ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Πῶς θά λειτουργήσουν τελικῶς τά σχολεῖα

Τον τρόπο λειτουργίας τῶν σχολείων πού θά ἀνοίξουν ἐν τέλει στίς 14 Σεπτεμβρίου ἀνέπτυξαν διεξοδικῶς οἱ ὑπουργοί Παιδείας καί Ἐσωτερικῶν, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν ἔμφαση στίς μάσκες, στίς ἀπουσίες, στήν σωστή ἐνημέρωση καί φυσικά στά μέτρα πού θά ἰσχύσουν σέ περίπτωση πού ἐμφανισθοῦν κρούσματα.

Ἡ ἐπιλογή τῆς 14ης Σεπτεμβρίου ἔγινε προκειμένου νά ἐπιστρέψουν καί οἱ τελευταῖοι ἐκδρομεῖς, πού βάσει στοιχείων εἶναι χιλιάδες, καί νά περιορισθοῦν οἱ μετακινήσεις τῶν ἀσυμπτωματικῶν πολιτῶν. Ἡ ὑπουργός Νίκη Κεραμέως ἀπηύθυνε ἔκκληση στούς ἐκδρομεῖς νά ἐπιστρέψουν ἄμεσα μέ τίς οἰκογένειές τους στά ἀστικά κέντρα. Τά ὅποια μέτρα προστασίας καί προλήψεως θά ἐπικαιροποιοῦνται συμφώνως πρός τίς εἰσηγήσεις τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Προστασίας τῆς Δημόσιας Ὑγείας. «Τά παιδιά μας εἶναι πιό ἀσφαλῆ στό σχολεῖο, ὅπου λειτουργοῦν μέ κανόνες, μέ τήν καθοδήγηση τῶν πολύτιμων ἐκπαιδευτικῶν τους, παρά στόν δρόμο καί στίς πλατεῖες ὅπου παίζουν χωρίς κανόνες» εἶναι τό μήνυμα πού θέλει νά περάσει στήν κοινωνία ἡ κ. Κεραμέως. Συνολικά 16 εἶναι τά μέτρα προστασίας πού θά ἰσχύσουν ὄχι μόνο γιά τά σχολεῖα ἀλλά καί τά φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσῶν κ.τ.λ.

Ἡ μάσκα θά εἶναι ὑποχρεωτική μέσα στήν τάξη ἀλλά καί ἔξω ὅπου ὑπάρχει συγχρωτισμός, καθώς καί στά μέσα μεταφορᾶς μαθητῶν. Ἰδιαίτερη ἔμφαση θά δοθεῖ στούς μαθητές τῶν νηπιαγωγείων ἕως καί τήν Τρίτη Δημοτικοῦ. Ἡ διάθεσις τῶν μασκῶν σέ μαθητές καί ἐκπαιδευτικούς, σέ δημόσια καί ἰδιωτικά σχολεῖα, θά εἶναι δωρεάν. Εἶναι ἕτοιμες οἱ ὁδηγίες πού θά σταλοῦν στά σχολεῖα, ἐνῶ σέ συνεργασία μέ τόν Πανελλήνιο Ἰατρικό Σύλλογο, ἰατροί θά ἐπισκέπτονται τά σχολεῖα γιά νά ἐξηγήσουν τά μέτρα προστασίας καί ποιά εἶναι ἡ ἐνδεδειγμένη χρῆσις τῆς μάσκας. Σέ κάθε σχολεῖο θά ὑπάρχουν ἀντισηπτικά, ἐνῶ σχολαστικός θά εἶναι ὁ καθαρισμός ὅλων τῶν χώρων, μερίμνῃ τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως. Ἡ ὑπουργός προέτρεψε τούς γονεῖς νά ἀφήσουν τά παιδιά τους στό ὁλοήμερο σχολεῖο γιά νά ἔρχονται ὅσο τό δυνατόν λιγώτερο σέ ἐπαφή μέ ἄτομα πού ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες. Ὅπου ὑπάρχει ὑποψία κρούσματος θά γίνονται δειγματοληπτικοί ἔλεγχοι ἀπό τόν ΕΟΔΥ.

Γιά νά περιορισθεῖ ὁ συγχρωτισμός μεταξύ μαθητῶν, θά πραγματοποιοῦνται τά διαλείμματα σέ διαφορετικές ὧρες καί σέ διαφορετικούς χώρους τοῦ ἑκάστοτε σχολείου. Εἰδικές ὁδηγίες ἔχουν δοθεῖ καί γιά τήν λειτουργία τῶν κυλικείων. Οἱ σχολικές ἑορτές θά πραγματοποιοῦνται ἐντός κάθε σχολείου καί ὁ ἁγιασμός θά γίνει ἀνά τάξη, σέ ἐξωτερικό χῶρο, μέ ὅλα τά μέτρα προστασίας. Ὅλοι οἱ μαθητικοί διαγωνισμοί θά γίνουν ὑποχρεωτικά μέ τήν χρήση τῆς μάσκας. Καθ’ ὅλη τήν σχολική χρονιά δέν θά πραγματοποιηθοῦν πολυήμερες ἐκδρομές καί συνέδρια. Οἱ δέ ἐπισκέψεις σέ μουσεῖα, δημόσια κτήρια, κ.τ.λ. θά πραγματοποιοῦνται ἀνά τμῆμα. Τά σχολικά παιγνίδια θά γίνονται ἀπό μικρές, σταθερές ὁμάδες, ἐνῶ δέν θά πραγματοποιηθεῖ κανένα σχολικό πρωτάθλημα. Ἀνάλογες συνθῆκες θά ἐπικρατήσουν καί στά ἐργαστήρια, ὅπου οἱ μαθητές θά εἶναι σταθεροί καί ὁ ἐξοπλισμός θά καθαρίζεται σχολαστικῶς μετά ἀπό κάθε χρήση.

Ἡ κ. Κεραμέως ἀνεκοίνωσε ὅτι παρέχεται δωρεάν σέ κάθε μαθητή δημοτικοῦ σχολείου ἕνα ἀτομικό παγούρι, δωρεά τοῦ Ἱδρύματος Ἀθανασίου Λασκαρίδη. Πρόκειται γιά ἕνα μέτρο πού δέν θά ἐπιτρέψει τήν ἀνταλλαγή μπουκαλιῶν, ποτηριῶν καί ἐπαφῆς στόματος μέ τήν βρύση.

Ἀπό τήν ὑποχρεωτική χρήση μάσκας θά ἐξαιρεθοῦν τά παιδιά μέ γνωσιακή, ἀναπτυξιακή ἤ ψυχική διαταραχή ἤ διαταραχή συμπεριφορᾶς καί παιδιά μέ σοβαρό νευρολογικό, μυϊκό ἤ ἄλλο νόσημα πού τά ἐμποδίζει νά χειρισθοῦν τήν μάσκα τους. Οἱ ἀπουσίες θά δικαιολογοῦνται ἐάν ὁ μαθητής ἤ ὁ ἐκπαιδευτικός νοσεῖ ἀπό κορωνοϊό ἤ κάποιος πού κατοικεῖ στό σπίτι (ἀπαραίτητη ἡ προσκόμισις ἰατρικῆς βεβαιώσεως) ἤ ἐάν ὁ μαθητής ἤ ὁ ἐκπαιδευτικός ἀνήκουν σέ ὁμάδα αὐξημένου κινδύνου. Τέλος, σέ περίπτωση κρούσματος δέν θά μπαίνει σέ καραντίνα ὅλο τό σχολεῖο, ἀλλά ἡ συγκεκριμένη τάξις, θά ἀκολουθεῖ ἰχνηλάτησις τῶν ἐπαφῶν καί ἐφ’ ὅσον χρειασθεῖ τά μαθήματα θά παραδίδονται μέσω τηλεδιασκέψεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923