Πιό εὔκολες ἀπό σήμερα γονικές παροχές καί δωρεές

Ἀνοίγει ἡ πλατφόρμα τῆς ΑΑΔΕ γιά e-δηλώσεις

ΤΕΛΟΣ στίς ἐπισκέψεις στήν ἐφορία γιά γονικές παροχές καί δωρεές ἀκινήτων μπαίνει ἀπό αὔριο καθώς ἀνοίγει ἡ ἐφαρμογή γιά τήν ψηφιακή διεκπεραίωση τῶν ὑποθέσεων, πού πλέον θά ὁλοκληρώνονται στά γραφεῖα τῶν συμβολαιογράφων. Οἱ ἠλεκτρονικές γονικές παροχές καί δωρεές θά πραγματοποιοῦνται μέσῳ τῆς πλατφόρμας myProperty καί μάλιστα θά εἶναι ὑποχρεωτική ἡ χρῆσις της γιά τίς ἐν λόγῳ μεταβιβάσεις.

Μέσῳ τῆς ψηφιακῆς ἐφαρμογῆς, ὑποβάλλονται ἀρχικές δηλώσεις γιά δωρεές ἀκινήτων, πού εὑρίσκονται ἐντός ἀντικειμενικοῦ συστήματος, καθώς καί γιά ὁποιοδήποτε ἄλλο περιουσιακό στοιχεῖο μεταβιβάζεται μέ συμβολαιογραφικό ἔγγραφο δωρεᾶς ἤ γονικῆς παροχῆς. Μέ τήν ἠλεκτρονική ὑποβολή τῆς δηλώσεως θά γίνεται ἔλεγχος καί θά ἐκδίδεται αὐτομάτως ἡ ταυτότης ὀφειλῆς μέ τό ποσόν τοῦ φόρου γονικῆς παροχῆς ἤ δωρεᾶς πού θά πρέπει νά πληρώσουν οἱ φορολογούμενοι στήν περίπτωση μεταβιβάσεως περιουσίας ἡ ἀξία τῆς ὁποίας ὑπερβαίνει τά ἀφορολόγητα ὅρια. Μέσῳ τῆς πλατφόρμας ἔχουν γίνει φέτος 56.000 μεταβιβάσεις ἀκινήτων, μέ τόν βεβαιωμένο φόρο στά 112,3 ἑκατ. εὐρώ. Τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν τίς ἑπόμενες ἡμέρες θά καταθέσει στήν Βουλή νομοθετική διάταξη μέ τήν ὁποία θά ἐπεκτείνεται ἡ ἰσχύς τῶν σημερινῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν ἕως τίς 31 Ἰανουαρίου 2022 μόνο γιά τίς περιπτώσεις ἐκεῖνες οἱ ὁποῖες ἔχουν ὑποβληθεῖ δηλώσεις φόρου μεταβιβάσεως ἕως τίς 31 Δεκεμβρίου 2021. Ἡ διαδικασία θά διεκπεραιώνεται ἀκολούθως:

– Ὁ συμβολαιογράφος συντάσσει τήν δήλωση γιά λογαριασμό δωρητοῦ καί τοῦ λήπτου ἤ γονέως καί τέκνου. – Ἡ δήλωσις ἀποστέλλεται στήν θυρίδα τους στό myTaxisnet. – Οἱ συμβαλλόμενοι δηλώνουν ὅτι ἀποδέχονται τήν δήλωση.

Ἡ δήλωσις ὑποβάλλεται αὐτομάτως καί βεβαιώνεται ὁ φόρος

– Ὁ συμβολαιογράφος ἐνημερώνεται αὐτόματα ἀπό τό taxisnet γιά τήν ὑποβολή τῆς δηλώσεως. – Ὁ ἀγοραστής πληρώνει τόν φόρο ἠλεκτρονικῶς (μέ κάρτα ἤ web banking). – Τό Taxis ἐνημερώνεται γιά τήν πληρωμή τοῦ φόρου. – Τό ἀποδεικτικό καταβολῆς ἀναρτᾶται στό myProperty γιά συμβολαιογράφο καί ἀγοραστή. – Ὁ συμβολαιογράφος ἀναρτᾶ τό συμβόλαιο στό myProperty.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τά δικαιολογητικά τῶν μεταβιβάσεων, αὐτά θά προσκομίζονται κατ’ ἀρχήν στόν συμβολαιογράφο ἤ θά τά ἀναζητεῖ ὁ ἴδιος γιά ὅσα ὑπάρχει ἡ δυνατότης ἠλεκτρονικῆς χορηγήσεως καί θά βεβαιώνει τήν γνησιότητά τους. Στό πλαίσιο τῶν δειγματοληπτικῶν ἐλέγχων, ἡ οἰκεία Ἐφορία, ἐντός 60 ἡμερῶν, μπορεῖ νά ζητήσει τήν προσκόμιση τῶν δικαιολογητικῶν ἤ κάποιων πρόσθετων τά ὁποῖα οἱ συναλλασσόμενοι ὑποχρεοῦνται νά τά προσκομίσουν ἐντός πέντε ἡμερῶν, ὥστε νά ὁλοκληρωθεῖ ἡ συναλλαγή. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἀπό τήν 1η Ὀκτωβρίου 2021 ἰσχύει νέο καθεστώς στίς γονικές παροχές καί δωρεές:

Τό ἀφορολόγητο ὅριο τῶν 800.000 εὐρώ γιά γονικές παροχές ἤ δωρεές ἰσχύει γιά δωρεές μεταξύ συγγενῶν τῆς Α΄ κατηγορίας. Δηλαδή μεταξύ συζύγων ἤ προσώπων πού ἔχουν συνάψει σύμφωνο συμβιώσεως ἤ γιά δωρεές ἀπό γονεῖς σέ παιδιά ἤ ἀπό παπποῦδες ἤ γιαγιάδες πρός ἐγγόνια ἤ γιά δωρεές ἀπό παιδιά σέ γονεῖς.

Τό ἀφορολόγητο ὅριο τῶν 800.000 εὐρώ ἐφαρμόζεται γιά κινητή καί ἀκίνητη περιουσία. Δηλαδή γιά κατοικίες, οἰκόπεδα, ἀγροτεμάχια, χρηματικά ποσά, μετοχές, ὁμόλογα, ἐπιχειρήσεις, αὐτοκίνητα, σκάφη ἀναψυχῆς κ.λπ.

Γονική παροχή ἤ δωρεά χρηματικῶν ποσῶν διενεργεῖται ὑποχρεωτικά μέ μεταφορά χρημάτων μέσῳ τραπεζικῶν λογαριασμῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ξένα κέντρα «σπρώχνουν» σέ ἐκλογές τόν κύριο Μητσοτάκη, ἐνῶ αὐτός δέν τίς ἐπιθυμεῖ

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ Πρωθυπουργός θυσίασε τόν ἀντ’ αὐτοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη καί τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ γιά τίς ὑποκλοπές Ἀνδρουλάκη καί δημοσιογράφων – Γιά τό Tαμεῖο Ἀνακάμψεως καί τήν κατανομή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν ΕΕ τό πάπλωμα

Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Εφημερίς Εστία
Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

Ἡ Σμύρνη πάντα καίγεται, μέσα μας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἑκατό χρόνια! Ἑκατό χρόνια μοναξιᾶς. Ἀναμνήσεων καί ἀδράνειας!

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του