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ ἕνα μέρος πιό ἀκριβοῦ δανεισμοῦ μέ χαμηλότερου κόστους καί μέ ὑψηλή ζήτηση στή δευτερογενῆ ἀγορά, ὅπως εἶναι οἱ μακροπρόθεσμοι τίτλοι πού μπορεῖ νά βοηθήσουν καί στήν ὁλική διάρθρωση τοῦ χρέους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ