Πολάκης-Ἀχτσιόγλου ὁμολογοῦν ἀνικανότητα

῾Η Ἔφη Ἀχτσιόγλου καί ὁ Παῦλος Πολάκης

Νίπτουν τάς χεῖρας τους οἱ δικαστές γιά τόν Φλῶρο

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ καί μόνο ὅτι κορυφαῖοι ἁρμόδιοι ὑπουργοί (Πολάκης, Ἀχτσιόγλου, Κοντονῆς) ἐνεφανίσθησαν αἰφνιδιασμένοι ἀπό τήν πρόωρη ἀποφυλάκιση τοῦ Ἀριστείδη Φλώρου, λόγω ἀναπηρίας ἄνω τοῦ 67%, καταδεικνύει τήν ἀνικανότητα τῆς Κυβερνήσεως νά ἔχει ὀρθή καί ἔγκαιρη εἰκόνα τοῦ τί συμβαίνει στήν δημοσία διοίκηση. Τέσσερεις ἡμέρες μετά τήν εἴδηση τῆς ἀποφυλακίσεως τοῦ 39χρονου ἐπιχειρηματία πού ἐμπλέκεται στό σκάνδαλο τῆς Energa-Hellas Power καί τήν ἀπόπειρα δολοφονίας γνωστοῦ δικηγόρου, χθές ἔκανε δυναμική ἐμφάνιση μέσω Facebook, ὅπως τό συνηθίζει ἄλλωστε, ὁ ἀναπληρωτής ὑπουργός Ὑγείας Παῦλος Πολάκης. Ἀρχικῶς ἀπειλεῖ τά «λαμόγια» πού ἔδωσαν τήν ἰατρική γνωμάτευση στόν καταδικασθέντα σέ πολυετῆ κάθειρξη, ὅτι «θά πληρώσουν πολύ ἀκριβά αὐτό πού ἔκαναν». Μάλιστα, ἰσχυρίζεται ὅτι πρόκειται γιά μιά γνωμάτευση «κατά παραγγελία, προφανῶς μέ ἀντάλλαγμα»! Ἐπίσης κατηγορεῖ ὅσους ἐμπλέκονται στήν ὑπόθεση ἀπό τό Κέντρο Πιστοποιήσεως Ἀναπηρίας (πού διορίσθηκαν ἐπί ΣΥΡΙΖΑ) ὅτι «καθαρίζουν τούς ἐγκληματίες καί τούς ἀπατεῶνες πού ἤπιαν τό αἷμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ». Ὁ κ. Πολάκης ἔφθασε στό σημεῖο νά ἀναρτήσει καί τό ἀπόρρητο ἔγγραφο μέ τό ὁποῖο πιστοποιήθηκε ἡ ἀναπηρία τοῦ κ. Φλώρου.

Κατόπιν ἑορτῆς ἀντέδρασε καί ἡ ὑπουργός Ἐργασίας Ἔφη Ἀχτσιόγλου στήν ὁποία ὑπάγεται τό Κέντρο Πιστοποιήσεως Ἀναπηρίας. Ἡ ὑπουργός ἔδωσε χθές ἐντολή στήν Διοίκηση τοῦ ΕΦΚΑ νά διενεργήσει ἀμέσως ὅλες τίς ἀπαραίτητες διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου νά ἐλεγχθεῖ ἡ ἀπόφασις τοῦ ΚΕΠΑ πού προσδιόρισε τό ποσοστό ἀναπηρίας λόγω προβλημάτων ψυχικῆς ὑγείας καί κρίσεων ἐπιληψίας. Καί ἡ κ. Ἀχτσιόγλου, ὅπως ὁ συνάδελφός της, ἀπείλησε πώς σέ περίπτωση πού ἡ ἀπόφασις δέν πληροῖ τίς προϋποθέσεις νομιμότητος καί ἐπιστημονικῆς τεκμηριώσεως τό Ὑπουργεῖο «θά ἐξαντλήσει τήν αὐστηρότητά του καί ὅλα τά μέσα γιά τήν ἀναθεώρησή της». Διετάχθη ἐπίσης Ἔνορκη Διοικητική Ἐξέτασις γιά νά διαλευκανθεῖ ἡ ὑπόθεσις. Ὡστόσο προκαλεῖ ἐντύπωση τό γεγονός ὅτι ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου δέν γνώριζε πώς τό ΚΕΠΑ ὅλα αὐτά τά χρόνια ζητοῦσε ἐπανέλεγχο γιά τό ποσοστό ἀναπηρίας σέ ἄτομα πού εἶχαν χάσει τά ἄκρα ἤ ἔπασχαν ἀπό ἀνίατες ἀσθένειες, ἐνῶ χορηγοῦσαν πιστοποιητικά ἀναπηρίας (κυρίως ψυχικῶν νοσημάτων) σέ ἀνθρώπους, ὅπως ὁ προσφάτως ἀποφυλακισθείς.

Τήν δήλωση τῆς ἡμέρας ὅμως ἔκανε ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς Τασία Χριστοδουλοπούλου, ἡ ὁποία δέν συμφωνεῖ μέ τούς δύο ὑπουργούς. Ὅπως ἰσχυρίσθηκε, ἡ ἀποφυλάκισις τοῦ κ. Φλώρου εἶναι σύμφωνη πρός τόν νόμο. Προσέθεσε ὅτι «πολύ συχνά οἱ δικαστές δέν δεσμεύονται ἀπό τόν νόμο ἀλλά ἀπό ὑποκειμενικές ἀπόψεις καί στό τέλος ἐκδίδουν ἀποφάσεις πού δέν εἶναι συμβατές οὔτε μέ τό κοινό περί δικαίου αἴσθημα οὔτε γενικά μέ τήν ἐπιείκεια ἤ τίς ἀρχές τοῦ κράτους Δικαίου». Ἡ ἴδια δέ ὅπως εἶπε δέν καταλαβαίνει γιά ποιόν λόγο πρέπει ἡ Κυβέρνησις νά ἀπολογηθεῖ σέ ὅσους ἀσκοῦν κριτική. «Αὐτή τήν στιγμή κάνουν κριτική στήν Δικαιοσύνη ἤ στήν Κυβέρνηση; Ἐπειδή δέν θέλουν νά κάνουν κριτική στήν Δικαιοσύνη περιορίζονται στό νά κριτικάρουν τήν Κυβέρνηση καί νά ἀναδεικνύουν τό νόμο Παρασκευόπουλου ὡς τό κύριο ζήτημα πού προκαλεῖ μικρή ἤ μεγάλη ἐγκληματικότητα στήν Ἑλλάδα» εἶπε ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς. Ἐνέπλεξε καί τήν ΝΔ, ἐπειδή ἀξιοποιεῖ τήν ὑπόθεση καί διερωτήθη γιατί ὁ ΣΥΡΙΖΑ πρέπει νά χρεωθεῖ ἀνθρώπους πού πλούτισαν καί ἐξαπάτησαν τό Δημόσιο ὅταν (ὁ ΣΥΡΙΖΑ) δέν ἦταν στήν ἐξουσία.

Ἡ Ἕνωσις Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων ἔσπευσε νά δικαιολογήσει τούς δικαστικούς πού ἐξέδωσαν τό σχετικό βούλευμα, τονίζοντας ὅτι ἔπραξαν τό αὐτονόητο καί ἐφάρμοσαν ὅπως ὑποχρεοῦνται ἀπό τό Σύνταγμα τόν νόμο. Ἡ ΕΔΕ μέ μιά ἀνακοίνωση-ἀπάντηση πρός τίς ἐπικρίσεις πού δέχονται οἱ δικαστικοί ἀνέφερε ὅτι τά μέλη της βάσει τοῦ νόμου Παρασκευόπουλου εἶναι ἀναγκασμένα νά διατάξουν τήν «ὑφ’ ὅρο ἀπόλυση» τοῦ καταδίκου ἐάν ὁ τελευταῖος ἔχει ἐκτίσει τό 1/5 τῆς ποινῆς του καί ὑπάρχει βεβαίωσις τοῦ ΚΕΠΑ γιά ἀναπηρία ἄνω τοῦ 67%, ἐνῶ δέν μποροῦν νά διατάξουν δική τους πραγματογνωμοσύνη.

 

Ειδήσεις / Άρθρα

Μέτωπο Ἑλλάδος – Ἀραβικοῦ κόσμου ἐναντίον τῆς Τουρκίας

Εφημερίς Εστία
Τί σηματοδοτεῖ ἡ μεταφορά τῆς συστοιχίας Patriot στήν Σαουδική Ἀραβία – Ἡ συμμαχία μέ Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα καί Αἴγυπτο – Ἡ παρουσία Δένδια καί Παναγιωτόπουλου στό Ρυάντ

Δημοκρατία ἄνευ καταλύτου

Μανώλης Κοττάκης
MΕΡΑ πού εἶναι σήμερα δέν ἔχει νόημα νά ἐπαναλάβουμε πράγματα γνωστά

Ἀνάστασις στίς 9μ.μ. μισή ὥρα νωρίτερα οἱ Ἀκολουθίες

Εφημερίς Εστία
Ὁμοφώνως ἡ Ἐκκλησία συνεφώνησε μέ τίς κυβερνητικές ὁδηγίες

Πότε μιά εἴδηση δέν εἶναι «εἴδηση»

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ραδιοφωνικό σταθμό, ὅπου…

Παρασκευή, 21 Ἀπριλίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ