Ποιοί προήχθησαν στίς κρίσεις τῆς ΕΛ.ΑΣ.

ΣΗMANTIKEΣ ἦσαν οἱ ἀλλαγές στήν ἡγεσία τῆς ΕΛ.ΑΣ….

…καθώς ὁλοκληρώθηκαν οἱ κρίσεις τῶν Ταξιαρχῶν, Ὑποστρατήγων καί Ἀντιστρατήγων τοῦ Σώματος. Ὁ μέχρι πρό τινος Ἀττικάρχης, Γεώργιος Γιάννινας, προήχθη ἀπό ὑποστράτηγος σέ ἀντιστράτηγος καλύπτοντας τήν κενή θέση ἀπό τήν ἀποστρατεία τοῦ ἐπιτελάρχου, Παναγιώτη Ντζιοβάρα. Ὁ κ. Γιάννινας τοποθετεῖται στήν θέση τοῦ Γενικοῦ Ἐπιθεωρητοῦ Νοτίου Ἑλλάδος. Τό Ἀνώτατο Συμβούλιο Κρίσεων ὑπό τήν προεδρία τοῦ Ἀρχηγοῦ Μιχαήλ Καραμαλάκη, ἐκτός ἀπό τήν προαγωγή τοῦ κ. Γιάννινα, ἔκρινε διατηρητέους 17 ὑποστρατήγους καί ἀπεστράτευσε τέσσερεις.

Στήν θέση τοῦ Γενικοῦ Ἀστυνομικοῦ Διευθυντοῦ Ἀττικῆς ἐτοποθετήθη ὁ ὑποστράτηγος Παρασκευᾶς Σανιδᾶς, ὁ ὁποῖος μέχρι χθές ἦταν ἀναπληρωτής ΓΑΔΑ. Στήν θέση τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ Θεσσαλονίκης ἐτοποθετήθη ὁ Λάζαρος Μαυρόπουλος, ἐνῶ παραμένει στήν θέση τοῦ Διευθυντοῦ Ἀσφαλείας Ἀττικῆς ὁ ὑποστράτηγος Πέτρος Τζεφέρης.

Τό Συμβούλιο προήγαγε πέντε ταξιάρχους στόν βαθμό τοῦ ὑποστρατήγου, γιά τήν κάλυψη τῶν κενῶν θέσεων, ἐνῶ ἀπεστράτευσε συνολικῶς 12 καί ἔκρινε διατηρητέους τούς ὑπολοίπους 57. Τό Συμβούλιο ἔκρινε προακτέους στόν βαθμό τοῦ Ὑποστρατήγου τούς ταξιάρχους Γενικῶν Καθηκόντων: Νικόλαο Σκαρτσῆ, Λάμπρο Παπαδόπουλο, Ἐμμανουήλ Δουρβετάκη, Ἀπόστολο Μαρτζακλῆ καί Πασχάλη Συριτούδη.

Μεταξύ τῶν 12 ταξιάρχων πού ἀποστρατεύονται εἶναι καί ὁ Διευθυντής τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Ἀρχηγείου, Λουκᾶς Κρίκος, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε ἐπί δύο δεκαετίες τόν ἐπικοινωνιακό τομέα τῆς Ἀστυνομίας. Στήν θέση αὐτή διετηρήθη ὅλα αὐτά τά χρόνια μέ ἀπαίτηση τῆς ἑκάστοτε ἡγεσίας τοῦ Σώματος καί κατά κοινή παραδοχή διεχειρίσθη μέ ἐπιτυχία σοβαρά γεγονότα, σέ κρίσιμες περιόδους, διατηρώντας λεπτές ἰσορροπίες. Εἰδικώτερα, τό Συμβούλιο ἔκρινε ὡς εὐδοκίμως τερματίσαντες τήν σταδιοδρομία τους τούς κατωτέρω ταξιάρχους, οἱ ὁποῖοι προάγονται στόν βαθμό τοῦ Ὑποστρατήγου ἐκτός ὀργανικῶν θέσεων καί θά ἀποστρατευθοῦν ὕστερα ἀπό 30 ἡμέρες: Κωνσταντῖνο Ἠλιόπουλο, Λουκᾶ Κρίκο, Ἀντώνιο Σαραντίδη, Γεώργιο Καλόγηρο, Ἀδάμ Παραδεισᾶνο, Θεόδωρο Κεραμᾶ, Ἰωάννη Κατσιαμάκα (πρόεδρο τῆς Πανελληνίου Ὁμοσπονδίας Ἀξιωματικῶν Ἀστυνομίας), Βασίλειο Βράντζα, Χρῆστο Καμπύλη, Ἀντώνιο Δουκάκη, Λάζαρο Ἐλευθεριάδη καί Δημήτριο Παλιογιάννη.

Μέ ἀπόφαση τοῦ Ἀρχηγοῦ κ. Καραμαλάκη, ἔγιναν οἱ τοποθετήσεις τῶν Ὑποστρατήγων, ὡς ἀκολούθως: Γιῶργος Καστάνης, στόν Κλάδο Ἀσφαλείας/Α.Ε.Α., ὅπου ὑπηρετεῖ, ὡς Προϊστάμενος. Ἀντώνης Ρουτζάκης, στήν Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Λάζαρος Μαυρόπουλος, στήν Γενική Ἀστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Γιῶργος Κανέλλος, στήν Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνση Στερεᾶς Ἑλλάδος. Πέτρος Τζεφέρης, στήν Διεύθυνση Ἀσφαλείας Ἀττικῆς. Γιῶργος Δούβαλης, στήν Διεύθυνση Ἀστυνομικῶν Ἐπιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. Ἠλίας Κοσσυβάκης, στήν Ὑπηρεσία Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων Σωμάτων Ἀσφαλείας. Ἐλευθέριος Γκαρίλας, στόν Κλάδο Τάξεως/Α.Ε.Α. Σπῦρος Σκλάβος, στήν Γενική Ἀστυνομική Διεύθυνση Ἀττικῆς, ὅπου ὑπηρετεῖ, συνεχιζομένης ἀποσπάσεώς του στήν Γενική Γραμματεία Ἀντεγκληματικῆς Πολιτικῆς/Γεν. Διεύθυνση Ἀντεγκληματικῆς τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου. Ἐμμανουήλ Δασκαλάκης, ἀπό τήν Γενική Ἀστυνομική Διεύθυνση Ἀττικῆς στήν Ἀστυνομική Ἀκαδημία, ὡς Διοικητής. Λάμπρος Παπαδόπουλος, ἀπό τή Διεύθυνση Μεταγωγῶν – Δικαστηρίων Ἀττικῆς στή Γενική Ἀστυνομική Διεύθυνση Ἀττικῆς.

Νῖκος Σπανουδάκης, ἀπό τήν Γενική Ἀστυνομική Διεύθυνση Ἀττικῆς στήν Γενική Διεύθυνση Προστασίας Ἐπισήμων καί Εὐπαθῶν Στόχων. Χρῆστος Κονδύλης, στόν Κλάδο Διοικητικῆς Ὑποστηρίξεως καί Ἀνθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α. Δημήτρης Μάλλιος, στόν Κλάδο Ἀλλοδαπῶν καί Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α. Ἐλευθέριος Ντουρουντούς, στήν Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αἰγαίου. Νῖκος Σκαρτσῆς, στό Γραφεῖο κ. Προϊσταμένου Ἐπιτελείου/Α.Ε.Α., ὅπου ὑπηρετεῖ, συνεχιζόμενης ἀποσπάσεώς του στήν Ὑπηρεσία Διαχειρίσεως Εὐρωπαϊκῶν καί Ἀναπτυξιακῶν Προγραμμάτων/ Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου. Πηνελόπη Μηνιάτη, στήν Διεύθυνση Ἐγκληματολογικῶν Ἐρευνῶν/Α.Ε.Α. Ἐμμανουήλ Δουρβετάκης Ἐμμανουήλ, ἀπό τή Διεύθυνση Οἰκονομικῆς Ἀστυνομίας/Α.Ε.Α. στή Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αἰγαίου, ὡς Γενικός Περιφερειακός Ἀστυνομικός Διευθυντής. Ἀπόστολος Μαρτζακλῆς, στήν Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνση Δυτικῆς Ἑλλάδος. Πασχάλης Συριτούδης, στήν Γενική Περιφερειακή Ἀστυνομική Διεύθυνση Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης. Ἠλίας Μαλεβίτης, στήν Διεύθυνση Ὑγειονομικοῦ/Α.Ε.Α.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924