ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Πῶς στήθηκε τό κόλπο τῆς Folli Follie στήν Ἀσία

Ἕνδεκα χρόνια «μαγειρεύοντο» οἱ ἰσολογισμοί

ΕΠΑΝΩ ἀπό μία δεκαετία ἡ Folli Follie ἐξαπατοῦσε τούς ἐπενδυτές, παρουσιάζοντας ἀνακριβεῖς οἰκονομικές καταστάσεις, διογκωμένο κύκλο πωλήσεων, καί μεταφέροντας ψευδῆ κέρδη καί ταμειακά διαθέσιμα βάσει εἰκονικῶν τιμολογίων. Ὅλα αὐτά βεβαίως σ’ ἕνα «ἰλλουστρασιόν» περιτύλιγμα, πού ἐνεφάνιζε τήν ἑταιρεία ὡς μία ἐκ τῶν πλέον ἐξωστρεφῶν ἑλληνικῶν ἐπιχειρήσεων, μέ τεράστιο κύκλο ἐργασιῶν κυρίως στήν Ἀσία. Στό βούλευμα τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν, βάσει τοῦ ὁποίου ὁ οἰκονομικός εἰσαγγελεύς Γιάννης Δραγάτσης διέταξε τήν δέσμευση τῶν λογαριασμῶν τῆς οἰκογενείας Κουτσολιούτσου καί τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ., περιγράφονται οἱ τακτικές ἐξαπατήσεως τῶν ἐπενδυτῶν, καί συνάγεται ὅτι «πρόκειται γιά μεθοδευμένη καί σχεδιασμένη ἀπό, τουλάχιστον, τό 2007, ἐξαπάτηση τῶν ἐπενδυτῶν πού ἐμπιστεύθηκαν τήν εἰλικρίνεια τῶν δημοσιευμένων ἰσολογισμῶν τῆς ἑταιρείας, προχώρησαν σέ ἀγορά μετοχῶν της καί σήμερα ἔχουν καταγράψει τεράστια οἰκονομική ζημία, ἀφοῦ ἡ τιμή τῆς μετοχῆς μετά τήν ἀποκάλυψη τῆς ἀπάτης ἔχει ὑποστεῖ οἰκονομική ἀπαξίωση».

Στήν πρότασή του πρός τό δικαστικό Συμβούλιο, ὁ κ. Δραγάτσης περιλαμβάνει τήν ἔνορκη κατάθεση τῆς ἐπί κεφαλῆς τῆς Διευθύνσεως Εἰσηγμένων Ἑταιρειῶν τῆς Ἐπιτροπῆς Κεφαλαιαγορᾶς, Ἰλιάννας Κούρκαφα, ἡ ὁποία ἐπικαλεῖται τά πρῶτα στοιχεῖα ἀπό τόν ἔλεγχο τοῦ οἴκου Alvarez & Marsal. Τό πόρισμα τῆς ἐλεγκτικῆς ἑταιρείας ἐντόπισε τρεῖς περιόδους καί μεθόδους καταχωρίσεως εἰκονικῶν συναλλαγῶν. Ἡ πρώτη ἀφορᾶ στήν περίοδο 2015-2017 μέ τίς «Ἄμεσες Εἰκονικές Συναλλαγές», ἡ δεύτερη καλύπτει τό διάστημα 2007-2015 καί ἀφορᾶ σέ «Ἔμμεσες Εἰκονικές Συναλλαγές», καί ἡ τρίτη εἶναι «Merry-Go-Round», ἤ ἀλλιῶς «γύρω-γύρω ὅλοι». Ὅπως ἀναφέρεται, ἤδη ἀπό τό 2001, εἶχαν στηθεῖ 27 διαφορετικές ἑταιρεῖες οἱ ὁποῖες βοήθησαν νά στηθεῖ τό μεγάλο κόλπο. Μία ἀπό τίς πρῶτες πρακτικές πού χρησιμοποιήθηκαν ἦταν ἡ λεγομένη «Μerry Go Round», μέ σκοπό τήν προσαύξηση τῶν κερδῶν. Οἱ ἑταιρεῖες τοῦ FF GROUP ASIA διενεργοῦσαν καί καταχώριζαν πωλήσεις μέ μιά Ἐλεγχόμενη Ἑταιρεία. Ἡ τελευταία πωλοῦσε τά ἐμπορεύματα ἀπ’ εὐθείας ἤ μέσω ἄλλης Ἐλεγχόμενης Ἑταιρείας σέ μιά ἄλλη ἑταιρεία. Αὐτή ἡ ἑταιρεία τοῦ FF GROUP ASIA πωλοῦσε τά ἐμπορεύματα σέ ἕνα νόμιμο ἐξωτερικό πελάτη, μιά Ἐλεγχόμενη Ἑταιρεία ἤ τήν FFGS. Ἔτσι οἱ συναλλαγές προσαύξαναν τόσο τά ἔσοδα ὅσο καί τό κόστος πωληθέντων τῶν ἑνοποιημένων οἰκονομικῶν καταστάσεων τοῦ FF GROUP ASI. Κατά τό προσωρινό πόρισμα τοῦ Οἴκου, σέ ποσοστό 90%, οἱ πωλήσεις πού ἐμφανίζουν ἑταιρεῖες FFGA τήν περίοδο 2007-2015 ἔγιναν μέσω τοῦ «Marry Go Round» καί ἀφοροῦν σέ ποσό 3,2 δισ. δολλαρίων.

Ἕτερη τακτική ἦταν οἱ εἰκονικές συναλλαγές. Ὁρισμένες ἑταιρεῖες τοῦ FF GROUP ASIA καταχωροῦσαν εἰκονικές συναλλαγές πωλήσεων σέ ἕναν ὑποτιθέμενο πελάτη, τήν ἑταιρεία NG BOON SOON (NBS), καθώς καί εἰκονικές συναλλαγές ἀγορῶν ἀπό τουλάχιστον ἕναν ὑποτιθέμενο προμηθευτή –τήν ἑταιρεία THANAPRASERTSIAN (PRASERTSIAN). Μέ αὐτά τά δεδομένα, ἡ Α&Μ ἐκτιμᾶ ἐπί τοῦ παρόντος ὅτι τά μεικτά κέρδη τοῦ FF GROUP ASIA ἦταν τεχνητά προσαυξημένα ἀπό τίς ἄμεσες εἰκονικές πωλήσεις πρός τήν NBS, κατά τουλάχιστον 245 ἑκατ., 361 ἑκατ. καί 415 ἑκατ. δολλάρια γιά τίς χρήσεις 2015, 2016 καί 2017 ἀντιστοίχως.

Παραλλήλως, ἐνεφανίζοντο ἀπό τό 2009 περίπου 3 ἑκατ. εἰκονικά χρηματικά διαθέσιμα, ὡς ἀπόρροια τῆς εἰσπράξεως τῶν εἰκονικῶν ἀπαιτήσεων ἀπό πελάτες, τῆς ἐξοφλήσεως εἰκονικῶν ἐνδοεταιρικῶν συναλλαγῶν καθώς καί τῆς εἰσπράξεως εἰκονικῶν τόκων. Ἐπίσης, συμφώνως πρός τήν ἔκθεση, οἱ ὑπάλληλοι τῆς FF GROUP ASIA δημιουργοῦσαν πλαστά bank statements τά ὁποῖα χρησιμοποιοῦντο γιά νά ὑποστηρίξουν τά εἰκονικά λογιστικά ὑπόλοιπα. Δηλαδή ἡ ἑταιρεία καταχώριζε καί δήλωνε εἰκονικά τραπεζικά ὑπόλοιπα ἀναφορικῶς μέ ὑπαρκτούς λογαριασμούς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ «ΣΕΡΕΝΑΤΑ»!

«Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!»

Εφημερίς Εστία
Οἱ …Βλάχοι «ξύπνησαν» μέ τά συνθήματα, τίς κόρνες τους καί τίς ἑλληνικές σημαῖες τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι τούς ὑπεδέχθησαν στούς δρόμους μέ χειροκροτήματα – Τό «Σύνταγμα» τῶν τρακτέρ ἔρριξε τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος – Ὄχι στήν Ἑλλάδα τῶν δύο ταχυτήτων – Συλλαλητήριο μέ Βαμβακάρη στήν Βουλή

«Μέ ποιό δικαίωμα Εὐρώπη;» ρωτᾶ ὁ …δικαιωματιστής!

Μανώλης Κοττάκης
ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ εἶναι ἱκανός γιά ὅλα. Μπορεῖ νά λέει τήν μιά μέρα τά κανονικά καί τήν ἄλλη τά ἀντίθετα.