ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Πρός 8ο κύκλο ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς

Πότε θά ἐφαρμοσθεῖ, ποιές ἐπιχειρήσεις θά στηριχθοῦν

ΣΕ ΕΝΑ 8ο γῦρο ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς προσανατολίζεται τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, προκειμένου νά στηρίξει τίς ἐπιχειρήσεις πού δοκιμάζονται σκληρά ἀπό τό πολύμηνο lockdown, στήν διαδικασία ἐπανεκκινήσεως καί ἐπαναφορᾶς τους σέ πλήρη οἰκονομική δραστηριότητα. Αὐτό πού ἐξετάζεται εἶναι ἐάν ἡ 8η ἐπιστρεπτέα θά ἀφορᾷ στίς ἀπώλειες ἐσόδων τοῦ Ἀπριλίου ἤ θά ἔχει διμηνιαία διάρκεια προκειμένου νά συμπεριλάβει καί τίς ἀπώλειες τοῦ Μαΐου. Στήν πρώτη περίπτωση θά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή ἀρχές Μαΐου, διαφορετικά ἐάν ἀφορᾷ τίς ἀπώλειες ἐσόδων δύο μηνῶν θά ἐφαρμοσθεῖ τόν Ἰούνιο.

Τό ὕψος τοῦ ποσοῦ πού θά διατεθεῖ ἐκτιμᾶται ὅτι θά διαμορφωθεῖ στά 400 μέ 500 ἑκατομμύρια εὐρώ ἐνῶ καί σέ αὐτή τήν περίπτωση τό 50% τῆς ἐνισχύσεως δέν θά ἐπιστρέφεται, ὑπό τόν ὅρο τῆς διατηρήσεως τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐργαζομένων πιθανότατα ἕως τό τέλος Σεπτεμβρίου. Τό ὑπόλοιπο 50% τοῦ ποσοῦ θά μπορεῖ νά ἐπιστραφεῖ σέ 60 δόσεις ἀπό τόν Ἰανουάριο τοῦ 2022. Ἐνωρίτερα, ἀρχές Ἀπριλίου, θά ἀνοίξει ἡ πλατφόρμα γιά τήν ὑποβολή αἰτήσεων ἐκδηλώσεως ἐνδιαφέροντος γιά τόν 7ο κύκλο, συνολικοῦ ὕψους 1 δισ. εὐρώ. Ἡ πτῶσις τοῦ τζίρου τό διάστημα Ἰανουαρίου-Μαρτίου 2021 ἀναμένεται νά ἀποτελέσει τό βασικό κριτήριο γιά τόν καθορισμό τῶν τελικῶν δικαιούχων ἐνῷ ἡ περίοδος ἀναφορᾶς θά εἶναι τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2020 μέ τήν κατάλληλη προσαρμογή, ὥστε νά ληφθεί ὑπ’ ὄψιν ὅτι γιά μέρος τοῦ μηνός Μαρτίου 2020 ὑπῆρχαν περιοριστικά μέτρα. Μία σκέψις εἶναι νά ὑπολογισθεῖ μόνον τζίρος τοῦ πρώτου διμήνου ἤ ἐναλλακτικῶς νά δοθεῖ ἡ δυνατότης στίς ἐπιχειρήσεις νά ἐπιλέξουν τούς μῆνες πού τίς ἐξυπηρετοῦν.

Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Οἰκονομικῶν, τό ἐλάχιστο ποσοστό ἐνισχύσεως γιά ἐπιχειρήσεις πού εἶναι κλειστές μέ κρατική ἐντολή στήν ἐπιστρεπτέα προκαταβολή 7 θά αὐξηθεῖ στίς 8.000 εὐρώ ἀπό 4.000 πού ἦταν στήν ἐπιστρεπτέα προκαταβολή 6, ἐνῷ κατώτατο ὅριο χρηματοδοτήσεως θά εἶναι τά 1.000 εὐρώ. Δικαίωμα συμμετοχῆς θά ἔχουν ὅλες οἱ ἐπιχειρήσεις, ὑπό τίς ἑξῆς προϋποθέσεις:

– παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% τήν περίοδο Ἰανουάριος-Μάρτιος 2021, συγκριτικῶς πρός τήν περίοδο ἀναφορᾶς.

– ἔχουν ἐλάχιστο τζίρο ἀναφορᾶς 600 εὐρώ (πού ἀντιστοιχεῖ σέ 3 μῆνες).

– Οἱ ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν κάνει ἔναρξη ἐργασιῶν πρίν τήν 1η Ἰανουαρίου 2018 καί δέν ἄνοιξαν ὑποκατάστημα ἀπό τήν 1η Ὀκτωβρίου 2019 ἕως τίς 31 Δεκεμβρίου 2020, θά πρέπει νά μήν ἔχουν αὔξηση τζίρου τό 2020 σέ σχέση μέ τό 2019. Ὁ συγκεκριμένος ὅρος, πού εἰσήχθη γιά πρώτη φορά στήν Ἐπιστρεπτέα 6, ἐκρίθη ἀπαραίτητος, ὥστε νά διανεμηθοῦν οἱ πεπερασμένοι πόροι δικαίως καί στοχευμένως σέ ὅσους πλήττονται περισσότερο καί γιά μεγαλύτερη διάρκεια. Γιά τίς κλειστές ἐπιχειρήσεις τοῦ λιανεμπορίου, τά καταστήματα OΠΑΠ καί τίς σχολές ὁδηγῶν δέν θά ὑπάρχει σύγκρισις τοῦ τζίρου τους τό 2020 μέ αὐτόν τοῦ 2019.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό βαθύ ΠΑΣΟΚ τῶν συντεχνιῶν ὄπισθεν τῆς ὑποψηφιότητος Παπανδρέου

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἀριστοκρατία τοῦ Δημοσίου πού ἐμπόδισε τίς μεταρρυθμίσεις στήν οἰκονομία, διεκδικεῖ κομματική ἐξουσία καί πάλι

Ἡ ἐπαναχάραξις τῶν γραμμῶν

Μανώλης Κοττάκης
Ο,ΤΙ καί νά λένε, εἶναι γεγονός ἀναμφισβήτητο…

ΕΚΠΑ: Ποιό εἶναι τό πιό ἰσχυρό ἐμβόλιο

Εφημερίς Εστία
Καί σέ ποιό χρειάζεται δεύτερη δόσις

Σάν νά μήν πέρασε οὔτε μιά ἡμέρα

Δημήτρης Καπράνος
Ἦταν σάν νά μήν πέρασε μιά ἡμέρα

Σάββατον 21 Ὀκτωβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ