ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόγραμμα-μαμμούθ ὕψους 1,7 δισ. γιά τήν Πολιτική Προστασία

Νέες δομές διαχειρίσεως καί ἀπόκτησις ἐναέριων μέσων

ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ πρόγραμμα Πολιτικῆς Προστασίας στήν Ἑλλάδα στό ὁποῖο δίδεται τό ὄνομα «ΑΙΓΙΣ», παρουσίασε ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός Χρῆστος Στυλιανίδης, ἀνακοινώνοντας ὅτι γιά τήν ἐφαρμογή του θά διατεθοῦν 1,7 δισ. εὐρώ. Ἐπεσήμανε πρός τήν Ἐπιτροπή Περιφερειῶν ὅτι ἡ πλήρης ὑλοποίησις τοῦ σχεδίου ἀποτελεῖ ἐθνικό στόχο. Ὁ ὑπουργός Κλιματικῆς Κρίσεως καί Πολιτικῆς Προστασίας εἶπε ὅτι εἰς τό ἐπίκεντρον τοῦ σχεδιασμοῦ εἶναι ἡ δημιουργία ἑνός συγχρόνου καί τεχνολογικῶς ἀναβαθμισμένου, πραγματικοῦ Ἐθνικοῦ Συντονιστικοῦ Κέντρου Διαχειρίσεως Κρίσεων ὅπου σέ ἄμεσο χρόνο, μέσῳ καταλλήλων συστημάτων παρακολουθήσεως καί προειδοποιήσεως, εἰδικῶν ἀνιχνευτῶν (drones, early warning systems κ.λπ.) θά δίδεται πλήρης εἰκόνα τῆς χώρας καί θά ἀναλύονται τά δεδομένα σέ συνεχῆ βάση γιά κάθε εἴδους δυνητικό κίνδυνο.

Περαιτέρω ὁ κ. Στυλιανίδης εἶπε ὅτι θά ὑπάρξει ἀναβάθμισις τοῦ συστήματος 112, πού θά δίδει τήν δυνατότητα ἀφ’ ἑνός ἄμεσης ἀποστολῆς προειδοποιητικῶν μηνυμάτων πρός τούς πολῖτες μέ παροχή συγκεκριμένων ὁδηγιῶν αὐτοπροστασίας ἀπό κινδύνους/φυσικές καταστροφές καί ἀφ’ ἑτέρου θά παρέχει στίς Ἀρχές δυνατότητα γεωεντοπισμοῦ τοῦ καλοῦντος, ὥστε νά διασφαλίζεται ἄμεση παροχή βοηθείας ἀπό τίς κατά περίπτωσιν ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ὅπως τό Πυροσβεστικό Σῶμα, τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία καί τό ΕΚΑΒ.

Ἐπίσης στό πρόγραμμα περιλαμβάνεται ἡ διασφάλισις τοῦ πιό ἔγκαιρου καί ἀξιόπιστου συντονισμοῦ γιά ἀποτελεσματική διαχείριση κάθε κινδύνου ἤ καταστροφῆς μέ νέα ἐναέρια κέντρα διοικήσεως καί συντονισμοῦ, κινητά κέντρα ἐπιχειρήσεων καί σύγχρονα συστήματα ἐπικοινωνιῶν.

Μέσα ἀπό τό πρόγραμμα ὅπως εἶπε θά δοθεῖ μεγάλη ἔμφασις σέ ἐκπαιδευτικά προγράμματα τοῦ προσωπικοῦ μέσα ἀπό πρότυπα ἐκπαιδευτικά προγράμματα, σύσταση Ἐθνικῆς Σχολῆς Διαχειρίσεως Κρίσεων καί Ἀντιμετωπίσεως Κινδύνων, πού περιλαμβάνει τήν Ἀκαδημία Πολιτικῆς Προστασίας (μέ ἐκπαιδευτικά προγράμματα γιά ἐθελοντές, στελέχη τῆς Δημόσιας Διοικήσεως καί τῶν ΟΤΑ Α΄ καί Β΄ βαθμοῦ, ἀλλά καί πολῖτες), τήν Πυροσβεστική Ἀκαδημία (σέ Κηφισιά καί Πτολεμαΐδα), καθώς καί πρότυπο Κέντρο Εἰδικῶν Ἐκπαιδεύσεων (Ἐκπαιδεύσεως Διασώσεων Τροχαίων, Πυροσβεστικοῦ Λαβυρίνθου, Ἀντλήσεων κ.ἄ.).

Ἀκόμα προωθεῖται ἡ δημιουργία 13 Περιφερειακῶν Ἐπιχειρησιακῶν Κέντρων Πολιτικῆς Προστασίας πού θά βρίσκονται σέ διαρκῆ ἐπαφή μέ τό Ἐθνικό Κέντρο Διαχειρίσεως Κρίσεων καί μέσω αὐτῆς τῆς δομῆς θά ἐπιλυθεῖ τό θέμα τοῦ κατάλληλου συντονισμοῦ κάθε ἀναγκαίας ἐπιχειρήσεως.

Ὁ ὑπουργός ἀνήγγειλε τήν ἔναρξη ἐθνικοῦ διαλόγου γιά τήν χάραξη Ἐθνικῆς Στρατηγικῆς γιά τήν Κλιματική Κρίση καί τήν Πολιτική Προστασία, καί τήν συνεργασία μέ τήν ἐπιστημονική κοινότητα γιά τήν πρόληψη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν φυσικῶν καταστροφῶν ἀλλά καί τήν πρόσληψη 500 ἀτόμων τά ὁποῖα θά στελεχώσουν τήν ὁμάδα τῶν δασοκομμάντος καί ἡ ὁποία θά εἶναι ἐπιχειρησιακά ἕτοιμη ἀπό τά μέσα Ἰουνίου καί θά δρᾶ μέ ποικίλους τρόπους, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τοῦ ἔτους.

Τέλος, ὁ κ. Στυλιανίδης ἀνέφερε ὅτι τακτοποιήθηκε τό ζήτημα τοῦ χρέους –8.457.481,64 εὐρώ ἀπό τό 2011 ἕως τό 2016– πρός τήν NSPA, τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία προμηθειῶν τοῦ ΝΑΤΟ, μέσῳ τῆς ὁποίας ἐξασφαλίζει ἡ χώρα τήν ἐνοικίαση τῶν ἀναγκαίων πτητικῶν μέσων γιά τήν ἀντιπυρική προστασία.

«Πιστέψτε με, δέν θά ἦταν καθόλου εὐχάριστο, νά κυκλοφοροῦν τίτλοι σέ ὅλη τή Συμμαχία, πού νά περιγράφουν τή χώρα μας ὡς ἀσυνεπῆ καί ἀναξιόχρεη, τήν ἴδια στιγμή πού σύμφωνα μέ τή σχετική καταστατική πρόβλεψη, τό χρέος αὐτό θά ἀναλάμβαναν ἀναλογικά ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ σύμμαχοί μας στό ΝΑΤΟ» εἶπε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ