ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Πρός ἐκμετάλλευσιν οἱ σπάνιες γαῖες

«Η ΕΛΛΑΔΑ εἶναι μιά χώρα πού ἔχει ἀπίστευτο ὀρυκτό πλοῦτο.» Αὐτό ἐδήλωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τήν ὁμιλία του στό Ἑλληνικό Ἐπενδυτικό Συνέδριο πού συνδιοργάνωσαν ἡ Morgan Stanley καί τό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν στό Λονδῖνο.

Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός ἀνεφέρετο στό γάλλιο, ἕνα ὀρυκτό πού περιλαμβάνεται στίς σπάνιες γαῖες καί τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἐξορύσσει ἡ χώρα μας σέ τέτοιες ποσότητες, ὥστε νά καλύπτονται οἱ συνολικές ἀνάγκες τῆς Εὐρώπης. Εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης: «Ἡ Εὐρώπη σαφῶς ἔχει ρόλο νά διαδραματίσει, ἀπό τίς σπάνιες γαῖες -ἡ Ἑλλάδα εἶναι μιά χώρα πού ἔχει ἀπίστευτο ὀρυκτό πλοῦτο, μεγάλο μέρος τοῦ ὁποίου εἶναι ἀκόμη ἐντελῶς ἀνεκμετάλλευτο, τήν παραγωγή γαλλίου, τήν ὁποία θά μπορούσαμε νά κάνουμε στήν Ἑλλάδα, καί δέν μποροῦν νά κάνουν πολλές ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες».

Τό γάλλιο εἶναι μία ἀπαραίτητη πρώτη ὕλη γιά τήν ἐπικοινωνία τῶν δικτύων 5G, γιά τήν κατασκευή φορτιστῶν ἠλεκτρικῶν ὀχημάτων, γιά τήν παραγωγή μικροκυκλωμάτων, γιά τήν κατασκευή ραδιοεντοπιστικῶν συσκευῶν ἠλεκτρονικῆς σαρώσεως καί γιά ἄλλα προϊόντα σύγχρονων τεχνολογιῶν αἰχμῆς. Τό πόσο ἀπαραίτητο εἶναι συνάγεται ἀπό τό γεγονός, ὅτι ἡ ἴδια ἡ Κομμισσιόν ἔχει προσφάτως ἀσχοληθεῖ μέ τήν ἐκτίμηση τῶν δυνατοτήτων ἐνισχύσεως τῆς εὐρωπαϊκῆς παραγωγῆς. Ἄν λοιπόν ἡ Ἑλλάς ἔχει τήν δυνατότητα νά καλύψει αὐτές τίς ἀνάγκες, ποιός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο ἔχουμε τόσο καθυστερήσει; Ποιόν περιμένουμε νά ἐκμεταλλευθεῖ τίς σπάνιες γαῖες πού ὑπάρχουν στό ὑπέδαφος τῆς Βορείου Ἑλλάδος κυρίως;

Στήν συνάντηση πού εἶχε ὀργανώσει ἡ Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή πρό ἑβδομάδος, ὅσον ἀφορᾶ στήν παραγωγή γαλλίου, εἶχε παραστεῖ ὁ ἐπιχειρηματίας Εὐάγγελος Μυτιληναῖος, ὁ ὁποῖος εἶχε ξεκαθαρίσει ὅτι εἶναι ζήτημα 18 μηνῶν νά τεθεῖ σέ ἐφαρμογή ἕνα πρόγραμμα γιά τήν παραγωγή στήν Ἑλλάδα ὅλου τοῦ γαλλίου πού χρειάζεται ἡ Εὐρώπη. Ἐκτιμᾶται ὅτι ἡ χώρα μας θά μποροῦσε νά παράξει ἕως 45 μετρικούς τόνους τοῦ σπανίου αὐτοῦ μετάλλου κάθε χρόνο. Τό ἐρώτημα λοιπόν παραμένει. Γιατί ἔχουμε καθυστερήσει, ποιόν περιμένουμε νά τό ἐκμεταλλευθεῖ;

Ἕνα δεύτερο σημαντικό σημεῖο πού ἀνέφερε ὁ κ. Μητσοτάκης εἶναι ἡ παραδοχή, ὅτι παρ’ ὅλες τίς προσπάθειες γιά πράσινες τεχνολογίες, ἡ ἐξάρτησις ἀπό τό φυσικό ἀέριο παραμένει. Συνεπῶς τό ζήτημα ἐξορύξεως ἀπό τά κοιτάσματα στόν ἑλληνικό χῶρο παραμένει στήν πρώτη γραμμή. «Θά ἐξακολουθοῦμε νά βασιζόμαστε στό φυσικό ἀέριο» παρεδέχθη ὁ κ. Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ἐδήλωσε: «Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπισημάνω ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι πρωτοπόρος στήν πράσινη ἐνέργεια καί μποροῦμε νά κάνουμε πολύ περισσότερα, εἰδικά ὅταν πρόκειται γιά τόν συνδυασμό τῆς παραγωγῆς ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας μέ καινοτόμες λύσεις ἀποθήκευσης. Γνωρίζουμε ὅτι ἡ ἀποθήκευση δέν πρόκειται νά λύσει τό ζήτημα ἀπό μόνη της. Θά ἐξακολουθοῦμε νά βασιζόμαστε στό φυσικό ἀέριο γιά τήν παραγωγή ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας στό ὁρατό μέλλον. Θέλουμε ὅμως νά διασφαλίσουμε ὅτι οἱ μονάδες μας φυσικοῦ ἀερίου εἶναι σύγχρονες, ὥστε νά εἶναι πιό ἀποδοτικές καί πιό ἀνταγωνιστικές. Φυσικά, ὅταν ἐξετάζουμε τό συνολικό μας ἀποτύπωμα διοξειδίου τοῦ ἄνθρακα, ἡ τεχνολογία δέσμευσης καί ἀποθήκευσης ἄνθρακα θά εἶναι πολύ πιό σημαντική».

Καί σέ ἄλλο σημεῖο: «Ἄν ἐξετάσουμε τή μεγάλη βιομηχανία, εἶναι σαφές ὅτι ἡ ἀπεξάρτηση ἀπό τόν ἄνθρακα θά ἀπαιτήσει κάποια στιγμή μιά λύση γιά τόν ἄνθρακα, λύση ἀποθήκευσης, καί θέλουμε νά εἴμαστε στήν πρώτη γραμμή σέ αὐτόν τόν τομέα. Θέλουμε νά εἴμαστε πρωτοπόροι στήν ὑπεράκτια αἰολική ἐνέργεια, ἡ ὁποία εἶναι μιά ἄλλη ἀνανεώσιμη πηγή πού μποροῦμε νά ἀξιοποιήσουμε». Τό ἐρώτημα εἶναι: Γιατί οἱ προσπάθειες ἐξορύξεως φυσικοῦ ἀέριου στήν Ἑλλάδα δέν ἔχουν προχωρήσει καθόλου; Περιμένει ἡ Κυβέρνησις συνδιαλλαγή μέ τούς Τούρκους γιά νά ἀρχίσει νά ἐκμεταλλεύεται τά κοιτάσματα πού ὑπάρχουν στήν ὑφαλοκρηπῖδα μας;

Συνολικῶς πάντως, ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεφέρθη στίς μεταρρυθμίσεις πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας. «Ἔχουμε ἰσχυρή ἐντολή γιά μεταρρυθμίσεις καί σκοπεύουμε νά προχωρήσουμε μέ μιά ἐπιθετική ἀτζέντα γιά νά διασφαλίσουμε ὅτι ἡ πρόοδος πού ἔχουμε σημειώσει θά συνεχιστεῖ» εἶπε. Τά ἴδια ὅμως λέγει τά τελευταῖα χρόνια, χωρίς νά ἔχουν ἀντιμετωπισθεῖ βασικά ζητήματα, ἡ ἐπίλυσις τῶν ὁποίων ἀπαιτεῖ τομές. Ἡ ἀντιμετώπισις τῆς γραφειοκρατίας καί ἡ καθιέρωσις μονίμου φορολογικοῦ συστήματος εἶναι δύο ἀπό αὐτά.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ