Πρός μίνι ἀναδιάρθρωση τοῦ δημοσίου χρέους

ΣΤΗΝ πρόωρη ἀποπληρωμή, τό ἀμέσως προσεχές διάστημα, ποσοῦ ὕψους περίπου 3,6 δισ. εὐρώ, ἀπό τά ὑφιστάμενα δάνεια πού ἔχει λάβει ἡ χώρα ἀπό τό Διεθνές Νομισματικό Ταμεῖο, προχωρεῖ ἡ Κυβέρνησις. Μαζί μέ ἄλλες κινήσεις τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θά προχωρήσει σέ μίνι αναδιάρθωση τοῦ δημοσίου χρέους. Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν Χρῆστο Σταϊκούρα, ἡ ἀποπληρωμή θά πραγματοποιηθεῖ σέ συνεννόηση καί ἐφαρμόζοντας πλήρως τούς ὅρους καί τίς συμβατικές ὑποχρεώσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου ἔναντι τῶν πιστωτῶν του, διατηρώντας σταθερό τό πλαίσιο τῆς περιόδου ἐποπτείας καί ἐνεργή τήν συμμετοχή ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων μερῶν.

Ἡ ἐν λόγω ἀποπληρωμή θά ἀφορᾶ τό μέρος τῶν δανείων μέ λήξεις ἐντός τῶν ἐτῶν 2021 καί 2022. Εἶναι ἡ δεύτερη πού λαμβάνει χώρα ἀπό τήν παροῦσα Κυβέρνηση, μέσα σέ ἕναν χρόνο, ἀποπληρώνοντας ἔτσι 6,3 δισ. εὐρώ ἀπό τά συνολικά περίπου 8 δισ. εὐρώ τοῦ δανεισμοῦ ἀπό τό ΔΝΤ μέχρι τό καλοκαίρι τοῦ 2019, ἤτοι περίπου τό 80% αὐτοῦ.
Μέ τήν προεξόφληση ἐπιτυγχάνεται περαιτέρω καί ἄμεσα ἡ βέλτιστη ἀξιοποίησις τῶν ταμειακῶν διαθεσίμων τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, ἡ μείωσις τοῦ ἐπιτοκιακοῦ καί συναλλαγματικοῦ κινδύνου, ἡ μείωσις τοῦ κινδύνου ἀναχρηματοδοτήσεως γιά τά ἑπόμενα δύο ἔτη, ἐνῶ βελτιώνονται οἱ βασικοί δεῖκτες βιωσιμότητος τοῦ δημοσίου χρέους, ὅπως ὁ δείκτης ἐτησίων μεικτῶν χρηματοδοτικῶν ἀναγκῶν ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ, καθώς καί ὁ λόγος χρέους πρός ΑΕΠ. Ἐπί τῆς οὐσίας, τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προχωρεῖ σέ μία ἀναδιάρθρωση τοῦ δημοσίου χρέους, μέ φιλοδοξία καί κεντρικό στόχο νά βελτιώσει τό προφίλ τοῦ χρέους καί ταυτοχρόνως νά μειώσει τό κόστος δανεισμοῦ, καταβάλλοντας χαμηλότερα ποσά γιά τήν ἐξυπηρέτησή του.

Ἡ κίνησις ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῶν διαδικασιῶν διαχειρίσεως τῆς βιωσιμότητος τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους καί συμφώνως πρός πληροφορίες θά συνδυασθεῖ τήν ἑπομένη χρονιά μέ λιγώτερες ἐκδόσεις ἐντόκων γραμματίων ἐνῶ θά ἐξετασθεῖ καί τό ἐνδεχόμενο νά προεξοφληθοῦν 2 δισ. εὐρώ ἀπό τά χρεολύσια τοῦ 2022 πού ἀφοροῦν σέ δάνεια τοῦ πρώτου μνημονίου. Συμφώνως πρός παράγοντες τοῦ οἰκονομικοῦ ἐπιτελείου, πρόκειται γιά μία κίνηση πού θά δοῦν ἀκόμη πιό θετικά οἱ ἀγορές καί κατά συνέπεια θά συμβάλλει στήν βελτίωση τῆς ἐπενδυτικῆς ἐμπιστοσύνης. Αὐτό βεβαίως ἐφ’ ὅσον διατηρηθεῖ τό «μαξιλάρι» ρευστότητος, ἀλλά καί συνεχισθοῦν οἱ συνετές δημοσιονομικές πολιτικές παρά τήν χρήση κονδυλίων προκειμένου νά ἐξυπηρετηθοῦν οἱ ἀνάγκες πού προκύπτουν λόγω τῆς πανδημίας. Ἡ ἐπιβάρυνσις γιά τά δάνεια τοῦ ΔΝΤ ἀνέρχεται σέ1,91% ὅπως προβλέπεται ἀπό τόν τρόπο «τιμολογήσεως» τῶν δανείων πού χορηγεῖ τό ΔΝΤ καθώς ἡ κάθε χώρα δανείζεται ἀπό τό Ταμεῖο μέ ἐπιτόκιο 1,91% ἄν τό ὕψος τοῦ δανείου ἀντιστοιχεῖ ἕως καί τό 187,5% τῆς συμμετοχῆς τῆς χώρας σέ αὐτό. Οἱ ὑποστηρικτές αὐτῆς τῆς στρατηγικῆς ἐπισημαίνουν ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο μπορεῖ νά ἀντικατασταθεῖ ἕνα μέρος πιό ἀκριβοῦ δανεισμοῦ μέ χαμηλότερου κόστους καί μέ ὑψηλή ζήτηση στή δευτερογενῆ ἀγορά, ὅπως εἶναι οἱ μακροπρόθεσμοι τίτλοι πού μπορεῖ νά βοηθήσουν καί στήν ὁλική διάρθρωση τοῦ χρέους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πέμπτη, 16 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟΚΙΝΗΤΟΝ

«Γιαβόλ!» του Γιώργου Χαρβαλιά: Κυκλοφορεί η εμπλουτισμένη Δ’ έκδοση

Εφημερίς Εστία
Το βιβλίο-ορόσημο του Γιώργου Χαρβαλιά για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, με τίτλο «Γιαβόλ! Αίμα, λήθη και υποτέλεια», επανακυκλοφορεί σε Δ’ έκδοση, εμπλουτισμένη με 150 επιπλέον σελίδες πολύτιμης τεκμηρίωσης.

Πρώτη φορά Ἕλλην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προλέγει ὅτι θά κατηγορηθεῖ γιά μειοδοσία!

Μανώλης Κοττάκης
Πρός συνυποσχετικό γιά ὁριοθέτηση ὑφαλοκρηπῖδος μέ ἑλληνικά χωρικά ὕδατα στά 6 μίλια παντοῦ! – Τό Αἰγαῖο στά δύο – Ἰδού γιατί ὁ κ. Γεραπετρίτης δήλωσε στούς Δελφούς ὅτι ἡ παραπομπή στήν Χάγη θά ἔχει «ἀρνητικές συνέπειες γιά τό πρόσωπό μου» – Ὁ ρόλος Ροζάκη – Ὑποστολή σημαίας γιά τά 12 μίλια, κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ κ. Φιντάν

Ἑλλάς καί Κύπρος στήν ὁριογραμμή τῶν συγκρούσεων

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ἤ ἴσως καί ὧρες θά δείξουν κατά πόσον θά ὑπάρξει αὐτοσυγκράτησις, καί δέν θά ἔχουμε κλιμάκωση, μέ ἐμπλοκή περισσοτέρων χωρῶν, στήν πολεμική ἐμπλοκή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἤ θά ἀνοίξουν οἱ πύλες ἑνός Ἀρμαγεδδῶνος.

Ἡ ἀσφάλεια τῆς φρεγάτας «Ὕδρα» ἐτέθη στό ΚΥΣΕΑ

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ πού διαμορφώνεται μετά τήν μαζική ἐπίθεση τοῦ Ἰράν στό Ἰσραήλ ἐξήτασε τό ΚΥΣΕΑ, τό ὁποῖο συνεκλήθη ἐκτάκτως χθές ὑπό τήν προεδρία τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί μέ συμμετοχή τοῦ ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Νίκου Δένδια, ὁ ὁποῖος ὑπό τήν πίεση τῶν γεγονότων ὑπεχρεώθη νά διακόψει τό ταξίδι του στίς ΗΠΑ καί νά ἐπιστρέψει ἐσπευσμένως στήν Ἀθήνα.