Πρόγραμμα-μαμμούθ ὕψους 1,7 δισ. γιά τήν Πολιτική Προστασία

Νέες δομές διαχειρίσεως καί ἀπόκτησις ἐναέριων μέσων

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ πρόγραμμα Πολιτικῆς Προστασίας στήν Ἑλλάδα στό ὁποῖο δίδεται τό ὄνομα «ΑΙΓΙΣ», παρουσίασε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Χρῆστος Στυλιανίδης, ἀνακοινώνοντας ὅτι γιά τήν ἐφαρμογή του θά διατεθοῦν 1,7 δισ. εὐρώ. Ἐπεσήμανε πρός τήν Ἐπιτροπή Περιφερειῶν ὅτι ἡ πλήρης ὑλοποίησις τοῦ σχεδίου ἀποτελεῖ ἐθνικό στόχο. Ὁ ὑπουργός Κλιματικῆς Κρίσεως καί Πολιτικῆς Προστασίας εἶπε ὅτι εἰς τό ἐπίκεντρον τοῦ σχεδιασμοῦ εἶναι ἡ δημιουργία ἑνός συγχρόνου καί τεχνολογικῶς ἀναβαθμισμένου, πραγματικοῦ Ἐθνικοῦ Συντονιστικοῦ Κέντρου Διαχειρίσεως Κρίσεων ὅπου σέ ἄμεσο χρόνο, μέσῳ καταλλήλων συστημάτων παρακολουθήσεως καί προειδοποιήσεως, εἰδικῶν ἀνιχνευτῶν (drones, early warning systems κ.λπ.) θά δίδεται πλήρης εἰκόνα τῆς χώρας καί θά ἀναλύονται τά δεδομένα σέ συνεχῆ βάση γιά κάθε εἴδους δυνητικό κίνδυνο.

Περαιτέρω ὁ κ. Στυλιανίδης εἶπε ὅτι θά ὑπάρξει ἀναβάθμισις τοῦ συστήματος 112, πού θά δίδει τήν δυνατότητα ἀφ’ ἑνός ἄμεσης ἀποστολῆς προειδοποιητικῶν μηνυμάτων πρός τούς πολῖτες μέ παροχή συγκεκριμένων ὁδηγιῶν αὐτοπροστασίας ἀπό κινδύνους/φυσικές καταστροφές καί ἀφ’ ἑτέρου θά παρέχει στίς Ἀρχές δυνατότητα γεωεντοπισμοῦ τοῦ καλοῦντος, ὥστε νά διασφαλίζεται ἄμεση παροχή βοηθείας ἀπό τίς κατά περίπτωσιν ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ὅπως τό Πυροσβεστικό Σῶμα, τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία καί τό ΕΚΑΒ.

Ἐπίσης στό πρόγραμμα περιλαμβάνεται ἡ διασφάλισις τοῦ πιό ἔγκαιρου καί ἀξιόπιστου συντονισμοῦ γιά ἀποτελεσματική διαχείριση κάθε κινδύνου ἤ καταστροφῆς μέ νέα ἐναέρια κέντρα διοικήσεως καί συντονισμοῦ, κινητά κέντρα ἐπιχειρήσεων καί σύγχρονα συστήματα ἐπικοινωνιῶν.

Μέσα ἀπό τό πρόγραμμα ὅπως εἶπε θά δοθεῖ μεγάλη ἔμφασις σέ ἐκπαιδευτικά προγράμματα τοῦ προσωπικοῦ μέσα ἀπό πρότυπα ἐκπαιδευτικά προγράμματα, σύσταση Ἐθνικῆς Σχολῆς Διαχειρίσεως Κρίσεων καί Ἀντιμετωπίσεως Κινδύνων, πού περιλαμβάνει τήν Ἀκαδημία Πολιτικῆς Προστασίας (μέ ἐκπαιδευτικά προγράμματα γιά ἐθελοντές, στελέχη τῆς Δημόσιας Διοικήσεως καί τῶν ΟΤΑ Α΄ καί Β΄ βαθμοῦ, ἀλλά καί πολῖτες), τήν Πυροσβεστική Ἀκαδημία (σέ Κηφισιά καί Πτολεμαΐδα), καθώς καί πρότυπο Κέντρο Εἰδικῶν Ἐκπαιδεύσεων (Ἐκπαιδεύσεως Διασώσεων Τροχαίων, Πυροσβεστικοῦ Λαβυρίνθου, Ἀντλήσεων κ.ἄ.).

Ἀκόμα προωθεῖται ἡ δημιουργία 13 Περιφερειακῶν Ἐπιχειρησιακῶν Κέντρων Πολιτικῆς Προστασίας πού θά βρίσκονται σέ διαρκῆ ἐπαφή μέ τό Ἐθνικό Κέντρο Διαχειρίσεως Κρίσεων καί μέσω αὐτῆς τῆς δομῆς θά ἐπιλυθεῖ τό θέμα τοῦ κατάλληλου συντονισμοῦ κάθε ἀναγκαίας ἐπιχειρήσεως.

Ὁ ὑπουργός ἀνήγγειλε τήν ἔναρξη ἐθνικοῦ διαλόγου γιά τήν χάραξη Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς γιά τήν Κλιματική Κρίση καί τήν Πολιτική Προστασία, καί τήν συνεργασία μέ τήν ἐπιστημονική κοινότητα γιά τήν πρόληψη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν φυσικῶν καταστροφῶν ἀλλά καί τήν πρόσληψη 500 ἀτόμων τά ὁποῖα θά στελεχώσουν τήν ὁμάδα τῶν δασοκομμάντος καί ἡ ὁποία θά εἶναι ἐπιχειρησιακά ἕτοιμη ἀπό τά μέσα Ἰουνίου καί θά δρᾶ μέ ποικίλους τρόπους, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους.

Τέλος, ὁ κ. Στυλιανίδης ἀνέφερε ὅτι τακτοποιήθηκε τό ζήτημα τοῦ χρέους –8.457.481,64 εὐρώ ἀπό τό 2011 ἕως τό 2016– πρός τήν NSPA, τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία προμηθειῶν τοῦ ΝΑΤΟ, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐξασφαλίζει ἡ χώρα τήν ἐνοικίαση τῶν ἀναγκαίων πτητικῶν μέσων γιά τήν ἀντιπυρική προστασία.

«Πιστέψτε με, δέν θά ἦταν καθόλου εὐχάριστο, νά κυκλοφοροῦν τίτλοι σέ ὅλη τή Συμμαχία, πού νά περιγράφουν τή χώρα μας ὡς ἀσυνεπῆ καί ἀναξιόχρεη, τήν ἴδια στιγμή πού σύμφωνα μέ τή σχετική καταστατική πρόβλεψη, τό χρέος αὐτό θά ἀναλάμβαναν ἀναλογικά ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ σύμμαχοί μας στό ΝΑΤΟ» εἶπε.

Ειδήσεις / Άρθρα

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ